You are on page 1of 5

Concerto in G Minor, Op. 10, No.

2, ¢Night," (RV 439)

for Flute and Strings

Flauto Traverso

!!!1 !!!1 ; $ ; $$; $$; $$$$; Ö +
Largo
$$$$$|ÖÖ
R +< , +< +< , +< <+ $ <+""" + + +<
! A
A J +;; , +;; ;;+ , ;;+ ;+ ;+ ;+ ;+ ;+ R <<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 0 0 <+ < "V<< R < 0 0 QR
" K ¥ < ±< ¡¡!
¡¡! < ±< """
< <""" <"""< "VyÛ<

$$$$$|Ö
! A µ !!!1 !!!1 ; $ ; $$; $$; $$$$;;+ Ö + @ +-< -+-<< - +--<< + , + + , + + , + -+< - -+< --+<< -
1 1 2 2 ## <## @
Søsé < ±<< << ±<< << ±<< R < + 0 1 1 2 2 ## SSøøsésé< R
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
"
A ;;+ , ;;+ ;;+ , ;;+ ;+ ;+ ;+ ;+ R <<
¤ 0 ##< SSøøsésé< R <¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! < <##< Q
## Søsé

! A ¹ A <+ , <+ <+ , <+ <+ , <+ + 2 < + -<+ - Søsé<+- A + , + + , + + , + 2 < + <+ A -<<+ -
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A R < 0 1 2 <
#### < S ø <
sé R < < < < < < R + 0 1 2 #SQøj R
" <¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
±< < ±< < !±< < 1 ##Søsé <¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ±< < ±< < !±< << 1 ## #Søøjj<
##< #S
<##

à£Ór A -+ -
££ @ - + +--< -+-< - -+ @ -+ - -<+- - -<+- -
! A ±³ ££ £Ó r + < + < + + < < < < < + < + +
< ÓÓ<SS R < <+ <+ < <+ + < +< +< < <+ + << <+ <+ <+ <+ Q
< < +
A @ +< +< +< ;;+ ;;+ ;;+ <"""
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <"c <££
<"""< "c < < + ## < < #S#SøS ££££
## ø S ££ ££ + R
" < ø< S <
££ < £Ó
£Ó r < à à <
££ < <
££££< £Ó
£Ó r< < < <
££££< £Ó
£Ór < <
££ < <
££££< £Ó
£Ór <
<###SøS
## #S à à
r £££Óxx<ÓÓ à ¢¢¢ù[<
£Ó r ¢¢¢ ù[ r
à £££ÓxÓ à
£Óx<Ó r
à à à à

A - + - @ +<- + + -+< - + + <<+-- + + -+< - + + -<+- - ì* > ,
! ±µ + + < + + + <
A A +<)< ))<< p]p]ppdd<< ¤<¤¤¤<< üVüV<< ¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <¡¡! ¤ üV <££<< ÓÓxxóÑóÑ<< ¤¤< ¤¤<< üVüV<< R <+ <+ <+ +<¤< ¤+<< üV+< << <+ <+ +<¤< ¤+<< üV+< < <+ <+ +¤<< ¤+<< üV+< R +< 0 0 R << QR
<< << ¤¤< ¤<< üV<< ££
" )
à à à à à à ¡¡! < < ¤¤üV ¢¢ù
<¡¡! < xÒxÒ< ¤¤üV ¤<¤¤¤< üxüx< ¤¤üV <
<¢¢ù
à à à à à à

& *< B , *< B , *< , -"""
+< - -+< -+<- - -+<-
"V< +< 0 R *< @ , *< @ , *< @ , *< @ , *< @ ,
! ±¹ A ì e ,
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A < R < R < < < < "V
R """ R R R R R *< QR R
" < < < < < < <

Vivaldi Op. 10, No. 2 (RV 439) - Fl. - page 1 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in G Minor for Flute and Strings, Op. 10, No. 2, "Night" (RV 439) page 1
http://vivaldi.ccarh.org Flauto traverso
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
II. Fantasmi

