You are on page 1of 9

379

(enough for = (wystarczy na
[%GDP]= [%PKB]
[toe/mln $ GDP].= [toe/mln $ PKB].
pts.= pkt.
pts. energy bonus.= jednostek energii.
- they will think you are robbing them of their well-deserved rights.=- przyzwyc
zaj¹ siê i bêd¹ uwa¿aæ, ¿e ograbiasz ich z nale¿nych praw.
years of current extraction)= lat przy obecnym poziomie wydobycia)
%/y=%/r
&& no waste=i efektywn.
/y)=/r)
[bn tCO2]=[mld tCO2]
] will be deduced every turn (in proportion to population)=] bêd¹ pobierane co turê (p
roporcjonalnie do populacji)
] will be saved every turn (in proportion to population)=] bêd¹ oszczêdzane co turê (pro
porcjonalnie do populacji)
100% (sustainable)=100% (stabilny stan gleb)
150% (intensive)=150% (intensywna eksploatacja)
200% (maximize yields)=200% (maksymalizacja plonów)
50% (build/conserve soils)=50% (rekultywuj gleby)
Above average=Powy¿ej redniej
Additional information: GDP weight in the final score is enhanced.=Informacja do
datkowa: waga PKB w wyniku koñcowym jest zwiêkszona.
Advances in technology and vast energy resources can help you grow a powerful ec
onomy.=Postêp technologiczny i potê¿ne zasoby energii pozwol¹ na stworzenie prê¿nej gospodar
ki.
Aerosols=Aerozole
Aerosols geoeng.=Aerozole geoin¿.
Affected by energy shortages=Brak energii - spadek plonów
Africa=Afryka
Agricultural technology progress! Yields will go up. Level: =Postêp w technologii
rolnej! Plony wzrosn¹. Poziom:
Agriculture=Rolnictwo
Air=Powietrze
Algae Biof.=Biopal. z alg
All this will help grow the economy and support the pension system.=Wszystko to
pozwoli na wzrost gospodarczy i zasili system emerytalny.
All this will hurt the growth and endanger the pension system.=Wszystko to zabur
zy wzrost i zagrozi systemowi emerytalnemu.
Already cut to the bone=Obciêli my ju¿ a¿ do ko ci
And maybe the energy-intensive factories can run only on windy days?=A mo¿e energo
ch³onne fabryki mog¹ dzia³aæ tylko w wietrzne/s³oneczne dni?
Are you really, REALLY sure?=Ale czy jeste na pewno, NA PEWNO pewny?
Area=Obszar
Area of fields (energy): =Obszar pól (energia):
Area of fields (food): =Obszar pól (¿ywno æ):
Area of forests: =Obszar lasów:
arellartin=ArellartiX
Assumed fossil fuels resources=Przyjmowane zasoby paliw kopalnych
Assumed oil resources=Przyjmowane zasoby ropy
Available=Dostêpne
Available/Demand=Dostêpne/Zapotrzeb.
