You are on page 1of 5

Concerto in F Major, Op. 10, No.

5 (RV 434)
for Flute and Strings

Flauto traverso or Recorder

-<+- -
Allegro ma non tanto
-<+- - ! + - + - + - , -+-< - -+< , -+-< - -+< - + - < +-- <+-- <+-- <+--
! + < + + < + + < < < +
±< < !±< R 6 1 6 1 << 0 R 0 1 +6 <¡¡¡¡¡
A % 6 R <¥¥<< ¥¥<<+ ¥ << <¥¥<< ¥¥<<+ ¥ << R 6 1 6 1 <¡¡¡¡¡
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < !Q < R
" õS õÑ
sempre sordini

-+< -+-< - +-< -+<- - +<- -+< - +<- -+< <+- -<+ - + -+ - +-< +-< -+ -
! µ -££ < <
£Ó < 6 <
¥ õÑ< < < < < < 6 + -+ -
6 < + + < + + + A -+ - -<<+ - @ -<<+ - -<<+ -
<< < << 6 1 6 1 R +<< <<¡!<< <<¡¡¡¡¡!
A i
£ÓÑ 1 1 ¥õÑ ¡! R ¤¤¤<S 1 6 1
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ¤ x 1 R <¡¡¡¡¡ !
QR
"

< + - < + - @ - < + - + < -*<- - < -*<- - , +<- - + - + - < - + - +
Solo-+ -
- < " -<+- - # +-< $ -+< - +-< , +-< % -+< - -+< ,
! ¹
< + < + + < +
< R < +<< << < < << R << 1 6 < << +< < R < << <+ < ¡¡<¡¡!+ < + +
A <¡¡¡¡¡! < < < <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ R < """ ""k ¥¥ ¥ <
¥ ¥ < ¥ ¥ ¥ <
¥ ¥ <
!!< < ¡ ¡!
!< < QR
<¡¡!
" Ý ×

-+ - -+ -
! ±´ +-<< ±, <-< +-<< ±, <-< +-<¡!-+< - -+< , -<<+ - <+ -<<+ - , +<
-+<- -
6 + , + < +< , -+< - <+ <+ <+ " +< -<+ - <+- -W<<+- - + + + + +< +< +< " +< -+< - +-< -W+<-< - + + + +
A ¡¡¡¡¡! ¡<¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ !< < ¡¡< !!< < R < 1 < 2< ""y
""" !< < &<&&&< &&< &&W <¥< õS<< << 6 R ¡<¡¡!
< 2é< R ¡<¡¡! !< < <&&&&< &&< &&W <¥< õS<< << Q 6 R
" ¡¡! ¥õS ¥õS

! ±¸ +<< -+<##- @ +-< -+<- - -+< - +< -à+< - +< + à+ + + +
-+<- - -+<- - -+<- - -+<- - -+<- - +-< -+ - +-<
<< 6 -<+ - <+ -+< - -+< - -+< - +< + +
< #S ø S
sø< Ö < ¦
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A ## < < < < < <
i i ¡¡! < < < R < 1 6 < < < ¡¡¡¡¡< < ! < R < ¤ ¤ <
¤ x
üüx 1 1 ¤¤< xx< ¡! < < R <¤ ¤< x<< 6 1 1 +< +< +<< Q +<
"
ä
¡¡! ¤üür ¤<¤xx< ¡!< R

! ²² ì+ ì+ ì+ ì+ -+<- - -<+- - <+- -+ - + @ -<+ & <+- <+- -<+- - <+-- + , -+< - -+< -<+- - @ <-+ -<+ - + + -<+- -
+
A 6 1 6 1 6 1 6 1 R << 1
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ6 <
¦ < < + +
¦¦¦< ¦¦< ääii < ÑÑ <<¡¡!<< R < """ <"""< "V < %<%ué R £££Ó<£Óxi< < << << << +< QR
< <
"V < ué < < < +
" ¤¤S %%S <

