You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 65 7 M 2017 API. Y. 19 (3336)


^ , ,
, -
\,
! r -
.
^
^ ,
, , r
. -
.
, r ,
.
^ ,
, . -
r
.
, , -
, \
^, ,
,
.
^
, \,
\. \ , ,
O AOTOO TH KYPIAKH (. 32-42)
\
\E , a
d e f f . Ey b
A , g d , n q . Kd
r A, \I X d .
Kd . Kd r e d e , -
d e K. \E \IF q T, m -
q d z .
\E b c b c
. \Ef b F \IF d
d F e e c
. \Aa b n e
, d d d
\ s . \Eg b d a
, d e e r T, . ^H b
f f , d e . f b F
, b f d a c . e b -
\ \I, d d d e K.

. \ . \ -
, , , , -
. \,
,
. ^ -
, , -
, , r .
. ^
r ,
, .
^
,
\ : -
, , r -
. r -

, ,

74
M \A
K , , -
, F .
\E A, q -
q . K r , A, \I X-
, . K . K r
, K.
E \I T, ,
.
F F , . \E
q \I, r ,
: M F F \ . ^O -
. O ,
-
, q . ^O
, . Y r, T,
. A r , . ^O
. Y
. A \I
K.
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA).

. r . \
, .
\ , , ,
,
-
, , -
, ,
, , -
: r , ,
, ,
\ .

.
, -
,

75
7 2017: KYPIAKH
.
(351). \ ( 303).
oH: ^E: \A: . 32-42 E: \. 1-15.
H EOMENH KYPIAKH: 14 , .
\A: . 19-30 E: \. 5-42.

^, \ -
, r
.
r
,
r ,
, \
.
, .

r , , , -
,
, \
, .
\. \. .14 2017, 6:30 ..
(. ^ ^), \ \
^ .. ^ .
^ ^
^ \ ( )
14 15 \ 2017.
:
www.agiaeleni.gr

NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

76