! A
Presto

+ + - + < - +-< -+-< - -+<- <<-+- <+- + ? + + - < + - < +- -<+- - <-+- <<-+- -+ - + + + - + < - +<- -+<- - -+<- <<-+- <+- +
< < < < << < Q
A % +<&< &&+<< &&<< &&<W<W """
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <""" < < "V"V< < < < <+ R <+ @ +< < < """
¦ ¦ ¦ ¦< < < <
""" <
""y <
øX
øX
<""" < < "V"V< < < < <+ R +< A +< < < <"""
¦ ¦ ¦ ¦< < < <
""" <
"yø^ R
R < V
V
""" < < "V "V ¦ ¦ ¦ ¦< <<+ R
" & ¦ äiS """ ""y ¦ äiÑ """ "yø^ ¦äiÑ

+-<- +- +- +-<- +- +- +- +- +- +- +- +- +- -+ - -+-< - -+ - -+ - -+-< - -+ - -+ - -+ - -+ - -+ - -+ - -+ - -+ - -+ -
!´ A +<-¢¢¢
< < << ùxØ+< <¢¢¢
< < << ùxØ+< ¡¡¡!
<< << << << ¡¡¡!
<< << << << < < < +< < < < +< ¡¡¡! < < < < < < < < < <
¡¡¡!< < < < < < < + <+- <+ + <+ <+- <+ + ? +< <+ <+ <+ +< +< +< +<
A ¢¢¢ùxØ ¢¢¢ùxØ ¡¡¡! ¡¡¡! R ££
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < £Ó£Ó< xxóVóV< ££
££ < < £Ó£Ó< xxóVóV< ¡¡¡! ¡¡¡! R ££
££ <££< £Ó£Ó< xxóVóV< ¡¡¡!
<££< £Ó£Ó< xxóVóV< ££ <¡¡¡! < <Q
< < < <¡¡¡!
¡¡¡!< R
"

!· A +< + < +- + !!!! !!!!! ?+ +
<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A ;;+ ;;+ ;;+ + <+ <+ <+ <+ @ %<<+ %uòé<< 6 Q
< 1 2 <)<+ ))< ))pp< +<< 1 2 + +< +< R ;+; 1 2 +< *<<+ *__<< ;+; 0 R ;;+ ;;+ !!;;+ ;;+ !!!!! 1 R
" ) <*< **< **__< *<*** < %%< %ué< %%<%%%%< %%%%%< %%uòuòøÛøÛ<
* <% % %%%%
+ - < +-- +--< -+ -+ # -+ <+--
#
# - + - -<+- - -<+- - " -+-< - -+ - -+ - #
! A !!! !!!!!
!!! ?+ + < < < < + + +
< xÛ< ÓxóxÛ< £Ó< xÛ<< << ¥<< ¥<<+ ¥A ¥<+ <+ R +< 0 <$<$|ò$< $< Q ¢¢ù < << xÞQ <
;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ + +< +< +< +< @ %+<< %uòé<< 6 1 R <#S##øsQ< #S< Q £Ó££
±°
!!!!! ¢ùa ÒÛ< R
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A ££ Ó x óxÛ ¥ ¥ ¥ < õr
¥õrxa <
xa <
" < %%% %uòøÖ<
%%< %%<%%%ué< %%%%< %%< %%%%< %uòøÖ
' " " " +- " <-+- -+<- - -+ --+<
! A < +< +< " +< +< + + +
- + - + < < < +< +< < + + + " + +
+ - - + + - - + - - + - + - < - - < + - - + - - + - - + < - - + - - < + - - < -
<<$|Ö<< < ¡¡¡! << << < <<#SøV< < ¡¡¡! < << Q
<££i< ÓxóÑ< ¦< ¦< ¦< < < 0 R <$<$|Ö$< ||Ö< ££
±³
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A £Ó < i< ÓxóÑ< £Ó< i<< << <§< §<< §+< +< R +< 0 /
£Ó R $$||Ö <¡¡¡! ##Søsé <¡¡¡! < R
" ¦ ¦ < ä i < Ñ < ¦äi Ñ ££ Ó xóÑ § [< <
§ < Ý a §Ýa [
&
-+ - -+ - +<- -+ - -+<- - +<- -+ - + -+ - + + ¤à¤¤¤¤ÑÑ ¤¤à¤¤¤¤ÑÑ !!!!! !!!!!!
±·
! A -+<#S< - øsò+-<< øb-<< <-¡¡¡¡¡ < < < < < + < + + + + + ¤
< < !!< ¤<¤¤¤< ¤¤< ÑÑ ¤¤< ¤< ¤<< Ñ ¤<¤¤<< ¤<< Ñ < < <+ R < <+ +< +< <+ + ;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ; ; ; !!; ; !!!!! !R
###S <¡¡¡¡¡
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A ¤ ¤ Ñ ¤ ¤ Ñ <
¤ ¤ < ¤< Ñ <
¤ ¤ < ¤< Ñ < ; + ; ; Q ;;+
" à à ¤ ¤ ¤Ñ ¤ ¤ ¤Ñ <¤¤¤< ¤¤< ÑÑ
¤ ; + ; + ; + ; + ; + ; +
à à à à
$ $ $ $ $ ||Ó||Ó $ $ $ $$||Q
$ $ $ $ $ $
$$; $$; |Ö$; $; $; $$; Ö$ $
$ $; $$; |Ö$; $; $$; $$$; ||QÖ
$ $ $ $ +-< +-< - +< - - +< -
! A ; ; ; ;+ ;+ ;+ +
±¹
!!!!! !! ! !!!!!!
!!!!!! ; ; ; ;+ ;+ ;+ + < + < + + + R
A ;;+ ;+ ;+ ; +
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 6 1 ;;+ +;; +;; ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;+ ;+ R ; + 6 1 < < < < Q
" <¤¤¤¤< ¤¤¤¤< ¤¤üürüür< ¢¢¢ <¢¢¢<< ¢¢ù ¢¢ù < xÞxÞÒÒÛÛ<<