Tutti -<+- - @ <+- -+ - + Solo
! ²¶ + + & +
+< '
+ +
-+ -
6 +
6 + + + < + < < + < + < < £Ói< < < + < + <
ì
+ +
-+ -
6 R
A < < @ +< < < << <+ < R 1
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <
1 6 1 6 1 R ¡¡¡¡¡¡ < < < ££ £Óx <¤¤<S R < < < 1 Q
" < < !< ¥¥¥¥<¥¥<×
<¡¡¡¡¡¡ < <

! ³° -<<+ - + ? + + <<-+ -+<< - + + + -+<< -+<< - -+ - -<+ - <+- -<+ - <+- -<+ - <+ + + -+ - <-+ -<+- - <-+ -<+- - -+< -+< - +< + +
A < §<< < << é Û< < ª< < << é Û< R 1 6 ¡¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <¡¡¡!< < < <¦¦< ¦<< < R +< 1 6 ¡¡¡! <¡¡¡!< < < §§< §§< §§< Ýa [<< R < 0 <+ <<#S+ é<<+ <+ <+ <+ Q <+ R
" §§§§Ýa aÝ[<S &d ªª< ñèðñÑè< &d ¦ ¦ ¦ ä i <
äi Ñ <Ñ Ý a [ < ## Sø sø <
££ < <
£££Óxói<
£Óx ói

-+ - -+ -
! ³´ +< -+< - +< -+<< - +< +< +< +< -+<<¡!-+<< - -+< +< +< +< -+<< - ¡<-< !-+<< -<< -+< - +< -+< - <-+ -<+ - <+ <+ +< +< -+ - & -<+ - +< -+< - µ«­ ( -+< - +< -+< -
< yø^R<S ££
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A <""""yQ <
££ < <
£Ó x ór< ¡¡¡! ££ < < £Ó£Ó< xxóiói< R ¡¡¡! ££
££ < < £Ó£Ó< xxóiói< <¢¢¢< ¢¢¢< ¢ùxÞ< R <££ÓxóS< 1 6 ¡<¡¡!
££ !< < ¡ <¡¡!
!< < QR
" £Ó x ór

Vivaldi Op. 10, No. 5 (RV 434) - Fl. - page 1 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in F Major for Flute and Strings, Op. 10, No. 5 (RV 434) page 1
http://vivaldi.ccarh.org Flauto traverso or Recorder
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
µ µ
! ³· -+<< - , ±<<+- -<<+ - , ±+<-< ­« ­ +< +< +< ­« ! ­ +< +< +< +< , -+< - +< , -+< - µ« " +< +< +< µ« # +< +< +< +< -+ - + ì +< +< Q +<
A ¡¡¡¡¡! ¡<¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ !< < ¡<¡¡! ±< < ±< ¡< !< < ¡< !< < R < 1 6 << ¤<<+ x<+ +<< R +< 0 0 +<&
!< < R <¡¡¡¡¡! < &&< &&< &&WW< R
" ¡¡! ¡¡! ¤¤üüû< < &

! ´± -+<< - -<<+ - -<<+ - -<<+ - -+<< , -<+ - <+ -+<< - , +< +< +< , + +<
A ¡¡¡¡¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ¤<¤üü< R ¥< õVõV< < 6 R < 1
-+ - + + ì+
6 < + + + $ +
- <+ - %
<£Ó < << R < < ? <+ < << <+ <+ <+ QR
Tutti

" ¥ ££< £Ó< xxó< <¡¡¡¡¡¡!
< < < ¤¤¤< ¤¤< ¤üü[<

-*< - = -+-< - & Solo
! + + + + ? + + + < + < ? < + + < -*< - , + < + -<+ - <+ + ì+ , + < + +<
< < !<< << +6 R +<< 1 6 <¥¥<< ¥¥+<< ¥ Q
´µ
A ? +< <<¡!<< <<¡¡¡¡¡!
<< << << R <¡¡¡¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < < < < R < < R <<¡¡¡¡¡ R
" < õa<

+ --<< +< ) +< +< <<-- +< * + + <<-- <+ + + + ì+< + -<<+- -
+ + +
! µ° <-< A +< ' + +< <-< +< ( + +< A ì<+ +
-+ - -+ -
A <¥¥<¥¥<<¥ < <¥¥<¥¥<<¥ < R < << 0 1 6 R ¥¥<¥¥¥< ¥×< <¥¥<¥¥<<¥ << R <¥¥<¥¥<<¥ << < <<%%Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <S R
" ¥× ¥× ¥× ¥Ñ

