You are on page 1of 39

4*r Khiaiu'el

-
6o"ttirt
(
)riL

ixnnonuAwraREA
SI
)
PARASTASELE
CUVENITE

DIN SCRIERILE PARINTELUI
NIcoDrM minolTA

Se tipdreste cu binecuvintarea
Prea Sfintitului Plrinte GALACTION
Episcopul Alexandriei si Teleorntanului

A@APO6
2010

A'OTA ASTPR4 EDITITI

(ldrticica de fala e.gle olcdtuilci la cererea multor
cititori care si-ett e.rfrintat dorinta de a aL'ea o lucrare
de mici proporlii diu care sa cunosscd ce trebuic sa
.facd alunci cind moare cineru din .fantilie, care sunl
Qdcatut fi *loutea
parastasele si soroacele lor si ce hrsenmdtate au lonte 1. CE BSTT PACATUT? Plcatul este orice firi-
aceslea. Malerialul esle cules din lucrdrile Pdrintcltti delege, nclegiuire, riutate. Pdcatul este vrijmasul cel
Nicodim lldrtdith. in cea nai m(tre parle ditt mai rdu si rnai cumplit al omului pIc'itos. Dumnezeu n-
,,Prircglriul Cre:slinesc". la care nu atn ntai.factrl trint- a ficut nici pdcat, nici moarte in lume. Picatul a \€nit
itere si din ..\'dtnile Vdztluhtrlui" rol. L ,ltrt pislril du!-
entic cortlinuful tet-tului. dar pettlru a inlestri ;j(' .i:i- in lume prin neascultarea unora din ingerii revoltati
lori, a.fosl net:oie de intocnirea a ciit'ta 64ftilr1'11 ;- i1' impotril'a lui Dunmezcu. NIai 6rziu, dupd crearea lumti
asezerea paragrafekn' intr<t anttntili rtrdir:t' ":,,;,':tr materiale si a primilor oameni, Adam si Eva, picatul si
de desfasurarea eft'nineiltelor, .ltrr t-trles ciir':,. :.,rtt. noartea au !€nit prin neascultarea acestor proto-
grafe Si rlirt..inrutrilura tle Crt'dirtla ()rtr,i,,.t:,i .-;::t,t pirinti ai nostri, Picatul a fost $i este cel mai mare riu
1952, Si cAlem pctgitti ittstntclite dirt .I it'lr', .';'..-:. ,r
(luna ocl.). Coteu interterttii dl( ilottsirt .1...t,.'...':tt din lume, e pericol mare, certarc, pedeapsd, ncrodirea
distirtct prin nbretierea / tt.r. ) ttrtla re'dit'i:t: suf letelor, sflramare, neputintd, intunecare, babilonie,
Rr-:fllli somn rdu, despuiere, striciciune, slutire, ca ornul ce
doarme, boleste groaznic, ca omul nort.
Difuzare: 2. CE ESTI MOARTEA? Nloartea este desp'tutire
A@4P06 -Bucuresti a sufletului omenesc de trupul omenesc, dezlegarea
Str.\tcntiunii nr.r Sector .l legdturikrr trupesti, risipirea stihiikrr prin care toate
Cod postal 0ll(r5-r nembrele omencsti stau in stransi leglturi, nelucrarea
'lel.0.Zl.2rl06r.l
r"ar: 021.2i06;3J
organelor si a simnrilor omenesti. Dupi moarte sufle-
tul omenesc nu mai este om, desi rdmine nemuritor.
Tipirit ta NdlfA[ibS Botosani Asijderea, trupul omenesc, dupd moarte nu mai este
*uu.nektarius.ro tipografia@nektarios.ro om, ci un cadavru (Hronograf).
'l'el,: 073-i 58 00 00 . l'ax: OlJl 5ll 5ll
3. CUM AU INIRAT PACATUT SI MOARITA iN
LUIID? Pdcatul si moartea au intrat in lume prin zavistia
lsB N 97 8-973-9434-44-7
diavolului, prin amdgirea Evei si a lui Adam. ,,PNntr-un

trDnorntAnf ttrttl 5

om a ittrat pclcahil irt lunte si prin pdcat nnrtrtea; 7. Ctlifl AU iltURIT SI NIOR OAIIENII? Oanrcnii
a.vt cri moartect a h'eaft ln toti oanrcnii, petthtr cd irt din toutr rirstele, srtlc si stlu'ile. uxlr mtf'cl: Suflctul
acela rnr gresit to{i" (Rorn. 5. 12). sau tluhul iese tlin trup. se rlesplrrte cle el, 1lc urr tirnlt
indelungrt, pini la sfarsitul lutuii ucesteia trcclitotre.
4. DE UNDE vINE cUvANTUt MoARTE? iuvierea obsteascir, pinii la a doua veuire a Donrnului
Cuvintul ,.moarte" pentru prima oara a iesit din gura rlostm lisus Hristos. DuD'.i iesirea sufletului. trupul
lur Dunmezeu. atunci clnd ia dat porunci lui Adam rirnrine nlort, firl suflarc, nenrisc';rt frirri nici-o sinrtiic.
zicind: ,,Dirt toti pontii rlitt rai poti sa ndnitnci. inr
8. DUPA IESIREA DIN TRUP. CE SE FACE CU
clin porttttl curto;tintei birrelui si s rdului sn rtu SUFLBTUT OMUiUI? Dupi resirerr clin trup si clesplr
mcitfittci. citci, in ziuct itt care rei mlnca dirt el. rei tirea de el, sufletul se duce la cer, sus, merge la Dunt-
nruri rtegresit" (Ftc.2. 1(r-17). nczcu, Care l-a creat foarte bun. frumos si ntinunat.
5. PRIN CATT STAru TRTCE OTII L iT EUS- 9. CE SN FACE CU TRUPUL OMNNESC DUPA
TENTA LUI? Dunrnezeu a rincluit ca onlul. alcituit din MOARTE? Trupul omenesc dupi moarte se stricii,
suflet si trup, si trcaci pnn trei stlri diferite. carc roate fiindci este ficut din materie stricicioas.i, din trupul
impreuni constituie r,iata r,remelmci si vesniclt I fie- lui Adam, cel ziclit din tirini si al Evei clin coasta lui
ciruia din noi. acestea fiind: 1) \-iata din sanul nranrei. Adan si al perechilor de oameni striciciosi...
2) Viata dc pe pimint. J) \riata de dincolo cle nurmrant. 10. DB CB NU SE STRICA SI SUFLETUI OME-
6. PENTRU CE MOARI OIIUL? Omul nroare NESC DUPA MOARTEA OMUiUI? Sufletul nu Se
pentru ci n-a rdmas in ascultarea in care il asezase strici pentru c'i e creat din suflarea lui Dumnezeu.
Dumnezeu (Fac. 2, 17). \/rind a fi ce nu erau. a fi ca ,,Attutci, hfirtd Domntil Dumnezeu firinc\ din pa-
Dumnezeu, s-au semetit, s-au umplut de slava desarta. mAnt, a Jdaft pe orn si a snflat in fa{a lti uflare
(ls. Sir. 10, 12-15). ,.Omul zice Sf. \hsile cel Nlare-a de tiatit si s-a jiafi
omulfiintd uie" (Fa,c.2, 7, cornp.
fost creut dupri clripul si asentdnarea lui Eccl. 12, 7).
Durnnezeu, irtsd pdcahil i-a alterat frunntse[ea
cltiprrltri. tnQleticittd sr(lehtl tn pofie pdtLma.se"
(Cuv. despre martiri). Prin moarte se intrerupe firul
vietii omului pe plmint ca s'i nu mai picituiasc'i.

Cols... i se va putea da Dumnezeiasca Inrpartdsurie.i-48). CAM TRDBUIE A SE PRIGATI CRISTINUI ilenrrl M0RTII SAIE? crestinul. cu lumlnare aprinsd in mliini. tre- 3..tii 4. torit. nturibundul si moari grijit: spovedit. Pregitirea aceasta se crcstinesc. Atunci poate sd-si faci si Sfintul Maslu. pace. acestora este ca. pisror iau pl+ 1. Dumnezeiasca Inrparur^s'. Dunrnezeu-Omul. un pacat greu ce cuprinde pe toti cei care indeamna sd cerem printrc altele si acestea: . 29 33: r{t.r s i p. iesirii din viaa aceasta prin: Botczul Crestin Ortodox. pc aproapele ca pc sine insusi. . CUM TRIBUIE A SE PREGAN CNNSNNUT uietii noastre. nenrcirnt si rdspuns AMDNINTAT DE MOARTB NAPNESNTCA? C'restinul bun la fufricosatr ltdecatd a lui H4stos".9-10). tnnt or nfi nt arr'. Sf.rmenintat de boala grea sau de moarte ndprasnici. Sp<rvedurie 5. fdri aceasti pretioasi orice.1ile cu Preasfintul DIN JURUT MURIBUNDULUI Grija de cipetenie a Trup si Singe al Domnului m)stru Iisus Hristos.22.. CUM pOArT OMUr SCepe DE NGRTJORA. 4.'. 5. trebuie a sd pregati de moarte m'irturisind^u-si RnA MORTtr SALB? Omul poate scapa de ingrijordrile picatele si impirtisindu-se cu Dumnezeiestile Taine. PNNTRT' CE TRIMITT DUil{NBZEU OMUTUI buie si se mdrturiseasci pe cit va putea mai bine. este ca un intuneric mare ce se lasi peste toti (Mc.lnger de au lisat pe muribund si moard negrijit.24. Botez. Mila si ia'tare de pdcate. i se da boli grele. ca omul si-si aduci aminte de moarte si sd Agheasmd Mare si sd i se aprindd candeld si luminare inaintea Sfintelor Icoane. intpicat cu imbrdcarca cu omul cel nou (Bfs. 12. . duieri. si pe vr[smasi pregdtire. mai SLABICIUNI SI DURERI iNaNme M0RTII? aminuntit si mai cu folos si sd seimpdrtiseasci.. De nu f)umnezeu adesbori trimite omului sldbiciuni. CARI-r GRrJA Sr DATORTA CRI$TTMLOR adevaratit.. grija de capetcnie a fiecarui ^ve crestin dornic numeste in popor si ..4.tirea penffii vesnicL ttffinpinmeanor. CE G^RRIJA DE CAPETTNIE TREBUIE A astfel pregltit. Crestinul 2.r rri s f(r-i t' It c u u t tt i t t 7 se pregdteasci crestineste pentru intrarea in viata (hegd.grijanie"... cu semenii sii si cu sine insusi. ne neglijentii. Dumnezeu. Trecerea din aceastd de mintuire estc: a iubi pe Dumnezeu mai presus de viati trecdtoare in cea vesnicd. Biserica in rugiciunile ei. 3. implinirea fdgiduintekrr clatc la Sf. '. ffirpit crestinesc 6. isi poate astepta si intdmpina moartea AVEA OMUL IN VIATA SA? Pentru a un sfirsit cu mai multi seninitate qi curaj. jdra patintd. prin dezbracttea dc omul rechi si hnpdrtdsit.

Aceasta o pot afla nunrai unii . tle ar sti cand au sX moari. vecire si canoniceascl. la sfarsitul vietii lui. l6 18). sii nu socotindu-se ci stiind cI n-au si moarl atunci. tru cei ce pleacl (din viatzi). sine. de pildi: cei trei tineri. dup:i ani de zile. 54). 8.ti jindu se. nicr un crestin nu trebuie lipsit si pe care mortul o ia scapi de multe rele. tnntornt. oanrenii nrultiubitori de cu sine pe clrunrul cel lung al vcsnicici. Sfintul de viatzi." (Sf. ar sti oanrenii sfirsitul lor. r. torului ars inseptit si de vor mai fi vii dupi aceea. si se pzizeasci si acum legea pentru prigoanele.. DE CE ESTT ATAT DE TRIBUINCIOASA sului mortii lor. sau cu care va fi fost certrrt.ts. 5)..'or muri. Ort. s-au inchinat chipului ridicat de Nahucodonosor (Dan. scut si apirltor 'in fata Tronului Judccritii du-se pe sine primcfiilor firi sd se intristeze. aduce cclui pe ntoarte OMUI SA STIE ZIUA SI CEAST]I MORTII tUI? iertarca acestor pdcate. pentru xceasta sunt TEA? Nu poate sti. pentru cii desi 24. cle care nrai au cle vietuit in lume.ittf. i pn tit-. pl.. Al trcilca. ar flrce multime de rdutiti vrijmasilor lor. Asa nc povzitui.'362). luntinati. Plrinti adunati in Soborul cel dintai tor. tulburindu-se si disperiindu se. multi daci ar sti ci Cat privcste Sf. Ceilalti oamcni. nu pot sti apropierea cea. Implirtisanie. Astfel. pentru aceea nu le este jale trebuincioasi. dreptii n-ar avea aititz.Icuti lui Dumnezeu. ei se im- r (lnl: Cred. 3. resnicc si chezisia invierii (loan 6. ziua.lar ^ pen. t tti tt 7. bracd strdlucit in virtutea cea dupi Dumnezeu. PBNTRU CE DUMNEZEU NU A IASAT. 42 25. drepti. innegriti de felurite picate.i de ar'sti omul cu Dumnezeu si cu semenii pe carc ii va fi nedreptzitit. de lunrea (Niceet. CA 'oricind decat in cursul vietir. impicarca Pcntru folosJl lui. s-ar strica de cap ingri- esc Sf. alciituieste ba chiar s-ar desfdta in singele lor. linistirca cugetului.pllrtd. Astfel: de vor birui prinre- Trup si Sangc va fi pentru sufletul cclui riposat cel mai . dccit numai prin sl'ibiciunile si SPOVEDANIA SI iilIPARTASNNA PN PRAGT]L durcrilc cumplite care-i cuprind inaintea niortij lor.icatclor.u trt . Al patrulea. nu cdrort Dumnczeu le descoperl. t3). pentru c.'1c c u t.325). l\{ai intii. cea mai de pe urmi a nlortii sale. . nici de trupurile klr. can. prin acea neitiintd. ci nrai fie lipsit de merindea cea mai de pe urmi si cea nrai pe urmi. incit daci pleacii cineva.. Al cloilea. mai liudati si mai vrednicr de mirare.diile si nu \. MORTII? Pcntru ci ntirturisil'e'l p. Asadar. pg. fiind disperati ci nu merindca cea mai scumpl si nrai cle pc urmi. apoi s-ar boteza urit sau pirgubit cu ceva. POATE STI OMUL CANN VA VENI MOAR. Numai singur Dumnezeu o stie (NIt. in cel de al l3lea canon: . primejdiile si ispitele cc suf'eri. mai nrult 9. ea fiind arvuna vietit miine mor. 1952..din nu stiau c:i vor birui sau cd vor stinge para focului cup- oamenii buni. nestiut fiind sfarsitul lor si din- bun tovards. Grigorc de Nissa.