! A +<-< + +<-< + -+< - + -+< - + +-<< + +<-< + -+< - + -+< - + +<-< +-< -+-<< - +--<< +< (
Largo
²±
2 S ø sé + , + < + , + < + <
<¢¢¢
¢¢¢ < ÒÒêê<< <¢¢¢
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A << ¢ùxÞ < < ¢¢¢
<< ¢ùxÞ < ÒÒââ<< <<¢¢¢
< << ¢ùxÞ < < R
<< ¢ùxÞ 1 1 2 ## <##< SSøøsésé< <<¡¡¡¡¡¡!
## ±<< < ±< R R % < 0 1 +6 < QR
" ¢ùxÞ <¢¢¢ <¢ùxÞÒÒêê< ¢¢¢ ¢ùxÞ ¢¢¢ <¢ùxÞÒÒÖ<Ö

! A & +< <- %@ %+-<< uòøÖ<-< +< $ +< &-<< &+-<< d é á-<< +< * +<< A -+<< - <+ <+ <+ + +< + + , +< + + , *< ) +<< <<+-Ó -+< - +< +< @ +< <+ @ <+ + , +< +< + , +< +-<< á-<<
²´
-+ - -+ - -+ - -+ - +-
<%%%< %%uòøÖ < &&< &&dé éá < R $$é §<§§§< §§< Ýa [<< ¥ì< < ¥ì< < R < &dé ££
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A % <££< ££
££< ÓÓxxââ< R <££ÓV < <¤r < < %uòQR
" Ýa [ ¥<¥ì¥< õS< ¥<¥ì¥< õS< <££ V< i< <¤¤¤r< üÑ<
££Ó£Ó

+ + - <
( < + - - +
! A @ +< < < §< §<< §<< <+ +< + +- + + - < + - < - + < - + - < + - - < +- -
+ ( + - + - < + -
< '< 'W< +<
-<+- - -
+ + - <
-+<- - +-<-
+ e*
²¸
< < < S + @ +
§§§ÝÝaa [[< < < < R ££Ó 0 < %% R < < < '<'''< ''W < R <''''< ''W ##3Søj< << QR R
< < < < < < ' < ' W < @ + < , <
A <%%<S
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <$$é
" <¡¡¡!
< < <
¡¡¡!

