You are on page 1of 8

TINGKATAN 3

BAB 1: A tentera
PENDUDUKAN JEPUN DI NEGARA KITA B Republik
C sosialis
1.1 Pemerintahan tentera Jepun D Demokratik

1 Apakah tujuan penting Jepun menguasai Tanah


Melayu? Ms4 7 Jepun ingin menghapuskan semua pengaruh barat di
Asia dan digantikan dengan semangat persaudaraan
A Menyebarkan kebudayaan Jepun sejagat. Bagaimanakah Jepun ingin mencapai hasrat
B Membantu Tanah Melayu mencapai tersebut? ms20
kemerdekaan
C Memajukan ekonomi Tanah Melayu A Melalui peperangan
D Mendapatkan bahan mentah untuk industri B Melalui pentadbiran
C Melalui pengintipan
2. Kuasa manakah yang sangat bimbang dengan D Melalui dasar penjepunan
perkembangan rancangan Jepun di Asia Tenggara?
Ms5 8 Antara berikut yang manakah merupakan langkah-
langkah dasar penjepunan Jepun? ms20
A Rusia
B China I Penggunaan bahasa Cina
C Britain II Paksaaan menyanyikan lagu Kimigayo
D Amerika III Pengumuman cuti perayaan Negara Jepun
IV Penggunaan Nippon-Go sebagai bahasa
3. pengantar di semua sekolah
Asia untuk Orang
Asia A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
Semangat Asia
D ii, iii dan iv
Apakah tujuan Jepun menggunakan slogan di atas?
Ms5 9
Albert Kwok
A Untuk mempengaruhi penduduk tempatan
B Untuk menjalankan dasar penjepunan Yeop Mahidin
C Untuk melaksanakan dasar pemodenan
D Untuk membangkitkan semangat nasionalisme Persamaan antara tokoh di atas ialah . Ms20

4 Antara yang berikut, yang manakah merupakan A Membantu kemaraan Jepun di Tanah Melayu
masalah yang dihadapi oleh Jepun? Ms4 B Menentang pendudukan Jepun di Tanah
Melayu
i Keperluan bahan mentah C Bekerjasama dengan pentadbiran Jepun
ii Kekurangan tanah pertanian D Mencadangkan penubuhan KRIS
iii Kebangkitan golongan tentera
iv Keperluan kawasan pasaran baru 1 Apakah perjuangan Kesatuan Melayu semasa
0 pendudukan Jepun? m/s 22
A i, ii dan iii
B i, ii dan iv A Bergerak bawah tanah menentang British
C i, iii dan iv B Berundur ke hutan melancarkan perang gerila
D ii, iii dan iv C Bekerjasama dengan Jepun menentang British
D Bertindak ganas terhadap orang Cina dalam
5 Taktik Bumi Hangus yang dilaksanakan British di MPAJA
Sarawak bertujuan untuk memusnahkan Ms10

A pelabuhan 1 Mengapakah Jepun membenci orang Cina di Tanah


B pengangkutan 1 Melayu? m/s 23
C telaga minyak
D kemudahan awam A Orang Cina tidak pandai menggunakan senjata
6 Pentadbiran Jepun di Tanah Melayu, Sabah untuk berperang
danSarawak merupakan pemerintahan Ms15 B Orang Cina tidak mahu memberi kerjasama
kepada Jepun 1 Rajah di atas menerangkan faktor yang
C Orang Cina tidak memberi sumbangan 6 menyumbangkan kepada kemenangan Jepun di
ekonomi untuk membantu tentera Jepun Tanah Melayu
D Orang Cina tempatan memberi bantuan Faktor X ialah m/s 13
kepada rakyat negeri China untuk menentang
Jepun. A taktik serangan hendap
B semangat perjuangan tentera Jepun
1 C bilangan tentera Jepun yang sangant ramai
1930-an dan 1940-an
2 D kerjasama semua penduduk di Tanah Melayu
Perang China Jepun 1
8 Disember 1941 Pantai
7
Sabak Kota Bharu
X

