You are on page 1of 6

Concerto in D Major, Op. 10, No.

3, ¢The Goldfinch," (RV 428)
for Flute and Strings

Flauto traverso

-+< - -+<-< -+<- +-< -+<-
Allegro

! ?? + - + < - + - + < - - + < - +
% / 1 2 +<<,,,<< hhnn``<RR
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ R / 1 2 +< +< +< < R / 1 2 +<,< ,,<< hhnn``<RR < R / 1 2 +< +< +< < R / 1 2 +<<+++<< hh hhT<T < QR
" , ,< ,,< hhnn``<RR ,
, <+++< hh hhT<T +
+

-+< - -+<- - +< +<-<
! ??¶
/ + + <
1 2 <*< **< **T<T
<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ< R / + <
1 2 +<*< **< **<TT R / + # + +
<< <¡¡¡¡
<¡¡¡¡< + + < + # +
< << !!< R << <¡¡¡¡
+
<¡¡¡¡< + + < +
< << !!< <¡¡¡¡
+
<¡¡¡¡< + + < + < + < + <+
< << !!< %<<%%%< %%<%%Q uòuò<ÓÓ R
" * *

-+< - ' -<+ - , <+- -+< - ' -<+ - , <+--
Solo
! ? ? -+<< -
±° -+< - + + + ì - <+ - <+ + + ì - + < - + < + + - +< -
< h_<< << <£Ó< <+ <+ <+ R ;;+ 1 ¤<¤üÑüÑ< << £Ó<< <+ +< +< R ;;+ 1 ¤<¤üü< << <<£Ó <+ < + R < <$$4|< < <$$Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 4|< R
+ < + < x< Ñ x< x< <
" ¨< ãaúaå< <++< +h £££Ó[ <¥õrxi<
+ £££ÓS <¥õrxa< £££ÓS ¨< ãaúa[<
a piacimento

! ? ±´ -+< - - -+< - <+-- -<+ - <+-- -+< - - -+< - <+-- -<+ - <-+- -<+ - +-<- -<+ - +-<- -<+ - <+-- -<+ - <+-- -<+ - <<-+- -<+ - <<+-- -<+ - <<+-- -<+ - <<+-- -+< - +-<<- -+< - -+-<< -+< - +-<<- -+< - +--<<
? < < < ""y
""" < ø^ø^RR< QQ <
""y
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
""" < < ""y
"""
""" < ø^ø^R<RQQ R <"""
""y """ < ø^ø^R<RQQ """
< ""y
""y <"""< ""y < ø^ø^R<RQQ ¡¡¡¡
""y < < !< ¡¡¡¡
<¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ < < < !< <¡¡¡¡¡¡¡¡¡! ¡¡¡¡ < < !< ¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡! < < < !Q < R
"

-+< - +-<-< -+< - +-<-< -+< - +-<-< -+< - +-<-< -<+ - <<+-- -<+ - <<+-- -<+ - +-<<- -+< - +-<<- <<+-- -ì+< - ( -<+ - , <+-- ì +--< -ì+ - ( -+ - , <+-- Ã Ä
+< -+< - -+<< -+<-< -
! ? ±¶
? ¡¡¡! < < < ¡¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
<¡¡¡¡¡¡¡¡!
¡¡¡¡¡¡¡¡! < < < < ¡¡¡! < < < ¡¡¡!
<¡¡¡¡¡¡¡¡!
¡¡¡¡¡¡¡¡! + # + , < 3 < + # + , < <
< < < < << << ,<hnZ< R < ##Søb << << ,<hn<U R < ##Søb << < <$$$< $$$<< $$$<< $$< $Q
< < 3< +
þ#
+ + + < ||Ö R
" , , <$$$$< $$$$$$øø<

<+-- +-<- +-<- +-<- ì - + - - + -<+- - +--< +-<- +-<- +-<- eì - + - +-<- -+< -
! ? ±¹
? < ¡¡¡¡¡¡< < ! < + # + < + < + < <
+ < <
<< < $$$< $$$< $$$< $$< $||Ö{{< R
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
< < < < <
¡¡¡¡¡¡ < ! < * << R / + < +
1 2 <*<***< **__
<
< < R / + +
1 2 <+ *<< *T<T < QR
<
" $<$$$< $$$$$$ *<***

-<+ - +-<-<
Solo
! ? ²³ + + - + < - - + < - + < + + - + < - + < + + - + < - a a a a
+ < < < + ; < +
? 1 2 *<*< **< qhqhppqRqR<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
"
/ R / + <
1 2 <+ *<< qhpqR< ££ < £Ó x < Ö < +
£Óx R < <£Óx<<Ö < +< +; 1 ¤<¤üVüV< R < <£Óx<<Ö
££ £Ó < ££
<
£Ó
<
<
+< +< Q
+< +<<¡¡¡¡¡!
< <
+< R
<
*<**qhpqR x ¤¤< x ¨¨<