Vivaldi Op. 10, No. 2 (RV 439) - Fl. - page 2 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in G Minor for Flute and Strings, Op. 10, No. 2, "Night" (RV 439) page 2
http://vivaldi.ccarh.org Flauto traverso
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
III.
Presto
-+ - -+ - -+ - -+ - -+ -
! +< -<<+ - <<- -<<+ - <+ + +< -+<< - -<< -+<< - +< + +< +< -<< +<< +< + +< +< -<< +<< +< + <+ -<<+ - <<- -<<+ - <+ +
A J < < < < < < R < < < < < < R < < < < < << R < < < < < << R < < < < < Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ R
" K ££££££££< £Ó< Ñ ££££££££< £Ó< Ñ ¢¢¢¢¢¢¢¢ùxÞÒâ ¢¢¢¢¢¢¢¢ùxÞÒâ ££££££££< ÓxóxÖ<<
à ýÄ


-+ -
+< -<<+ - <<- -<+ - <+ + -+<¡¡¡¡ - -+< - -+< - -+< - -+< - -+< - -+< - -+< - -+< - -+< - -+< - -<+ - -+< - -+< - +--<< -+< - ? + ? + -+< - +--< -+< - + + +-< +--< +-< +
A < < < < < < R <¡¡¡¡
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < !!< ¡¡¡¡ <¡¡¡¡ < < !!< ¡¡¡¡ <¡¡¡¡ < < !!< R <¤ < <
< < <+ R < < < < < +< R << << << << < Q +< R
" ££££££< < < ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ <
¤¤a< < <
¢¢¢¢¢¢¢¢ùxÒ < < < < ££ ££ ££ ££< ÓxóÑ<
££Óxói

+ < +-- +- @ + + + + + + + + + + + + - + - - + - A -<+- - -+ - - + - A -<+- - -+ -
!
±±
< -
+ << < << <+ + - - - -
<< << << << ¡¡¡¡! - - - -
<< << << << <¡¡¡¡! - - - - < -
<< << << < < < < <+ A + < - - < - < <
+ < <- <<- <+ A +
-
¡¡¡¡! < <
"
A <££££
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
< ££ < ££ < ££< £ÓxóÑ<< R ¡¡¡¡! ¡¡¡¡! ¡¡¡¡! R <££££ < ££ < ££ < ££< £Óx<Ö R <££££ < ££ < ££ < ££< £Óx<<ÖQR

-+ - -+ -
!
±µ +< ? -<<+- - <<-- -<<+- - <+ + +< ? -+<-< - --<< -+-<< - +< + +< <+ <+ <+ +< <+ <+ <+ +< <+ <+ <+ + <+ <-+ <+ + + +< -+< +< +
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A <££££ <
< < ££< ££< £Ó<V R <¢¢¢< ¢¢¢ < < ¢¢¢ < <¡¡¡¡
< < !!< ¡¡¡¡
< < Ñ R ¡¡¡¡ <¡¡¡¡
< < !!< ¡¡¡¡
<¡¡¡¡ <
< < !!< R < < << < < < + R < < < < Q
< + R
" ££££££< ££ < ÓxóÑ<< <££< ££< ££< ££ < ÓxóÑ<<

+ - + - + -+-< - -+< -+ - -+< -+<- - +--< -+-< - <-+ -<+- - <-+ -+ - + -+ - +
! ?+ < + < < """ < < < +<
A +< +< +< +< +< +< +< +< +< +< +< +< R ;+; 0 0 R <%<+ %%<<+ %%%%<< %%uu<< ¦<¦¦¦<< ¦¦<< ¦¦×<<+ +<<'''<< ''< '']]<ÓÓ R """ ¢ë< <<¢¢¢
²°
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < < "yQ "yQ< <¢¢¢ < < ¢ë
¢¢¢ < < ¢ë
" <¡¡¡¡
< < !!< ¡¡¡¡
¡¡¡¡ <¡¡¡¡
< < !!< ¡¡¡¡
<¡¡¡¡
< < !!< % × ' ¢¢¢ ¢ëQ
< R