Berdasarkan pernyatan di atas mengapakah Jepun


1941 berjaya menakluk seluruh Tanah Melayu dalam
masa yang singkat? m/s 13
Jepun Menyerang Pearl Harbour
I Jepun tidak ditentang oleh kuasa besar lain
Berdasarkan rajah di atas, peristiwa X mungkin sekali II Jepun memiliki kelengkapan perang yang
m/s 4 canggih
III British lebih menumpukan pertahanan di
A Jepun menyertai pakatan Axis Singapura
B Jepun memenangi Perang Rusia- Jepun. IV British tidak mempunyai tentera yang terlatih
C Jepun menghadapi sekatan ekonomi dalam perang gerila
D Jepun menjalin hubungan dengan Thailand
A I dan II
1 B II dan III
Kawasan Kesemakmuran C III dan IV
3
Bersama Asia Timur Raya D I dan IV

Bagaimanakah Jepun memastikan rancangannya di 1


atas dapat dilaksanakan dengan berkesan m/s 5 8 Bahasa

A Melaksanakan dasar ekonomi bebas


Nippon- Bahasa
B Memberikan pendidikan percuma
C Menghapuskan semua pengaruh barat Penghantar
D Melibatkan pemimpin tempatan dalam di sekolah
pentadbiran
Berdasarkan rajah di atas mengapakah pihak Jepun
1 mengambil langkah tersebut? m/s 18
4 Force 136 I Jepun tidak ditentang oleh kuasa besar lain
II Jepun memiliki kelengkapan perang yang
canggih
Apakah persamaan yang boleh dikaitkan dengan III British lebih menumpukan pertahanan di
gerakan di atas? m/s 25 Singapura
A Menentang pendudukan Jepun IV British tidak mempunyai tentera yang terlatih
B Dipimpin oleh pihak British dalam perang gerila
C Mendapat bantuan kuasa asing
D Hanya bergiat di negeri Sabah A I dan II
1 B II dan III
5 Faktor-faktor Strategi
Strategi C III dan IV
berkesan D I dan IV
Kemenangan berkesan
Jepun di Tanah X
X
Melayu Berpura-pura
Berpura-pura baik
baik
Perancangan
Perancangan
dan
dan
rapi
rapi Kesatuan
Kesatuan berkerjasama
berkerjasama
Melayu
Melayu dengan
dengan Jepun
Jepun
Pertubuhan
Pertubuhan
Muda
Muda
bercorak
bercorak
nasionalisme
nasionalisme
Jepun.
C Menyuburkan kebudayaan Jepun di Tanah
Melayu.
1 Antara yang berikut, yang manakah berkaitan D Mencari pasaran baru bagi hasil kilangnya.
9 dengan kegiatan KMM? m/s 22-25
2 Jepun terpaksa berundur dari Tanah Melayu pada
A Menubuhkan organisasi bawah tanah untuk 4 bulan Ogos 1945. Mengapakah pengunduran itu
menentang Jepun berlaku? m/s 27\
B Memberi bantuan ketenteraan terhadap British
C Menyokong pergerakan komunis meluaskan A Kerana sekatan ekonomi yang dikenakan oleh
pengaruhnya Amerika.
D Menghasut penduduk tempatan untuk B Kerana pemberontakan orang Melayu
membenci pihak Jepun dan British C Kerana pengeboman Hiroshima dan Nagasaki
D Kerana serangan MPAJA
2 Kaum Layanan
0 Melayu Baik 2 Serangan Jepun ke Borneo Utara bermula di Miri
Cina Kasar 5 kerana m/s 8
India Baik
A kedudukannya
Maklumat di atas menunjukkan layanan Jepun B pusat pertahanan British
terhadap penduduk di Tanah C markas tentera yang terbesar
Melayu. Mengapakah Jepun bersikap demikian? D mempunyai bekalan minyak yang penting
m/s 22-25
2 Soalan 26 berdasarkan senarai di bawah
I Mendapat sokongan orang Melayu 6
II Dipengaruhi oleh Perang China- Jepun
III Orang Melayu tidak menentang kedatangan
Jepun
Asia Untuk Asia
IV Takut kepada kekuatan orang Melayu
Lingkungan Kesemakmuran
A IBersama
dan II Asia Timur Raya
B II dan III
C III dan IV Berdasarkan kedua-dua slogan di atas, mengapakah
D I dan IV Jepun menggunakannya? m/s 5