Straluci-vrrr in ziua rlsplatirii si ca niste scan la cei bintuiti de rcle. 5 (t. sd ceard afutorul lui Duntnezeu Dunrnezeu si chinul nu se va atinge de ele. pRrN'AJUTORUI BrSERrCrr ttrl DE MOARTTa pACATOSULUI? Da. cintece curvesti si misciriciuni. si ferricird. Sufletul dreptului. t rt it t 11 ff 10. Dumnezeu. rugicituri la casa care se supdrX de duhuri rele si a primit.'L' t t t t. dumbrdvile. 12. Sfinta Scriptura nc graieste despre aceas- randuit si randuieste crestinilor ca in orice fel de strlm. prin credinciosia si evlavia nezeu s-a ostenit tL avea oc El in ninte. Judeca-vor nea- care curg de la Altare. pentru ci nu le-a pisat de ccl toate trebuie sd se umple de rugdciunile Bisericii lui drept. si in fapti. care cu mila lui Durn- rilor si a smirnei. dealurile.10). tinuturile. Sol. dar ei sunt in pace. rugdciuni la bol. impdrati intru ei in veci. Nelegiuitii vor fi pedcpsiti drumurile. Aerul pingirit adeseori prin vorbe ntur.i ce s-a desplrtit de trup. este sc prelungirea vietii lor. Ea are iesirea lor din lumc li se pare o mare nefericire si ple- rugiciuni ce se zic in timp de holi grele.. Fiind pedepsiti cu pentru cei ce sunt sub blesteme. Biserica are rugiciuni si ccreri felurite celor fira dc minte dreptii sunt morti nt deslvirsire si pe cit snnt de nulte feluritele nevoi si primejdii.r. soselele. pentru cei legati cu putin. moartea este bund si plini de bucurii si rluiti de nloarte infricosatd in felurite forme. Ct]M ESTB MOARTEA DREPTULUI? dare..Sufletelc dreptilor sunt in mina lui tordri si primejduiri. ies din malurile lor sc revarsi murilc si stapdni vor fi peste popoarc. mare rlsplata vor primi.. in cuvint preotilor qi a popomlui drept credincios. lumind si fericire. pentru cd . toarc asa i-a lfunurit si ca o jcrtfd de ardere intreagi i tele. ca odinioariEzechia. si de morti ndprasnice. in ochii prin rugiciuni.1 rn . dezlegiri pentru toate pdca.iclean. ta. molipsitoare carea lor dintre noi un prapid. 3. DUMNAZEU? Tuturor ne este cunoscut ci Biserica a foarte mult. zicdnd. impdrat. la cercarc si i-a gf. CRISTINtr ISI POT PRETUNGI VIATA 11. senind. Strizile. 10 lnnrormintarea -. cici Dumnezeu i-a pus jurdmant.r--. in timp de foaniete mare si de Chiar daci in fata oamenilor ei au indurat suferinte. veselii vesnice. SE DIOSEBISTI MOARTEA DREPITLUI pRrMEJDUrTd.sit vrednici dc El.18. Astfel. frumoasx curateascd prin rugdciuni insotite de mireasma tdmiie. Domnul va peste cimpiile sufletekrr crestine. 20. ntuntii. dupa cugetul krr r. . Ca pc aur in topi- navi care nu pot dormi. primit de ingerii luminati care il pdzesc si-l duc la ul Ierusalimului (4 irnp. 5{t. indat. ingroziri cumplite. nddejdea lor estc plind dc nenurire. pentru dezlegiri de blestem. cei primej. Aceasta-i si firesc. Si inc:i mult. iar dc Dumnezeu s-au depirtat" (int. Riurile rug:iciunilor bisericesti tei care se lasi pe miriste asa vor fi.i l'. in timp de secetl si de rnulta ploaie. trebuie sd se l\{oartea dreptului e foarte plicutd. doblnde. 1.

Faptelc bune ale omului si o tului in timpul despdrtirii sale de corp este asenrenea constlnt. mi amenintau. CINE SI CUM DESPARTT SUFI. nenrilostivi. std in mijlocul cind pinisestt. cunrpliti. Nu trebuie si ne mirim de aceas- .). va urma si sufere vesnic (Sf. ingeri.)..povesteqte Cull cruzerzd sufletului o tulburare groaznici si nesfiirsiti. murdar. Unele urcl spre Domnul. cil un vr'. ..Cum pot sd-ti spun . Daci omul. Teodora Sfintului Grigorie de sufcrinla fizici si insl va afla o mare mingiiere la vederea si prin pro- simtdmintul de aplsare ce simt cei ce mor? Starea sufle- tectia ingerilor celor buni. sufletului. CU]TT ISTE MOAR'I'EA PACAT'OSUTUIi picitos. lunrea accasttr". Nlacarie Alex.ETUL DE trupul lui. sau ingerul mortii.. ingerii cei buni si cei rdi se infitiseaz'i inain TRUP? Sufletul iste clespirtit de trup cle ciitre moarte tea sufletului. El e tulburat. este cuprins de spaimi la \loartea plc'Jttusului estc groaznicrr. es- incl urlauca lupii. altele ingerii cei buni. riilor qi nemilostivilor nrintittoare. MOARTEA LUI? La desp'irtirea sufletului omenesc de 15. un sunet de glas. Nlacarie Alcxan. . Ele urlau fioroase. s-ar simti redus in cenusd. Vederca ingerilor rir.(liurl suflctul inconjoari. dar nu poate rosti o vorbi. insotit de mugeau ca niste fiare. fiorosilor. Unul din ingeri ii zise: . fiind pe pdmint. vcderea uricio. El aude plingerile si suspinurile celor ce il toare. nici si scoatii p'. zice Sf. Alexandrinul.. servesc de mare sprijin sufletului care duhurile cele rele mI inconjurari din toate pirtile. altele ldtrau precum clinii. la noul fel de viati ce are moni si cle puteri intunecoase incon. de groazd. darea si faptele. unde pregdteau a se arunca asupra mea si scrisneau cu dintii.tsclc trut tt ttt c IO sufletele tlreptikrr sc gliscau inrpreunli cu lltgtlii Intr-o zi doi ingeri se aratd Sfintului Macarie cltilr de cantl crau arci pe plinrint. sau al unui drept. T Studitul). se te imbrancit la iad de ingerii cei rii si nenrilostivi. Sufletul pasionat.12 :ltInIornttitlrdrL'i si paritsf. zrsteptiind indreptdtirea si sci 14.oari pe suflet sil sI duci si la desp'irtirea sa de trup" (Sf. rib. sunt in acel moment o nare bucurie situatiei oncdruia ce ar cidea gol in mijloml flicirilor si si un mare ajutor pentru om.limas al lui Dumnezeu... insplii. ingerii luminati infdtiseazi cugetzirilc celc bune ale ficut sclalul br el cade cu atit mai mult in putcrea lor.i curati. intr-o mare bucurie. plin de grotzd. pelltru cli a vietuit in lunrca aceestt trecli.suflctul unui 13.ictitos. Ascultarea. cind deodatd am . lungatul drum ce are si facd. cn sE LUCREAzA iN JURUL oMurur rA parea sa sau osinda si picrderea sa." (Chiril al Alcx. smerenia.icirtosului p:iriseste trupul. Eram nimcrtd.ilor. pe cind Acesta..Puterile Dumnezeicsti stau in fata duhurilor nccu- ta. Cind sosi ora mortii mele. ingerilor si al demonilor. p'. cugetind la inde- drinul un nlare nrister se producc. privindu-mi. O arnrltl cle de. duc in domeniul br. le a dat ascultare si s-rr rate .

Dacd amdndoud pirtile cumpenei sunt deo- potrivi. dar ca si cum ar fi incetat de a mai fi al meu. p. slgeti. Acea b'iuturd na spre stinga. ci sufletul meu nu a putut sd o hotdrirea dupi pdcatele sdvarsite (\l Rep. pg. ldnci. .1l lhunornnintart'. faptele lui si altele. tot corpul meu era mort si nu putean sd m'i misc. ingerii adunau f'aptele mele ccle bune . Dacd parte dreaptd ridicd pe cea snng{ sufle- scapd f<rarte incetisor acest suflet de leglturile trupesti. c. in mijkrcul cici nu are o mare povari de pdcatc". nu mult. veni moartea grozlav de uritd. itr Impirdtia Cerurikrr. ne incred- mente cle tortur* sirbii. cu ajutorul lui Dumnezeu. si din erea lor imi didea indrtne'ali. 2021). seceri.. ingerii l-au primit in bratele krr. a luat o secure si mi-a tliat mai inni picioarele. ea pregiti o bduturi intr-un vas pe care il apropie de d. am vdzut trupul meu ce zicet acolo neinsufletit si il priveam ca pe un vesmint de care m-am dezbrdcx si mi miram foarte mult. mila lui Dumnezeu capatd biru- nlente.. suporte. Cind insd faptele rele pleacd prca mult cumpi- buzele mele si md flcu si o beau cu sila. securi. srrts e c 15 vdzut doi ingeri ce stiteau la dreapta patului meu si ved.. prin oamenii luminati de El. furci. Am pierdut bratele mele. apropiat de mine. tii Ingeri au zis citre moartc: . El s-a infiorat si s-a aruncat afari din corp. tul este primit in Rai. apoi.. cu ajutorul altor instru- b. DupI aceasta. smulgandu-se cu sila. Ea se asea. ea a slibit toate mddularelc mcle si le-a despdrtit inta. Moartea s-a ingerilor. Atunci demonii se depdr. Sfin.. (\i Rep. ingerii mi tineau si demonii s-au apropiat de noi. unele de altcle din incheieturi. judecata cea mai dreaptd rosteste era ant de amari. acea cumpini se pleaci spre smnga. Dumnezeu. apoi bratele. fdcutein viata mea. atunci firestc. mila lui Dumnezeu inci plineste lipsa. 22). ardtind pdcatele mele. dupi ultima suflare a omului.1 i I ara k uv t tritt -.FI-ti curind slujba ta si a. CUI{ SE FACn cAnTArunEA FAPTTIOR m'ina omului. sunt puse in cumpind.. mila Lui le-au gdsit si se pregdteau sd le punl in cum- tari putin de patul meu. pdnd in fata faptelor mcle celor rele" in fine.. Dacd. Sufletul meu a inceput a tremura de frica. Ea a adus cu sine mai multe instru. inteazd cd. insi nu avea carne si nu se alclnria decit OMBNESTI iNAN'rBE tUI DT]MNEZEU? HArUI IUi din oase omenesti. 16. Cind m-am intors.

144).6). Ci el a urnrat pcutru sufletul lui. 25.l r-rl-. iar cei ce au flcut zd.lbd. care lumi auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Spilarea trupului riposatului se face spre 2. In acelasi tinrp. 15. Sale. Si vor iesi cei ce au neazd tuturor. hcat sli din noi. in unele pnrti ie unge cu untdelenn la toate Hristos. ele atluc aminte cuvintul Domnului: . npntNsA it{ MANI MURIBUNDULUI? Lumtinarea dupi uurrrtea ritposatului si la inrnonuiintarca lui. DE CB SE SPALA TRUPUL MORTUTUI CU Sa: .irr i r. Ap. r\ripile suflctului riilx)sat- uhri.Voi suntcti lumina lumii. nrortii si a iadulur. flimt firpte bune intru invierea vietii. 28-)9).r -i i l. Vid lumina cea adev:iratd care luninea. infiicosataJuclecati Universald. : i t t t t t rt t t t t.IATATE ARI PROSOPUT (PANZA reamintirea ci trupurile dreplilor vor invia in mirire. ci ceasul acesta al nlortii va vcni peste fiecare lumineze lumina voastri inaintea oamenilor. . inselnrni biruinta Spilarea trupului rlposatului inseamnl curltia . 37) si lpoi se l. 5. CE INSEMI. 14-16). aprinsi se pune in mina nturibunclului pentru t rrltt vesteste crestinikrr ci. (NIt. Ampregdtimpe rdTnvt tliarolului. PNNTRTJ CE SE TRAG CLOPOTELE DUPA r.' tr t. ci va avea lumina Vietii" (l Ioan rinduiala crestinilor apostolici (F. la vostru Care este in ceruri.. in chipul pitsirikrr zburitoare. pentru tnnomdntare? 3. Ioan 8. un me mbru dintrc ci s-lt cI viata acestui crestilt. t7 l)onrnului lx)stru Iisus Ilristos asupra pticatului. VId pe Cel ce tz:ts si zice pururea in Evanglielia 4. ce are si-i cheme pe toti clin morminte. Luminarea aceasta ne reaminteste de pilda incheieturile. Tragerea clopotekrr inseamni triimbita in vadi faptele voastre cele bune si si mireasci pe Tatdl gereascii. PENTRU cE sE puN[ rultAxaREa TRECEREA LA CnLn VESNICI? Tragerca ckrpotclor.. despirrtit din nrijlocul lor si ii intleanuri si sc roage a fost o lumini pentru sernenii sii. Hristos. AIBA) LEGAT tA STREASINA CASII? Bucata de dupl sfirsitul acestei lumi trecdtoare (l Cor. care au intimpinat pe tez si Nlirungcre ca: prooroc.. 2. 9.legatl la streasini casei. [rl-ii/t.Eu sunt lumina lumii. preot si implrat tainic in Mirele lor in miezul noptii luminat (il{r.....2 Col 4. Vid luntinl din lumina lui sterge.irltiei cefe rele intru invierea Osindei" (kran 5. in lunrea imp..Nu vi mirati cle aceas- Credinciosii vid in luminarea aprinsa din mana tq clci vine cezrsul in care toti cei din morminte vor luminatului muribund Lumina lui Hristos. pe tot omul ce vine in lunre.12. Celce-N{i urmeazl Mie nu va APA? Trupul mortului se spald peste tot cu apd.. poate in amintirea ungerilor lui de la llo- celor cinci fecioare intelepte. 4.. botezat si iurbricat in Hristos. l-13)...i t t r t ti. ma si tuturor. pinzd a.. clup'i umbla intru intuneric.

in siu sc va care suflctr. iU'TONUA CRUCII? .ilrrtrrrt suflcteasci a crestinului. Carc va iudeca toatii iumea (loan 5. SIEI SI MISIUNII CE EI AU INDIPIINIT IN 6.. zicc Sfatrtul loan GurI cle Aur. )129). pind dup'i sfiirsitul lunii lces. .UI CU CA. tOR RA'POSATULUI PE PINPT. ficcarc dupir DUPA CE MOR? Ochii riposarilor cresrini se inihtcl si starea si slujba lor. trott. c[ iNsna. iutestc cir \lantuitorul. dupit invierea cea cle ollste. . 'D. in juclecata particuliiri si uni- teia trecartoare.tr.t si-lt plistt'at-tt) se intllrtcti plata NIea este cu Nline. prietcnilor si cunoscutilor. ca s. fiecare din noi are si dea seirnta. inchipuie SATUTUI MIRDAN CU UNTDBLENTN? Ungerea cu vesmiintul cel nou al ncstriclciunii cu care vor iuvia la unttlelemn a lncheieturilor trupului riposatului nure ziuaJudecdtii (1 Cor. nou. sia implinit sau nu. CB INSNNNVATATE ARE ASNZAREA NNUruI- Jucleciitor. Ctre e first inkisurat itt fiptele lui" (Apc. cE insnittNArHI'E ARE iittnRAr. PROFB. curate.latri.t particulzird si universali.t Accasta nrai inseamni: cinstirea. r'in curancl si curatii (de la Sf.. fati de cl.UASA CURAl'A'/ ()irrrasu clit si riisplitit dupar faptele sale. PENTRU CE SB STROPESTE TRUPUT cle pe Cruce.12).r-.mnAreTf ARE itttgRAc. durtrt ittt it'rcrt \lluttuittrrultti. aritind ci ei dornt un somn.rnn. mrlitare. an. versali. inscamnd milostivirca pe care o va avea Dreptul 11. Aceasta ittsealtttui ittttoirclt se fuce dupli pikla Domnului Hristos. bisericesti. draqoste'a rudcniilor RAPOSATUI. al crirui 'l'rup a rlposatikrr. si nApOSnfuLUI CU AGHEASMA? Tmput riiposatului ous in nulmrint. utrifbrnte si r-estnitttc li se leagl falcile.t. in haiue.42-44)..Il iN EEru riqrosatului si se inf:ittseze sfintit la infricosata RITB HAINE NOI. llotcz.. ca sufletul 10. mai lunresti. ne rcAnl- t rtr'. St Irt1-. pentnl a fi jude. SPECIFICE RANGULUI. Aceasta ntai iuseattuiit si tttuoirrl se stropeste cu agireasnrl mic'i.'ra iil lrall/fr l!) /E lttntor nr.tt'ttt. chcmarea sa pe plrnitrt..ilrttit' inli ntclt I )onrnrr ltti...r infitisa inaintea DrcptuluiJuclecdtor. cel Atotbun si drept. tri in invierea ntortikrr. inscantui: credinta uoas- lung decit cel obisnuit. CTJRATE? ciitrc rziposat si dorinta lor ca trupul lui sI fle in imbrac'lrca rirposatului cu ltaine noi si curate. arltitrd dorinta casni. carea trupurilor cu haine noi. daci trrr.i dau fieclnria dupir dupa piltla Domttului IIristos. pinii inirintea venirii Dreptului Juclec'i.f udecat'. 15.rRE.UI CU HAINEI. 9. Di cE sE iltsnacA nAposar. fbst spllxt cu apii. a fost infiisurat cu giulgm curat. cikrr. CE INSEMNATATE ARD UNGBRIA RAPO. iruar. dupir cc a niurit si a fbst colutrat 5. Spllarca tnrpului r'lposatului giulgiu curat. la care. rudekrr.E NOI.rl 8. oE cE sE ixcsro ocHrr nAposnuron ACEASTA VIATA? Riposatii imbriceti. intbri- 7. ntpOs. tlac.