!
²´
+ + + < -+< - +<- -+< - +< + + +<- -+< - +< -+< - +<- -+<- - +<- -<+ - <+- -<+ - <+ + <+ + + + <+ %uÓ<<+ -¥<<+ - ¥<+ <+ <+ <+ -+<< - +< Q+<
A <""" < < ¥<¥¥¥< ¥¥¥¥< ¥<< < < <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ R <
""" < <
""k
""k < ¢¢¢
< < < < < < < R < + <
" <
<"""""yQ ""y < < Q ¥ <
<"""""V
""" <
""V < """ ¢¢¢ ¢¢Ö
¢¢Ö <
¢¢¢ < <
¢¢¢¢¢Ö< %%%%
¢¢Ö < % % < % <
% % uÓ ¥ ¥ < ¥¥¥ <"""""S< R
¥ <
¥ ¥< """ < <
""S

!
²· +< -+< - +-< -+< - +< -+< - +< +< + +< + + + +< +< +<§< +< +< +< + +< +< +< R <+ -<<+ - <+ <+ <+ <+ R A +< 0 0 R A <+ <+ <+ <+ <+ ? Q
<""" < < £Ó£Ó< xxóiói< <££
< < yø^yø^RRbb< ££
££
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A """ < < R ? + <
< < £Ó£Ó< xxóiói< &<< &< &&< &&W<W §§§< §§< ÝÝaa [[< ##
<##< #S#S< øøsésé< <¢¢¢
< ¢¢¢
< < ¢¢ù
< < < < < ¢¢¢
< < ¢¢ù
< <<+ R
" ££ & & xÒ ¢¢¢ xÞ Ò â

!
³²
+ -<<+ - <+ <+ <+ + ? +< ? +< @ +-<< -+< - +< ? +< + -+< - -<+ - ! -<<+- - -<+ - @ <+ ? + +
+ <
A << 0 0 R ¢¢¢
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ << R < 0 0 R ££ < ££ << R < 0 0 R <££< ££< < << Q <
" < < < < <
¢¢¢¢¢ùxÞÒâ < < ££ < ££ < £Óxór £££££Óxór< R

!
³¸
? + " ? + <
-+< -
<
+ < #
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A << < R ££
@ -+ < + ? +
< ££
< < < +< + ? + $ +< +<
< R < R < + % -<<+ - <+ + + +
< < R @ + +< +<< R A <+ & <+ <+ <+ <+ Q +
"
< ££
< ££< £Ó< xóxÛ< < << ££ <
< < ££< ££< ££< ÓxóxÖ< << < < < ¢¢¢
¢¢¢ < xÞÒâ<< R
< < ¢¢ù

!
´´ '+ A -+<< - +< +< A +< + + A <+ <+ -<<+- - <+ <+ + A +< +< -+-<< - +< +< + <+ @ <<+- <<+-- <<-+ <+ + +< @ -+<< +--<< -+<< + e* ,
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A << < < < < << R << < < < < < R << < < < < < R << < < < < ø< R << < < < < << R < QR R
" ¡¡¡¡¡¡¡¡! """"""""yø^Rb """"""""yø^Rb """"""""y ¡¡¡¡¡¡¡¡! <

Vivaldi Op. 10, No. 2 (RV 439) - Fl. - page 3 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in G Minor for Flute and Strings, Op. 10, No. 2, "Night" (RV 439) page 3
http://vivaldi.ccarh.org Flauto traverso
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
IV. Il Sonno

! A
Largo

5 , , -*< - , -+< - +< + *< , ? * ,
Tutti gli stromenti sordini
*< * , 7
A A J . R >\\\\\\I\\\\\> R <<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ * R << * R < <
R < < < R < R < < R < QR
" K

! A ±±& +< @ +< @ +< *< 6 , +< @ +< + @ *< , +< +< @ -+<< - A *< 7 , +< + + + + < +< *< ! ,
A A < < < R < R < < << R <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ R < < R < R < << < R << < < R < QR
" <

! A ²° " *< , * , * # , * , *< , * , * , * , * 6 , * 6 , * 6 , * 6 , e ,
A A < <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
R < R << R < < R < R < < R << R < < R << R << R << R << R *<< QR R
"

V.