2 Jepun telah menyerahkan negeri-negeri di atas A Menjadikan Asia berada di bawah


1 kepada Siam. Mengapa Jepun berbuat demikian? pemerintahan orang Asia
m/s 16 B Menjadikan Asia kawasan yang maju dan
terkenal di dunia
A Untuk membalas jasa Siam C Mendapatkan bahan mentah dan mengalahkan
B Untuk melicinkan pentadbiran Jepun Barat
C Untuk memajukan ekonomi negeri-negeri D Mendapatkan sokongan penduduk Asia
utara mengusir kuasa Barat
D Untuk menumpukan lebih perhatian kepada
negeri-negeri lain 2 Soalan 27 berdasarkan peta di bawah
2 Negara manakah yang diambil oleh Jepun sebagai 7
2 model untuk maju? m/s 3

A Negera-negara komunis
B Negara-negara Timur Tengah
C Negara-negara Amerika Latin
D Negara-negara Barat

2 Antara pernyataan berikut, yang manakah


3 merupakan tujuan utama Jepun menguasai Tanah
Melayu? m/s 4

A Mencari tempat tinggal baru bagi penduduk


Jepun. Berdasarkan peta di atas, apakah 3faktor yang
B Mendapat bahan mentah bagi perusahaan menyebabkan Jepun berjaya menduduki Tanah
Melayu dalai tempoh yang singkat? m/s 13 persamaan yang terdapat pada pertubuhan di atas?
m/s 25
A Semangat juang yang tinggi di kalangan
tentera Jepun I Pasukan penentang Jepun
B Semangat bekerjasama di kalangan penduduk II Bergerak secara sulit
tempatan III Bekerjasama dengan Jepun
C Strategi pertahanan British yang tidak IV Menerima latihan ketenteraan daripada British
terancang
D Strategi peperangan British yang mantap dan A I dan II
tersusun B II dan III
C III dan IV
2 Soalan 28 berdasarkan pernyataan di bawah D I dan IV
8
3 Antara berikut, yang manakah pentadbiran di
Peristiwa tersebut merupakan pengalaman yang 2 Borneo Utara semasa pemerintahan Jepun
patut dan dahsyat yang pernah dialami oleh m/s 16
Angkatan Tentera Laut British di Tanah Melayu
I Ketua Tempatan
Pernyataan di atas telah disuarakan oleh Sir Winston II Pegawai Daerah
Churchill. Apakah peristiwa yang dimaksudkan? III Gabenor
m/s 7 IV Ketua Wilayah