-<+- - a a a +-<- +--< , +-<- +--< , +-<- +--< + -+< - -+< -+-<< -
+ +
! ? ? -+<< - a+ a+ a+ -+<< a+ a+ a+
²·
< < < < < < + + + <
<< << < << << << R << <<+ <<+ <<+
<¢¢¢<< ¢¢¢
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <ªª º+<< R <ªª º+<< +< < << < < < Q
<¡¡¡! < R
" ¢ù[ ¢¢¢¢¢¢¢ù[ ¢¢¢¢¢¢¢ùÑ ªÙ ªÙ < < < ¡¡¡¡
<¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ < < < !!!<

+--< , +--< , +-<- & <+-- -+ - +- , +- , +-
! ? ? < + < + < < + <+ +< <+ -+< - -<+ <<- -<< + <<- + <-<
³°
< + <+ -<+ - +< + +< -+<< - +< + +< -+<< - +< + +< -+< - +< + +< -+< -
"
<­­½<< <­­½<<
ßÙ ßÙ
<¡¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ< < ¡¡¡¡
<¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡
< < < < R < < < <
< < < < < < !!!< ­­½ß<Ô ­­½ß<Ô 1 2 $<$$$< $$< QQ R ¡¡¡¡
<< < !< ¡¡¡¡
<¡¡¡¡ ! <¡¡¡¡
<< < !< < < < Q
! ¡¡¡¡ <¡¡¡¡
< < !!< ¡¡¡¡<¡¡¡¡
< < !!<
< R

Vivaldi Op. 10, No. 3 (RV 428) - Fl. - page 1 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in D major for Flute and Strings, Op. 10, No. 3, "The Goldfinch" (RV 428) page 1
http://vivaldi.ccarh.org Flauto traverso
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
! ? ³³ + < + + <
-+< - + + -+< - + + -+< - + + -+< - +
< < + < < < + < + < + -<+ - +< + +< +<-< +< + +< +<-< +< ? + +< +-<< +< + +< +<-< +< + +< +<-< +< + +< +<-<
? ¡¡¡! << < < ¡¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
<¡¡¡! << < < < +< < < < +< < < R <¦ << 1 2 $$< $$< ||Ö||Ö< ¡¡¡!
<¡¡¡! << < < ¡¡¡!
<¡¡¡! << < < R <¡¡¡¡!
<¡¡¡! << < < ¡¡¡! << < < ¡¡¡!
<¡¡¡! << < < ¡¡¡!
<¡¡¡! << < Q
<¡¡¡! < R
" ¡¡¡! < < <
<¡¡¡!
< < < ¡¡¡!
<¡¡¡! äi S ¡¡¡¡!

! ? ³¶ + + +-< + + +<- + < +- -<-+ - <+- ? -+< - + -+< - -+<<- - -+< - + -+< - -+<<- - +<- + +<- -+<<- +-< + +-< -+-<< ? -+< - + -+< - -+-<< - -+< - + -+< - -+<-< - +<- + +<- -+<-< +<- + +<- --+<<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <
? +< < < < +< < < < << 2 <¡¡
? <<¡¡¡¡! + ¡¡< !!< R ¡¡¡! << < < ¡¡¡!
<¡¡¡! << < < ¡¡¡!
<¡¡¡! << < < <¡¡¡!
<¡¡¡! << < < R ¡¡¡! << < < ¡¡¡!
<¡¡¡! << < < ¡¡¡!
<¡¡¡! << < < ¡¡¡!
<¡¡¡! << < Q
<¡¡¡! < R
" < <
¡¡¡¡! ¡¡¡! < < <
¡¡¡!< < ¦ ä i S 1 ¡¡¡!

! ? ³¹ ? -+< - + <<-+- , + <-+- , + -+-<< , + -+-< , + + + + + + + + + + -<+- - , -<+- - , -<+- - , -<+- - ,
? <¦äi <<V 0 <¢¢¢ <
²<< ¢¢ë
< ²<< R <¢¢¢
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ²<< ¢¢ã
< + + <
< ²<< <<""y<<"yáø^Rj<< ¢¢¢
< +
<< < ùxÞ<<Ò R << "yá
<¢¢¢ < <
+ << ££< <
££ << £Ó< xói< < <+ < +< R < <+ < <+ +< +< +< +< +< +< Q
< + +< R
" ùxÞ Ò ""y ø^ R j £Ó x ói < ¢¢¢ ²< ¢¢ã
< ²< ¢¢¢ < ²< ¢¢ã
< ²< ""y< <"yáø^Rj< ¡¡¡!<
< <
¡¡¡!<

! ? ´³ + + +-< , +-< , +-< , +-< , ? -+< - , -+< - , ? -+< - , -+< - , +<- , +-< ,
+ +
? < <<"yÖ<< ££ + < + < + < + < + < + <
<< £Ó< xó[< < ²<< < R < ²<< < +< +< < <<¢¢¢
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ + + + + + +
<< << ùxÞ<< R +<< "yÖ + +
+ < <££ + +
<< £Ó<< xó[+< < +< < +< R < +< < +< << ²+<< << Q +< R
< ££< < < ² < < ² < < <
"yÖ < ¢¢¢ < < < <
££ xó[ <¢¢¢ ¢¢Ö<
²
" ""y ø^ R [ £Ó xó[ ¢¢¢ ¢¢Ö ¢¢¢ ¢¢Ö ""yø^R[ ùxÞ ""yø^R[ £Ó < ²< <¢¢¢
²< ¢¢Ö ²< ¢¢Ö
< ²< ¢¢¢

