You are on page 1of 10

Anexa nr. 4 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5718 / 22.12.

2005

NOTA DE PREZENTARE
a planurilor-cadru de învăţământ, ciclul superior al liceului,
filiera tehnologică

Planurile-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului, filiera
tehnologică, reprezintă un document reglator esenţial – componentă a
Curriculumului naţional – şi, prin aceasta, un instrument de bază în
promovarea politicii educaţionale la nivel naţional.

Elaborarea planurilor-cadru pentru ciclul superior al liceului s-a realizat ţinând seama de:
- reperele decizionale majore pentru fundamentarea procesului de reformă a învăţământului
preuniversitar din România, identificate atât în documentele programatice elaborate de
Guvernul României, cât şi în documentele agreate în comun de Guvernul României şi
instituţiile europene;
- obiectivele actuale ale reformei învăţământului din România vizând finalităţile, curriculumul
şi structura învăţământului preuniversitar, în cadrul căreia clasele a XI-a – a XII-a/ a XIII-a
constituie ciclul superior al liceului, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr.
84/1995, republicate, cu modificările şi completările ulterioare;
- asumarea de către România a Planului detaliat de lucru privind obiectivele sistemelor
educaţionale şi de formare profesională din Europa, ratificat de Consiliul European de la
Barcelona, în 2002, şi a Declaraţiei miniştrilor europeni ai educaţiei şi formării profesionale
şi a Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperării europene în formarea
profesională – Declaraţia de la Copenhaga, convenită la Copenhaga în 2002.
Structura noilor planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului,
filiera tehnologică, toate domeniile de pregătire, este rezultatul adaptării
curriculumului naţional la noua structură a învăţământului liceal.
Conform Legii învăţământului nr. 84/ 1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
durata învăţământului obligatoriu este de 10 ani.
Clasele a IX-a şi a X-a, ca etapă finală a învăţământului obligatoriu, se organizează în ciclul inferior
al liceului sau în şcoala de arte şi meserii. Pentru absolvenţii şcolii de arte şi meserii, această etapă se
finalizează şi cu certificat de calificare de nivelul 1.

Ciclul superior al liceului, ca etapă de învăţământ post-obligatoriu, vizează
atât aprofundarea selectivă a unor competenţe cheie dobândite anterior, cât
şi specializarea elevilor în domeniul de pregătire ales.
Calificarea în cadrul filierei tehnologice se realizează pe două rute:
1. ruta directă de calificare: ciclul inferior al liceului (clasele a IX-a şi a X-a) + ciclul superior al
liceului (clasele a XI-a şi a XII-a);
2. ruta progresivă de calificare: şcoala de arte şi meserii (clasele a IX-a şi a X-a) + anul de
completare (clasa a XI-a) + ciclul superior al liceului (clasele a XII-a şi a XIII-a).
În conformitate cu această nouă structură:
- în ciclul inferior al liceului şi în şcoala de arte şi meserii, ponderea
disciplinelor prin care se asigură educaţia de bază este predominantă în
raport cu ponderea disciplinelor/ modulelor prin care se asigură iniţierea în
specializare;

Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică 1

4 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. pentru toate calificările profesionale au la bază Standardele de pregătire profesională (SPP) validate de comitetele sectoriale/ comisiile de validare şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.Manifestarea abilităţilor de comunicare orală.aprofundarea competenţelor cheie dobândite în învăţământul obligatoriu.2005 . se asigură coerenţa structurală a planurilor- cadru de învăţământ pentru toate nivelurile de şcolaritate. cu alocările orare corespunzătoare. interpersonală şi de grup .12. Comunicare în limba Limba modernă 1 2 modernă 2. trunchiul comun este stabilit la nivel central şi cuprinde disciplinele de învăţământ.dobândirea cunoştinţelor de cultură generală necesare pregătirii de specialitate şi înscrierii la examenul de bacalaureat. Planurile-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului tehnologic. Limba şi literatura română 0. de crt. filiera tehnologică. Un (1) credit este acordat pentru competenţe pe care un elev le poate obţine. indiferent de ruta de calificare urmată. sunt structurate pe trei componente: (1) trunchi comun. 5718 / 22.Manifestarea abilităţilor de comunicare scrisă Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului. Alocarea orelor pentru disciplinele din structura trunchiului comun s-a realizat în conformitate cu semnificaţia trunchiului comun pentru această etapă de şcolaritate. Standardele de pregătire profesională cuprind unităţile de competenţe şi competenţele specifice unei calificări. Unele dintre disciplinele din trunchiul comun asigură dezvoltarea unor competenţe cheie din SPP şi anume: Nr.5 competenţele: . Trunchi comun (TC) În cadrul ciclului superior al liceului. 1. Planurile-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului. în medie. (2) curriculum diferenţiat şi (3) curriculum în dezvoltare locală. în ciclul superior al liceului reprezentative sunt disciplinele/ modulele prin care se asigură formarea diversificată. filiera tehnologică 2 . relevante pentru traseul de formare a elevului. în funcţie de calificarea profesională urmată. Prin menţinerea grupării disciplinelor/ modulelor în arii curriculare. Fiecărei unităţi de competenţe îi este alocat un număr de credite transferabile şi de acumulare. care sunt comune tuturor calificărilor din cadrul unui domeniu de pregătire. . în cadrul a 60 de ore de învăţare. Trunchiul comun vizează: . Unitatea de competenţe Disciplina din trunchiul Nr. din SPP comun credite alocate 1. specifice actualului curriculum naţional.Anexa nr. Comunicare.

pe de o parte. Această structurare asigură elevului posibilitatea să opteze. în contextul tehnologic oferit de agenţii economici locali. comparativ cu ciclul inferior al liceului. prin: posibilitatea integrării rapide pe piaţa muncii. Ponderea mai mare a CDL-ului în ciclul superior al liceului.2005 3. curriculum diferenţiat (CD). în termeni de discipline şcolare/ module şi de alocări de timp corespunzătoare studierii acestora. Curriculum în dezvoltare locală (CDL) Curriculumul în dezvoltare locală cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare specifice fiecărei unităţi de învăţământ.12. gândire critică. filiera tehnologică 3 . Curriculumul diferenţiat vizează dezvoltarea competenţelor tehnice generale şi specializate necesare calificării. prin posibilitatea continuării studiilor. asigură premisele Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului. Curriculum diferenţiat (CD) Curriculumul diferenţiat este stabilit la nivel central şi cuprinde un pachet de module. cu alocările orare aferente. .în plan social. în cunoştinţă de cauză. cât şi ore pentru pregătirea practică necesară formării competenţelor profesionale şi a unor abilităţi cheie. se asigură cadrul pentru realizarea unei instruiri care să permită. care sunt specifice pentru o calificare profesională. curriculum în dezvoltare locală (CDL). 5718 / 22. în ore alocate săptămânal (6 ore) şi în stagii de pregătire comasată (120-150 ore/ an). Prin această ofertă curriculară. oferă posibilitatea identificării specificului domeniilor de pregătire şi al calificărilor profesionale.în plan profesional. În cadrul modulului sunt alocate atât ore de pregătire teoretică. prin: comunicare. Oferta curriculară centrată pe aprofundarea competenţelor cheie şi pe dobândirea competenţelor de specialitate creează premise favorabile pentru reuşita absolventului: . Iniţierea unei afaceri Economie aplicată 1 proprii 4.Anexa nr. Elevii beneficiază astfel de fundamentele unei formări diversificate. pe de altă parte. pentru propriul traseu de formare. ofertă realizată în parteneriat cu agenţi economici. utilizarea eficientă a informaţiei. Dezvoltarea carierei Orientare şi consiliere 1 profesionale vocaţională 2. Pregătirea practică poate fi realizată atât prin laborator tehnologic. 4 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. necesare pentru orientarea şcolară şi pentru integrarea socio-profesională ulterioară. luarea deciziilor. şi în trunchi comun (TC). Această ofertă educaţională asigură pregătirea pe trasee de formare specializate. în acelaşi domeniu sau în domenii conexe. Structurarea planului-cadru de învăţământ în arii curriculare. formarea în totalitate a competenţelor tehnice de specialitate descrise în Standardele de pregătire profesională. cât şi prin instruire practică în ateliere şcoală sau la agentul economic. pe baza certificatului de calificare de nivel 3. ca etapă a învăţământul obligatoriu. 3.