Average=Przeciêtna
Bank=Bank
Bare rock/desert=Go³a ska³a/pustynia
Below average=Poni¿ej redniej
Biofuel=Biopaliwo
Biofuels=Biopaliwa
Biomass=Biomasa

culture. rekreacjê Default on your debt?=Potwierdzasz bankructwo? Delayed response (start in 2000)=Opó niona reakcja (pocz¹tek w 2000) Delayed response (start in 2020)=Opó niona reakcja (pocz¹tek w 2020) Demand not met=Zapotrzebowanie nie zaspokojone Demand satisifed=Zapotrzebowanie zaspokojone destabilization and runaway greenhouse effect. Debt=D³ug Debt [%GDP]=D³ug [%PKB] Deciding how many kids one will have is not the government''s business. Sorry.=Decydowa nie o liczbie moich dzieci to nie sprawa rz¹du.=hydratów metanu i rozbuchanej szkla rni. Decrease quality of life reducing health services. kulturê. Dr Apocalypse=Dr Apokalipsa Early response (start in 1970)=Wczesna reakcja (pocz¹tek w 1970) Early response (start in 2000)=Wczesna reakcja (pocz¹tek w 2000) Early start (1900)=Wczesny start (1900) . =Crash Course: Symulator wiata. Level: =Postêp w technologiach wêglowych. Cannot write file!=Nie mo¿na pisaæ do pliku! Cannot write to game directory=Nie mo¿na zapisaæ pliku w katalogu gry Change=Zmiana Change Outlook towards Consumerism=Zmieñ nastawienie spo³eczne na bardziej 'konsumen ckie' Change Outlook towards Green=Zmieñ nastawienie spo³eczne na bardziej 'zielone' China=Chiny Choose scenario=Wybierz scenariusz Chop forest?=Wyci¹æ las? Climate change=Zmiana klimatu Climate Change=Zmiana klimatu CO2 emissions=Emisje CO2 Coal=Wêgiel Coal technology progress! You will be able to acces more resources at a lower pr ice.=Czy na pewno nie da siê utrzymaæ tego. please. Critical=Stan krytyczny Current efficiency: =Obecna efektywno æ: Current level: =Obecny poziom inwestycji: Current policy encourages parents to have more kids=Obecna polityka zachêca do pos iadania wiêkszej liczby dzieci Current policy forces smaller families=Obecna polityka wymusza mniejsz¹ liczbê dziec i Current policy promotes smaller families=Obecna polityka promuje ma³¹ liczbê dzieci w rodzinie. Sorry. education.Budget=Bud¿et Buy=Kup Cancel=Zrezygnuj Cannot we keep our standard of life. co ju¿ mamy? Proszê.=Obciêcie wydatków spo³ecznych t o konieczno æ.=Obni¿ jako æ ¿ycia redukuj¹c rdoki na opiekê zdrowotn¹. edukacjê. recreatio n etc. Bêdziesz móg³ wykorzystaæ wiêcej zasobów za ni nê. Poziom: Command a region=Pokieruj regionem Consumerism=Konsumeryzm Cost=Koszt Cost for next: =Koszt za nastêpny: Cost: =Koszt : Crash Course: World Simulator. Current population policy is neutral=Obecna polityka jest neutralna Current reduction vs business-as-usual: =Aktualna redukcja wzglêdem 'biznes-jak-zw ykle': Current waste (over minimal consumption): =Obecny poziom marnotrawstwa (ponad mi nimaln¹ konsumpcjê): Cutting discretionary spendings is a necessity.

Energy starvation=Katastrofalny niedobór energii Energy surplus (enhances growth)=Nadwy¿ka energii (stymuluje wzrost) Europe=Europa Expected=Oczekiwane Extraction: =Wydobycie: Farming intensity=Intensywno æ rolnictwa Fate of the World=Losy wiata Fields=Pola Fields area will decrease. Food=¯ywno æ Food required for your citizens will decrease.=Katalog gry Game directory=Katalog gry Game directory doesn''t exist=Katalog gry nie istnieje Game File not found/not prepared. Nie wydobêdziemy wszystkich.Economy=Gospodarka Economy growth will accelerate.=Geoterm.=Area³ pól spadnie. Economy growth will slow down. It''s to late to join.=Przez 10 lat wzrost zadowoleni a bêdzie podwojony. Gas=Gaz GDP=PKB GDP growth: =Wzrost PKB: GDP/cap. by do³¹czyæ.=Wolny rynek i techn ologia i tak prowadz¹ do poprawy efektywno ci.=Przez 10 lat poziom zadowolenia bêdzie obni¿ony o -3. Zbyt pó no. For 10 years the happiness will change by -3. forest will mature in 50 years=Nasadziæ las? Fields area will decrease. one-time =Wyci¹æ las? Forest will be converted to fields. Gone=Prawie nic nie ma Good=Dobra Good luck!=Powodzenia! . las wy ro nie za 50 lat. one-time =Wyci¹æ las? Forests=Lasy Fossil fuels are finite. [1000 $] Geoengineering: sulphate aerosols=Geoin¿ynieria: aerozole siarkowe Geoth. forest will mature in 50 years.