You are on page 1of 4

Ghid de proiectare curriculară pentru clasa pregătitoare Educaţie pentru valori comportamentale şi atitudini

Educaţie pentru valori
comportamentale şi atitudini
opţional integrat

Arii curriculare vizate: Limbă şi comunicare, Om şi societate, Arte şi Tehnologii, Consiliere şi Orientare

Argument

Lumea contemporană se caracterizează printr-o evoluţie rapidă şi imprevizibilă a ştiinţei şi tehnicii,
generând o rapidă mişcare de idei, de invenţii şi descoperiri, care influenţează profund comportamentul oa-
menilor. Cercetarea dezvoltării umane indică faptul că, în general, copiii şi adolescenţii parcurg etape impre-
vizibile de creştere şi dezvoltare datorită multitudinii factorilor educaţionali. Aceste schimbări apar în toate
planurile de dezvoltare.
Cunoaşterea dezvoltării tipice a copiilor de diferite vârste creează un cadru optim, care permite cadrelor
didactice să pregătească mediul de învăţare prin planificarea celor mai adecvate strategii şi activităţi instructiv-
educative. De aceea, se impune de la sine necesitatea găsirii unor soluţii dezirabile în domeniul educaţiei, aşa
încât centrarea pe nevoile elevului şi formarea sa pentru viaţă să fie concepte funcţionale, cu relevanţă în viaţa
reală.
Învăţământul românesc a luat în consideraţie modalităţile de compatibilizare a politicii educaţionale cu
cerinţele şi nevoile comunităţii locale. Ca urmare a acestor modificări survenite în structura claselor sociale şi
a impactului cu tehnologiile moderne, atât în viaţa societăţii, cât şi în procesul de învăţământ, creşte diversi-
tatea culturală şi se impune necesitatea promovării unor strategii noi de învăţare, care să sprijine dezvoltarea
copilului sub toate aspectele: socio-emoţional, cognitiv, motric, de utilizare a limbajului în context relaţional.
Aspectele legate de cerinţele sociale ale comunităţii locale nu trebuie să neglijeze formarea unor conduite civi-
lizate, care constituie condiţia sine qua non în sprijinirea elevilor şi a tinerilor pentru a dobândi cunoştinţe,
capacităţi şi atitudini necesare integrării cu succes în societate.
Studii recente în domeniul educaţiei arată că interesul tinerilor pentru activitatea într-o societate a
cunoaşterii îi poate deturna pe aceştia de la interesul pentru formarea caracterului, de la înţelegerea necesităţii
însuşirii normelor moralei şi eticii. Creşterea violenţei în mediul şcolar, abandonul şcolar, efectele consumului
de substanţe cu risc la vârste tot mai mici sunt numai câteva dintre efectele ignorării beneficiilor unei educaţii
în vederea formării caracterului la vârsta şcolară. Misiunea fiecărei şcoli este cu prioritate orientată spre nivelul
comportamental şi cel cognitiv ale instruirii.
Acest opţional are ca scop promovarea educării şi modelării caracterului. Se porneşte de la premisa că multe
dintre problemele cu care se confruntă astăzi învăţământul sunt consecinţa lipsei unei strategii de formare
instituţionalizată a caracterului, ca parte a curriculumului oficial. De aceea, disciplina opţională „Educaţia pen-
tru valori comportamentale şi atitudini” a fost concepută ca o alternativă. Implementarea sa în învăţământul
primar presupune parcurgerea unei programe, care să poată fi adaptată la specificul comunităţii, al şcolii, al
fiecărei clase, prin utilizarea unor conţinuturi care să necesite reconsiderarea stilului de predare interactiv şi
utilizarea unei game diverse de strategii şi activităţi de învăţare.
Curriculumul la Decizia Şcolii (CDŞ) este expresia libertăţii de decizie la nivelul instituţiei de învăţământ,
consonantă cu democratizarea societăţii, reprezentând o şansă în plus la un sistem deschis, în continuă
schimbare.