Tutti
-+ - -+ - -+< , -+<- - -+< , -<+- - + + + + + , <+ + , +<
! ? ? + , +-< + , ? -+< - -+<< , ±<-< -+<< , ±<-<
´·
±< < ±< R << << << << << ±< << ±< R !!!!!! <<+ , ±<<+ <<+ , ±Q
<¡¡¡¡¡¡ +<
<
<< ±< << ±< < ¡¡¡¡¡¡
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ! R + +
<<¡¡¡¡¡! +
<< << << + ¡¡¡¡¡! ¡¡¡¡¡¡ ;;+ ;;+ ;;+ ;;+ ¡¡¡¡¡¡< R
" ¡¡¡¡¡¡!

Solo
! ?? + + + + a a a a a a a a
+< +< +< (<< c+Ö<< +<< +< +< << <+ R ;+; 1 <¤< x+<< +<< <+ +< << + R +< +< +< +< @ +<< +<< +<< +<< R ? +<< +<< +<< <<+ +<< +<< +<< Q
µ±
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <<+ R
" < < ¥ <
¡! <((( ¥¥¥õÑ< Ñ ¦äi i<V
Q < ¤ x <
¥ < < < <
¥¥¥õÑ< Ñ <¨ << ¡¡¡¡¡! ¡¡¡¡¡! ¡¡¡¡¡! ¡¡¡¡¡ !
ãaúaV

! ? µµ ? + + + + + + + + ? + + + + + < , ? + +< , ? + +< +< +< +< +< +< +< +< <+ ? <+ +< +< +< +< +< +< ì*<
? << << << << << << << << R << << << << <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 6 R < 6 ¡¡¡¡
<¡¡¡¡
< < !!< ¡¡¡¡< < !!< R <¡¡¡¡!
<¡¡¡¡ < < < <¡¡¡¡
¡¡¡¡! < < !!< < QR
¡¡¡¡
" ¡¡¡¡¡! ¡¡¡¡¡! ¡¡¡¡¡!

! ? µ¹ a+ a+ a+ a+ + < + < + < + < ? + < + < + < + < -+< - -+< - -+< - -+< - ? -+< - -+< - -<+ - -<+ - -+< , -+<-6 - -+< , -+<-6 -
? / << << << << R <¡¡¡¡¡¡
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < !< <¡¡¡¡¡¡ < < !< R <¡¡¡¡¡¡ < < !< <¡¡¡¡¡¡ < < !< R < < QR
" ¡¡¡¡¡¡ !

ì +--< -+ +--< -<+- -
! ? ¶³ -+< -+<- - -+< -+<- - -+< -+<- - -+< -+<- - -+< -+<- - -+< -+<- - <-+ -+<- - -+< -+<- - -*< < +< < < < <+ <+ -<+ - <+ -<+ - <+ <<-+ <+ <+ <<-+ -<<+ - + <+ <+ <+ <+ +
? <
¡¡¡! <
¡¡¡! < <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ<
¡¡¡! <
¡¡¡! < < <
¡¡¡! <
¡¡¡! < < <
¡¡¡!
¡¡¡! < < < R < / R <¡¡¡¡! < < < <¡¡¡ <££< £Ó£Ó< xxóiói< R < < < < < <<¡!< ££
¡< !!< ££ Q < R
" ¡¡¡¡! ¡¡¡! <££< £Ó £Ó< xxóiói<

Vivaldi Op. 10, No. 3 (RV 428) - Fl. - page 2 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in D major for Flute and Strings, Op. 10, No. 3, "The Goldfinch" (RV 428) page 2
http://vivaldi.ccarh.org Flauto traverso
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
+ + ? + + + - + - - + - - ì+ - -ì+ - -ì+ - + - < - + - + - < -ì+<- - -ì+<- - -ì+<- - +-<- -+<- - +-<-
! ? ? << + +< << +< + +< +< +< +< + < +< +< < +< < +< << <+ + + << <+ + + << << <<
¶·
<¡¡!< < < R < < < 2 ¡¡! <¡¡! <Q < R
< < < < < < << !< ££
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
¡ <
££< <
£Ó x << R <¡¡¡
ói <
¡ !< < < £Ó£Ó< xxóiói ¦< ¦< < < ¦< ¦< < < R
££
££ ¦< <
¦ 1 2 ¡¡! 1
" ¡¡¡¡! ¡¡¡! £Óxói ¦¦¦äii ii< ¦¦¦äii ii<
ä ä

-ì+<- - -ì+<- - -ì+<- - -<+- - -+ - -<+- -
! ? ·± -< -< -< <- <- <- -+< - -+< - -+< - -+< - -ì+< - -+-< - -+< - -+-< - ì+ + ? <+ -+<"""- <+- -<+ - +-< -+< - <+- -<+ - +-< -+< - <+- -<+ - +-< -+< - <+- -<+ - +-<
? < < < <
¡¡ < ! < < < < <
2 ¡¡! R ¡¡¡¡! < 1 2 ¡¡! R <<¡¡¡¡! <
¡¡ < ! < + + + + +
<< << << << 1 2 ## < < < < yø^yø^< QQ """ < < yø^yø^< QQ """
<""" < < yø^yø^< QQ """
<""" < <Q
<""" yø^yø^< QQ R
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
1 < < #S#Søøbb< R """
##
"