-+< - -+< -+-< - -+< -<+ - -<+ -+<- - <-+ -+< - -<+ -<+- - <-+ -+< - -+< -+<- - -+< - <-+ <+- -<+ <+- <-+ <+- <-+ <-+
Allegro

! A <""" < < QQ <"""
< "yø^ < "yøX< < """ <""" < < ¡¡¡¡!
< "yøT <¡¡¡¡!< < < R <¡¡¡¡¡¡ < < !< <¡¡¡¡¡¡ < < !Q < R
R """
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A % \> \\\J\\\\\> "yø^ """ "yøX "yøT
"

! A ¶ +< -+< - +-< -<+ - +< -+< - -+< -+< - +< -+< - -+< -+< - +< -+< - -+< +< -+<< - -+<< - -+<< - -+<< - -+<< - -+<< - -+<< - -+<< - +< +< -+< - +< +< +< -+< - +< +< +< -+< - +< +< +< -+< - +<
"yÛ< <"""
< < "yÛ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
"
A <"""
""" """ "yÓ< """
< < "yÓ <""" "yQ< ¡¡¡¡
< < "yQ < < !!< R ¡¡¡¡¡! ¡¡¡¡¡! R """
<¡¡¡¡ <""" "yQ< """
< < "yQ """ "yQ< """
< < < "yQ "yQ< ¡¡¡¡
< < < "yQ
""" < < !!Q
<¡¡¡¡ < R

! A ¹ +< +< +< <+ +< +< <+ <+ @ +< +< +< +< +< +< +< +< <+ <+ <+ <+ +< +< +< +< <+ !!!!! !!!!! !!!!!
A < < < <¡¡¡¡!
<¡¡¡¡! < < < R """
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < < yø^yø^RRbb< """
< < < yø^yø^RRbb< """ < < < < +<< +< +< ;+ ;;+ ;;+ ;;+ R ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ Q
< < yø^yø^RRbb< ¡¡¡!
<""" <¡¡¡! R < ; ;;+ R
" """ """ <
¤¤¤¤üüi<

! ±³ !!!!! ! !!!!! ! !!!!! ! !!!!! ! + + + < +- -<+- - <-+- -+< - -+< - -+< - -+< -+-< - -+-< + + + +-< -+-< - -+-<
A A ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ R ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ? ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ R ;+; 1 +6 <<¡!<< <'<'''< ''< ''W<W R <¡!< <"""
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ """ < < "V "V< <<¡!<< <'
<'''< ''< ''Q WW< R
"

! ±· ? + + + + +-< -+-< - +--< -+< - -+< - -+< - -+< -+-< - +--< + + + <+- -<+- - <+-- ? + - + - +-< +--<< +-< + +-< +--<< +-< +
A A <<¥ +<< 1 +6 <<¡¡!<< &<<&&&< &&&&< ddéé ééÛÛ< R <¡¡!< """
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <""" < RR<SS <<¡¡!<< <&< &&< &&&&< ddéé éé< QQ R < +< 1 6 ¢¢¢
< "yø^
"yø^ & < <
¥¥×
< < ¢ùxÒ
¢¢¢ <
¢ùxÒ << ¢¢¢
< < ¢ùxÒ
¢¢¢ <
¢ùxÒ Q<< R
" ¥Ý

$ % +-< -+< - -+-<< - -+< - + -+< - -+-<< - -+< - + & + + ' + -+< - + +-< + + +-< + +- # +-< + <+- #
! ²° + + + - + < -
A A +<$<$|é$<< ||{<< <$<$|é$< ||{< ££
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < ££
££ < ÓÓ[[<< ££
< < ££
££ < ÓÓ[[<< R +<$< |é+<< << <$<$|é$<< ||{< ££
££ << Ó+< <££
<< < ££ << Ó+< R + ( <+ <+ +< ) +< + <+ < < <¡!<< Q
< < ££
+ <
"
££ ££
$$||{ ££ Ó [< ££
[ ££ Ó[[< <$<$|é$< ||{< <¤¤üV¤< üüV<< *<*qh*<T qhpqR ¡¡!< R