=Plik gry nie zosta³ znaleziony/przygotowany. The world will never not run out of them. przez kolejne 10 lat o -2 Forced=Wymuszana Forcings [W/m2]=Wymuszanie radiacyjne [W/m2] Forest will be converted to fields. for next 10 years by -2. Game has already begun.=Spadnie ilo æ potrzebnej mieszkañcom ¿ywn o ci.=Gra zosta³a ju¿ rozpoczêta. Economy/Society=Gospodarka/Spo³eczeñstwo Efficiency=Efektywno æ efficiency=efektywno ci Energy=Energia Energy and other resources required for unit of GDP will decrease=Spadnie ilo æ ener gii i innch zasobów potrzebnych do wypracowania jednostki PKB Energy crisis=Kryzys energetyczny Energy demand not met=Zbyt ma³e dostawy energii Energy demand satisifed=Dostawy energii w normie Energy efficiency will increase. [1000 $]=PKB/os. For 10 years the happiness growth will be double. Energy efficiency will stagnate. but gradually =Ilo æ paliw kopalnych jest skoñczona.=Przyspieszy poprawa efektywno ci energetycznej. fuel use=zu¿ycia paliwa Fuels surplus (enhances growth)=Nadwy¿ka paliw (stymuluje wzrost) Funds [=Fundusze [ Funds spend on research=Fundusz na badania Game dir.=Spowolni poprawa efektywno ci.=Spowolni wzrost gospodarczy. Free market and technology improve energy efficiency anyway.=Przyspieszy wzrost gospodarczy.

Sir?=Jak wiele chcesz sprzedaæ? Huge fossil fuels resources (x10)=Olbrzymie zasoby paliw kopalnych (x10) Huge oil resources (x10)=Olbrzymie zasoby ropy (x10) Hunger=Niedobory ¿ywno ci Hydro=En. Kto g³osuje 'za'? Liquid fuels demand not met=Zbyt ma³e dostawy paliwa Liquid fuels demand satisifed=Dostawy paliwa w normie Liquid fuels starvation=Katastrofalny niedobór paliw Liquid fuels will be replaced with other energy resources. wodna Hydro power plants. Let''s increase the welfare instead.biomasa z pól nie jest zu¿ywana) . Sir?=Jak¹ kwotê chcesz oddaæ w depozyt? How much would you like to sell. algae biofuels (no biomass used)=Produkcja paliw: b iopaliwa 3 generacji (algi . energiê i inne zasoby.Government=Ustrój Great=Doskona³a Green='Zielony' Growing=Rosn¹ Growing population enhances demand for houses.=Podnie jako æ ¿ycia inwestuj¹c w opiekê zdrowotn¹.=Wiêcej l udzi to wiêkszy popyt na ¿ywno æ. kulturê. Latin America=Ameryka £aciñska Less kids in relation to the workforce will increase wealth per capita. Improve=Poprawa Improve efficiency by 2%=Poprawa efektywno ci o 2% Increase=Podwy¿sz Increase quality of life investing in health services. Join=Do³¹cz Join multiplayer game=Do³¹cz do gry wieloosobowej Join the game=Do³¹cz do gry Larger population has higher demand for food. Sir?=Jak¹ kwotê chcesz sp³aciæ? How much would you like to save. Liquids production: 3rd gen. supergrid and energy storage can help ease the problem. Sir?=Jak wiele chcesz kupiæ? How much would you like to repay. Late start (1950)=Pó ny start (1950) Late start (2000)=Pó ny start (pocz¹tek w 2000) Latin Am. culture. industrial goods etc.=Elek trownie wodne.-Wsch.=Na d³u¿sz¹ metê to najlepsz y sposób na ustabilizowanie gospodarki.=Rosn¹ca popul acja nakrêca popyt na domy. Heads in the sand (start in 2030)=G³owy w piasek (pocz¹tek w 2030) Heads in the sand (start in 2050)=G³owy w piasek (pocz¹tek w 2050) Heat && Electricity=Ciep³o i elektr. recre ation etc.=Paliwa ciek³e zostan¹ zas t¹pione innymi ród³ami energii. It''s the best way to stabilize the economy in the long run. High fossil fuels resources (x2)=Wysokie zasoby paliw kopalnych (x2) High oil resources (x2)=Wysokie zasoby ropy (x2) Host multiplayer game=Utwórz grê wieloosobow¹ How much would you like to borrow.=Mniej dz ieci w stosunku do liczby pracuj¹cych to wy¿szy dochód na osobê. rekreacjê i India=Indie India & South East Asia=Indie i Azja P³d. energy and other resources. Sir?=Jak¹ kwotê chcesz po¿yczyæ? How much would you like to buy. supergrid i instalacje do przechowywania energii mog¹ tu pomóc.=To droga do przysz³o ci wolnej od paliw kopalnych. Who votes for this?=Podnie my zamiast tego po ziom ¿ycia.=Ameryka £ac. Industrial boom=Rewolucja przemys³owa Info/Statistics=Info/Statystyki Information=Informacja Insert your name=Podaj swoje imiê Intensity=Intensywno æ Interest=Odsetki It''s a way towards fossil fuel free future. education. produkty przemys³owe itp. edukacjê.