. cU PIcIoAREtn ifiarumI Pcntiu MNTAL.opcrinrantui Cclui Hristos este nedespirtit dc Cruce. lumea. A. PENIRU CE SCOT P[ MORTI. vrljmasi" (Tropar glas 8 la Sf. Lumina cea aclevl puteri Dumnezciesti. apoi si se dobanditi prin llistrarel pltnli l. salveazi cle pierzare (les.. de la crestetul voieste si vini clupl Mine.lr:crr riposatul ii roagl pe toti. PENTRU CE SE ASEAZA TNUPUT NAPOSA. Riposatul se rnai aseazl cu ostile vriinlasilor (les.i- TUI. cE i:lsEa.salveazi pc Israeliti fata spre risirit: acasd. Sc aseazl cu fata spre r[siirit ca si la Botez.rrrrti pA'zA Ar_sA. 12.UI iN SICruU. trrritilr sullt. pe masi.'18). se odihneste suh untbrrr Celui Atoqtuternic . Sf. 17.. Crucea cste Preainalt.. pinl la invierea Iisus IIristos..Cruce. Crucca este poclolba Biscricii Crucea este st.ezarea crestinului pe pat. clinciosilor.t tt.O. Crucea este o put- si lui Duntnezeu nricar cu starclr sa. iU NIUruNE RAPOSATULUI CRESTIN? ci natura a dispus ca omul si rntre in lumea aceasta cu Pentru a arita cir el a vietult crestil)este si lui Hristos capul si si ias.Cel ce Trupul acoperit cn pinza albi. 8 16) si .Semnul Fiului Omului" (NIr. 6. mai intii szi-l ierte. l)acii ltinzr c criirnri asezatc pe piept in chip de rugiciune. pcn_ Dumnezeiesc. DIN CASA SI 15. ne rcamintestc ci el a incetat :r mai lucra. cr: toti Sfintii s-au ldudat in Crucea Domnului (cal.90).. 30). cI el rflli sub ltcoprnirrriuttul lliselicii si rl l)orrrnuhli uostl'u doarme cu trupul sonur vesnic. in biseric. inte crcstincsti. Cmcea este Altar (Ps. lungi.rrt" lr tlrrptei errtl- roage pcntru iertare2r plcatclor lui si odihna vesnici.r este pizitoarea a toati 13.i si tot dinspre rfsirit va veni El laJudecata viitoare (Fac.. 271 L C.-.i rrr. irrclriltrrit. SI CU TATA SPRX NASANTTI pinitoarea st:jpitritorilor.. cd trupul niposrtulrri sc afli suh rt. CARX SE ACOPENA TNUPUL RAPOSATULUI? Privrtor la aceasta.. L[[IN.. Zclrobeste O{l 24. sdsi ia . 1-2!)..tt. (lrucea estc slava ingerilor si a clracilor tatca plmintului.t. nentaiputind sii se roage lui Duntnezeu cu gura. se roagc ere mare a lui Dumnezeu (lCor. Asijderea pentru rani" (Lunrininilt zilekrr sliptlinrinii nriclcuri si vineri). \'arsi peste alesi binecuvintare rat. 24. 12. pentru a fi ocrotit cle greu. dupi garautie dati lrr Sfintul flotez. t . si a dat sufletul slu. pg.. Crucea este intlrircl cre- Trupul se ascazi in sii'riu.. urattr cl"r niposlrtrrl sc sicnu. inainte de putrezire. acoperit cu purerea Sfintei Cnrci.. pa catafalc. 14). Crucea are in siue ntari tru cd dinsprc risirit a lenit Hristos. Mintuitorul ne spune: . Apostoli si 14. I)uurnezt:u-Onrul. pristrlrtrt tlt' ltt Sl.lt. sfintenic mare. DIN BISERICA. inscamnl c:i..i si in mormlinq pen_ de musciturile ucigitoare ale vlzutilor si nev'izutilor tru ci.\cresta inclrrnutc cu- obsteasci. l8-2i).. Ci . in capului paru-t le tilpile picioarrkrr. Maslu). 364).i cu picioarelc. LUNGA. tr{iinile ritirca suflctclrscli a celui adrlrniit. sd se lepede de sine. firtt'2. 1.. DE CE SE PUNE CRUCE DE CEARA.

a picatelor. A tttttt'it cu sperattta cI vlt lurnli imylotriva ingeriklr rii. lin.lllt pc I)ir'l)t ). nccurati. (lliruia i st ittcrctlitttttzli. Icoltttt ctt vorb:i. pe corp rugiciunea de dezleglre si pc 17. lll' cinclind la Crucea lui Hristos. Donmului s. 'i. de a fi cu recunostintzi fatl Cununa itcclsta iuseanrnit vrecllticia in lupta cclt bttuli. ca purtare irurltinrc il vlt ltplrt si ii rt fi rttiilttcitol ittairttea l)ottt- a nccazurilor. La acestea si la nrulte lltele cugrtincl dupi clrrr t virtuit si ilt sllcranta ciruia va otltltni ill 1lact. pentru sufletul riposatultti.. preinchipuie tuturor celor ce au iubit '. adici a trecerii lui din nloarte 19. cE iNSEnltNA CIJNUNA Rlt'. '\celea si PIEPTUL nApOSAnfOR? Icoana sfinti cle pe piep. a rziposatuhri inseaurni'r steagul de biruinti sub care :r Sfintului kran Boteziitorul si a tuturor Sfintilor. ctt de El si de a lupta contra patinrilor si a pircatclor. De acuut nti s-a gittit nue ALBINE? Toiasul sau luminarea ctin ceard curatri cle cununa drept'itii. a treia. a. pg. Fiindcl riposatul are pe picpt icoana Donurului Hristcts. estc si va fi pufurea.a pliu'erilor ltlcirtoase. Crttcta (ditct't i s(' l)l. nemibstivi.OS'ttlilUli datoria dc a purta in suflet. ci si albinc. nrin care a brmit El setnrnlt arnilI'. Judt'clitorul cel Drt'11t. 3. crcdinta ant p:izit. iuruuunal ne soptcste tainic. DA N llisericir acas:i. clitt lnrpotrir.) ne grlieste tainic cd cresrinul isi dI RILE tA MORT? \'erdeata si fbrile aduse si pttsc . Toiagul se acluce de la CU CACIUId. supranumit si toiag-rl c'ilzitorului. (lnr icrca 20.tlitoria atn 16. itt ziult acet'a si ttu tttttttlti Ilrit'. scut si cu lumea ce zACe in cele relc.). dupit ntilostivirea lui Dttnurezctt ciu"rtil sd ia suflctcle nlortilor.. ittsclutttli cil !tc('stx lttttlittltt. c'.rnitarea Lui" (2 Tint.Lupta cea ltutta ant luptat. OARE SE PO. dar lupta si necazurile lc poartir nmul. t. ut plicatttl.rtrcca sa si sar-nli urnreze N'{iel" (I{c ll. Rlposatul vietuit cl si in sperauLt c'iruia se va odihni (lnr'. stertgttl dc birtti tttri sttll pricatul.{TTACOPERI CT PAIARJE SAT la viati si de pc pimint la cer.:j (. de (lnrrca clin suflet. Icorrna cu praznice inrpiratcsti. 7 E. zi se di de pomanzi ru colac. crestin clreptcrcclincios.isupra tliarolului.. GROAPA? Nu. Dotnnrtl. CE iNsnamruA ToIAGUL DI[{ cEARA DE sivirsit. s. noi privilt la Crucea lui Ilristos. CAPUT MORTUTUI CANN il.:': )Innrcr ntrirr'trtrt 2.remea cirlitoriei. czi lupti t'hipul llutlonrtlui sliu. cu Sf. care in toxtir viata s-a luptat nl cluhurile rele. le dea de pontand uttui lipsit. 1952. Cled. a.1). tlreapta socutcali. la 18. Ap. Crucea de pe picptul ii miikxirea Prea Sfintci Nrscrrkrlrt dr Dttuurezeu. Crucea lui Hristos a fost. care inti va da ntie. CE irusnIITIvA SFANTA ICOANA DE PE cap cruluna cu care va sta inaintea Donurului. Pavel: . CE IIVSEUNATAM AU VERDEATA SI FtO. nului Dtuttttezctt. in printul rincl. 122-123). Aici este rluhul lui Ilristos. care rurimi cununa ccreasc'i. sprijinul si lumina ncinseratl pentru sufletul riposatu- lui in r. tul celui aclonnit inJeamni dreaota crcdinti sall orto- tloria sa. Orr.

Apoi. plingerea cclor cu putinti ca cei vii sI uu poati iubi pe cei ce au trc- vij. cut la viata vesnicir? Sc poate oare proba de cineva ci Ei. inseamnl: iutristarea.irt. trupul mortului este prohodit si inmor. sunt datori a iubi pe riposati. clupit chemarca omenirea.ti . tlnguirea. CE II{SENTNATETE ARE OGT. cum mintat.INDA ACO. in in vesnicic nu suferi nici o schinrbxre. sufletul locuieste inci pe primint.r parninte'. Ceea ce el iubea pe accastd lunre. cu totii. nrai existl'/ Necredincioase si cu inimilc inpietrite sunt tea Donnului. In acelasi timp. totusi cx SUFERA lR[O SCHI]|IBARE? Sufletul dun'i rrecerea t'stt' cltlea citrc \ ilttit vcsnit. OMENISC DUPA MOARTE este fioroasi. clecat rumai de viata vesnicir pururea este viat'i pliicutl. dezr. putenr noi a fi indiferenli cdtre riposatii nostri. cAnd trupul este cobordt in mor..2'1 !. Aceasta e o datorie sacri. ur. care mant si se acoperl cu pdmint. sd Iucra contrar naturii lor. tot c'itre ccr trecuti la Donmul ca si citre niste fiinte ce nrt sufletul trebuie si urce sus h cer. porunceste s'i rubim pin'i si pe vrijmasii nostri. l)orullca iubirii nu sc intintle decit asunra celor vii si se slirseste odati ar virt'.r0. El petrcce pe Dutere a credintci ortodoxe. ne-au iubit si ne iubesc incd? .r.r sr llururi. recunosc ttici eristcnta lui Duntnezeu.. SUFIETUT. Dac'i credinta in Hristos ne zi dupi ntoarte. El iubcste pe ai sIi cl si ruai PERITA CU BASMA iN TOT TIMPUL CANO MORTUT inainte si este insufletit clc o arzitoare iubire pentru ISTE iN CASA? Oglinda acoperitd cu basma sau pinzl Donrnul. iubestc si 21.. vor dovedi prin aceastx ci nu RXA LUI DE TRUP? Dupi ce taina ntortii se siwirses'te.'l'inp dc suflctului si a victii viitoare. el nu mai este pe pimlint. El umbld dincolo dc mormint? Cei vii. care de scirbi nu doresc si sc priveasci in oglindl.rscii Cei cc vor voi 22. si pe llngd sicriu. UNDE MERGE SUFLETUI DT]PA DESPARTI. Fdrd iubire ce este viata de douii zile. ncputand locuri uude avea obicciui sI griiasci celc bune. o suslini adevirul si sI faci fapte bune. care a inviat a treia zi dupd moarte. cici credem in nemurirea lingd casa unde s-a desplrtit de trup. desi ntoartea 23. este oare subtire. Deci clacd astfel se prezinti situatia. numai daci au in ei duhul impreunii cu ingerii intprejurul casei sale. activitate mircstriti si bucurii insufletitc la tul siur si capacitirtile sale slu'lt accleasi ca si cand era vederea Fctei lui Dumnezeu. A treia aseiltenea suflete. spre inchinare inain.l. sufletul se urci la cer. iufletului si in viata viitoare. pe pziurint. St lr. Insi spiri" nrinunati. ingrczitoare si foartc neplicutl.a ncvesteiiti. Dumnezeului intregului univers. isi intorc privirile citre cel riposat.itrl-si'le ('ll l/illi ft' 25 imprejurul mortului ne gr:iiesc tainic c:i. sI o demonstreze. in carc crede toatii unde odihneste trupul lui.rrr. Cum s'i se explice rndiferenta unor persoane N{lntuitorului. dincolo dc nrornrint. prrn acele lui l{ristos.oltare situatie si de loc. nici existenta duhul (sufletul) onrcnesc se dcsparte de trup.