! ²³
& # #
-+< + -+< -+< + -+< -+< -+< - +< + + + -+< ì+ -+< -+< -+< - 5 5 -+< - 5 -+<
A A <
<¡¡!
¡!< < ¡<¡¡! < < <
£Ó i < < < + +
!< < £££Ói ¦< ¦< ¦< < R < < < <+ < +
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ + < < + R + < + + 5 < R + < + < Q + R
" ¦ < ä i < < < < < + +
¦ ¦äi Ñ ¡¡¡! < 6
Ñ ¡¡¡! 6 6 6 6 6

Vivaldi Op. 10, No. 2 (RV 439) - Fl. - page 4 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in G Minor for Flute and Strings, Op. 10, No. 2, "Night" (RV 439) page 4
http://vivaldi.ccarh.org Flauto traverso
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
! ²· +<- ¤¤üÑ +< + +< + + <+ @ <<-+ <+ + <+ <<+- <+
A A + < + +
+ ;;+ ;;+ 0 R >\\\\\\J\\\\\> R +< < < < +< < < < <$<$$$< $$$$$$< $$<ÓÓ <$<$$$< $$$$$$< $$Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <ÓÓ R
" 6 6 <"""
""" <""yÛÛ< """
< ""y < < ""y
""" ""y< <ÓÓ

! ³² +< -+-<< - +< + +< -+<-< - + + <+ @ <<+- <+ + +< -+<< + + <+ -<<+- - <+ + <+ -<<+- - + +
'
+ A -<<+ - -+<< -+<< -£Ó+< - +< +< @ + +< +<
A A + < SSòò< <¡¡¡¡
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ << %<< %< %%%< uòuòøòøò< <<¡¡¡¡! < SSÛÛ< ¡¡¡¡ <
<< < < !<< < + 0 R <##Sø £££Ó< xxóS<Ó ¡¡¡¡¡
<< < !Q
< < ##
##
## ## < <
¡¡¡¡ < !
! % % % < < << R ##
< < ##
## ## ¡¡¡¡ ! < <¡¡¡¡¡ !<
R
" ¡¡¡¡! ­­ß <<

! ³µ A - +< - +< + +< +< A -+<< - -+< - +< +< A <+ + <+ <+ +< +< +<
' + A -<<+ - -+<< -+<< -£Ó+< - +< +< + +< +<
'
A A < <
££ÓxÑ < / < R <$$|Q<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < £Ó£Ó< xxó[Ö< ¡¡¡¡
<< < !< R <¤¤ü< < / < <
R ##Sø £££Ó< xxóS<Ó <¡¡¡¡
<< < !Q R
" ££ < ¡¡¡¡ ! ¡¡¡¡ !<

-+ - -+ - %
! A A -+<< - øQ+-<< <-< -<< -+<¤< x-+<< - +< +< +< -+< - + +< +< +< A -+<< - + <+ <+ <+ -<+ - <<-+ + + + +< +< +< + + + + +
< < < R <&< &&< &&< &&<WW <¦ << &< &&< &&< &&W<W <¦ << R < &<< &< &W< < << @ + << + R +6 << +6 +6 << Q
³¹
A %uò ¤¤üüx ¡¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <¡¡¡! 6 R
" & äi i & äi a &<&&&&W ¦äi a 6 6

! ´³ A + +< + + +< + +< + +< + + +< + + < + + <+ <<+- ? +< + +< -+<< -
"
A 6 < 6 6 < 6 R +6 < +6 6 < 6 R 6 < 6 << 0 R
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ . R / ¡¡¡! << < < ¡¡¡!
<¡¡¡! << < Q
<¡¡¡! < R