=Imiê nie jest unikalne. ujawni³ wra¿liwo æ gospodarek przemys³owych Oil technology progress! You will be able to acces more resources at a lower pri ce.=Wiêcej ludzi to tak¿e wiêksza kre atywno æ i postêp.=Cel: Osi¹gnij rok 2200. America & other industrial=Ameryka P³n. gazu i biomasy. Lose condition: Your region revolts.Liquids production: Biofuels=Produkcja paliw: biopaliwa Liquids production: CTL=Produkcja paliw: CTL Liquids production: GTL=Produkcja paliw: GTL Lose condition: Energy/Fuel demand is not satisfied by more than 70%.=Rynek i technologia zapewni¹ dostawy paliw kopalnych jeszcze przez d³ugi czas. Objective: Reach 2010 maximizing GDP and average quality of life.) Objective: Raise global temperature to 6C above pre-industrial times. Req. . More people also means more creativity and progress.=Przegrana: Zapotrzebowanie na energiê/paliwo zaspokojone w mniej ni¿ 70%. pollution. Medium start (1925)=Pó niejszy start (1925) Medium start (1950)=Pó niejszy start (pocz¹tek w 1950) Middle East=Bliski Wschód Middle East & other resource=Bliski Wschód i inne zasob. Level: =Postêp w technologii j¹drowej.=Max. N.=Cel: Osi¹gnij rok 2200 maksymalizuj¹c w tym okresie jako æ ¿ycia. but at least we may be glad that they do not mess. gas and biomass. Lose condition: Fuel demand is not satisfied. Change the name and join again.=Cel: Osi¹gnij 20 10 rok maksymalizuj¹c w tym okresie PKB i jako æ ¿ycia.)=Cel: Zma ksymalizuj wska niki d³ugoterminowe (jako æ gleb.=Przegrana: Zapotrzebowanie na pali wo nie jest zaspokojone. Oil shocks of ''70ties have shown the vulnerability of industrial economies=Kryz ys naftowy lat 70. lotnistwie czy rolnictwie. Poziom: Number to build=Liczba budowanych Objective: Maximize long term indicators (soil quality. Oil reserves are huge. i inne przem.America=Ameryka P³n. Bêdziesz móg³ budowaæ taniej i bezpieczniej. Objective: Reach year 2200. j¹drowe Nuclear technology progress! You will be able to build cheaper and safer.. Lose condition: Warming goes above 4 degrees. Zmieñ imiê i spróbuj ponownie. Bêdziesz móg³ wykorzystaæ wiêcej zasobów za ni¿ . We can also produce fuel from coal. Level: =Postêp w technologiach naftowych. Low fossil fuels resources (50%)=Ma³e zasoby paliw kopalnych (50%) Low oil resources (50%)=Ma³e zasoby ropy (50%) Market and technology will assure fossil fuel supllies for a long time. Objective: Reach year 2080 with the highest average quality of life. wym. ..=Reze rwy ropy s¹ olbrzymie. No.=Cel: Podni e temperaturê Ziemi o 6 stopni wzglêdem 1900 roku.=Przegrana: Region buntuje siê przeciw Twoim r z¹dom. Name not unique.=Przegrana: Podniesienie temperatur y powierzchni Ziemi o ponad 4C. Max. Neutral=Neutralna Next level pts.. Observed (delayed)=Obserwowana (opó niona) Oil=Ropa Oil crisis=Kryzys naftowy Oil is the most convenient fuel in transport. flight and agriculture. Maybe they could help.=Cel: Osi¹gnij 2080 rok maksymalizuj¹c w tym okresie jako æ ¿ycia. Mo¿emy te¿ robiæ paliwa ciek³e z wêgla. ale przynajmniej nie szkodz¹. niskie zanieczyszczenie.=Mo¿e rz¹d móg³by co zrobiæ.. Must be >0=Musi byæ > 0 N. Objective: Reach year 2200 with the highest average quality of life.=Ropa to na jwygodniejsze paliwo w transporcie.=Do nastêpnego poziomu No debt=Brak zad³u¿enia No trade=Brak handlu Not enough points=Za ma³o punktów Nuclear=El.