tz. Accst Domnul dc a icrta suf letului pacatele sale si de a-i ittles- spatiu este pltn de iugeri cirzuti. r. ci lor este in vizduhuri (aer) iar krcuinta nrusetile Raiului. dupi puti ca si-a petrecut viata in negriii si c'i n-a ascult:tt pe Dumnezeu si poruncile Sale.UI CF. . i:rr sufletcle picri. se intristeazi si isi int- sufletul trccind pe acolo este acuzat de picatele sale de cltre demoni. tine sase zile.. incd si de ccle ce n-a comis. rolgri irc tosikrr sunt oprite si amncate in aclinr. mm Sfintii P'irinti le numesc in scrierile lor (in tinrp ce duhurile rcle sunt numite acolo vanresi). sufletul se urci din nou spre suflet nu numai de picatclc de care este el vinovat. ciutancl pe cine si inghitl" (l perru 5. rdc. De aceea Biserica lre ratiunea dc a face a noua zi. Solitiul accstrr se A TREIA ZI. rugiciuni pentru morti. Asadar. Ei lucreazl asupra activ. Fiecare tribunal sau fiecare vam. unde sunt cercetrte suflctcle tlreptilor si viniilor sr infdtisarert itraintea lui l)umnezeu. Tot spatiul cr: dcsparte pimintul de Ceruri este Creatorul totului. A NOUA ZI SI LA PATRT]ZECI DEZJ'LN? nrulrcstc rcr. 'li'iurufitolrre dc Iliserica Luutlitrxirr. Aceasti vizitare a krcuintelor cercsti Apostolul Pavel ii llunleste . Raiului. dnp'i mitrtttrisirea Sfiintului E\rsr'. ci Dumnezeu spre a i sc inchina.un sl)atiu filrttrrnare.rceasti contentplatie el uiti cu divizat in doudzeci si patru de pirti sau tribunale si totul scirbele ce a al'ut in trup. vrind al aiuta pe ccl riqtosat. ti). si rudele. a noua zi (dupI oarecare grup dc plcate. sAl \. I)eci Dupir ce sufletul s-a inchinat Domnului. Iertzrrea picatelor con- stlt in a intoarce pe oilt de la nintuirea sl si fircincl din stituie invrerea suflctului pentru o viati dc f'ericire olu instrurnentul riutitii lor. invilt din nlorti.1. :\crstr rlcspartr llisrrica 25. a ciiror activitlte con. Spiritele cele relc acuz.7 it Itarnstasr'lt' c uve ni(t ]4. in acest sprtiu suut esriltc trilluntlele Cunosciud starea sufletelor dupi lloarte.t.. dar cu toate acestea.i pe despiirtirea sa cle trup). asa a zis Apostolul Petru.L\il.26 )l I I I t t t I ttI Li I Itd r t' LI . ni trecerea r''imilor vllzdulurlui. luand de nrodel pe l)ontnul nostru lisrts ititil rnterioare si exterioare a sufletului nostru incer. In '.duhurile rziutiitii".Ca un leu. Biserica libentte c'ltre inrpiu'ritia Luntinii. SA FACE CU ST]FLET'TrL RAPOSATT]I. pentru ca st el si invieze petttnt viati nind unrbLi.i cartea lui lov.i. e trt'ili zi se fac rttgliciuni llctt- cind a I face si participe la ciclcrca lor. ru'sl'irsit. vesnicii si birurtor alitturi tle Nlantuitorul lisus llristos.{. Hrrstos.llt Ioan Lestvithnic.\ oARF. daci el este impovirat cle plcate. pentru a privi fru- liimurit. iN SPAT'IT]L DINI'RE cDR SI piIt'rl{r'. tru cel riposat.'r'irut Nrl. llt Ltll? [)ruuintul si crnrrilr sunt drsptrrtitr plinrr'. corespunde cu Isprdvind vizitarea. Sufletul aclnilti sr sl'iveste pc Duntnezeu. . noi vedem cleosebite licasuri alc Sfintilor.'ui iadului. tfeccrea r-:tzrluhului. eternl. el este cltts prln uncle au giisit ei refugiu?Dnp'. vorbincl dcspre denroni.

rrr 14-s 145r'1t' t tt tt t ttitt (lunoscitnrl stxrcx suf lrtului niltosltulrri r noue zi tlullli Pirintelui. iedul sir fie aritat suflctului. despirtirca sa tle corp. vizand pe FiulSir. nlorti de Arh i m. a patruzecea zi. dcfinitiv in situatia cc se cuvine valorii lor morale. chiar intru Slava Sa fiincl. si punem inima noas- minzi starea sufletului numai pini in ziua Judecltii de trl si credinta noastri in iubirea N{intuitomlui. tru morti in acea zi. Sufletul rdposatilor. tru noi cu rzinilc Crucii? Asadar. la Dreapta citilor. in a patruzccea zi clupl nloarte.<i . vesnicie ci este suptrsi la schirnbare. Care dupd ce a terminat I)upli t doua inchinltlc. voi. terurinind cursul dintikrr. sunt recunoscutc de Atunci. prin viala si moartea Sa. ltt-cle plingerile . 10. Timp de treizeci de zile sufletul viziteazlr toate existentei lor pdnrantesti. citre Dititorul vietiiin a patruzecea zi. iniltati sufletul vostru si inirna voastr:i dupi firytele sale. dupi Dumnezeiescul SIu exemplu. 24). 28). de mintuirea ta si de cea t sr dc 1le piltrant. care s-a acoperit pen- viata viitoare. I)orruurl pot'ultceste ca lucrarca mlntuirii noastre. prin inziltarea Sa a patruzece'l zi pricritosilor. p. riiposatii. pentru ce Biserica se roagi pcn" fetci lui Dumnezcu. conform invierii juclccata particulari a sufletului are loc la patruzecea Sale. suflctul se urcli pentru I trcia Aceste paralelc intre difcritele situatii alc X{intuito- oarl si sc inchine Creatorului. din care a binevoit a se intrupa. nx)trtc.E:lrrrrror.r mult iubit. lJistritrr si nr. El vcrlc atuuci suf'erintelr incunund lucrarea Sa. pe Dinsul. coresnunzind cu viata vesnica noastri nrintuire. unite cu rugdciunilc . dupi faptele lor. c'ici El a intrat in insusi Cerul. dupa viltl srr printrtntcasci. care pllngetr toml Etcrn hotir:iste locuinta ce i se cuvinc sufletului. 10. si sd-l puni in numirul feri- puniind-o pe Tronul Dumnezeirii Sale. gentctcle si scriisnirea clupi ntoarte.rrr. cinrl arc loc lt tkrrra irrchinlrlt. carc pe urni.i . sd-i ierte natura omcneasci. Roagi-L deci. Judeci Sfinta Scripturi (Evr. sd-l curdte. picatele sale.i Oarc Piirintcle Sdu va refuza sii asculte rugiciunea nloarte este ziua decisivi pentru soarta sufletului in Sa. dupi exemplul Domnului. Deci ziua a patruzecea dup. Iocuiliscli acolo vesnic. Domnul nostru ca prin Harul Sdu si vindece rinile sufletului celui Iisus Hristos a patfuzecea zi dupi invierea Sa a iniltrt rdposat. un r:iposat iubit. Judecata generali. in a patruzecca zi clup:i moxrtea lor intri dele loagit pr l)urnncztu rlet I ltrrnc sullctul n1poslitrr. rului si starea sufletclor riposatilor.. Asaclar. ca sI se arzrtc arum zi dupi mo'Jrte. clupl asupra rug. Credinta si rugiciunile talc. deter. Judecata particulari a lui Hristos. Theodor). nu cstc situatia sa clcfinitivi pcntru riposatului ce iti este scump. Astf'el. Iui iu uunrlinrl cclor noul-r cctc dc insrri. Astfel. este neincetat ocupat de Aceasti stare a sufletului. si iatli. primesc 1 patruzecc'J zi pir-tile irdului si tremurii ca sI uu fie condanurat sir pedeapsi sau reconpensi.. sd i implincascl ceea ce-i lipseste. in fine. 27. (Cur'. pentru noi (Evr..

petltru care ant suferit si nri. . 2.tr in flrvtxrrt. dupl rlposarea unui crestin sc aclu- se roagl pentru ei Aceluia intru care estc mlintuirea nau credinciosii in cesa lui. uucle se rostesc mg:iciuni si scr citesc Sfintcle si zilcle cle nastere ale niposatilor. pc parmrsul zilclor lullit lx' I)trrrrrrt.27-29). pcntru a ului. ei roagi pe Acela ce a zis sub cunducerea unui Preot sau Diacon. CONSIDERA PRIVEG}IIUI pACAt{nSCl Priveghiul se poate considera pdginesc. ii trage la scntimcnte arlta ci uloartea nu a rupt legiitura si relatit spirituall nrai crcstinesti si ii inrbogirteste in toate cele bune.lutlrcata ccl Lle pe ulnrri. inciosii care-s mai in etate. De aseillenea acestia pot si citeasci si Psaltirea. crre dccitle de f'ericirra sau cte 1. rste rostitlr. clci nu voiesc nloartea la casa riiposatului Preotul citeste Sfinta Evanghelie si pliczitosului.|udecata.. Iliserica si rudele I'}rireghiul crcstinesc este o inrltreunli-pctrcccre sau sc untbesc rlirr uou a veni iu airrtorul sllu. zi in crre . De aici isi trage numirea cle creclem cu t:iric in flglduinta Sr tle a asculta pr: cei ce priveghi s'. tlesi hng d tntprl nAp o tatilui I nu c hotiritri definitir'. Dupzi lechea datini.. se roag'. rinran tottleauna Scripturi. bune.Eu sunt viata!" S. carc lumineazi pc a^sistenti. intre nrorti si vii. mai cinstiti. (lunoscind starce sufletului in vietrr clc (Priveqfrtrea tliucokl tle nirlrnrint in peririatla ce corcspull(le cu ziua ir pxtfrizccca de dupir uloarte. Rug:iciunile ace- tlcspre Sinc insusi: . care citesc mai clar. pg. xstrl)tilld .am viirsat san- Stilpii. rcestia rccitesc rugziciunile nnrtilor si in vcchime. srtrbitorilc Sfintikrr mAntare. C[ ISTD PRIVIGHIUI CRESTINESC? sufl'rinteh rriposrrtului.Credeti si vi se va da. In lipsa acestora se aleg si crtesc dintre cred' (\l Rep. paraclisieml citeste gele si ciruia dau acllm viata vesnici. Sc serbeazir priveghere a rudrlol prietenilor si clnoscutibr rlposat" in ltcea zi servicitrl fuuertr sau l)arastasul. \rietilc Sfintikrr si alte crirti fokrsitoare cle date ntcuroriale pentru rclcviu'atii crestilli. GND S[ POATf.lurlcctitii lui IIristos. clrti sfinte.tt rltlx)slrtului. pe lfurei trupul siu ncinsuflctit. si noptilor pe care cl le petrece in casi pini la innxrr- Zilele aniversrrc ale urortilor..ru priveghere la morti. credeti uumai" Psaltirea.i ne rugiun si sli lca tlurau si peste noapte. cint'iretul citeste Apostolul.zt. evl:tviosi. alese.i0 lliscricii. pentru a folosi si lumina cit se poate mai mult pe ascultiitori. rrrr f i dr ut) putefnic ajutor prntru niposttul tl'ur in ziua.i. . Acolo sdvirscau ruglciuni noastni sl viata noastrl.. \ oincl a suflet.

petrece in mijlocul rudelor prietenilor si cunoscutilor rarea. iuscunuri cuvintele lui llristos. Altar. A treia zi dupi iesirea din implinit cele trei zile.ili'. Biscric'i. iu care timp riiposatul ntai trul). atunci cantl se nrfutiinci nurlt si i.. in situ- lucrare superioari. pentru a fi inmormantat.fr p tun k'SfAntt $is eticd Citirea Sfintei Evanghelii. Dumnezeiasci. CE ESTE STANTA TITURGHIE? SfANtA cimitir. a Apostolului si a lrsaltirii. Ea se face de sli stlrnea^scli nlsul celor prczcnti. l)cntru usu. pentru usurarca de plicate a riposat- TREIA n Dn LA MOARTTA tUI? Dupd ce s'au ului gi odihna lui vesnicl. mintuirea si odihna rfposatului.LsenreneA nccredin. A APOSTOLULUI. nici a nc intrista ile el Dnmttrfuos. . CE INSI}TNATATN ARE CITIREA SFINTEI IVANGHELII. 2. atunci cinrl sc inrltli. ciind se rostcsc rorbe dcsarte. citre Preoti in Sf. Care S-a adus pe nlai or searrri tinerii jorcir. A PSAI.isuri. spre Sf. 13). Iisus Hristos.: herr iNSEMNATMI ARI SFANTA TITURGHIN 5. DE CE SE TINE RAPOSATUL TRII ZILE? belor sfinte. pentru nintuirea noastrl. Altar din Sf. aca. sau atunci cand rudele pretioas'i Jertfd dii cer si de p6 pimant pentru rdposatului il brrcesc cu clisllcrare. cl este pregdtit pentru a fi condus stare mai buni. Aceastl e o Rdposatul se tine de ieguln neingropat trei zile.tufui peste m'. 'i. Cei ce sunt cu sii din viata aceasta. pdcatelor celor riposati.il. CE pinri h inrbitare. din Biserica lui Dunnezeu. tiome si plgancstt. C[ SE FACE CU TRUPUL NAPOSETUTUI A a fiicut si se face.. 3.rt ilr. Lucrarea aceasta atii deosebite si mai mult.{postolului. Bisericd si cle acokr spre 4. Liturgliie este partea cea mai insemnatd a tuturor slui. miklstivirea lui Dumnezeu.TIRII? Citirea Sfintci Evanghclii si a . cum fac necredinciosii (1 Tcs. pe ultimul siu drum. pentru mai Divind se face intru pomenirea Domnului Dunmezeului multe notive: Pentru a fi timp si se facd prcgdtirile .ilr r. care deschid perdeaua ce acolleri soarta nroftilor de vederea senrenilor. cand se PENTRU nApOSnnl Sfinta Liturehie este cea rnai arluc hocitorre carc joacl teatru. se slrricste Dunurczei:tscl Liturgltic. sau mai putin.1 si p(rrdsf(lS tlt c uvr n if t ltuuci cincl sc a(hle ldutari cxfe cantil iar cei 1)rczcnti. si si Mintuitorului nostru. Acestea ne poruncesc a nu mai jeli mortii. la mare neroie ncsc si se respectii anuurite rlatini si obiceiuri supt.nsti se face siin afard de Sf.12 -'lil. atunci cinrl se fac glurrrc care Sine Jertfi vie. usurarea si iertarea ciosilol' cltrc llu ru rrici o nrijcjtlc rlt' r ilrli rcsnicli. s 1. fac in sir patruzeci de Sfinte Liturghii.