© Editura CD Press, www.cdpress.ro | Un proiect susținut de revista 1

socială şi profesională a viitorilor adulţi. Demersul de familiarizare cu specificul opţionalului „Educaţia pentru valori comportamentale şi atitudini”. ld imensiunea practică (formarea de atitudini şi de comportamente moral-etice. aderarea la valorile etice şi morale universale şi profund umaniste. Prin orele şi activităţile propuse de acest opţional. elemente esenţiale de inserţie şi succes personal şi profesional. care le vor asigura integrarea socială. Această ofertă curriculară se caracterizează prin continuitate. utilizând metode interactive.cdpress. Prin natura sa. lC onţinuturi. lC ompetenţe specifice corelate cu exemple de activităţi de învăţare. elevii vor conştientiza conexiunile dintre cunoştinţele teoretice şi relevanţa lor în viaţa reală. centrate pe elev. Manifestarea interesului pentru cooperare în rezolvarea unor situţii de comportament © Editura CD Press. accesibilitate şi utilitate practică pentru orele alocate opţionalului „Educaţia pentru valori comportamentale şi atitudini”. lC ompetenţe generale. Competenţe generale 1. disciplina opţională „Educaţia pentru valori comportamentale şi atitudini” focalizează atenţia spre dezvoltarea dimensiunilor atitudinale şi valorice ale caracterului. În cadrul disciplinei opţionale „Educaţia pentru valori comportamentale şi atitudini” se urmăreşte dezvoltarea în plan personal şi social a copiilor pentru dobândirea trăsăturilor de caracter. ld imensiunea normativă (asumarea principiilor şi atitudinilor determinate de însușirea cunoştinţelor studiate). în context familiar). ld imensiunea interogativ-reflexivă şi valorizatoare (reflecţia critică asupra raportului dintre comportament şi situaţiile de respectare / încălcare a normelor.ro | Un proiect susținut de revista 2 . Acest fapt este considerat ca fiind generator al resorturilor motivaţionale care contribuie la construirea caracterului şi definirea acestuia ca element catalizator pentru dezvoltarea personală. exersarea acestora în ca- drul unor situaţii create şi în viaţa de zi cu zi). pentru elevii clasei pregătitoare.Ghid de proiectare curriculară pentru clasa pregătitoare Educaţie pentru valori comportamentale şi atitudini Introducere Prezenta programă pentru disciplina opţională „Educaţia pentru valori comportamentale şi atitudini” cu- prinde oferta educaţională adresată elevilor şi se constituie într-un instrument la îndemâna cadrelor didactice din învăţământul primar. www. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comportament 2. Structura prezentei programe include următoarele componente: lA rgument. implicit ale personalităţii viito- rului adult. Respectarea şi aplicarea unor norme elementare de conduită în contexte uzuale 3. lI ntroducere. este aprofundat prin: l dimensiunea descriptiv-informativă (cunoştinţe despre valori şi comportamentul civilizat în context familiar).