! ? ·µ -+< - ' -+< - +<- -+< - +<- -ì*< - = -*< - , -+< - + + -+< - + + -+< - + + -+< - + + -+< - + + + <<+- <+ + <+ <<+-
? < ¡¡¡¡ < <
¡¡¡¡ < <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < R < <
< 0 R ¡¡¡¡ + <
<< < < ¡¡¡¡< < + < < < + <
<< < < < +< < < < +< < < R ¦< << 0 <¡¡¡¡!? + <
<< < < ¡¡¡! << < Q
" <¡¡¡¡ <¡¡¡¡ < < < ¡¡¡¡
<¡¡¡¡
¡¡¡¡ < < <
<¡¡¡¡ äi iV ¡¡¡¡! <¡¡¡! < R

! ? ·¹ +< + +< +<-< +< + +< +<-< <+ ? + <+ <<+- +< + +< +<-< +< + +< + +< +-<< +< + +< +<-< + + -+< - + + -<+ - <+ + <+ -<<+ - <+ + <+ -<<+ -
? ¡¡¡¡ << < !< ¡¡¡¡ << < !< ¡¡¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
<¡¡¡¡ << < < ¡¡¡¡ << < !< R <¥õrxa<< 0 ¡¡¡¡<< < !< ¡¡¡¡ << < !< R < +< < < < <+ < < ¡¡¡¡<< < < ¡¡¡¡ << < Q < R
" ! <¡¡¡¡ ! <¡¡¡¡! <¡¡¡¡ ! <¡¡¡¡ ! <¡¡¡¡ ! ¡¡¡¡ < < < <¡¡¡¡
<¡¡¡¡
< < !!< ¡¡¡¡
<¡¡¡¡ <¡¡¡¡

! ? ¸² + + + +
? +< +< +< << +< +< +< << +< +< +< << +< +< +< << R +< + +< +<< +< + +< +<< +< +< +< +<< +< +< +< +<< R +< + +< +<< +< + +< +<< +< + +< +<< +< + +< Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ +< R
" <¡¡¡!
< < < ¡¡¡!
¡¡¡! <¡¡¡!
< < < ¡¡¡! < < < ¡¡¡!
<¡¡¡! < < < ¡¡¡!
<¡¡¡! << < < ¡¡¡!
<¡¡¡! << < < ¡¡¡!
<¡¡¡! <¡¡¡!
< < < ¡¡¡!<¡¡¡!
< < < <¡¡¡! << < < <¡¡¡!<< < < <¡¡¡!<< < < <¡¡¡!
¡¡¡! << < <<
¡¡¡! ¡¡¡! ¡¡¡!

- + - % - + - - + - % - + - - + - - + -
$
+-<- <+-- $
+-<- <+-- < +--
! ? ? +< +¸µ
+ < + << < << < < + < + < < < + +< + < < + <+ + < + @ + + < + + < + < +< +<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
< 2 <
<¦äi <S 1 <+ hn`< < < +
+< < +< R < + <
+< < +< < +< 1 ,<,,,< hhnn``< R §§< §§<< §< Ýa a<< Ñ §§< §§<< §< Ýa a<< Ñ R <¦äi <<S 1 6 <¡¡¡!
2 < << < < ¥< õrQ
¡¡¡! a< R
" ,
,<,,h< n ` <
§ § <
§§§< ÝÝaa aa< ÑÑ
§ <
§ § <
§§§< ÝÝaa aa< ÑÑ ãaúÑ
§ ¨ < § Ý a aÑ §Ý a aÑ

! ? ¸¹ @ ì+
< + + + + + + < +< +< @ <ì+ + + + < , +< +< ! , +< ? +< , <+ <+ , -<+ - +< , -+< - +< , -+< - ? +< , 2-+< - +< , 2-+<< -+< - - + < - -+ < - + < -
<¡¡! <Q < R
? <¤üüi<< 1 6 <¡¡¡! << << < <¥õrx[< R ¤< üüi<< 1 6 <¡¡¡¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ±< < ±< R <""" < 2øR< <¡¡¡¡¡!
2< ""y ±< < ±< R """""yøR < 1 2 ¡¡!
< <
" < ¡¡¡!

a+ a+ a+ a+ + , + , a+ a+ a+ a+ + + + + +--< -+-< - -+ -+ -
- -<- -<- -<- --< --< -<- -<- --< --< <-- <-- -<- -<-
! ? ? <-<¡¡¡¡¡
¹³
< < < < +< < +< R <¡¡¡¡¡ < < < < <+ < <+ < +< < +< R ££ < <£ÓÓxóxÓi<< <<¤üüS+<< +< ì+< R +< , +< +< , +< +< +< +< +< +< +< +<< &Q
+<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
" <¡¡¡¡¡
±< < !±< <¡¡¡!
< < < ¡¡¡!
¡¡¡! <¡¡¡!
< < < < < <¡¡¡¡¡
±< < !±< ¡¡¡! < < < &<&&&< &&W< R
<¡¡¡! & W