Anexa nr.12. în raport cu nevoile educaţionale identificate.2005 pentru coparticiparea elevului la constituirea propriului traseu de formare. 5718 / 22. filiera tehnologică 4 . Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului. 4 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. precum şi pentru creşterea responsabilităţii şcolii în gestionarea ofertei curriculare.

. - Tehnologii . - Educaţie fizică şi sport 1 . Arii TC CD CDL TC CD CDL curric. 4 . 33 1 .30 . .12. 33 31 Discipline socio-umane (Economie . se va avea în vedere ca un număr suplimentar de 300 de ore. 615 Tehnologia informaţiei şi a . 5718 / 22. curric. Nr. . 1 .total total săpt. . Nr. . Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului. . 6 . . Nr. 1 . . 1 . . ruta directă de calificare/clasa a XII-a liceu tehnologic. . . ruta directă de calificare/clasa a XIII-a liceu tehnologic. . - Limba modernă 1 2 . . . . . - Om şi societate 6 . ruta progresivă de calificare: 37 săpt. (33 săptămâni x 33 ore/săptămână + 4 săptămâni de stagii de pregătire practică x 30 ore/săptămână) Clasa a XII-a liceu tehnologic. - Geografie 1 . 615 . . 217 Limba şi literatura română 3 . . 1 - comunicaţiilor Cultură de specialitate . - Fizică . . 2 . . . . . . 186 Istorie 2 . desfăşurată în sistem non-formal. - Biologie . 2 . . - Consiliere şi orientare 1 . Limbă şi comunicare 7 . - Chimie . 6 - Stagii de pregătire practică . . . . 31 Orientare şi consiliere vocaţională 1 . Nr. ore săpt. . ruta progresivă de calificare: 36 săpt. ore/an ore/ şcolar ore/ şcolar săpt. ore săpt. 3 . 2 . să reprezinte activitatea elevilor. ore/an total săpt.30 . . . 99 3 . filiera tehnologică 1 . 5 Total an şcolar 594 483 132 37 1209 558 491 124 36 1173 Total ore pregătire: 2382 NOTA: Pentru acoperirea creditelor nivelului 3 de calificare (stabilite prin standardul de pregătire profesională). . - Discipline socio-umane (Economie) 2 .Anexa nr. pentru ciclul superior al liceului. 31 Educaţie fizică 1 .2005 PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI FILIERA TEHNOLOGICĂ Calificările profesionale:  Tehnician în turism  Coafor stilist  Tehnician în activităţi de poştă  Tehnician în hotelărie  Tehnician în activităţi economice  Tehnician în activităţi de comerţ  Tehnician în administraţie  Tehnician în gastronomie  Tehnician în achiziţii şi contractări  Organizator banqueting Clasa a XI-a liceu tehnologic. . 3 . 2 . - aplicată) Religie 1 . . . 1 . . . 33 33 . pentru elaborarea proiectului. (31 săptămâni x 33 ore/săptămână + 5 săptămâni de stagii de pregătire practică x 30 ore/săptămână) Alocarea orelor de studiu Aria curriculară/ Disciplina Clasa a XI-a (1) Clasa a XII-a (2) Nr. 198 6 . . . - Limba modernă 2 2 . . - Matematică şi ştiinţe ale naturii 3 . 5 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. - Arte . . 33 1 . 93 Matematică 3 . 4 4 Pregătire practică . Nr. . în vederea certificării. . 231 7 . Nr. Arii săpt. 1 . 4 4 .total Nr. .