A ficrrt cc a putut pentru slala hri pul noptii. Titmiierea ace'. mantuirea lui si a pr4lomlui. la aiunul Dnnrnezeu. q/ tnntornrtitarea 35 neccsare furmorndntirii.. . care este inaintea Tnrnului steagurile bisericesti se duce coliva apoi ponrcrulc si Dumnezeirii. prco. Ia cdpdtaiul cclor lrxirti. Biserici. C[ FAC PRf. care se inalti la Dumnezeu. si mai cu scam. adica rugiciunile din tim tat si a biruit. Cruce.. fiind alcituiti din rugdciunile incepit0are obisnu- ectenie si tiimailud de jur-imprejur Sfinta Cruce. gdciunilc tuturor sfintiloq (crestinilor) peste Jert- Dupa felinarc nterg cei ce duc steagtrilc bisericesti. iertarca picatekrr celui trecut la cele vesnice si odifuia 3. tul sdvirscste la casa mortului panftida sau panahida.. spre Sf. rugindu-se Indati dupd moarte sau inainte de inmormlntare. deoarece pani bucurie ci cel atlormit si-a implinit lupta cea hunii. pg. Ap." in carc ne ta multi de la scoaterea rlposatului din casi siin anu- rugdn pentru iertarea si odihna cekrr riposati. tul de a birui duhoarea putrejunii si ca simbol al rugd- 4. ite. A lup hida inkrcuieste prircghiile. 365). cerind de la Dunmezeu vdratd si nu aparenti sau clinicd. Cn SruJBa SE EACE rA CASA MORTIITUT? vesnici. troparele de la inceputul slujbei inmormdntirii. intre felnicul (altarul) de aur. tt. si Evanghelist loan zicind: . in invi{itura credintci si implinirea f. cred. pc l0ngd fap- nica ponrenir€" (inr'. CUM SE DESFASOANA CONTTCIUI FUNER. clerul si poporul. Aceasta neo ade- AR. Dupd toatc acestea urmeud Preotii si clntirctii. ciunilor. 1!S2. DE LA CASA RAPOSETUruI tA SFANTA vereste si Sf. serveste. u. 3. rugd- stcagurile Biscricii. care se ficeau odinioari in biserici.rptekrr bune. pcntru ca despirtirea sd nu se Preotii. apoi ves- mitc locuri turde se fac cctenii. care aici pe pnmdnt sunt conduc'itorii cekrr vii in facd dureros si violent.Alt inger BISERICA? Cortegiul funerar sc formeazd si pornesre a lenit si a stitut la jertfelnic avand cddclnitl de aur. binele obstesc. Fumul cu mireasma timaiei.i pentru ca. cu rugdciunile Sfintilor (crestinilor) s-a ridicat dirr apoi trupul riposatului. si insemneazi binecredincios. nmarte merg inaintea sicriulu..OTII DUPA SCOAIEREA MOR- TUTUI DIN CASA? Duii scoaterea din ciusii rosresc o tirii. dupd accst timp sd se poatd constata ci moartea a fost adc:. Dupi Sf. Cruce merg purtirorii felinarelor. astfel: Mai intAi porneste uestinul care Acestui inger luminat i s-a dat tdmiie multl cu ru- duce Sf. Aceasti slujbl e o prescurtare a sluibei furmormin- 5. praznicelor mari. Lumanzirilc aprinse din miinile clerului sipoporului Numelc accstei icrurgii vine din greceste..i).Dunrnezeul duhurikrr si a tot trupul. dimpreuni ponrul. si dupi el rudele si cunoscutii. sunt simbolulcredintei luminate semn de prilcghere sau slujbd de toati noaptea. ur.n- ciunea . pentru usurarea pdcatekrr si odihna lui vesnicd. sau in case. Ceilalti credinciosi merg dupd sicriu. mina ingerului inaintea lui Durrurezeu" (Ape.

de nu va nruri.. dupi cum nc incrcdinteazi insusi Doninul nostru Iisus Hristos. pentru toti crestinii Lumina universald a lumii. Ea simbolizeazi nenrurirca sufletelor rlposatilor nostri si a noastrl. CE iIrIsEmruAraM ARE SFANTA cRUcE cit cu micre sau cu zahir. zicdnd: . cat si pe rudelc care se strd- duiesc s'i sc oficiczc aceasti Slujba Dunmezeiascl. CUM ESTT C0NDUS RAP0SATT]L SPRE sF.'to !nntormdnfartn -. care fokrscste foartc mult. cantandu ise cu glas duios cintarea Trisaghion truns a catacombekrr si ci riposatul in accastl viati a (Sfinte Dunmezeulc. care a izbdvit sufletele drentikrr viata lor dc fcricirc vesnicd ce o vor obtine prin inter- . purtdtorii de lunini.a sosi. si ailrcstecat cu nuci si PURTATA in nAfAl Crucca purtati in fruntea corte- giului ne rcaminteste de Sfinta Cruce pe care tliferite mirodenii. cdzut 1lc pimint. din temnitele intunecoase ale iadului. De. mai inainte dc pnrhodire se noi murim cu speranta in Preaslivita inviere a Domnului nostru lisus Hristos. pc ccl trecut la cele vesnice. in finc. sicriul se trans. cE ESTT COLTVA $r C[ iNSEMNArnrt ARE? Coliva cstc o ofrandd facuta din grau fiert. dc lunina lumi' BISEHCA? in drum spre Sf. din accastir viat'i. 2+). insc:amni credinta si nddeidea cd sufle invierea cea imprcuni cu llristos.). Astfcl. portii cu o nd^silie in Sf. nidijduind astfel sd aibi si el parte de sau cu micre. sau slujba inmormlntdrii. Aiungind aici. un timp de dulceat'i pe Sfintii lui Hristos. indul- 7. colivi. tul celui ce a murit v-a avea o viatd dulcc si pldcuta din 8.arastastlt cut. Liturghie. al aducc" (loan 12. a Maicii Saler Prcacurate. poate sluji Sf.. coliva este expresia vizibila a crcd- tor fclinarc ne mai aminteste de coborarea in iad a intei viilor in nemrrirea rdposatilor in invierea lor si N{antuitorului Hristos. CE INSNMNATETE SIMBOLICA AU colo de mormint. Biserira si estc lt^sczat pe o masii. iar de va muri multd nradd acesteia a fost si el un purtdtor al Crucii lui Hristos. ramlnc singur. Dacd rudele r-or si sc BISERICESTI? Steagurile biscriccsti ne reamintesc ci are in vederc lucrul accsta. r.tttif t DI 6. Care lumincaz'i tuturor si ortodtrsi si piosi.i l. si pc care S a rastignit pentru mantuirea noastri. Lumina aces. zic asemenca ne mai amintcste ci rdposatul in viata lui a fost pecetluit cu Semnul Crucii si pc parcusul vietii voul: griiuntclc de grlu. fost lurtrini pentnr senienii sli. dupi trecerca Mlrttuitorul a purtat-o in spate pe druntul Golgotei. atit a Sfintilor si a tuturor oanrenilor. Boabele de grau indulcite cu zahir crucii spirituale.Amin. Dupi aceasta sc incepc pro- 9. in mijlocul naosului. Zahirul si mierea intrebuintate in FIIINAREt['/ Fclinarelc simbolizez:i pe Hristos. Amin.. CE iNSEUNAMTN AU STEAGURILI hodirea. Biserici estc condus cu pas narilor cu care primii crestini luminau bezna de ncpa' domol.. va sa zici in general ci. 10. si fericirc.

Luntinarile aprinse rnai insemneazl lumina cred- inciosilor Siii. tdinuit. acum sufletul riposatului. a biruit lllodrtea si ne"a diruit Raiul. mortii si a diavolului (loan 3. l+. DIACONITOR SI POPORUT{JI? ProsoaDele el. deoarcce Iisus Hrist0s. irnemneazii rnahrama de picatc si sa-l asezer acokr. Pomul acesta ntai inseam.MNARILE PANZA ALBA C[ SE DAU DE POMANA.rm AU PROSOAPILB SAr] top'irintii nostri: Adanr si Eva: tlar in care va petrece BATISTTLA CU IUMA\ARI APRINSN DATT PR[. PENTRU CE S[ FACE IAUATENEAI Lumina lumii. intei noastre crestinesti. patru pdrti ale piimturtului. Lc. rri lg).12-l+). scurt. 13. 15.ISNMNATATE AT] IUI. Ca orice mikrstenie accstea trebuie sa sc nI celc patru Evanghelii care lumincaz'. 16. CE iNSnmnAr. Celc trei lumindri de la capul riposatului ajutat in a dcplsi fchrritclc piedici satanicc pe care inseuru-ri: Dunurezeu Tatal. picatului. (r. pusi pe capul I'lantuitorului. aceasta sir se fru:'ir. Vdzcluhului. inscun. cerenr nrild de la Duntnezcu ca sl-i usureze suflctul sair batisiele albe ce se iriipart. el. 12. iar cele cle lii steagtrile nli si Itrnrul cunostintci binelui si rlului. posibil. inszi numai pentru i. care a acordat tutunrr cred. pc cit e intelepciunea. CN INSNN$'{ITATT AU ASTERNUTURILE.trtrt i i lr rtr as trt s tlt c u u t n if e medierea lui Iisus Hristos. in cele patru pdrti ale sicriului. dreptate4 cunlpitarca si bifbitia. impreunii cu tot neanlul ome.i.l+. de care e crprins si riposatul. CE II. l5: Rom. inseantni Paradisul din care au fost scosi pro.i lume'a in cele irnpart'i cckrr sdraci. ccle patru virtuti carclinale: supiriri si neoriintluieli. un tin)p linritat. nroartca Sa.r. contra poruncii dumnczeicsti al biruintei lui l{ristos (in chipul steagului) isupra cireia a urnlat moartea. eare lumineaz'i ue tot ornul renit in 'Iimiierea se fhce in anrintirea inflsuririi Trupului . pentru a nu p'iguhi pe riposat si pe noi Luman:irile aprinse din sfesnicul cel mare inseam. din care au bisericcsti (prapuri) insemneazir clumnezeiescul Scmn mincat Adanr si Ev'. IAICERETE. Lc. nesc. cu dorinta de a fi Dunurezeu. invicrea si viata vesnic. prin M.Ul? . lume.{ce sre liun iniiri PRIOTII ECTENIIIJ?'Ioate accstea se imnart in accst aprinsc sin$olizeazi: clrerapta credinti intr-ult singur tinrp cr rnilostenie pentru riposirt. CE ilrSnnNArArE ARI POMUr dorinta aprinsi ca sufletul rdposirtului sii petreacii ina- RApOSATULUI? tbmul cu felurire buniLiti atarnare in intea fetei lui l)umnezeu in bine si fbricire l-esnicii. ni pe Donrnul Dunrnezeu Iisus Hristos cu Sfintii Sii. mgiciuuile noastre flerbinti si 11. iar pentru a cvita uncle cirtiri. Jnntorntrinf . CANU TEC APRINSE L{ CAPUI nAptlSm:t. ori de ltu a putut ajunge in OTILOR. cei ce facem accstea (IIt. Cele diavolul le pune in calea sa la treeerea priu Vimile patru lunlanairi. PRosoAPELE SAT]'BUCATILE DE I2. Fiul si Duhul Sfint.

ca si riata cclr resnici. ne aratd dorinla ce si punerea in mormant (loan 1c). De-ascmcr.)udccata Unil'ersali. dc a face noui colaci ntai mici. olnunat qi impirtilsit. lt)51. a treia zi dup. ()rt. $i tru ci prin forma sa circulani. 2.i- zoriu pinl la.icute pc dnrm. SLUJBA ITIMORMANTARTI ESTE OARI .? Colacul fiicut din faind de griu.us. Cn iUSUmnnAZ[ CEr NOrrA col-{cBr sr teazi sfirsitul vietii sale pimintesti si intrarea pc poar- CEIJ TRf. CN INSNUI*ATATT ARE COTACUL CEt ArcI r sE EACn SLUJBA IN|UORUANTARII? Pentiu MARf. nu arc nici inceput nici dupd cunr in biserici a prinrit imbiscricirea si botezul. t ttitt 41 Donrnului Hristos in giulgiu curat cu mircsnrc si insotiti de trei lumindri aprinse.rea ne nrai amintcsc dc Sfuifia -sou fnmorndtttirii ingrijorarea de care este cuprins riposatul pe tot par Trofiotrea cursul celor +0 dc zile.. Crcd.i moartc. BISERICA. unde a fost botezat. ca pe rdposatul lor iubit. 3tr5).i irnpreuud cu cerlelalte prinoase.i la groaptl insentncazi cele 24 cle tribunale sau r'funi prin carc trcbuie sd trcacd si sa fie cercetat cu aminuntimc suf letul. ca Domnul si-l nuntere suflctul celui adurmit sa fi bincplicut lui Dumnezeu. viati. DE CE TRUPUT MORTULUI E ADUS LA tru usurarca trecerir sufletului de aici la viata vesnica. care laudd pururea in ceruri pc Dumnezeu 16. cd. sc cuvine ca tot aici sd i sc faci si cea din urnii slujbl.10 lnntornrdnftrtrt t i lr rtrastas tl t c ttt. aceea care binecuvin- 18. I. impreunl cu cele noud cete mireasma timiiei care se aduce inaintea [ui. dc acasi panl la Sf. 39-+O): cu dorinta. curati. ca riposatul si primcasci cununa ccreascii. CD insnmltEaz[ EcTINIILI FAcUTE PE celin Treime inchinat: Tatdl. DRIIM? Ecteniile f. tele slujbc. aict mortul sc afli pentru cea din urnti oari in impletit in difcrite feluri. slarsit. cind cste judecat si ir. Bisericri si pusi pe nt. peu. El inseantni dorinta ce <r isi ia acurn rimas bun nu numai de la cei rinta-si in avcnl. a. INEINTT DB A II NTTIONUAXTET SI I7. Fiul si Duhul Sfint. pag. ci si de la locasul sfint unde a luat parte la sfin- Colacul acesta mai inseamnd si i'iata cca vcsnici.I IUMANART APRINSE? Rincluiala aceast'a. Ecteniile se fac pen. Biserici si apoi pin. se ascamiinri crnunei dc spini mijlocul parohiei sau a obstei crestinc in care a trdit. ingercsti. care sunt adusi la Sfanta u rt'snjcici (inr.sczat pror. El a N{antuitorului l-lristos. adici inceputul victii sale in Hristos. cdnd mergc sa sc inchinc inaintea l)omnului nostru Iisus Hristos. ca o exprinrd prin aceasta mdele.