! ? ¹· -+< - - +< - +< + + - +< - +< + + -<+ - <+ + + -+< - e
? < < < < + + ; < < + + ; < < + < )
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
" <¨¨ã+<< +<< ))<)p]p]pp<S ££< £Ó£Ó< xxóVóÑ<< << +<< R +; 1 ¤<¤üxüx< ££ < £Ó<£ÓxxóVóÑ<< << +<< R +; 1 ¤<¤ürür< <£££Ó<£ÓxxóÑó<< <¨ +<< R QR T
) ¤ ¤ a ¤ ¤ a ¨Ü

Vivaldi Op. 10, No. 3 (RV 428) - Fl. - page 3 (c) @002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in D major for Flute and Strings, Op. 10, No. 3, "The Goldfinch" (RV 428) page 3
http://vivaldi.ccarh.org Flauto traverso
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
II.

W! ??
Cantabile

, + - + < - B , - + < - - < + - , <+- -<+ - -<+ - , <+- -<+- - -+<-
<
+<-
6 QR
+ +
HI << ±<< << << + +
T RQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < + <
R ¡¡¡¡! ####Søs ± < < < 3< < + 0
Flauto traverso
" O ¡¡¡¡! 6 6 6
TR R R
TR R 5 ; 5 ; R
Violoncello, $ ? ? HI +<
T RQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
+ +< + +< + +< + R ;+; + +; + +; 5
+ +; ; 5
+ R Q
Basso continuo X O < 6 < 6 < 6 < 6
Í

W ! ? ? ³ + , + + + +6 +< +
ì
+ <+ , <+ <+ +< + +<-< + +<-< + + + -+<< - ,
< -+< - -+<-6 -<+- - , <-+- <+-
T RQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
< < < < 6 0 6 R <¡¡¡! R < 6 < <££³£Ó< xQ óÑ< R
" < <¡¡¡!
±< < < ±< < < 6 6 6 <
TR R R R
TR R R 5 R
? 5 ; 5 +< + +< + R ;
T RQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
$ ? ;+; ;
5 ; 5 ; 5 ; 5 R ;+; 5+ +; + +< + +< Q + R
X + +; + < 6 < 6 ? +; + +; + +; + +; + < 6 < 6
ÍË ÌÊ ÍÌ Í ÍÌ Õ
=
@ -+ - , -+<- - -+<- - +-< , -+ - + -+ - , + + ,
W ! ? ? -+<< - + -+<< - , ²+-<< ? +<< -*<< - , , , -+<< - , ±+-<< -+<< - -+<< - +<-6 <-<

< 6 R <££³£Ó<< xó[<< << ³<< <<+ << ³<<+ <<+ +< , QR
T RQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
6 ¢¢¢¢ùxÔ , T T , ¡¡¡! £££ÓxóV £££Óxó[ <
"
TR TT R R
TR TT R R
? ? ;+; 5+ +<< + + + 5
T QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
X
R$ 5 ;;* , ,, T T ,, << 6 << +6 ? +<< +6 +<< +6 R +<< + ;
6 ; + + +<< + +< Q
6 <
+ R
6
-+ -
ÍË ÌÕ ÎÚ ÍÌ Õ

W ! ? ? ¹ +< , -+< - +< +< -+ - A -<+ H , -+< -+<6 - < + - , < + + +< , + + + , +
<¡¡¡¡¡
±< !< <
T RQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 6 < < R <¢¢¢²¢¢ù < i<< ¢¢¢ < ²¢¢ù<< << <
< < +< +< , QR
" i ²
¢¢¢¢¢ù < i< <
TR R R
TR R R
? ; 5 ; 5
X
$ ? +<< + +<
T RQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
6 < + +;
6 + +; + R +< + ;
6 +;
5 +<
+ < + +<
6 <
+ QR
6
<
ÎÛ
+-<- +-<- +-<- +-<- -+ -
- + - , + - - + - - + - - + - $ - +
W ! ? ? << ±< << << 6 < + + 6 < + + , +< + < + + , +< + < 6 +< , +< + e* ,
±± <
T QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
R
- $ $ < ²< ùxÞÒÖ< < ,, R T
"
¡¡¡! 6 << R 6 <<¡¡¡!
±< << 6 <<¡¡¡!±< << R ¢¢¢ < Q
TR R R RT
TR 5 R R +< e RT
?
T QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
R$ ? +< ; ;
+ +; + +; + ;+; + R ; 5 ; 5 5 5 , Q ,
X < 6 +; + +; 5 ; 5 ;
+ -;+ - -+ - ;+- 5- R ;- +6 < + *<< , RT
;+ ;+ ÍË ÌÊ

Vivaldi Op. 10, No. 3 (RV 428) - Fl. - page 4 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in D major for Flute and Strings, Op. 10, No. 3, "The Goldfinch" (RV 428) page 4
http://vivaldi.ccarh.org Flauto traverso
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
III.