Renewable sources do not deplete resources and are environment friendly.=Nasza gospodarka pójdzie na dno. Pollution will increase. adapt and geoengineer the climate?=A mo¿e lepi ej zbudowaæ potê¿n¹ gospodarkê. Bêdziesz móg³ budowaæ t ej i wiêcej. zaadaptowaæ siê i sterowaæ klimatem? Other=Inne Other GHGs=Inne gazy ciepl.=Wzro nie ilo æ zanieczyszczeñ.enê. Poziom: Renewables=Odnawialne Repay loan=Sp³aæ po¿yczkê Research=Badania Reserves: =Rezerwy: Revolt level=Poziom buntu Rule The World=Rz¹d ca³ym wiatem Russia=Rosja .=ludziom nie spodoba siê.=Zmniejszy siê ilo æ zanieczyszczeñ. people will love this!=Poziom ¿ycia pójdzie w górê. Poziom: Oil/Gas/Petrochem. Poor=S³aba Population [mln]=Populacja [mln] Population growth: =Wzrost populacji: Prepare=Przygotuj grê Price=Cena Proceed to=Id do Production=Produkcja Promote=Promuj Pro-natalist=Prorodzinna Quality of Life [=Jako æ ¿ycia [ Quality of life will deteriorate. Outlook=Nastawienie Overcome the obstacles. Other players are waiting for you!=Inni gracze czekaj¹ ju¿ tylko na na Ciebie! Our economy will tank enentually and the pension system will be destroyed.=Przezwyc iê¿ trudno ci. a system emerytalny diabli wezm¹.=Ropa/Gaz/Petrochem.replace with different energy sources=Zu¿ycie pali w ciek³ych w 5% zostanie zast¹pione przez inne ród³a energii Reduce non-CO2 GHG emissions=Redukuj emisje innych gazów ciepl. ludzie bêd¹ zachwyceni! Reduce=Obni¿ Reduce=Obni¿ Reduce CO2 emissions=Redukuj emisje CO2 Reduce food waste by 5%=Ograniczenie marnowania ¿ywno ci o 5% Reduce liquid fuels use by 5% . Level: =Postêp w technologiach odnawialnych róde³ energii. Reduce your dependence on imported oil as much as you can. jak to tylko mo¿liwe. je li kiedy odbierzesz to. lud zie bêd¹ niezadowoleni. people will not like if you ever decide to reduce the welfare level. Quality of life will improve. Persistent=Trwa³e Person=Osoba Plant forest?=Nasadziæ las? Player=Gracz policy=polityki Pollution=Zanieczyszcz. people will be unhappy. zbuduj potê¿n¹ gospodarkê i zapewnij ludziom szczê cie.=Poziom ¿ycia spadni. One child policy=Polityka jednego dziecka One-time: =Jednorazowo: Optional Settings=Ustawienia opcjonalne Or should we grow powerful economy. Pollution will be smaller. Renewable technology progress! You will be able to acces more resources at a low er price. co teraz dajesz. build a powerful economy and make people happy.=Zmniejsz swoje uzale¿ni enie od ropy tak bardzo.=Odnawia lne ród³a energii nie wyczerpuj¹ siê i s¹ przyja niejsze rodowisku.