si nu-l dea uitirii si sii se pecetea dragostei si a unirii.+-t :Innror tntintart. . ce tiretilor sii. . ort. Ort. se cere de la Dumnezeu ca sd dezlege de orice a treia pentnl diaconii si preotii de mir si a patra pen. Ort.LUI SARUTA. cn iNsnAil{NA SARUTARDA cEA MAr DE la DumnezerL pentru fiul sau fiica sa tluhovniceasci. 367-36U)... Sf. si-i ierte tot picatul sufletesc si na celui riposat (inu Cred." si celelalte. ruitare si slibiciune omeneascd a rdm'as cu picate nede- UeNrfAnm Prin acea.t si parusrastle cuvenitt 1D ACEBASI PENTRU TOTI MORTII? Nu! Biserica a c[ iNsnmnArarn AU CITIREA RU. .i si indurare de 6. PRIETENII $I prin glasul duios al cintiirikrr sale. rostite de Prcot. urmati de rugiciunea de zugriveste din nou piericiunea si vremelnicia vietii iertare. care ne luim rdmas bun de la ccl ce pleacd dintre noi 4. ca o maicir iubitoare de fii. prin jerda dragostei krr. (ired. mijkrceste iertare pdzesc cu strlsnicie calea sufletelor cc se inaltd la cer. a murit spovedit si iertat cu cei impricinati.Desp. sfirsitul nostru". iar trupul sd se clca inapoi firii.DTNCTOSTTOR? in timpul acesta se cintd frunoasele si induiosdtoarele Partea cea mai de seaml din sluiba inmormintliii crcd. ce leagd pe cei vii cu cei striduiasci. pentru pacatele sivirsite in aceasti viat.std sluibd care se sivlrseste pen. pg J66). drep$i. de pc urmd ce o ddm trupului neinsufletil noi ardtdm . si-i completeze lip nlorti si totodatl semnul iertirii si al impdcirii prin surile cu care el a plecat din aceast. Tes. in care Biscrica ne duhurilor si a tot trupul'). a drua pentru pruncii si copiii pinI la sapte ani.. blestem si afurisenie si sd ierte sufletul rdposatului care tru cdlugiri si arhierei (inv. pg. '. trupesc.Jgi pe pdmintesti. si ca nu olmva din acea-std c uzasi tru ultima datd. cE insnuxAram ARI SLUJBA iNuon. fratiloq si ddm mortului sirutarea cea inciosilor este molitva de rlezlcgare (.1()52.i viati. ca sufletul lui s'i se odihnea^scd impreunl cu 7. PENIRI] CE SE DA RAPOSATT. pg. a. cap. care au rima^s in urmd.. Bisericl.Veniti... nc arnintegte cI toti vom muri si ne Dumnezeu sd dezlcge sufletul celui rdposat de orice indeamni si ne rugim cu totii pentru iertarea si odih- blestem sau 'afurisenie. GACIUNITOR DE DEZIJGARI SI IERTARI? PTiN mintirii: una pentru creclinciosii laici sau mircni in citire de cdtre Preot a rugdciunilbr de dezlegare si virstd. . CARE (Sim. zlegate si neiertatc. fie retinut de puterile cele cumplite ale intunericului. 366). dar care din 3. intocmii patru rincluieli'deosebitl ale slujbei inmor. prin gura Preotikrr si a cirr.Dumnezeul mai de pe urmi. podobii. iertafe. desficindu-se in RDA CEA MAI DE PE URI{A? Prin sirutarea cca mai cele din care a fost alc'ituit (inr: Cred. De aceea ESTT PARITA CEA MAI DE SEAMA DN SLUJBA iNmOnUAn'rArur CRf. lt)51. iar PE URMA P[ CARI RUDNLE.165). riposatul implori pe CUNOSCUTII O DAU MORTULU? Aceasta este cei vii.r. In aceste4 Preotul ro. rL 19i2.

de va riposa vrcunul clin crestini de acestea ne grdiesc tainic. dar puternic. Prezenta celor vii lingd trupul celui nr hrnrinati. dupl cazuri imbricat in vesninte luntinate (albe)." si rug'iciu- MAIIIT SI LA PARASTASE? Prin aceastx ne rug'im lui nilc de dezlegare si iertare (. 367). ori: . 5. El si-si aducd pururea celelalte) (inv Cred. ort.Dumnezeul duhurilor.este in asentenea ului robului Tnu $. din zilele obisnuite. numai din cintirile invierii. aminte de cel morl iar pe de alta noi cei vii si pdstrim o neintrerupti aducere iuninte de dtrnsul. pe de o parte. ci sd-lpomenim totdeauna.... adormit.VE. l. condacul . nrofti.Vesnica pomenire" de trei ori.cu Sfintii odihneste. Preotrtl intru nideidea invierii si a vietii celei vcsnice. SE FACI VREO ABATERE DE LA nqr'llDU- se odihneste ca intr-un chivot sfint. Dc aceea. in care 10. vrednicule llristos invieilr" (NIoitf'elnic)..rittARil. iar Slujba care cAntdretii cint* . fratele nostru".1/il. Si toti cliti nturint Dupi s'irutare se zice ectenia mortilor si finalul. dupd ca. Ort. Cred..J MON. intnr rosteste aceste cuvinte: . CE INSEAMNA . 195'2. vesnicl odihni dd. rari nu de jale si de plingere. Doamne.lntru intunecati sau umbrit'i de jalea si durerea pentru cei fericita adormire. Id. JBTX NMOR]VTAMARII.Stiut s:i fie cd. si cd avent sd pinl la Duminica Tomii. PUNEREi iI. preotul slu. r 1951." si Dumnez'eu ca. aclicir intrc Duminica Iuvierii si l)untinica adormit. Iati ce ne invat:i despre aceastir cartea de slujbir: Biserica Luptdtoare sub Hristos Dumnezeu-Omul.Vesnica pomenire". 366). Hristos Euharistic.... invierii si pcntru ci acestea sunt zile tle bucurie si cle 8. pcntru mirirea si cinstirea s:irbitoni l l+. ne arattr unirea Bisericii Triumf'atoare cu Tomii. J: (lor.Vesnica pomenire. iw cu care el s-a impirttrsit cu putin mai inainte de a pleca VRIUN nitP Al ANULUI?-l)r. si anurnc in Srptinri din acea^sti lume. cum cI odati cu Sfintele Pasti sau in orice zi din Sirytimina luminati moartea noi nu ne despirtim unii de altii.il(l-. nu cintlm slujba inmormiin- ne adunim cu totii pe vecie.. pe. de fericire si pururea pomenite. I l0: Apc.) si ii fi lui vesnici pomenire".) cI il cinstim ca pe un loca^s al Prea Sfdntului Dtth. nrormintdrii se pistreazi numai ectenia pentru ntorti. pentru ca bucuria invierii si nu fie re se cdnti de trei ori: . .t1 tnnrcrmdnttrreLl jl l'.NICA POMENIRI". sI nu-l ltrsim in uitare. Din Sluiba obisnuitd a in- CARE SE CANTA MORTUTUI tA SFARSITIJT SLU. CU CE SE INCHEIT STUJBA imOnUAnrrAnul veselie. in casa Tatilui Ceresc (kran tirrii stiute. pg... Toate . ruglndu-tre pentru dansul 1inv.. +: 5: 19: 10. ri\LA OBTSNUTTA A SLIUBET inntOnnr.r'lt aill'illlfr +. a. inmormintiirii din aceste zile e alcdtuiti aproapc 9. Hristoase. +61 2 l ).

ca ttn llutt si tlt oanrctti lttllit<lr.N{irire lui duoi ntarc nrila Ta. N{irire. Care '.il{iluicste-ne pe noi Dunlnezcttle..i..\vraattt sii-l rldilrrtcascl.. in loc de oclihn'i.Pitrttint esti si ill .. ciintinclu-sc nr glas dttios cantareii: Duurrtczeu dc la facerea luntii. ltt sinurile lui . .Cu duhurile dreptilor celor cc s-rtu si- pentru cei morti: .. /r L ltl'r l/llr' 1.. CE INSEMNATATN EU UNTDETIITNUL. cli: . sluibei cle iuntorntintare clin Biscrric'i. intru odihna Ta. CE RUGACIUNI SE ROSTESC tA N{OR- piganc care in loc cle a-si ilttnortuinta lllortii. neinsuflctit este coborit pe nitsitlie si cu picio'lrclt lumea si toti cei ce locuiesc intr-insa'.ll r. prin acersta inaintc este scos afari si cottvoiul funcbrtl se inclreap- rcanrintittd tuturor dc irnplinirert cttviutel<lr ltti tI spre cintitir. riposetttlut nrutltt (lt la ttoi itt cctrtttrile drelltilor sri'l '. virsit. cu lucrul.pAtls".rre se ccre ca l)untnezeu sl"t Dumnezeu.. Una si se acoperii groapa cu p'intint clupl datind. Apoi...r ^ -4.-.llinecuvintat este Dumnezeul tlostru. plmint te vei intoarce" (l'ac.. odihneascit sufletul cclui adorntit.. ltrco.. ardpostufui ..".." si se incheie cu otpustul: . in loc luntinat' in loc 4. cd s-a nutrit din unt- (incheicrea).19). Cu duhurile t'imiie din cidellitd si vin. 3. CE SE FACI CU TRUPUT RAPOSANNUI este coborit itr ntoruritrt.na a binevoit.i:l. mlNT? Cind trupul neittsuflctit a fost adus aici.--f--' fx peceffinret molnumtunn NIICA. sicriul cu trupul zicintl: .... Apoi groprtrii dreptilor... cu gindul.1. ACEAS./r. rtlstind: trupul neinsufletit untderlemn ditr candelit.". Dupi toate acestea se face otpustul rdmas in Arborele Iisus Hristos. Care Te-ai pogorat ln iad.Al Donurului este piintintul si plinirea ltti.iseze.. Preotul toarni in tttornlittrt.. si llsx nlai reaninteste 'cd el t terminat lupta cea bunii si cI a ileparte. m rercleatd. cle unde a fugit durerca' CENUSA SI VINUL TURNATE PESTE TRUPUT intristarea si suspinarea si si-i ierte toat'i greseala cc zt NniNS'UEfiiTIT? Untdelemnul turnat peste riposat ne gresit cu cuvintul. ccrand de la Dumnezell. zis ...pana1tidir". DUPA CE SE OFICIAZA.I'iI SLUJBA .lt. ii artleau. cctrusi ctt . CE SE FACI NTAI APOI CU TRUPUL NEINSUFLETIT? Dupi toatc acestex trupul rteirtsufletit 1.. ctt dreptii Cofiordrea tn normfutt sli-l ntutrere ilir 1te rxli sli ttc tttilttiltscii. zicindu- Curati si Preanevinovatd Fecioarit." in c'.sfinte Dumnezeule.l.. St acunt.. iar Preotul ltrintl putini DUPA TTRIIIINA REA PROHODIRII? Dup:r temri ntre tirrinli cu krpata. zice tctc-nia se troparele: .". ca sufletul .. Tu esti aseazi capacul sicriului dcasupra riposatului ditt sicriu. rilll/L.' 3...l il1.. contra datinibr 2.l it l'. Dnntrtezeu. peste tul face o sluiba scurt'i nutuitl . Doamnc.. aruncit crttcis deasrtltra trttpttlui. Dupit aceet.

. de la picioare. 27).. ca fii ai Bisericii si mlidite ale acelcia-si se face si mai vrednic.) este o icoani. Amin. mai inainte de a se acolleri cu ete nii mortului ridici tava (fhrfuria) cu colivri. tresare indati. groparii isr iau darul dat de rudele rdposatului si moftii rdmin astfel mai departe lingi noi.Dumnczeu si-1 ierte" tre amintirea celor ce dorn in ele si legltura neviizntd (Nlolitfelnic). Precum griul.paus" (inrudire.E SI CIMITIRETE SI groapa robului lui Dumnezeu (N ) pini la a doua CA ROST AU ELB PENTRU NOI CRESTINII? venire: in numele Tatilui.Eu sunt tIrani.\resnica ponreuire".t nralll crestinrsc. Totodati ele tin treazin noi gindul la moarte si 6. Cenusa vdrsatd din vrrinr tliirtic lrglitrtrt noiIStrli c'. llr nrultelc si urlrrcle nrinuni slir-irsitr inrudit.zice Sf.. fdrd voia lui. painea.. asa sr paosul simbolizeazl Singele Dontnului viata vrsnicli. Anrin. lsuprl . in &steptarea vecilor. preotul pecetluieste groapa. CE II{snMNATATE ARB GUSTAREA DIN ne indeamnd si ne pregitin pentru ea. iar de este treaz si vrednic.. 0rr glurdul lt cenus'i" (Fiic. s-ir turnat si sr toarnl peosul (i'inul) la sfarsitul irtnurr- (nesfintite) sinrbolizeazi Trupul Dontnului nostiu Iisus nriutnrii pe piepturile binecredinciosilor trecuti la Hristos. un sinrbol al Singclui dc \lintLritorul priu Duurnezcicscul Siu Tnrp si Singc. adevirate sunt cuvilt. Acunt si nururcr si in vbcii in care asezlm trupurile moftibr nostri. nostru Iisus Hristos. mornintele . Si a Fiului. Dup'i s'ivirsirea^ acestor' rincluieli. prin oseut- astupi cu pdmint groapa. rudele si pri- bitlindu-se in cuie. ce se- cidelnitd peste riposat'Jrltt ci. Morniintele lor p'istreazi vie in sufletele nom- cite 12 metanii. 18. De 5 CUM SE PECETTUIBSTE GROAPA? Dnni ce s. cu ei..trt rt . pe fiecare dintre noi sd cugete. din turl cu riposatul. Dorurului nostru Iisus Hristos.. in dorinta de a fi toti.18 !rt ntor tn. Amin. Priu aceasti gustare noi ade.inr. prin Singcle shr rlrsat pc Cnrce. Desi plccati clintre noi. Toati lumea adunati face intele lor. Vinul.. rostind solenrn: . pulberc si llristos. nrintir lrkasli. Vederea mormintelor imboldeste tulpini care este Hristos. in semn de comuniune sau legl- !:irind din perctii ei. luand cu o lopatzi lcginind-o pe miini. Si a N{ormintele si cinitirele sunt lomri cle odihnl ii liniste Duhului Sfiint.Se pecetluieste 7.. ir"rvierii si a judecitii de apoi. de la cap. ntscuurpltnttlt de l)olttnul rutstnt lisus tele Sfintei Scripturi: . vin (paos). Privind COIM D[ GRAU SI DIN VIN? Duni clatina veche. drcapta si clin stinga. rccer. la binecuvintrrca colivei tlc cirtre Prcot si au fzimt toate cele cuvcnite ii put capacul li sicriu s-a anuulc cind se cinti . Ioan Guri de Aur-daci sufletul noi Ia furnrornrintare ne inrpirtisinr din colird si din dormiteazi. Amin. CE SUNT MORMINTEI. peutru totcleauua. zicind: . cel crediucitisili lor. Trupul lLu Ilristos si Biscrica Lui Triunrflitoare.1 o delcmnul l)arulur Dumnezeiesc.. plmint. zis .

iar peutnt uoi nrireasnti bine pliicutli lui Duntnezett" (. cap. apoi in fiecare an pini la sapte ani dupi moarte. pg. noua si a patruzecea dupi moarte.Tilc. 370)' fltc ilt cinstca si ptltltellirclt Itlortilol'. Ort. l)espre ele scntnul credintei ceiul adorntit.. E0l) (inr Cred.E? urnti si ntcioclati nu veti plicltui" (.osanbr zice: . pell- scutul ci. . atAt in rug:iciutiile noastre personale cle (lrrr. \'lll. 1952."ca Asezittnitrtclc: binrintci Lui impotriva mortii. ca tle oritrdurte cle Brscrrcd pentru pontenirea lor. Pentru aceasta rut itrtelept clidca sfittul ce du ro[.Noi ii poftinr pe slraci si neroiasi la ospit.lt sttrlt rltnlitsite 8.. DE CAI N{ORTI? I}ritr inntornlantarea lor dupl datina Tot nomanl se numeste si orice faptl de ntilostc- crestineasci si prin sivirsireir rugitciunibr si sluibelor nie fitcuti pentru pontcnirea si tirkrstrl irrortik. la trei. la soroacele cuvenite (nr" Crcd' PENTRU POMENIREA MORTITOR? Zi. a. D[ CN SE FACE POITENIRNA LA ACESTE . (Crrt.rlesc' St' [)onrenile sltu praztticele ttrortilor. cugetati la clipllc cele de pc 1.t t-arl -{ i lrl rll s rrl s I I I c IIu t I t i r I sfarsitului nostrrl propriu. 1952. a.50 li r t t n tt rm ri n f . la cartt'a 9. a '. ii).ru ntcse frittcsti ctl cafe erlt itttllrc- CApAfaruf NIORTILOR? Pentru ci Sfinta Cruce este unrti in vechinte sluiba ittnrorntilttirii. Crctl. 1951.in tot ce vcti spune. si alte scrieii veclti. Sf. pg. cle (higccrt). PRIN C[ SE ARATA GRUA NOASTRA FATA lur kr"'.rdorntit intru Hristtts si cu nirclcidea cit se tru ca astfel serbarea noastri si clevinit ptlntetlirc lletr- va scula intprenn'i cu El la invierca cea de obstc tru oclilura sufletului celui :iclorntit.r.trt a trcia. Crucea cal'e striiiuieste.f fe pomenire piicanrlui. pildd hainele sau lucrurile care se dau sliracilor si care treltuie s'i pomeuint pururea pe morti si si ne rugint sr"rnt binecuvintate cle Preot pritrtr"o urolitvl dccsebitit pentru tiiltsii. cres- '\postoli cleci. pg. sttttt tttcselc carc st ioan (lula dc Aur. t'Iu se va ltrsa pe sint lt'snc irl nrrejele (Pomcnite si soroacete I r v . 371).Tihnaciri .E SI CE ROST ATJ ET.. ntorntiintttl crestitntlui. De aceea. PENTRTJ CE SE PUNE CRI]CE LA rle vechiklr xgepe s'. sase si ttttttlt luni si la un an dupi nioarte. l'. sentnul lui Hristos si '. iar cine vt lua ill sillc aceasn increclintare. aratii cI cel cc rloarnte srtb tine: . Ort. rl OrL a. p. ciit si prin slufbele si rinduielile asezlte de 2. 3.ttrg). ficctre zl.rl pouleuesc vecltile rincluieli btsericcsti. CE ST]NT PO]ITNNII. CARN SUNT SOROACETE SAU TERMENIIE Ilisericit pentru aceasta.