! ??
Allegro

+ + ! + + " + + + # + - + < - - ì+ -
< + + + + + +<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < <
J \> \\\\J\\\\> R +$$<< |Ö$<< ||Ö< $$+<< |Ö$<< ||Ö< +<$<$|Ö$<< ||Ö< R <$<$|Ö$< ||Ö< < 0 R \> \\\I\\\\> R <<$$+ |Ö$<< ||Ö<< +<<$$|Ö$<< ||Ö<< +<<$$|Ö$<< ||ÖQ
< < R
" K

ì ì ì
! ? ? ¹ +< +< +< +< +< <+ -<+ - +< +< -+< - +< +< -+< - +< +< -+< - -+<< - +< +< -+< - -+<< -
<$|Ö$< ||Ö< < 0 R
$ . R $$< |Ö$< ||Ö< $<$|Ö$< ||Ö< $<$|Ö$< ||Ö< R $<$|Ö$< ||Ö<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 0 R . R <$$|Ö$< ||Ö< 0 QR
"

! ? ±µ -+< - ì+ , + -+< - ì+ , + -<+ - $ + + % -<+ - <+- ì -+< - ì+ , + -+< - ì+ , + &
? . R < < < 6 R <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ< < 6 < < < + <
R < < < << < < R < < * + << R < << 6 R < << Q 6 R
" ¡¡¡¡¡¡¡¡! <

- < + - ' ( -
! ? ? < +< +< + < < « * ,
²² + < - ) + - < µ
ì - a+ - -a+ - -a+ - -a+ - -a+ - -a+ - +--< , -+ - +--< , +--< ,
< < < < < < < +
+-<- -+ - +- -+<- - +-<- -+ - +- -+<- - +--< @ -+-< - -+ -+ -
<< << !< ¡¡¡¡ << << !< ¢¢¢ << Òâ<<
< < < < < < < < < < < + < < <¢¢¢< ¢ùxÞ¢ùxÞ
< < < < < * <<
<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ R R ¡¡¡¡¡¡¡¡¡! R < R ¡¡¡¡
¡¡¡¡ ! ¡¡¡¡ ! Òâ R
Q
" <¡¡¡¡¡¡¡¡¡! ±< < ±< < ±<
<¡¡¡¡¡¡¡¡¡!

+ a+ a+ a+ a+ a+ a+ -<+- - , + -<+- - , -<+- - , -<+- - + -+ - +- -<+- - + -+ - +- -+-< - +- -+ - + -ì+ -
! ? ? << -²· - - - - -
<< << << << << << - < - - - -
< < ? <+ < + ¡¡¡¡ <- <- <- <- <- <- <- <- -< -< -< -< <-
¡¡¡¡¡¡¡¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
0 0 R R ¥¥¥¥< ¥¥µ¥< ¥< ¥¥µ< R <¡¡¡¡
< µ < < < < !!< ¡¡¡¡
<¡¡¡¡ < < !!< <¢¢¢ ¢¢¢ < < ¢ë
¢ë< R < 0 0 QR
" Ý

-<+- - <-+- -<<+-- - <-+- -<+- - <-+- -<+- - <-+- -<+- - <-+- -<<+-- - -<+- - +-< -+-< - -+-< -+<- - +<- -+<- - +<- -+<- - +<- -+<- - -+<- +<- -+ - <+- -<+- - +<- -+ - <+- -+ - +<- -+ - +-< --+< - -+ - ? + -+ - -+< -+ - + -+ - + -+ - + -+ - +<- +
! ? ? """
<"""
³²
< < yø^yø^< QQ """ <""" <¡¡¡!
< < yø^yø^< QQ ¡¡¡! < < < R """ < < < yø^yø^< QQ ¡¡¡!
""" <¡¡¡!< < < ¡¡¡! <¡¡¡!< < < R <""" <"""< < yø^yø^< QQ <"""
<"""< << yø^yø^< QQ <<¡¡¡!
< < << R <<"""
¡¡¡! < < < < < < < < <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ """ < < yø^yø^< QQ <¡¡¡!
< < < ¡¡¡!
¡¡¡! <¡¡¡!
< <Q < R
"

? + - + - + + + + - + - ? + - + - - + - + - < -+<- - -+ - -+<- - +-<- -+--<< - -+ - ì*<- -+< - ? +< + +
! ? ? +< < < < +< < +< < +< < < +< +<
³¶
+ +< < << +< << < ¡¡¡! < << < < ¦< << <
""" <
< "yø^R ¡¡¡!
"yø^< < R
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
¡¡¡! < < < < R < 0 0 R 1 2 ##
< < < < ¡¡¡!
¡¡¡! < < #S ø sQ
###SøsQ ¡¡¡! < < < < < ¡¡¡! R Ñ ä i i R < 1 ¥<¥õÑõÑ<< §<< §+<< §+<< Q
+ R
" """ ¡¡¡! §§§ÝÝaa [[<<

-+<- - -+ - -+<-- - -+< - -+< - -<+ - -<+ - -<+ - -<+ - -+< - ? +< -+< - +-< -+< - +< + +-< -+< - +< + ? +< +< +< <+ <+ <+
! ? ? + +< + < < <<
´±
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
< + < < < < R 0 0 R . R <¡¡¡¡¡¡¡!
< < < < < R <¡¡¡! ¡< !< §§< §§< §§< ÝÝaa [[<< §§< §§< §§< ÝÝaa [[<< R <¡¡¡¡¡¡¡!
< < < < Q
< R
" << < < < <
<¡¡¡¡¡¡¡!