. - Biologie . Tehnician producţie poligrafică. Tehnician multimedia. Tehnician designer vestimentar. 186 Matematică 3 . . . 4 4 . Tehnician instalaţii de bord (avion). Nr. 198 6 . - Fizică 2 . 1 . . Tehnician electrotehnist. . ruta directă de calificare. 124 Istorie 1 . 33 1 . şcolar săpt. Clasa a XI-a liceu tehnologic. Tehnician în instalaţii electrice. Tehnician în industria pielăriei. Tehnician de telecomunicaţii.12. (31 săptămâni x 34 ore/săptămână + 5 săptămâni de stagii de pregătire practică x 30 ore/săptămână) Alocarea orelor de studiu Aria curriculară/ Clasa a XI-a (1) Clasa a XII-a (2) Disciplina Nr. . - Religie 1 . ruta progresivă de calificare: 37 săpt. 3 . 1 . . . - Geografie 1 . Tehnician în automatizări. 6 . Tehnician aviaţie. 132 4 . Tehnician audio-video. 217 Limba şi literatura română 3 . . ruta progresivă de calificare: 36 săpt. 3 . . . 2 . . 1 . . (33 săptămâni x 34 ore/săptămână + 4 săptămâni de stagii de pregătire practică x 30 ore/săptămână) Clasa a XII-a liceu tehnologic. (2) Se aplică la clasa a XII-a. 1 . Nr. . Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare. . . ore / săpt. 231 7 . ruta progresivă de calificare. 1 . Tehnician electronist. . - Limba modernă 1 2 . - Limba modernă 2 2 . 1 . 615 . Tehnician electromecanic. ruta progresivă de calificare.Tehnician instalator pentru construcţii. Arii Arii TC CD CDL TC CD CDL curric. Tehnician operator procesare text/ imagine. Tehnician în construcţii şi lucrări publice. Tehnician producţie film şi televiziune. Tehnician operator telematică. - Arte .2005 _______ (1) Se aplică la clasa a XI-a. ore/ an ore/ an ore/ şcolar săpt. . 1 . ruta directă de calificare. 615 Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor . . Nr. - Matematică şi ştiinţe ale naturii 6 . ore / săpt. . ruta directă de calificare/clasa a XIII-a liceu tehnologic. . - Om şi societate 4 . 1 - Cultură de specialitate . . .tota Nr. . 4 4 Pregătire practică . - Educaţie fizică şi sport 1 . 5718 / 22. Tehnician operator roboţi industriali. Tehnician mecatronist. FILIERA TEHNOLOGICĂ Calificările profesionale: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii. ruta directă de calificare/clasa a XII-a liceu tehnologic. Nr. filiera tehnologică 2 . 34 31 Discipline socio­umane (Economie aplicată) . 34 33 . Nr. şi la clasa a XII-a.total total săpt. 2 . Tehnician în prelucrarea lemnului. - Tehnologii . Tehnician poligraf.Anexa nr. . - Discipline socio-umane (Economie) 1 . . Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii. şi la clasa a XIII-a. Nr. Tehnician operator tehnică de calcul. Tehnician prelucrări la cald. . Tehnician proiectant CAD. . 6 - Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului. . . . Tehnician metrolog. l ore / total săpt. Tehnician transporturi. Tehnician în industria textilă. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI. . - Chimie 1 . 33 1 . Limbă şi comunicare 7 . 2 . . . . Tehnician prelucrări mecanice. curric. . . 31 Educaţie fizică 1 . - Consiliere şi orientare 1 . 1 . 31 Orientare şi consiliere vocaţională 1 . 5 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. .