+ + +-< - + - - + - -+<- - + +-< +-<- + +-< - + - - + - -+<- - +-< -+<- - +--< -+-< - <+- -<+- - <+-- <+- -+ -
! ´¸ ? + < + < ? + < + < < < !!< <<
A A +< ^+<< <<T +<*< qh*^<< *<T <'<+ '']'áÛ<< ]á á Ö< <*<*qh*X< *< Q R <*<*qh*X< *< Q +<*< qh*X<< *< Q +<'< ''']á<<Ö ]á á <Ó <*<*qh*X< *< Q R """
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < < "yÛ
""" <¡¡¡¡
"yÛ< ¡¡¡¡ QR
" <*qh** *
* ' * ' <¥¥<<+ ¥¥+<< ¥ +<<
õrxa

! µ± A !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! $$$$|ÖÖ ? +<
;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ R ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ R ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ R ; ; ; ; ;;+ ;;+ ;;+ +< +< @ +< Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A < R
" ? ;+ ;+ ;+ ;+ <"""
"""< ""y
""y< øXøX<

! µµ A +< +-<< +< + +< +-<< +< + +-<<¢¢¢ -+-< +-< + +-< -+-< +-< + +
< < ¢< < ¢¢¢< < ¢< < A + +< # <+ + <+ + +< + +< # <+ + +< + + + # + + + + # + +
"
<¦¦¦¦< ¦¦< ¦¦<< <¦¦¦¦< ¦¦< ¦¦<< ¢¢¢¢ ¢¢¢¢ R ¡¡
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A !<< !< ¢¢¢
<¡¡¡ <¢¢¢ ùxÞÒÛ ¡¡! <¢¢¢
<< < ùxÞÒÛ<< R < <+ < < +< < +< < <+ < < <+ < Q
<< < ùxÞÒÛ<< ¡< !<< < ¢¢¢
ùxÞÒÛ ¡<¡¡! <¢¢¢
!< < ¢¢¢ < < ùxÞùxÞÒÒÛÛ< ¡<¡¡! < < ùxÞùxÞÒÒÛÛ<<
<¢¢¢
!< < ¢¢¢
+ R

! µ¸ A
# #
+< + +< # +< + +< + -+<< - + -+<< - -<<+ - + -+<< - + -+<< - + -+<< - -+<< - + -<+ - + +< + +< # +< + <+ + +< + +< # <+ + +< + + + # + +
< < < ££< < R <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A << < ££ << ££ < < <
<< ££ << < ¢Ö<< < +< < < +< < Q
<< < ¢Ö<< R <¡!<< < <¢¢¢ + R
" <
¡ !
¡¡! <
££ ££< Ó
Ó[<
[ <
¡ !<
¡¡! < <
££ < ££
££ < <
Ó
ÓÑÑ < ¡
! <
¡¡! < ££< ££ ££ ¡!< < <¢¢¢
< ÓÓ< ÑÑ <¡¡! ¢¢¢ ¢Ö ¡¡! ¢¢¢ ¢Ö <¡¡!
¡!< < <¢¢¢
¢¢¢< < ¢Ö¢Ö<<

! ¶± A
%
+< + +< % +< + +< + -+<< - + -+<< - -<<+ - + -<<+ - + -+<< - + -+<< - -<<+ - + -<<+ - ? <+ e) %
A + + + +
< <+ < < +< < +< ¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ << < ¢¢¢ << ¢¢ù << R ¡! << < ¢¢¢ << ¢¢ù < ¡! << < <¡¡¡¡¡¡ << < !< R QR T
" < < < ¢¢¢
¡! < < ¢¢ù
¢¢¢ <¢¢ùrr< < ¡¡¡! < ¢¢¢ <
¢¢ù r
r < ¡¡¡! < ¢¢¢ <
¢¢ù [
[< <¡¡¡! ¡¡¡¡¡¡ !
¡¡¡!

Vivaldi Op. 10, No. 2 (RV 439) - Fl. - page 5 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in G Minor for Flute and Strings, Op. 10, No. 2, "Night" (RV 439) page 5
http://vivaldi.ccarh.org Flauto traverso
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010