-+-< - +-< -+ - +-< % <+- -+ - + -+ - %
! µ´ +< , +< +< +< - +< +< + + +< <+ + +< +< +< -+6 - -+6 - -<+ - <+ + +< -+< - +-< -+<-6 - -+<-6 -
< <#S#Sø<VÓ 1
<< ## <¤¤¤< üüûx<< < <¤¤¤<< üüûx<< << QR
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A ¡<¡¡!
!< < ¡<¡¡! !< < 6 1 6 1 R < <
<¤¤<¤¤x< ###S< #S ø< V
Ö 1 1 R < ¤ <
¤ x
¤üüû 1 R
"

'
! µ¸ -<+ - <+ +< +< +< + + - + < - +<- -<+ - -<+ - + + . + + A - + < - / + - + < - @ - + < - 0 + - + < - +<- 1 -<+ - +<- @ <-+ -<+ - +<- -*<- - *
A <¢¢¢< ¢¢¢ < <Ö < 1 +< +< R &+<< &&<< &&<< &&W<W <££<Ó <¤¤<<S 0 R 0 <¡<¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < !<< < ¡< !<< < R ¡<¡¡!
!<< < ¡<¡¡! ¡¡!
!< < ¡<¡¡! !< < < QR
" $<$|Ö|Ö< &

'
-*<- - , + - < - + - + - < - + - Ãþ Ä
+ + A - + - + - + - @ - + - + - + - < + - - + - + - < @ - < + - + - + - < -*<- - = -*<- - , +<-
! ¶² < < < + + < < < + < < < < < < < <
¡ ! < < < <
¡ ! < < < < < < QR
< << """
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A R """ < yøR< < < R < 1 6 ¡<¡¡! !< < ¡<¡¡! !< < R ¡¡! ¡¡! R
"

+ <-< +< 2 +< +< <<- <+ 3 <+ <+ -+<6
Ãþ Ä -+ - -+ - -+< , -+-< - -+< , -+-< - -+<6
! ¶· -+< - +< +< -+< -+<< - +< +< -+<6
< < < <
-+ -
< < < R < 1 6 <¥¥<¥¥< ¥ < R <¥¥<¥¥< ¥ <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A """< < """ 1 1 R ¡¡¡¡¡¡! 1 6 Q
± ± 1 R
" ¥ ¥

+--< +--< +--< +--< <+-- -<+- - -+ -+<- - -+< -+< - -+< -+< <-+ -<+ - <+ -+ -
! +
·±
< + <¡¡¡¡¡! < < < < < <Ö 6
< <
¥ < < < 6 + -+ -
6 <<-+ + <+ <<-+
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A < 0 0 1 6 R £££Óx £Ó x õa<
1 R 1 ¥õa ¡! £££Ói 1 R 6 1 < £Ó x< Ó << < Q
1 <¡¡¡¡¡!
" < R

! ·µ -+6 - + + + + A - + < - - + < - @ - + < - - + < - < + <-+ @ <+- <-+ -- --) - G
- -+<- - -+< -+ -
< + < -+ -+< - ì+< e*
< <
1 6 1 << <¡¡< R <¡¡¡¡¡¡ < < !< ¡¡¡¡¡¡! R < < < < R < < """ + << < R < < << QR T
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A < << ""y ø^
"

Vivaldi Op. 10, No. 5 (RV 434) - Fl. - page 2 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in F Major for Flute and Strings, Op. 10, No. 5 (RV 434) page 2
http://vivaldi.ccarh.org Flauto traverso or Recorder
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
II.