A Pengeboman Jepun ke atas Kota Bahru dan A I dan II


Terengganu B II dan III
B Pengeboman Jepun ke atas pangkalan laut C III dan IV
British di Pulau Pinang D I dan IV
C Pengeboman Jepun ke atas kapal perang
Repulse dan Prince of Wales 3
D Pengeboman Jepun ke atas pangkalan laut Kekurangan kawasan
3
British di Singapura pertanian
Maklumat di atas merujuk kepada masalah yang
2 Mengapakah Jepun mengiktiraf institusi beraja dihadapi Jepun untuk membangunkan negaranya.
9 semasa pendudukan mereka di Tanah Melayu? Bagaimanakah Jepun mengatasi masalah di atas?
m/s 17 -18 m/s 4
A Kedudukan Sultan setaraf dengan Maharaja
Jepun
A Meminta bantuan daripada Amerka Syarikat
B Sultan membantu Jepun menewaskan British.
B Menjalinkan hubungan dengan negara Asia
C Inggeris menghormati cara hidup orang
C Melaksanakan dasar peluasan kuasa
Melayu
D Mengimport bahan mentah
D Jepun ingin mendapat sokongan orang
Melayu.
3
4 Amerka Syarikat melancarkan
sekatan ekonomi dengan
3 British telah mengamalkan Penentangan Secara menghalang eksport getah,
0 Bumi Hangus semasa kemaraan Jepun. Apakah
minyak, minyak dan bijih timah ke
cara yang dilakukan oleh British ini
Apakah kesan langsung daripada tindakan Amerika
m/s 10
Syarikat di atas m/s 4
A Mengebom kawasan yang diisytiharkan
A Jepun mengebom Pearl Harbour
kawasan putih
B Jepun menyerang Tanah Melayu
B Memusnahkan kawasan yang menjadi sumber
C Jepun menakluki Machuria
ekonomi
D Jepun menyertai pakatan aksis
C Membakar segala kubu pertahanan Jepun yang
dikenalpasti
3
D Membakar segala kemudahan yang terdapat di Repulse
5
Tanah Melayu
Prince of Wales
3 Soalan 31 berdasarkan senarai di bawah
1
Kedua dua buah kapal perang British di atas
berjaya ditenggelamkan oleh Jepun di perairan
Berdasarkan senarai di atas, apakah 4irri-ciri
Kuantan. Apakah kesan langsung daripada peristiwa D Melatih orang Melayu dalam pentadbiran
di atas. m/s 7
4 Pendudukan Jepun di Tanah Melayu telah
A Bermulanya Perang Dunia Ke-2 0 memberikan kesedaran kepada orang Melayu
B Pertahanan British menjadi lumpuh supaya tidak mudah mempercayai penjajah.
C Brtish menyerah kalah kepada Jepun Peribahasa yang sesuai ialah m/s 32
D Jepun berjaya menguasai Singapura
A Harapkan pagar, pagar makan padi
3 B Telunjuk lurus kelingking berkait
Tentera Jepun telah menyatukan
6 C Biar putih tulang, jangan putih mata
Tanah Melayu dengan Sumatra D Sudah jatuh ditimpa tangga.
tetapi mengasingkan semula
menjelang April 1943 4 Ekonomi tanah Melayu semasa pendudukan Jepun
1 ialah m/s 33
Tentera Jepun mengambil tindakan sedemikian
kerana menghadapi masalah m/s 15 16 A ekonomi bebas
B ekonomi kawalan
A pentadbiran
C ekonomi komersial
B kewangan
D ekonomi berpusat
C pertahanan
D pergaduhan
4 Apakah pengalaman yang ditempuh penduduk
2 Tanah Melayu di bawah pemerintahan Jepun?
3 Beberapa langkah telah dilakukan oleh Jepun untuk m/s 36-38
7 melaksanakan Dasar Penjepunannya. Apakah I Kegigihan dan ketabahan
langkah-langkah tersebut? m/s 18 II Kadar inflasi yang tinggi
I Menghapuskan segala bentuk pendidikan
III Catuan ke atas pembelian beras
Barat
IV Persaingan perdagangan antarabangsa
II Masyarakat tempatan diajar tentang bahasa
dan budaya Jepun
A I, II dan III
III Sekolah Cina tidak boleh dibuka langsung
B I, II dan IV
IV Minggu Bahasa Jepun diadakan di bandar-
C I, III dan IV
bandar
D II, III dan IV
A I, II dan III
4 Pilih pernyataan yang benar tentang kesan
B I, II dan IV
3 pemerintahan Jepun di tanah Melayu
C I, III dan IV
m/s 29-38
D II, III dan IV
I Kesengsaraan hidup
3
Menghapuskan semua bentuk II Kemerosotan ekonomi
8
pengaruh Barat III Pencapaian kemerdekaan
IV Perluasan pengaruh komunis
Mengharamkan penggunaan
Pada pendapat anda mengapakah pihak Jepun A i, ii dan iii
bersikap sedemikian? B i, ii dan iv
m/s 20 C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv
A Menjayakan dasar penjepunan
B Memperkenalkan sistem pendidikan Jepun 4 Jepun menggunakan akhbar ini untuk menyebarkan
C Menggalakkan penyertaan ke sekolah teknikal 4 propagandanya di Indonesia dan Tanah Melayu.
D Membangkitkan semangat kebangsaan m/s 29
dikalangan penduduk Tanah Melayu
A A. Fajar Asia
1.2 Kesan Pemerintahan tentera Jepun B B. Warta Negara
C C. Fajar Sarawak
3 Pihak Jepun menubuhkan Koa Kunrenjo kepada D D. Utusan Melayu
9 penduduk tempatan. Tujuan penubuhannya ialah
Ms30 4 Pendudukan Jepun berlangsung selama tiga tahun
A Menjimatkan kos pentadbiran 5 setengah telah menyemarakkan semangat
B Memberi latihan perniagaan kebangsaan orang Melayu.
C Menjadi pengintip kepada Jepun Pilih bukti yang menyokong pernyataan tersebut.
m/s 29-32 D I dan IV
I Gerakan anti-Jepun
II Kekalahan British kepada Jepun 4 Memperkenalkan padi Taiwan
III Slogan Jepun Asia untuk Orang Asia 9
IV Penyerahan kalah Jepun tanpa syarat
Kawasan tanaman getah
A i, ii dan iii
B i, ii dan iv Maklumat di atas merujuk kepada usaha Jepun
C i, iii dan iv untuk m/s 33-35
D ii, iii dan iv
A menyelesaikan masalah kekurangan makanan
di Tanah Melayu
4 B mengurangkan kadar inflasi
Jeneral Itagi menyerahkan pedang
6 C memulihkan keadaan ekonomi yang hampir
kepada British pada 12 September lumpuh
1945 menandakan D mengkomersialkan tanaman tradisional