! ? ´· ? +< +< +< -+< - +< +< + -+< - +< +< + +< +< +< +< +< +< +< + +< ? +< <+ + + <+ <+ + + + + + + + +
? <¡!< ¥<¥¥¥< ¥¥< ¥¥õaõa<< ¥<¥¥¥< ¥¥< ¥¥õaõa<< R <¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
<¡¡¡! < < ¥<¥¥¥< ¥¥<< ¥¥õaõa<< ¥<¥¥¥< ¥¥<< ¥¥õaõa<< R <<¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
<¡!
< < < < !< R <¡¡¡! << << << << Q < R
" !<

! ? µ± ?+
? +<< +<<¡!+<< +<¦< +< +< +< +<¦< +< +< +< R +<< +<< +<< +<< +<< +<< R +< +< +< +<<§ +< +< +< +<§< +< +< +< R +< 1 <¥<¥õÑõÑ<<+ +§<< +< +< +< R +< + +< + +< Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
" ¡¡! ¦¦¦< ¦¦< ääii < ÑÑ ¦¦¦< ¦¦< ääii < ÑÑ ¡¡¡¡¡¡¡! <¡¡! ¡< !< §§§< §§< ÝÝaa [[< §§§< §§< ÝÝaa [[< < << < << < +<< R
§§§< §§< ÝÝaa [[< <¡¡¡¡¡¡¡!

Vivaldi Op. 10, No. 3 (RV 428) - Fl. - page 5 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in D major for Flute and Strings, Op. 10, No. 3, "The Goldfinch" (RV 428) page 5
http://vivaldi.ccarh.org Flauto traverso
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
- + - -+-< - -+ - -+ - -<+- - -+ - -+ - -<+- - -+ - - + - -<+- - -<+-- - -<+- - -+ - - + - -+-< - -+ - -+ - -+-< - -+ - -+ - -+-< - -+ - - + - -+-< - -+--< - -+-< - -+ -
! ?? < < < < < < < < < + < < < < < + < < < < +< < < < +< < < < +< < < < < <
\> \\\\J\\\\> R +<&<&&&< &&< ddéé ééáá< <&<+&&&< &&< ddéé ééáá< <&<+ &&< &&< ddéé ééáá< R <<"""
µ¶
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < """ < < "yø^ < <R R &< &&< &&< ddéé ééáá< &< &&< &&< ddéé ééáá< &< &&< &&< ddéé ééáá< R """
< < """ < < "yø^ < Q <R R
" & & & &

+ + + + -+-< - + + + + + -<+- - +
! ? ? +< < < < +< < < +< < < +< < < < < < +< < < < +< < < <+ < < <+ < < <- <<- <+
?¶³+ - < + + - < + + - < + ? + - < - - < + ? + - < + + - < + + < - + ? + < -
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ#S< øøsøVsøV< ##
##< #S #S< øøsøVsøV< R < < < ##
##< #S < < R """ #S< øøsøVsøV< ##
##< #S #S< øøsøVsøV< R <####
##< #S < #S<ÓQR
" <"""< "yø^
""" "yø^ < <RR ## ###### < ###Sé <"""< "yø^
"yø^ < <RR ## < ## < ## < ##

-+<- - -+ - -+< - + , -+< - + , -+< - + + ? +< -+< - + + +< -+< - + + +< -+< - + , -+< - + , -+< - + , -<+ - + ? <+ -+< - +-< + <+ -<+ - <+- + <+ -<+ - <+-
! ? ¶· < + ,
? < < 0 R <<%%5< Q %<< %5< Q <<%%5< Q R <%< %<< %%%< uòuòøÓøÓ< <<&&<< &< ddéé ééÛÛ< <<&&<< &< ddéé ééÛÛ< R <<%uò5øò< <<%uò5øò< <<%uò5øò< R """
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ & &
<< < "yø^
""" <
"yø^ R<SS &<<&&&< &&< &&< &<&
R
< R
< &&< &&< &&Q
" %% % & & & &

! ? ·² - +-< -+<- - +--< -+< - +-< -+<- - +--< -+< - +-< -+<- - +--<
? +< , 4+-<< +< , 4+-<< +< , 4+-<< ? +< -+< - +-< uò-Û+-<< - +< -+< - +-< uò-Û+<-< - +< -+< - +-< uòÛ-+<-< - -<+ - , 4-<<+- - -<+ - , 4-+<-< - -<+ - , 4-+<-< - -+<"""
? <$$|á <$$|á <$$|á R %%< %%< %%%<%uòÛ %%< %%< %%<%%uòÛ %<%%%< %%%<%uòÛ R <$$|á <$$|Û <$$|Û R """
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < < "yò "yò< """ < < < "yò
""" "yò< """ < < < "yò
""" "yòQ < R
"
+--< -+ , +--< -+ , +--< -+ --+< - +-<- -+<-<- - -+ --+< - +-<- -+<-<- - -+ -<-+ - +-<- -<<+-- - -+<- - - ì* - - -+ - +- -+ - +- ì -
+ - ,
! ? ? << 3øj< << 3øb< << 3< <"""
·¶ <""" <""" <- <- <- <- <- -*< - -+< - -+< -<+ - -+<
< <
##S ##S ##Søb R """"yøR """"yøR """"yøR R
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <
"yøR < < < <
"yøR < < < < <
"yøR < 0 0 R < <
¡¡¡¡<
¡¡¡¡ < !
!< R < <¡¡¡¡
¡¡¡¡ < < !!Q < R
"