\1ll. sculinclu-se din ntorti. ( t IU tn ff [ o. atunci cind se Botczul Domnului. rostite de preot la Domnului. inainte clc a cei nrorti. si vin.372. parastas.Despre sfirsitul nostru". iar nu numir sfint (cele 7 zlle ile facerii lumii) si se socotestc cle intristare. cel pulin in Duminicile face dezgroparea osemintelor si lsezr. ca z.250). pe care ne Parastasul nu e altceva decit o nresctrtare a slu- nrglint s:i-l ntosteneasc'i si nrortii nostri. la patruzeci de jbei inmornrantirii. urmate. pcntru viata de dincolo" (Asez. dupn pilda crestinilor din parastas se aduc intru pomenirca nxrrtului. cuM sE NUMESTT STUJBA CARE SB FACE intnt care ne mintuitu si in antintirca ?nvrerii cclei de tA ACESTE SOROACE..\resnica pomenire".1 SOROACE? Se face la trei zile.i de nasterc a lor nlortului. iar cand e cu putinti. adici in cele dintre Pasti si Rusalii.) fricut pirgir sau incepittuni si chip al invterii celor . si ristimpuri din cursul anului: Termenul de ani. in tillstea Sf. 5. la sase luni. ci atunci trupul ontului e cu totul desfdcut in tlrini.i I lrrl l'r1. (pmalridi). jos peste nrormintul rrrorlii nrucetricilor si a sfintilor... .. Chiar dac. Simeon al Tesaktnicului . se parastase Duminica.inrirtrt .. care a avut loc la 40 de zile dupd inviere. clin care se toarni. in cinstea Liturghie. SB POT FACE PARASTASI iN TOT TIMPUL 42t Sf. Se sivarseste in bisericl.. carc in greceste inseamni a se infitisa inain- niceasc'i de plrt'isia cu cele trouit cete ingcrestl si in tea cuiva. si la morniinl la si slava Sfintei Trcimi. pentru cd Duminica. a nrijlocr. nmri pe Cruce.. Apost.rl't. b) in cele doudsprezece zile clintre Nasterea si De aceea in rinduiala mdn'istirilor. in care Domnul. nu sau osuar. dupi trei lui.rea lor in racli Penticostarului. printele veaotri. in antiutirea indltirii la cer a rugiciunile de dezlegare si iertare. la noui luni si la un an. Cart. a fdgnduit tilharului Raiul. cind se face pentru cca din 7 a) Duninicile de peste alt. sfirsitul slujbei.i in unele biserici se fac implinesc sapte ani de la ingroparea cilugdrului. care praznuiau in ficcrre an zitta paine.. PENTRU POMENIREA rt treia zi a Dontuului.. Care. 4. pentru ca riqrosatul s'i se invrecl.cap. colivd. de pentru ca sufletul mortului sI se inalte si el la cer: la . e amintind ziua invierii Donmului e zi de bucurie. Trcrinti. Partea dc cipetenie o alcdtuiesc zile (sase siptirmini). s-a IIOR'IILOR? In cirtile de sluibi se numcsrc panihid. dlr in popor poartd de obicei numirea de adornriti: la noui zile.tr1-' r'/ . urmd oari datornica pomenire anuald a mortului. se cuvine nicidecum sd se facd parastase. cleci rugiciune de mijbcire pentru luuiutirea orei a noua. pg. Sf. ANULUI? Nu se pot face parastase in urmitoarele zile c'. pentru a nu .t2 !nnrcr nt. ca si la inntormlntare. ori in gropnita cle obste.

ce se nllmeste clezlegare sau slobozirea sirinclarelor' e bine sli aducem prescuri si pomelnic cu numele ntor- in unele pdrti se rnai obisnuieste 'l se face tilor. Nimic altcer-r nu sat. ca tle: lrcste zilc Ittt se firce Liturghie obistlttitit sau deplinri pildi la Litic si Nlezonoptici. . in cursul rugiciunii de mijlocirea mort s'. gle . cind preotul pomeneste Liturghii in sir.i -1. ioi si villeri)' clcortrece itr roagi pentru ei zilnic.. care au dat ponelnice' ceea le cu Liturghie. cle obste. (Can. Pomelnicul cu numele viilor si mortilor din toate vremurile si din toate locurilc. la iesirea cu cinstitele Daruri si dupir dar" provincr din greceste si iuseaurni ponlenirta ttttui sfintirca Darurilor. pe toti cei atkrrmiti intru n'idejdea invierii l'esakrnicului. Aici pomenirea se face de mai nrulte ori. lllxrti.tr1. dar indeose- 6.. si particulare. lltierculi. niult. pentru a fi pomeniti de citre Preot la fiecare pomenirea neiirtreruptd a -moftilor. bi la Proscomiclie.in zilclc cle Biserica facc si ea insdsi pomcnirea nlortibr si se rind (luni.Pomeneste.111 . 1'. a unei fintiui' sau cind vitte prcot lrou ltt lumina fetei Tale" (\'ezi Liturghier). 'urtiilr clin Posttrl \llre Sirnllitl Sfrtntultri '['todor..ctt irc :(' it)ttlr)('ert llttt ttrilt I)l itzllictlltli c('l lllltl'(' ltl lttr it't'ii: mortiklr clc ponrenit care sc di in acest caz. cand pentru dlinsii.tu a unui pontehic intreg de nlorti la 40 de generald pcntru vii si mofti. Lucrul acesta se face mai ales in Brserica are in cursul anului bisericesc si zile anume nin'istirile un.)ertfa cea fiirl de siinge..le Sfenta Liturghie se slvirseste neintre' orinduite sau inchinate ponienirii generale a tuturor ruot. De aceea.54 :1""t'''"' si . Liturghii una clupi alta. precunt ne incleamnd si fhcent Sinteon al Doamne. Lucrul acesta le pricinuieste cebli0 cle Liturghii se face parastit^s si se ponlenesc nrulti usurare si bucurie. pe care le facem anunle pentru norti.. Sirindarele sc dau de obicei la sfintirea vietii de veci si ii odihneste oe dinsLi unde strlluceste unei biserici. tltt se fitc parastrise . Liturilhiile cle peste an. cind pomenirea se face la cste nrai de fokls pentru cei adorntiti decit :r aduce lo O. pe llingn parastase- moftii tuturor crediucitlsilor. luroartea culv'.Siuin. 7. mai ales itt primele 'ltt de zile de la in tainli pe toti nrortii.'i9 Laotliceclt).tt t. la soroacele ardtate pina acunt. se numeste c) l)t la llisltul sccrtltti tlc ctttrt pillli ki Sitnlhl'ltrt nonrehric anual.t. CANN SI CUM POMENESTN BISERICA PE d) Din Sirilbrita Floriilor pirta itr l)rttttittica'lirtttii: CEI MORTI? in afari cle nomenirile ficute de ruclelc c) Ltt praznrcile irlrplirlttcsti slitt Sitrlllittlrilc ntltri si ururasii'mortulni. mai in toate slujbele sale. adic'i la ttlate Liturghie. dar mai ales h liturghie. sau a fi ponteniti pontcnirea ti f. iu fiecare zi. in timpul Iiosnrlui \lare. la 10 de Liturghii rizlete' La sfirsitr'rl in timpul sivirsirii ei. Dar in afari de pomenirea zilnici a ntortilor. cE suNt .SARINDARXLE"? Cttvitttul ..''1.t. cu cuvintelc: .

r-. tleci. ^doua zi. de asentenea. parastasele se fac de regull Sintbdta' pot face parastasc pinl la Duminica Tomii. Lucrul '. ponielleste pe nx)l'ii itt toatt Sirtilletelc tle pcste lttl' b) Simbiita ldsatului sec de carne (numitd Mosii Sinibita c ziua ditt cursul siptrirltinii irtcltittrttri de iarnd). nati potnenirii infricosatei Judeclti. pe care o priznuitn FATA D[ MORTI iN ATANA DE POMENIRf. ciind anuntesc si cantirile (stihirile) de la slujba Vecerniet si llriznuim amintireit invierii lui LazIr de cltre Domnul. cereur si noi oclihn'. pentru ci in celelalte zile din in care N'lintuitorul a stat ill moruratrt cu trupul.I'EIIIEIUI. dupit ostenelilc si Se mai obisnuieste. iar crt acest timp al Postului nu se sdvirseste Liturghie si deci sufletul s-a pogorit la iad.'/ttttt. a se face paras- alergarea clitt aceasti viata (sinaraml la Siinrb'itta LisaL tase mai cu osebire in Simblta a doua.ii de vard. de mormintele mortilor nostri. si ne rugitn pentru nortl. deoarecc Duminica urntitoare fiind inchi anrintirii tuturor sfintikrr si nltlrtilor' pelltrtl clt ctlvrtll. nu 9. Parastasele care se fac Duminica.rt ttt. dinaintea Floriilor. izbivindu-i din Cruce.rcesta nil nea. iN CE ATT cHIP MAI PUTBM ARATA GRIJA sunt potrivite cu bucuria invierii. Utreuiei Simbetebr clin Octoih. ASEZARII LOR? NIAi 'iITtii BiStTiCI si se impart la morminte minclruri. a treia si a ului-scc cle cartte. si din pedeapsd' Se aduc atunci la bisericd sentiinind pe ele sau imprejurul lor iarbi si flori. ca sd libercze din el pe toti nu se pot face nici parastase pentru nrorti. in Trkrcl).STUJBE? Cinsrirea nrorrilor se obste a tuturor mo4ilor in anumite Sirnbete din cursul arati nu numai prin rugdciunile sau slujbele si anului. fructe. ntai ales in oritse.. ia vremea cuveniti. in Simb'ita lui Lazdr.ri . veghind intii de toate pentru ca poforfuea Sfintului Duh.elc c uu e n it t 8. striciciune. haine si lase (oalc si strRchini). ca Dunmezcu si se indure de ei la crre L)urtruezeu s-a odihnit dupir zidirea luntii si itr crtrt' Judecata de apoi. iu care nririnl pe sfinti rugindu-ne ca Domnul sd invieze si pe riposatii nostri. numite Simbetele mortilor. facen rugdciune tul Sinrbatit (adic'Jl Sabtt) iusertttutl otlihlla'. si pcntru ci Sanlbitta e ziult patra din Postul cel N{are.. ingridindu-le. care se va serba a ca cle la cdpitliul lor si nu lipseasci niciodati Sf. De altf'el e ultima datl cdnd se mai De aceea.t ii |tn rrtsf. CARE STINT ACESTE ZII. si anume: milosteniile cc le facem pentru ei.E SI CARE E .i nrortilor. Sd le ingrijim qi sd le impodobim. slse facl si asupra celor morti. zittrt itl pcntfu morti.A tOR in aceastl zi.Dar cu osebire face Biserica pomenirea de in'nuCAcIuNf Sl . grijd de rnormintele 1or. Se cade si ne aducem aminte lrdicd ziuz de pomenire a moqilor si strimosilor nostri). ci si prin purtarea de a) Simbdta Rusaliilor (numiti si Nlo.ittf.lti. Sd le . de aseile- dreptii cei' din vcac adorntiti.

.iiii. al)rin(lclll la uttlrtrlinte clttltle si lttntltttltt'i' satl vasc ctt I)e cincl nu mai sunt in uz ascnlenea czirti. 53) Aceastd aminare ii face pe multi si morri neimpirtlsiti. si cu anumite litere rosii pe unele pagini' Dac'i bolnavul 3. (lred.aput bolnarului spre atiti rugiciunca:. .tuta si rtfle voia lui Dumnczeu prin deschiderea si interpretarea unui anu- mit loc din Sf. Aceasta estc indiscutabil o practicri super- si Sf. p.rt. nu reti avea viati in voi" (knn 6. de consiclerat'i ghicire cu iaina Sf.. Sinrcon al l'es'.'1. lsfint .e"dta este o clepriudere superstitiorsii a nraloritrrtii practiciw fa tnmorn&ntdri! crestinilor care cer si fie impi'rrti-sitr numai in ultinrile 1. o prczicere. iar irt zilcle clt slirbittoltrt' sli o deschiclea la o pagin'i scrisl numai cu lrtcre negre. N'fislu. tti'lllr'il t 'i . Ei pretexteazl cli in timpul vietii nu se pot abtirre de la rele si implrtlisirea cu Sf. ESTE BINE SA SE CRXAD{ CUM CA SFIN deschidea cartea la o asemenea pagitll cu caractere TTIE MIRIDD POT ARATA DACA CEt CE SE i. . asll ctlnt ttc itrdt:lttuttt Sf' se trag drn interpretarea textului unde cste deschisi Sf. Sf Atlnasitr cel illare Pririnti si invlttitori ai lliscricii. CAr'gn I SB CTTESTE SF..i). t5S4 685 d..ste .tlotlicrtlrti Ntttttlti tsa xrtrt avelt stitioasi. 2.E CTIPE Atf.\ "/'ltlittt cercettilll cltt lllxi tlcs. se obisnuiest. in cillstca tlttlrtiltlr. I. BSTE BINE SA DESCHIDA SF. 68." semn bun pentru el: era-ins'i semn rdu daci iupantAsEsrn vA MAr TRAr sAU vA MURI? cnnd .f sri ttrctiutltnt urtttasikrr llostri cl si ei sri facit reusit si o inl:iture... inainte tle a sc pune Sf' Evanghelie nu veti miinca Trupul Fiului Omuhli. pg -1a0 i7-r)' moarte. si ile nu vcti bea p. Ort e.i ltarnsfrrselc c uvt nit t t. ESTI BINE SA SE iITPANTASEASCA CRNSTINUT iN UTNUU. ca Evanghelie. amin graiesc voui.impirate Singr:le Lui. concluziile tiutriie.). pe care Preotii autoritari au lit.Anin. pirtinrire slu rle pe pintint (inr'. aceasti supcrstitie amiutestct de o anumit'i sect. Taine le-ar cBt BOLNAV. 1t)51. Scripturi (\i \l rcI. c'imia ii ptezice boala lunglr... VII'TII? Si X"6atsri 7i ohicehtri edBAnf+ti a. Prin aceasta ei rgnoreaz'i cuvintele cat- lucruri sfinte Cind se ofictazit egorice ale N{iintuitorului: . buln""ului si deschitli Sf' Evanglieiie uncle va I'oi' in vechime cdrtile eratt scrist pentru ci nu mai au parte de ea (ibidcrn p. d. aut. crrc c'. Pe lingi faptul ci deprimi rnoralul lr fcl ctr nttlt'rltintclt lloastrc.i din timpurile primrrc. MASIU. PEN- rNU A AFLA DACA MAI ARB DE TRAIT SAU fi vitimdtoare sau mai degrabd o ocolcsc pentru a trii MOARE? Aceasta prxctici este o superstitie si P!a1e f3 in voia patimilor. tlttpit ce ne \onl ti l]ltltllt bolnarului. EVANGHNTIE nron)entc ale vietii.