tamatnya penjajahan Jepun


Apakah kesan-kesan pendudukan Jepun di negara 5 Pendudukan Jepun di Tanah Melayu meninggalkan
kita? m/s 29-32 0 kesan yang positif ke atas penduduk negara ini.
I Kita perlu yakin untuk mentadbir tanah air Antaranya ialah m/s 32
kita sendiri
II Kita tidak boleh mengharapkan kuasa lain A Tanah Melayu mencapai kemerdekaan
mempertahankan tanah air B penduduk Tanah Melayu tidak percaya kepada
III Kita perlu meningkatkan kemahiran dan kuasa Barat
pengetahuan rakyat. C melahirkan semangat nasionalisme
IV Penderitaan penjajahan Jepun melahirkan dikalangan penduduk Tanah Melayu
masyarakat berdikari dan mementingkan D ramai penduduk Tanah Melayu celik huruf dan
kemerdekaan mempunyai kemahiran

A i, ii dan iii 5 PETA ditubuhkan oleh Jepun semasa


B i, ii dan iv 1 pemerintahannya untuk
C i, iii dan iv m/s 30
D ii, iii dan iv
A melatih pemimpin tempatan mentadbir
4 Apakah kesan daripada tindakan di atas? B menggalakan penglibatan orang Melayu dalam
7 m/s 33-35 politik
A Penyeludupan beras berleluasa dan ramai C melatih sukarelawan melawan British
ditangkap D menjayakan dasar penjepunan
B Petani mengambil inisiatif untuk menanam
padi sendiri 5 Berikut adalah keadaan yang berlaku semasa
C Kehidupan petani menjadi miskin kerana tidak 2 pendudukan Jepun di Tanah Melayu kecuali
dapat menjual beras m/s 22-38
D Kekurangan makanan menyebabkan penduduk
menghadapi masalah kesihatan. A Jepun menghalang pergerakan yang
berbentuk politik
4 Jepun telah memperkenalkan ekonomi kawalan di B Perpaduan dan kerjasama kaum digalakkan
8 Tanah Melayu. oleh Jepun
Antara yang berikut, apakah kesan ekonomi C Pengeluaran wang Jepun yang tidak terkawal
kawalan terhadap penduduk tempatan? D Kemerosotan taraf kesihatan membawa wabak
m/s 33-35 penyakit