(2) Se aplică la clasa a XII-a. desfăşurată în sistem non-formal. 5 Total an şcolar 627 483 132 37 1242 589 491 124 36 1204 Total ore pregătire: 2446 NOTA: Pentru acoperirea creditelor nivelului 3 de calificare (stabilite prin standardul de pregătire profesională). Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului. 4 . ruta progresivă de calificare. ruta progresivă de calificare. 5 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. se va avea în vedere ca un număr suplimentar de 300 de ore.30 . pentru elaborarea proiectului. ruta directă de calificare. 5718 / 22. în vederea certificării.2005 Stagii de pregătire practică . pentru ciclul superior al liceului. ruta directă de calificare. _____________________________ (1) Se aplică la clasa a XI-a. filiera tehnologică 3 . să reprezinte activitatea elevilor.12. 30 .Anexa nr. şi la clasa a XIII-a. şi la clasa a XII-a.

pentru elaborarea proiectului. . . . . . . . . 1 . 5 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 198 6 . 132 4 . Limbă şi comunicare 7 . . . desfăşurată în sistem non-formal. . ruta progresivă de calificare. filiera tehnologică 4 . TC CD CDL Arii curric. 186 naturii Matematică 3 . - Discipline socio-umane (Economie) 1 . 2 . se va avea în vedere ca un număr suplimentar de 300 de ore. Nr. ore/ an total săpt. - Biologie . . Nr. 33 1 . . 2 . . 3 .Anexa nr. 4 4 . ruta directă de calificare/clasa a XIII-a liceu tehnologic. - Limba modernă 1 2 . 231 7 . total Nr. - Geografie 1 . 3 . . ruta progresivă de calificare: 36 săpt. 5718 / 22. - Educaţie fizică şi sport 1 . Nr. 30 . 1 . Nr. 6 . - Arte . . ruta directă de calificare/clasa a XII-a liceu tehnologic. 5 Total an şcolar 627 483 132 37 1242 589 491 124 36 1204 Total ore pregătire: 2446 NOTA: Pentru acoperirea creditelor nivelului 3 de calificare (stabilite prin standardul de pregătire profesională). . în vederea certificării. 4 . - Tehnologii . FILIERA TEHNOLOGICĂ Calificările profesionale:  Tehnician chimist de laborator  Tehnician în industria materialelor de construcţii  Tehnician în chimie industrială  Tehnician în industria sticlei şi ceramicii Clasa a XI-a liceu tehnologic. . . . ruta directă de calificare. 615 . 124 Istorie 1 . 4 4 Pregătire practică . 31 Educaţie fizică 1 . . 615 Tehnologia informaţiei şi a . ruta progresivă de calificare. pentru ciclul superior al liceului. . 2 . ore / săpt. 30 . Nr. - Om şi societate 4 . săpt. - Chimie 2 . şi la clasa a XII-a. (2) Se aplică la clasa a XII-a. . 1 . şi la clasa a XIII-a.2005 PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI. . . 1 - comunicaţiilor Cultură de specialitate . . . . ore / săpt. Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului. 31 Orientare şi consiliere vocaţională 1 . . 6 - Stagii de pregătire practică . TC CD CDL Arii curric. să reprezinte activitatea elevilor. . . (31 săptămâni x 34 ore/săptămână + 5 săptămâni de stagii de pregătire practică x 30 ore/săptămână) Alocarea orelor de studiu Aria curriculară/ Clasa a XI-a (1) Clasa a XII-a (2) Disciplina Nr. - Fizică 1 . _____________________________ (1) Se aplică la clasa a XI-a. 34 31 Discipline socio-umane (Economie aplicată) . ruta progresivă de calificare: 37 săpt. . ruta directă de calificare. 217 Limba şi literatura română 3 . ore/ an ore/ şcolar ore/ şcolar săpt. - Consiliere şi orientare 1 . . 1 . 1 . 33 1 . . . total total săpt. 34 33 . 1 . - Matematică şi ştiinţe ale 6 . 1 . Nr. .12. (33 săptămâni x 34 ore/săptămână + 4 săptămâni de stagii de pregătire practică x 30 ore/săptămână) Clasa a XII-a liceu tehnologic. 1 . . - Limba modernă 2 2 . . - Religie 1 .