Echipa de fotbal” 3. colegii în situaţii teamă. lE xersarea unor formule de salut. după model tate. pe teme de interes situaţii comporta. lO bservarea şi descrierea unor comportamente uzuale acasă şi la şcoală melor elementare de l I dentificarea normelor de conduită corectă în contexte comportamentale variate conduită în contexte l S electarea unor proverbe şi ghicitori cu temă comportamentală familiare variate lC onfecţionarea unor stimulente pentru colegii care manifestă comportamente corecte lC onstruirea unor povestiri folosind aşezarea imaginilor în ordinea logică a întâmplărilor 2. www. în dialoguri simple lC onstruirea unor marionete simple pentru degete. bucurie.2 Aplicarea unor lE xerciţii de simulare a unor situaţii în care se manifestă comportamente speci- norme de conduită fice şcolii corectă în şcoală lC onfecţionarea de afişe. a volumului și vitezei vorbirii.l P articiparea la jocuri de rol de tipul . de adresare. dintr-un şir enunţat salut lR ecunoaşterea unor formule de salut care nu se potrivesc contextului com- portamental lR ealizarea unui desen care să ilustreze formula de salut propusă 1. l S chimbarea finalului unor povestiri şi motivarea alegerii făcute te specifice elevului lA sumarea unor roluri şi exersarea lor în contexte variate lR ealizarea unor jetoane cu îndemnuri care să corecteze comportamentele greşite 3.Mă întâlnesc cu…” folosind ca personaje tament jucării l Reglarea tonului. surpriză) diferite. lI dentificarea personajelor negative din poveştile citite portamentelor corec. în cadrul unui lI dentificarea trăsăturilor comportamentale specifice unor tipologii de per- grup soane.2 Relaţionarea cu l J ocuri de mimă pentru identificarea unor stări emoţionale (tristeţe..1 Cunoaşterea nor.1 Reproducerea unor lS electarea formei de salut corespunzătoare situţiei de comportament în con- mesaje simple de text familiar. colaje de tipul .ro | Un proiect susținut de revista 3 . a volumului sau a vitezei vorbirii 1.3 Identificarea încăl. l E xprimarea trăirilor sufleteşti la finalizarea unor activităţi cu sau fără succes tarea stărilor afective l R ealizarea portretului celui mai bun prieten pozitive © Editura CD Press. prin manifes. cu schimbarea tonului. l C ompletarea dialogurilor propuse de colegi pe o temă la alegere în cadrul mentale unei povestiri lE xprimarea sentimentelor legate de impactul unui text audiat. prin rostirea formulei de salut.. lO bservarea unor imagini şi selectarea comportamentelor care încalcă normele cărilor normelor de de conduită conduită şi a com. în situaţii date lJ oc de rol de tipul .. folosite în derularea unor situaţii de comunicare 2.cdpress. prezentare și solicitare.1 Î ndeplinirea unor lA ctivităţi pe grupuri mici cu asumarea unor roluri la alegere roluri în joc sau reali.Ghid de proiectare curriculară pentru clasa pregătitoare Educaţie pentru valori comportamentale şi atitudini Competenţe specifice Activităţi de învăţare 1. Grupul de prieteni. potrivite larea unor dialoguri interlocutorului simple în diferite lD ialoguri în diferite contexte.l E xersarea unor roluri din viaţa cotidiană.Aşa da! Aşa nu!” lE xersarea unor comportamente de dezvoltare a respectului faţă de sine şi faţă de cei din jurul tău lC omentarii în urma vizionării unor filme de desene animate cu mesaj educativ 2.3 Simularea şi deru. reale sau simulate.Familia mea.2 I dentificarea şi l P unerea în corespondenţă a formei de salut cu imaginea reprezentativă folosirea corectă a lS ortarea de jetoane reprezentând situaţii din mediul familiar în care se aplică răspunsului în situații formule de salut familiare de compor.

prietenii. echipa de fotbal) lC omportamentul bazat pe încrederea în propria persoană şi în ceilalţi lL ucrul în echipă Elemente de evaluare continuă Este esenţial ca activitatea desfăşurată la clasă să fie integrată în strategia unităţii şcolare. implicarea elevilor la activităţi de voluntariat în comuni- tate. textele. autoevaluarea. analiza rezultatelor activităţilor elevilor. Vor fi evaluate competenţele dobândite atât în activităţile informale.Ghid de proiectare curriculară pentru clasa pregătitoare Educaţie pentru valori comportamentale şi atitudini Conţinuturi ale învăţării1 Reguli de bună purtare în societate l – Forme de salut în diferite contexte de viaţă – Salutul cu familia. prietenii. ca suport de învăţare. www.cdpress. comunitate. realizarea unor proiecte. prin contribuţia tuturor “actorilor” implicaţi în procesul educativ: elevi. fişele de lucru. colegii. profesorii lC omportamentul social lN orme de conduită în şcoală lG rupul social – roluri (familia. jocurile. cât şi non-formale. alături de strategia de sensibilizare şi motivare a părinţilor. implicată într-un proces global de formare a caracterului. © Editura CD Press. miniproiectele din revista „PIPO” . Evaluarea va urmări pe tot parcursul încurajarea şi valorizarea fiecărui progres înregistrat de elev. şcoală. părinţi.ro | Un proiect susținut de revista 4 . Metode folosite: observarea sistematică a comportamentului elevilor. constituirea unui nucleu de coordonare a activităţilor la nivelul fiecărei şcoli. 1 Se pot folosi cu succes. activităţi care să consolideze demersul didactic din cadrul orelor de curs.