Largo cantabile
!!!! &&&déÓ , +<- +<- +<- +<-
! A 5
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 5 ; + $ +
!!!!
A HI 5 R ;+; + ;+; + ;;+ ;;+ ;;+ ;+; + R ;;+ ;+ ;+ << < +< +< ;;+ ;;+ ;;+ R ; 0 6 < 6 < Q
5 ; + 6 R
" O + < < £Óx<Ö
££ ;+ ,

! A ´ A -+<< - , +< , ? +< , A <+ , +-< , -+< - + + , -<+ - ? + +< , + , 2+-<< -<<+ - +< +
A <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ R << + , < < < <
+< , ££££Óxó< <¢¢¢²< ¢¢ùa< R <
³ < + < "yø < 6 QR
0 6 """
" < < <
>
-+ - +- , +--< -<+- - +- -+ - +- -<+- - µ
! A +< , ±+-<< -+<< - +< +6 +< , 6+-<< -<< <-< << < << < « +< , +-< , -+< - + + + +-< , -+< - + + +
0 1 R <££³£Ó< xóS<< << 6 <££³£Ó< xóS<< << Q
·
A ¡¡¡! < <&&&dé éÓ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < <
R ¢¢¢ùxÞÒÛ ## < #SøsøS < 6 R
"

+ - , ­ µ« ­ + ( + - , ­ « µ­ + ( + - - + - + - +-<- -+<- - -+ ,
! A < + <+ +< 6 ! 6 +< +< + < + +< +< 6 " 6 +< +< 6 << 6 < 6 <<
±° < + < + < < +
6 R
< ² <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A < < < < < 6 R < ² < < < < < < R 0 Q
" ¢¢¢ ùxÞ Ò Ó ¢¢¢ ùxÞ Ò Ó

+ , @ - < + - + - + + + - < -+-< - +--< @ + - < -+-< - +--< + + , < + - - + - + + ? -+-< - +--< @ -+--<< - + +
! A < ±< << < 6 < < < +< + < < < +< + +< + ±< !<< << 6 """
"""yø^R < 6 R """yø^R < 6 < 6 0 6 R <¡¡¡ < < yø^Rj< << Q
±³
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A ¡¡¡! < 6 R
"

? -+<- - -+<- @ -+<-<- - + + + - <+ - , <+ - <+ - -+< - , +<- -<+ - -+<-< -+ - <-+- -<<+- - <+- -<+ - +
! A < < < < 6 < ? + +<
A
±¶
""""t <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < 6 < 1 R <¡¡¡! ±< < +< + <¡¡¡! ±< < 4
6 R *< , +< << < <££<££Q
W
<<ÓÑ R
" < 6 < <''''

-+-< -+-< - +-< -+ - + -+-< - , -+-< -+-< - -+<- - -+<- - -+<- - , +<- , A -+ - , +-< -+ - -+ - +
A A *<< 7 ,
! ±¹ < < ? + << ±< << << 6
<<+ ''<< ']á< ££
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ < ££ < Ór<< R < @ <+ <+ 0 1 <¡¡¡!
<
££££< Ór<
±< < < 6 R < < ¡¡¡! QR
" '

+-<- , +-< -+ - * , A -+< - , @ +-< , -<+- - , <+-- -+-< - -+<- - +-< A -+< - , + , ? + , + + + -+ - -+<- -
! ²² A ? + < , < + < +
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A < < 6 < 6 R < < < < <
R ¡¡¡! ± < < < 6 <
< < R <¡¡¡ < < <
±< !< <
< 6 '
+< , +< Q 6 R
" < <

! ²¶ A ? +< +6 +-<< -+6 - +< ) , +< 5 5 ;
!!!!!
; ; 5
%%%%Q ,
; ; + % +
!!!!!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A < ; ; ; ;
< < 5 R +; + +; + +; +; +; +; + R ;+ ;+ ; + << < < +< +; +;; Q
+ ;
+
; R
;
" + < <
££££< Ñ

! ²¹ A -+< -+<6 -+< -+<6 A -+< - , +< , ? + , A + , , -+< , -+< - +< +< , -+< - ? + *< , e
+ <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A 0 < R < < < < R + < + , <££³£Ó< xÛ< < ²< << R < / , QR T
" ; 6 < < < < < ¢¢¢ ¢ùV
;+ ,

Vivaldi Op. 10, No. 5 (RV 434) - Fl. - page 3 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in F Major for Flute and Strings, Op. 10, No. 5 (RV 434) page 3
http://vivaldi.ccarh.org Flauto traverso or Recorder
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
III.