34 31 Discipline socio-umane (Economie . Nr. pentru elaborarea proiectului. - Geografie 1 . . . - Om şi societate 4 . 5718 / 22. ruta directă de calificare/clasa a XII-a liceu tehnologic. 5 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. . . 1 . . 1 . .12. să reprezinte activitatea elevilor. Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului. . ruta directă de calificare/clasa a XIII-a liceu tehnologic. - Fizică . (31 săptămâni x 34 ore/săptămână + 5 săptămâni de stagii de pregătire practică x 30 ore/săptămână) Alocare ore de studiu Aria curriculară/ Clasa a XI-a (1) Clasa a XII-a (2) Disciplina Nr. în vederea certificării . ruta progresivă de calificare: 37 săpt. 1 . . ore/ an ore/ an ore/ şcolar săpt. . 30 . 1 - comunicaţiilor Cultură de specialitate . . - Arte . . 2 . 31 Educaţie fizică 1 . . 1 . şcolar săpt. desfăşurată în sistem non-formal. - Matematică şi ştiinţe ale naturii 6 . filiera tehnologică 5 . 198 6 . Nr. 1 . 33 1 . . - Limba modernă 1 2 . 4 4 . 2 . . . . . 1 . Nr. . Nr.total total săpt. . Nr. 132 4 . . FILIERA TEHNOLOGICĂ Calificările profesionale:  Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului  Tehnician agromontan  Tehnician hidro-meteorolog  Tehnician veterinar  Tehnician analize produse alimentare  Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere  Tehnician veterinar pentru animale de companie  Tehnician în industria alimentară  Tehnician în agricultură  Tehnician în agroturism Clasa a XI-a liceu tehnologic. 4 4 Pregătire practică . - Chimie 2 . (33 săptămâni x 34 ore/săptămână + 4 săptămâni de stagii de pregătire practică x 30 ore/săptămână) Clasa a XII-a liceu tehnologic. se va avea în vedere ca un număr suplimentar de 300 de ore. 124 Istorie 1 .total Nr. . . 5 Total an şcolar 627 483 132 37 1242 589 491 124 36 1204 Total ore pregătire: 2446 NOTA: Pentru acoperirea creditelor nivelului 3 de calificare (stabilite prin standardul de pregătire profesională). ruta progresivă de calificare.2005 PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI. . 186 Matematică 3 . ruta directă de calificare. 615 Tehnologia informaţiei şi a . Nr. - Limba modernă 2 2 . . . . 6 - Stagii de pregătire practică . 6 . pentru ciclul superior al liceului. - Consiliere şi orientare 1 . - aplicată) Religie 1 . . . 33 1 . ore / săpt. - Educaţie fizică şi sport 1 . ore / săpt. 1 . 217 Limba şi literatura română 3 . . 3 . Arii Arii TC CD CDL TC CD CDL curric. . ruta progresivă de calificare: 36 săpt. . 3 . 30 . 231 7 . . . Limbă şi comunicare 7 . - Biologie 1 . 2 . .Anexa nr. curric. şi la clasa a XII-a. - Discipline socio-umane (Economie) 1 . 1 . 4 . . 615 . . . - Tehnologii . ore / total săpt. . _____________________________ (1) Se aplică la clasa a XI-a. 31 Orientare şi consiliere vocaţională 1 . 34 33 .

şi la clasa a XIII-a. 5718 / 22. ruta progresivă de calificare. ruta directă de calificare. 5 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.2005 (2) Se aplică la clasa a XII-a.12.Anexa nr. Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului. filiera tehnologică 6 .