! ? ¸± ì* - + + + + ì5 """"yéyø^Q
+ + + +< +< + + + ? <+ ? - <+ -
? << <¡¡¡¡< < + + ; ; ; + < + + + <
" <¡¡¡¡ < << !!< R *<<
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ + < + < R +; + +< < <<¡¡¡!
< < << !!< ;+ ;+ <¡¡¡!
<¡¡¡¡ < ¡< !< ¡<< !< R < < << R << +¡<< !+<< """
<< <<"yá<< <####
yøX
<##Q SøSéb< R
¡¡¡¡ ¡¡¡!

! ? ¸¶ +<- @ -+< - @ +
< + + + ? + < ? -+< - +<- ì -+< - % -<+ - , -+-< -<+ - , <-+-
? < < < R << +< +< +< "yá
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <
+< < << ##
< < ## ## < SøSéV< R < +< +< , + R +< 0 0 R >\\\\\K\\\\> R < <%uò5øò< <%uòQ 5øò< R
" <¡¡!<¡!< ""y ø^ R j ¦< äi <S < 6 <

¹µ - + -
' - + -
! ? ? << << 3øb< << 3øb< <¡¡¡¡, < -+- -+ - , -+-< -+ - +<- -+ - -+< -+ - <+- -+ - <-+ -+ - +<- -+ - @ -<+- - +<- + - <
' + - < , -+-< - + , -<+- - + ' + , -+-< - + , -<+- -
-< <- <- <- -< -< <- <-
##S ##S R <¡¡¡¡
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < << !!< <¡¡¡¡ <¡¡¡¡ < << !!< <""" <""" < << ""t
""t< R < 0 0 R < <##3Sø[< <##3Sø[< R < <##3Sø[< <##3Q Sø[< R
"
-+<- - +<- -+<- - +<- --+< - +<- -+<- - +<- --+< - +<- +-<- -+<- - -+ - +-< -+< - -+< -+< - +--< -+< - -+< -+< - +<- -+< - -+< -+< - <+- -<+ - +-< -<+ - +-<- -+< - -+< -+< - +<- -<+ - <-+ -<+ - +<- -<+ - <-+ -<+ -
? ? +<-¡¡¡¡
! ±°° <¡¡¡¡ < < !!< ¡¡¡¡ <¡¡¡¡< < !!< """
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <""" < < "V"V< R < 1 6 <¡¡¡¡ ¡¡¡¡< < < R <¢¢¢ ¢¢¢ < < ¢¢< <¡¡¡¡ ¡¡¡¡< < < ¡¡¡¡ <¡¡¡¡< < < R ¢¢¢ <¢¢¢< < ùxÞùxÞÒÒÛÛ< <¡¡¡!
< < < <¡¡¡!
¡¡¡! < <Q
¡¡¡! < R
"
+- +-< -+< - +-< -+< - +-< -<+ - <+- -ì+< -
? ? <<- + ì*<
! ±°´ + + + + ì
+< 2 < <+ < <+ < +< < R +< 2 ¡¡!+ < + + < +
<< < <¡¡¡¡ + < + + <
ì+
<< < R << 2 ¡¡! < < < ¡¡¡!
¡¡! < < < < R < 1 6 ¡¡¡!
¡¡¡!
-+ - +-< -+< - -+< -+< -
< < <Q < R
< <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
< < R < 1 <
¡¡! < < <
¡¡¡¡< < < 1 < ¡¡! < ¡¡¡¡ < 1 ¡¡¡!
" ¦äi iV ¡¡! ¡¡¡¡ <

+- -+ - -+ -+ - -+ -+ - -+ -+ - -+ -+ - -+ -+ - +--< -+ - -+ -+ - -+ -+ - +- -+ - -+ -+ - +- -+ - <+--
? ? <-¢¢¢
! ±°¹ << << ùxÞ<<Ò <¢¢¢
<< << ùxÞ<<Ò <¢¢¢
<< << ùxÞ<<Ò ¢¢¢
< << << ùxÞùxÞ<<ÒÒ <¢¢¢ << << ùxÞ<<Ò < + ì*<
<< << ùxÞ<<Ò <¢¢¢
<¢¢¢ ùxÞÒ <¢¢¢
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ùxÞÒ <¢¢¢ ùxÞÒ R ¢¢¢ <¢¢¢ ùxÞÒ <¢¢¢ ùxÞÒ R < << < R +<< 0 0 R >\\\\\L\\\\\> QR T
" ¦äi S

Vivaldi Op. 10, No. 3 (RV 428) - Fl. - page 6 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in D major for Flute and Strings, Op. 10, No. 3, "The Goldfinch" (RV 428) page 6
http://vivaldi.ccarh.org Flauto traverso
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010