I Berlaku inflasi 5 Wang pokok pisang telah diperkenalkan, berlaku


II Harga barangan harian melambung tinggi 3 catuan pembelian beras dan kadar inflasi tinggi
III Ekonomi meningkat semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu.
IV Pendapatan lumayan Gambaran keadaan yang wujud di Tanah Melayu
akibat daripada
A I dan II m/s 33-35
B II dan III
C III dan IV A Pemerintahan kejam daripada MPAJA
B Zaman darurat berlaku di Tanah Melayu
C Pemerintahan tentera Jepun semasa Perang bahan baru
Dunia Kedua D orang tempatan tidak pandai berdikari dan
D Pentadbiran tentera british di Tanah Melayu berusaha

5 Apakah tujuan penubuhan Kesatuan Rakyat


5 Soalan 54 berdasarkan senarai di bawah 7 Indonesia Semenanjung (KRIS)?
4 m/s 31 32
I Menentang tentera British
II Membina perpaduan Melayu
Ubi kayu
III Membentuk Indonesia Raya
IV Menghapuskan tali barut British
Duit pokok pisang
A I dan II
Pernyataan di atas merujuk kepada kehidupan B II dan III
penduduk Tanah Melayu pada zaman C III dan IV
m/s 33 38 D I dan IV

A pemerintahan Brook 5 Jepun telah membentuk sebuah pertubuhan


B penjajahan Jepun 8 ketenteraan yang dikenali sebagai Pembela Tanah
C penjajahan British Air ( PETA).
D konfrontasi Tujuan penubuhan PETA ialah m/s 30
5 Soalan 55 berdasarkan pernyataan di bawah A membantu penduduk memajukan kegiatan
5 pertanian
B melatih sukarelawan menentang British
C menyeru orang Melayu aktif dalam politik
Pasukan polis tentera Kempeitai
D mendesak penduduk tempatan memulau
telah ditubuhkan oleh Jepun untuk barangan Barat
menjaga
5 Pendudukan Jepun di negara kita telah
kepentingan Jepun dan diletakkan di 9 meninggalkan kesan yang mendalam kepada
penduduk tempatan. Anatara kesannya ialah
Apakah tujuan utama penubuhan pasukan polis m/s 29 38
tentera Kempeitai ini? A sistem pendidikan diselaraskan
m/s 36 B berkembangnya semangat nasionalisma
C kemudahan asas diperbaiki
A Melicinkan lagi soal pentadbiran negeri D Tanah Melayu semakin maju
B Mengintip kegiatan anti- Jepun di kalangan
rakyat 6 Penduduk Tanah Melayu dijadikan buruh paksa bagi
C Memberikan latihan ketenteraan kepada orang 0 membina Jalan Kereta Api Maut. Buruh paksa
Melayu tersebut dihantar ke m/s 36
D Menghapuskan saki baki tentera British dan
pengikutnya A Korea
B Manchuria
5 Soalan 56 berdasarkan senarai di bawah C Jepun
6 D Sempadan Thailand-Burma

Gobek untuk mendapatkan api

Garam daripada air laut Jawapan

Gula dibuat daripada nira No Jaw M/S No Jaw m/s No Jaw m/s
1 D 4 21 A 16 41 B 33
2 D 5 22 D 3 42 A 36
Senarai di atas menunjukkan bahawa m/s 33 3 B 5 23 B 4 43 B 29
4 B 4 24 C 27 44 A 29
A orang tempatan tidak mahu perubahan dan
5 C 10 25 D 8 45 A 29
kemajuan
6 A 15 26 D 5 46 B 32
B orang tempatan gigih berikhtiar menempuh
7 D 20 27 A 13 47 A 33
kesukaran
C orang tempatan sangat kreatif merekacipta 8 D 20 28 C 7 48 A 33
9 B 20 29 D 17 49 A 33
10 C 22 30 B 10 50 B 32
11 D 23 31 D 25 51 C 30
12 C 4 32 A 16 52 B 22
13 A 5 33 C 4 53 C 33
14 A 25 34 B 4 54 B 33
15 B 13 35 B 7 55 A 30
16 A 18 36 A 15 56 C 33
17 C 13 37 A 18 57 B 31
18 C 18 38 A 20 58 B 30
19 A 22 39 D 30 59 B 29
20 A 22 40 B 32 60 D 36