Good luck!=To oczywi cie zajmie d³u¿sz¹ chwilê. energy and other resources.. Social=Spo³. This will take some time. które mo¿na w ydaæ z wiêkszym po¿ytkiem. technologiê i handel. Society''s support for green policies will wane. dobra przemys³owe itp. Zmia na liczby ludno ci w ostatnim roku: Severely eroded=Powa¿nie zerodowana Should we reduce fossil fuels consumption? It''s the cheapest energy. Too little young people decrease demand for houses.killing unborn children is evil.=To marnowanie pieniêdzy. Powodzenia! to fuel shortages. Society's contentment level=Poziom zadowolenia spo³ecznego Society''s support for green policies will increase.. they will become too hard and expensive to extract..=na niedobory paliw.=Zaszko dzi to naszym inwestycjom w infrastrukturê. I pamiêtaj.=Na d³u¿sz¹ metê to siê op³aci. technology and trade. But you can succeed.=Ta gerontokra cja bêdzie trwaæ kosztem m³odych.Save money=Zaoszczêd pieni¹dze Scenario not selected=Scenariusz nie zosta³ wybrany Score=Wynik Select Scenario=Wybierz scenariusz Sell=Sprzedaj Serious energy shortages=Powa¿ne niedobory energii Serious liquid fuels shortages=Powa¿ne niedobory paliw Set population policy.=Skorzyst aj¹ na tym nasze inwestycje w infrastrukturê. This will hamper our investments in infrastructure. Single Player=Gra jednoosobowa Small families=Ma³e rodziny Smaller population has smaller demand for food.=Spadnie akceptacja spo³eczna dla 'zielonych polityk'.=Mnie jsza populacja potrzebuje mniej ¿ywno ci. Technology=Technologia Temperature change [C]=Zmiana temperatury [C] The interest rate on your debt: =Oprocentowanie Twojego kredytu: The interest rate on your savings: =Oprocentowanie Twoich oszczêdno ci: The rise of industrial civilization promises the end of poverty. technologiê i handel.: Take loan=We po¿yczkê Tech. ale jak siê postarasz . This will pay off in a longer term. of course.=Czy powinn i my ograniczyæ ich zu¿ycie? To przecie¿ najtañsza energia.dasz radê. Too many kids in relation to the workforce decrease wealth per capita. energii i innych zasobów.mord owanie nienarodzonych dzieci jest z³e.=Wzrost cywiliza cji przemys³owej daje nadziejê na skoñczenie z bied¹ na wiecie. Total=Suma . Soil quality: =Jako æ gleb: Solar=S³onecz. This gerontocracy of the old will act at the expense of the young.=Wzro nie poparcie spo³eczne dla 'zielonych poiltyk'.=To marnowanie pieniêdzy..=ale stopniowo ich wydobycie bêdzie stawaæ siê coraz trudniejsze i bardziej kosztowne. technology and trade. This is a loss of money we can spend otherwise. And remember.=To ju¿ idzie za daleko .=Zbyt wiel e dzieci w stosunku do liczby pracuj¹cych obni¿a dochód na osobê. które mo¿na w ydaæ z wiêkszym po¿ytkiem. level=Poziom techn. This goes too far . This will help our investments in infrastructure. This will cost money.=Niektórzy oczekuj¹cy gracze nie zostali przypis ani Starvation=G³ód Sustainable: =Zrównowa¿. This is a loss of money we can spend otherwise. Some players have not been assigned.=Zbyt m a³a liczba m³odych ludzi to spadek popytu na domy.=To bêdzie kosztowaæ. industrial goods etc. Population change last year: =Dostosuj politykê spo³eczn¹.