-+< - +< -+< - -+< - -+< -+<-6 - + + -+<-6 - + + -+< -+< - +-< -+< - ! +< -+< - +< " + +< <+ <+
Allegro

! + < + + < < + < + < < < < + <
A I +6 R ¡< !<< < <%uòøÛ< R ¡<¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <
!< < %uòøÛ R << 6 R << 6 R ¡¡! ¡<¡¡! ¡ ! !< < R < 1 + R ¡< !<< < <%uòQ <
" K ¡¡! 6 ¡¡! øÖ R

# -+ - -+ -
! ¸ -+< - +< -+< - -+<< - øQ+-<< <-6 +< + <-6 +< + +-<¡< !-+<< - +-<< -+< - +< -+< - +< +< +< +< <+ +< +< +< <+ A -+< - +< -+< - +
A ¡<¡¡!
!< < % R < 6 R < 6 R ¡¡! ¡<¡¡!

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ !< < R < 1 + R + +
!< < < << R ¡<¡¡!
!< < < << R ¡<¡¡!
¡<¡¡! !< < << Q + R
" 6 ¦äi a ¦äi a ¦äi a<<

! ±¶ A -+< - +< -+< - +< + +<-< , -+< - +< -+< - +< +< +< +< e+< + + + + < + + < -+< - +< -+< - +-< -<+ - <+- -<<+- - + + +
A ¡<¡¡! !< < < < R
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
< ¤<¤üVüV< R ££ << << !< <<$||{< R <¡¡¡¡
< <£Ó£Óxx<Ö <¥¥< R < 1 + R <<¡¡¡¡ ¡¡¡¡ < < !!< <#Søsø[< R <©©<<©ðÝ<<+ Ñ <<$||{Q
<< R
" ¥ ¥ 6 ¡¡¡¡ ! © ðÑ
[Fine]

-+ - $ % +< +< +< -+< - +< -+<< - -+<< +-<< & -+< - +< ? <+ + +< -+< - +< -+< - + ' + -+<6
! ²³ <-< +< + +< +< <¡<-+ !-<<+ - <<-+ -+< - +< -+< - +< < xÒ< R < <¡¡!
A ©< ©©< ©ðÝ<< Ñ <$||{< R ¡¡! <¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ¡!< < R < 1 +
6 R ¡¡¡¡ < < !!< <$||ø R ¢¢¢¢¢ù
<¡¡¡¡ < ¡
! < < ¡!< < R < <+ < QR
" ðÑ ¡¡! ¤<¤üÑüÑ< <

( -+ -
! ³° -+< - +-< <-< A +< + <<+- -<<+ - <+ -+<< - ? ì+< +< , -+<-6 - + + + + +< +< +< +< <+ -<<+ - +<-¡< !-<<+ - +<-< -+< - +< -+< - +< -+<- -
A <¢¢¢ < ¢¢ù
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ !< < <$||ò R ¡¡! ¡<¡¡!
<¡< !<< << <<$||ò< R ¡<¡¡! !< < R < 1 Q 6 R
< r< R << < ""y< < R < R < R
" """ ò ¡¡!

)
+< +< +< -+< - +< -+<< - -+< -+< - +< -+< -+< - * +< +< -+< - +< -+<6 -<+ - ? -<+- - <-+- @ -<+- - <-+ -<+ - ? -<+- - <-+- @ -<+- - <-+
! ³¸ <+ + <+ +< +< +< < <¢ù[ùxÞ< R <$$|Ó< ¢¢¢ < ¢ùV
< < Sø<S R ¡¡¡¡
<< < !< ## <¡¡¡¡
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A ¡¡¡¡ < < !!< ## < SøS R ¡¡¡¡
<¡¡¡¡
< < !!< ¡¡¡¡ <¡¡¡¡ < < !!< R < 1 R <$$|Ó< ¢¢¢ <Q ùxÔ< R
" ¡¡¡¡ !