burning of coal. We will be richer and will have more money for social spending.=Zmniejszymy nasze uzale¿nienie od ropy. You will not be able to import anything for 30 years=Nie bêdziesz móg³ nic importowaæ pr zez 30 lat You will not be able to import anything for 30 years. We cannot maintain the current spending level.=Mamy inne.=Jeste my miêso¿ercami. oil and gas leads to climate change. ³¹cznie Total price: =Cena ca³kowita: Trade=Handel Trade balance: =Bilans handlowy: Unassigned players=Nie oczekuj¹ce na przypisanie Unfortunately their cost is high.=Podejmij dzia³ani a.=Kiedy w koñcu bêdziemy musieli u stabilizowaæ populacjê. Government will not interfere with my meals. Use whatever means necessary to end the fossil fuels dependence.=U¿yj wszelkich dostêpnych srodków. a energia jest rozproszona i nie zawsze dostêpna. zanim zaczni ich brakowaæ.=Bêdziemy chroniæ zasoby i zreduk ujemy ilo æ zanieczyszczeñ. krytycznie pilne potrzeby.=Niestety sp alanie wêgla. ropy i gazu prowadzi do zmiany klimatu. We have other. vegetarianism=wegetarianizm Very bad=Bardzo s³aba Very early response (start in 1980)=Bardzo wczesna reakcja (pocz¹tek w 1980) Very good=Bardzo dobra Very high fossil fuels resources (x5)=Bardzo wysokie zasoby paliw kopalnych (x5) Very high oil resources (x5)=Bardzo wysokie zasoby ropy (x5) Very low fossil fuels resources (20%)=Bardzo ma³e zasoby paliw kopalnych (20%) Very low oil resources (20%)=Bardzo ma³e zasoby ropy (20%) Waiting for game start.=Oczekiwanie na rozpoczêcie gry. and energy is very difuse and intermittent. World Simulator=Symulator wiata Year=Rok You cannot afford it=Nie staæ Ciê na to You cannot borrow more than your 20% of GDP=Nie mo¿esz w jednej turze po¿yczyæ wiêcej ni¿ 20% PKB You cannot owe more than 3xGDP=Suma Twojego zad³u¿enia nie mo¿e przekroczyæ 300% PKB You will not be able to borrow any more.=Bêdziemy bogatsi i bêdziemy mieæ wiêcej rodków na wydatki spo³eczne. We will be able to improve the trade balance and conserve soils. We will be poorer and will have less money for social spending.=Staniemy siê biedn iejsi i bêdziemy mieæ mniej pieniêdzy na wydatki spo³eczne.=Twoim celem jest znis . Warm the Earth by 6 degrees and initiate a large scale methane hydrates=Podnie te mperaturê planety o 6C i doprowad do destabilizacji pok³adów Water/soil=Woda/gleba We are natural meat-eaters.Total cost: =Koszt ca³kowity: Total energy=En. We will have to stabilize the population eventually. Unfortunately. critically urgent. needs.=Ni estety ich koszt jest wysoki. We will protect the resources and reduce pollution.=Bêdziemy mogli po prawiæ bilans handlowy i lepiej chroniæ gleby.=Potwierdzasz bankructwo? Your aim is to destroy the humanity and the life on Earth. Rz¹d nie powinien wtykaæ nosa w mój talerz. We will decrease our oil dependence. aby po¿egnaæ siê z paliwami kopalnymi. Use whatever means necessary. Without young peoples creativity we will stagnate.=Nie damy rady utrzymaæ obecnego poz iomu wydatków.=Nikt ju¿ nie po¿yczy Tobie pieniêdzy. Welfare=Jako æ ¿ycia What can go wrong?=Có¿ mog³oby pój æ le? Will be in operation for 50 years=Bêdzie funkcjonowaæ przez 50 lat Will be in operation for hundreds of years=Bêdzie wykorzystywana przez stulecia Wind=Wiatr Wind/Solar/Geothermal=Wiatr/S³oñce/Geoterm.=Bez kreatywno ci m³odych ludzi cz eka nas stagnacja.

=Twój wynik zostanie powa¿nie obni¿ony.zczenie ludzko ci i ¿ycia na Ziemi. . Your name=Twoje imiê Your score will be severely lowered.