! ´´ -+<< - +-<< -+<< - +<< -+< - +< +< +< + +< +< ì+< + 5 + + ? + + + + < +< , +< +< <+ <+ -+6 - ? + + -+6 - ? + +
¢¢¢ ¢¢ùr R ¦<¦¦¦< ¦¦< äi < Ñ << < R < < R < 1 + R < < < << < R ¡< !< < <%uòøÛ< R < 6 R < Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
A R
" äi Ñ %uòøá < <¡¡¡!
¡¡ !< < %uòøÛ ¡¡! < < 6

Vivaldi Op. 10, No. 5 (RV 434) - Fl. - page 4 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in F Major for Flute and Strings, Op. 10, No. 5 (RV 434) page 4
http://vivaldi.ccarh.org Flauto traverso or Recorder
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010
! µ² +< +< +< +< +< +< +< + +< ? + + Solo -+< - +< -+< - + + + ? + -<+ - <+ -+< - + + + + -+< - ? +< -+< - @ <-6+
A ¡<¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ + <££ÓÓii < QR
!< < ¡< !< < R < << < << R < 1 6 R ¤<¤xx< < 6 R <¥< õÑ<<+ << 6 R ¤<¤xx< < 6 R <¥< õÑ<<+ << 6 R ££
" ¡¡! ¢¢¢¢¢ùxÑ < ¥ õÑ ¥ õÑ

!
-+<- - @ +-< -+<- - +-<- -<<+-- - -+ - @ +- ? + -+ - Tutti
¶°
6 < < < < + + + + + < -+< - +< -+< - -+< - -+< -+<-6 - + + -+<-6 - + + -+< -<+ - +-< -+< - ! +< -+< -
<
¤
A ¤¤¤aa< <
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQR <¤¤< ¤¤< ¤üüû< R < 1 +6 R <¡<¡¡! << << <<%uòò< R ¡<¡¡! !< < <%uòò< R << 6 R << 6 R ¡<¡¡! !< < ¡ <¡¡!
!< Q < R
" !

Solo
! + -+<- -
+ +<- -+< - -ì+< - + -+-< - " + <+- -<+ - -ì+< - + +< +< +< -+< - <+ -+<< - <<+- <<+- -<+ - <+ -<<+- - + + + +<
¶¸
< 6 +
R <<""" < < < +
< Û< R < <&dé éÖ R <<""" < <
< Û< R < < <<+ R ¡¡¡! < < < <$||é R ¢¢¢¢¢ù < [< R <ª <<ª < << Q
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
"
A < 1 < ""y < ""y ¦äi iV
<¡¡¡! ªªñÑ< Ñ $||é< R

-+ - + <+ <+ +< -<<+- - A -+6 - +< +< +< +< -+< - +< -+<-< - A -+< - +< -+-<< -
! ·¶ <<- <+ + +< +< <-+ <+ <-+ -+< - +< -+< - +< <
A <©©©< ©ðÝÔ<< <$$< Q R <¡¡¡<¡!!< <¡¡¡¡< !!< R < 1 +6 R ¡<¡¡!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ !< < <%%Q R < +6 R ¡¡¡¡ < < !!< <%% R < <%%QR
<¡¡¡¡
" ðÝ Ñ

-+ - -+<- -
! ¸³ A -+<< - +< +< @ +-<¡< !-+<< - -+<< +-<¡< !-+<< - -+<< <-< A +-<< - < + - < + + <+ + + 6 + + + < + + + < -+< - +-< -+< - + +< + + + ,
<< << < <<&&&&< &&< &&WW< R ¦< äi iV<< <¤¤¤<< ¤x<< Ñ R << QR R
A < õrxa< R ¡¡! ¡¡! R
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
¥ R <¤¤<¤¤x<< Ñ <¦äi i<<V R << 1 R <¡¡¡!
< ¡¡¡!
"
[Da capo al fine]

Vivaldi Op. 10, No. 5 (RV 434) - Fl. - page 5 (c) 2002, 2009 CCARH
Vivaldi: Concerto in F Major for Flute and Strings, Op. 10, No. 5 (RV 434) page 5
http://vivaldi.ccarh.org Flauto traverso or Recorder
 2002, 2009 Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) 23 Dec 2010