. intra in o noud c'isltorie. indriznesc si cunune pc cci rziposati (\l \l vol. p. ncstiintt Prezbiterilor sir faci si se botcle. iau anumite misuri de prelenire. CN INSENNATATE ARE BANUT PUS tA hotirit: . sau aruncati in groapi. fur anumite situatii. pentru ca sufletul sii aibi cu ce plnti pe luntra^sul Ilariou.. pentru ca cel rlmas in viati si poatii ce ii dau astfel pentru mort si pc sufletul mortului. nici sir uriini. 25). sau pizind si nu treaci il{OARTTA A DESPi\RTIT PBRECHEA INEWTN NN vreo pisicl pe sub masa pe care este asezat mortul. ii pericliteazzi. strlpungand CMASCA TATNA CUNUNIEI TANCA SICiUU.-. celui mort nebotezrt si c'.(. CEARA'. miucati. PENTRU CA MORTUT SA NU SE TACA adunlrii. Biserici (ibidem p.". 6sz. inci ii si pdgubeste. Sfintenia cu STRIGOI? Unii crestini intunecali la minte care cred ci nesfinterua nu au nici o pirtdsie (2 Cor. 6. CANO cu o lipusl inima mortului.Niurenea sI nu deie Euharistia trupurik.' att tratti ff ()l se di Sflnta intpartisartie bolltevikrr.t. cI scris este: . r\ceastii supcrstitie este rle srlrginte errticl.. piicitoaszi. SAU SA NdTNZN PRUNCII AVORTATI? aceasta este o credintl pdgineascl si sataniceasci. Acesti bani dati astfel ca miloste.. rkeasta este tl credintii clesartl.1.0 si 1t. DIN MANA IT{ORTULUI? Nu-i biNC. Apusenii obisttuiau a ptlne acest '.STINI IGNORAI{TI RUP O nu se arurci in groapl. ci se dau la copiii siraci sau l'"r cuNUNA DEAsuPRA cdrul M0RT? Dach moanea b'itrenii neputirlciosi. tuci 7. Si ca nu cullva tate proastal.Luati.. llollorttl cel incli. iar trupurile nror- DEGETUL. tt-t6.ru nurriu' (Cart. iar acela rispundeain numele mortului. lullte g'isi tttt irttliciu privitor la soarta boltravu. in lrcceasi inciderrti t'ad si acci cc ban in gura n-tortului.. desparte sotu curind dupi cunuruc.'r.nce. Si aceasta este o superstitie care E BINE A SE PUNE BANI iN CRUCEA DN contravine invltiturii Sf.ty-rt. SAU iN ilfANA MORTUTUP Are o inscmtti- trlor nu pot nici sI ieie. ACCASII 8. fapt care semnificl minI. . nici STITIOSI. cei morti. Si CUNUNIE. ttlci la tttiua lui. Accastl iuta gresita si lhstrrtla (lllitlcrlr 11. CE TUASUru IAU CRESTINII SUPBR- credinti de. I. biri.682).. clrtci trrtg sprt vrirf satl sprc botez sinrulat.ir sub patul coadl. DE CE UNII CRf. rcarnintin- nat sprc superstitii crccle cI din felul cutrt catl Sl'intele du-ne tle faptul cI marcionitli si ceriutienii oficiau un X{iride la funclul lirtgurite i. cei ce acunr o superstitie satanlci. introtlucrrucl o 1rcrs<tan'i i. Banii nu se pull la degetul tttortului. btr+).. ii cufundi in pdcat pe cei desfacerea cununiei. SN POATE PRNTINDE PREOTILOR SA strigoi.. se rupe deasupra nie. ca si-l treaci pcsrc raul Steyx.. Si aceasta este o cred.daci lnoare sau se sctlald.arti nu numai ci nu foloseste ntortului. usureazi sufletul riposatului.r celor nrorti. iar cei pusi la deget. se pot transforma in 6. erezie t fost combltutl de Sfintii Pirrinti carc au 4. la celui mort si pus ir cosciug o cununi.iruia ii puneau atrunlite intre- lui .

duiala in Biserica Lui. 17). 13l4). tu sI nu stitii. ESTT BINE SAT] ST]NT OBUGAIT RUDELE defaimati Biserica lui Dumnezeu'/" (1 Grr. B BINE SA SB SPARGA OAI. Cuvintcle . !1 Ec. I 1 I . nu voim sd fiti in neltiintd. ci adevirate super- vrea sd-l retini. dirrtii. ca ceilalti care nu au nidejde. l\lt. 7 6)' ce au adormit. despre cci sub anatemi (Apos. PENTRU CE UNTI TRAG DE SICRIU tA dem cd lisus a murit si a inviat. la orice slujbd. 16. eRAJTTURI. 66. Practica aceasta aminteste de boci il regreti si ar dori sd-linipiedice s'i plece. ninticirea relckrr. tA coPil iN srAnrn BISERIcA? Nu-i 10. este o superstitie! carc vrca sI simbolizezc sparg duieli) de aici si nu faceti Casa (Biserica) Tatdlui Meu. si nu prin infiereazi aspru marele ncoranduieli din lliserici. iar cei ce fac si practici pXgAnesti care contravin indemnurilor neordnduieli si defaimd Biserica carl sub afuriscnie si stdruitoare ale Sf. Bocetele si cintecele de j'ale. i p ar as ttts e le c uv t n itt' 63 9. dintre care moartea este cel casd de negustorie. pentru ci de cre. 6fl). c'i se face galngie si neorinduial'i in biser- SCOATERf. nu sunt numai apropiatd si traga de sicriu cle trei ori.tie catie: cekrr rima^si in urma nlortului le pare rdu de el. ll.Au doarii n-aveti cas'i si mincati si si beti? Au 11. E BINE A SE DA BANI MARUNTI..). scoaterea mortului din casi.. 22). 1. tot '&sa (credem) cd SCOATIREA I.A' LA bine deloc.UI DIN CASA. locul unde omul se intaftreste cu f)umnezeu. pesteri tilharilor" (loan J. este piginesc (\l V xrl. Pavel numai prin credintd dreaptd si fapte bune. SI CN INSEEMI'IA Dunnezeu. si ducl celor trecuti in cealaltd lume adevlratc ntes. al spargerii unci oale de lut in urma mor.A MORTULUI DIN CASA? Nu este bine. 683-684 d.62 inmorntdntart. erea. I. au o indoiti semnifi.Luati accstea (neorin- tului.. buna rinduiali.t -.noi tinem de tine.Fratilor. SA BOCEASCA NUPA NIPOSET CU DISPBRARE' Sfintele Pravile si Sinoade aratd cd Biserica este SAU SA PUNA BOCITOARE? Acestea sunt lumri rele. spargerea unei oale (ibidem p. linistea. 3. zicind: . Ponlenile ce . sa intristati. zicind: . care obisnuiau si-si estc rugat sd nu-i regrete si sd t-tu caute si-i cheme dupi smulgd parul in sentn de durere marc (ibklem p 683) el. dar carc nimicirc nu se poate realiza decdt I . rostite cu acest prilej. Mortulinsi toarele luate cu platl de pdgini. Pavel care zice: .. din partea rudekrr. un pirinte sau o rudi care la sate ating propo(ii scandaloase. Ap. N{entuitorul infiereazd aspru pe cei ce fac ncorin- acest r-rbicei. Ant.2r Gangra 5: V 7 +. INIc. Mai tirziu Marele Ap.. ca si nu vd in Sfinta Bisericd trebuie.. Si ici. ii va aduce impre- ACEASTA? in uncle localitati sc obisnuieste ca. in cazul cd s-ar face strigoi.9. p. si-i crute. NUCI. fiindcl au convingerea cI mortul le aude si poate tii de noi". domine pacea. Si acest obicei 12. pe cei adormiti intru lisus. la und cu El" (l Tes. aut. sinlul2nd cI nistc mijloace de exprimarea durerii.

tulburtre si isi continui vietuirea intr-o regiune subpdtttinteana. iertare. BAM SI ALTE iceste legaturi sunt folosite pentru faccrea de farniece OBIECTI? Si acea^sta este o superstitie si o credintii ritic- pcntru . iertare si dezlcgare. imbrl- ORCHESTRA CARE INTONEAZA IMNE FUNDBRN? cimintc. la nulartc.t inviern ate. BSTT BTNE SA SE PUNA iN BUZUNANUT piganisni. si pe cei care isi mortului. t). 2.r. desp'Itirea tmp. Lc. clnd con- unde el nu ar putea nterge avlind picioarele legate. nu Nlintuitoml . care le-au tinut impre riposatul nostru si treac:i .5.t nron)ellt. pomllit.. crcstirur isi perntit cdt de necunoscdtori ai adevirului qi intunecati la nunte sd amestece ceremoniile religioase cu cele luniesti si chiar sunt asemenea crestirli care fac lucrul acesta! (n. ntulti crestini intrind in panici.23-24. sufletul care este duh. aer. cantl coutluccnl sau sulltelu ctlttclusi dau oantenii pentru sufletul riposatilor sI le del acasi.legarca cununijlor" (ibidcnr p. rrltirrrrrl tlnrrtt.4 scos mai intiii afiri pe cei ce pliugcatt.din nroarte la viati si de pe unate ca pentru rugiciune pin'i s-au fxat asa. si anume: la botez si la cununie. r). 65 o4 Tnnrcrntilftttrt. nemaiaviud nevoie de hruri. pittd ce corpul s-a ricit copilci (N'lt. ti. si dupi aceea a slvirsit nrinunc'. sau ciintau din flaut". ducem pe riposatul nostru pe ultimul dmm (n. ATA. stiu cunt si desfaci ntai repede legitura de la picioarelc ficeeu tulburare. Nlc. ESTT PERMIS CA RAPOSATUL SA FIB CON. din care ele au in'orit. (rEt)' iti care isi are originea tot din piginisnt. mai cu seanld cind MORTULUI: PIEPTEN. p'iginesti. utr-si !llls('st(' nici o ittstil'icrtrt' slttt ori afard din Bisericzi. a face acelasi lucru chiar si la cel de al trcilea . api si de toate cele necesare in viata cea Daci la doud din cele trei nomente esentiale ale exis. Dup:i 14. pt. pfunintea-sci. trebuie s'i renuntiuu la zgotnot.i).3u40. Acest obi.53-54). tot la fel si si a rdmas intr-o pozitie respectabili si plicutd' Dc asenenea se desface irr grabi si lcg'itura de la mlini noi. arati tentei. AC. Respedarea acestor credinte desarte.).. ISTE OBIJGT\TORIA RUPEREA TEGATURII h pourpli si fhst de care am insetat o viati itttrcrtgrl. dupd imbricarc si lnciltare. llentm a avea speranli si a ruga pe Duntnezcu ca (daci a fost cazul si se puni). micar la acest din urntl moment. tc DE lA PICIOARELE ntORTUtUI? Nu cste nici obliga- spcrantii de iertare putenl avea pelttru p'lcatele neis- torie si nici necesard. pectare acestor superstltii intorc pe cei ce le practicl la r'. are o petre- sa de DUS PE ULTIMUT DRUM CU FANFARA SAU cere spnituall. I)acli nici acun) nu sunteln dispusi sii retltttltlitrt 13. Res. deci sI aibi parte de invierea cei isi are originea in pirgiinismul care credea cI mortul cea resnicd. in timpul citirii rugiciunilor de piusite in viatlr ace2rsta? Daci la invierea fiicei liri lair. care a a\ut rolul de a i tine virfurile apropi ricleau de El. pimint la cer" (kran 5..

f)ar cei ce plitite impreuni cu sufletele cu care au si vietuit pe . I p. 3.t -. ESTf. cE illsnut'drern ARE TRDCERBA vor si au posibilitate a-si face cavou. Arderea trupului inseamnl nimicirea lui. si asa este. credenr cu tirie in lesnicia sau pdni te vei intoarce in pinintul din care esti luat.. si murind INEINNIT DE A SE PT]NE CAPACUL? NU CSIC biNC. cum ci r'. este o mostenire de la strimosii romani tm noi.supra lui Adanl totul se sfincste cu moartea si ci dup'i moarte nu mai c rostind: .TI iN rq. pentru a fi judecate si rds- bui si ingropdm pe riposati numai in pdni2nt. o puni cei ce au si posibilitatea si dorinta de a face din care sunt tribunale de judecarea faptekrr (ibidem p 6UJ) lcrcul krr de leci o 'ailev'iratA capodoperd. vor imoca nioti\ul COCOSTLUI SI GAINTI PESTE GROAPA? ObiCCiTIIdC A econoniei de spatiu si mai mult decat agrt. Si am fi ingropati de cineva in cavoul lui luxos. DAU TRUPURITB SA IIE ARSB LA CRIMATORTU? E$TB BINE SA NCNOPAM PE RAPOSA. (rtt{).) Aceastd convingere a krr o scriau pe monumentelc 20.l)l) lnmorminfarttt Si .iposatul isi r[s" apartine tot pinrantului.. (lhidcnr p. iar cdnd a care aveau credinta fermd in subvietuirea rdposatilor. adicd in pirmint csti si in plmint te vei intoarce" ([ac. vor argumen- se cla de p.. se ?gonesc duhurile rclt (\l \i vol.tn^na cocos cru giini pestc groapd (in unele ta caci chiar Nlintuitorul a fost ingropat ir mormint nou pdrti ozmenikrr care o sapd).11. De acee4 isi ard CAVOU? Drryd ce primii oanieni au c'ilcat porunca a*scul. Dar noi. CE TREBT]IE SA CRDDEilI DESPRE CEI CN iSI funcrart' prin initialclc S.. 19)' Daca realcituirea lor din elementele din care au fost compuse i'om respecta hotirirea lui Dumnezeu dupd literd" ar tre si in reunirea lor cu sufletul. Dunnezeu a rostit sentillta nxrftii :i. noi nu ne-am aceasta este o superstitie in'oral. Dunmezeu fiind. carc vestestcl solul acekrr locuri era numai piatrd" si niai mult decat arat.r. incit ..' L' u u t' llitI 67 16.. BINE A SE ARUNCA BANI PE MORT de sdraci. Dar nu trebuie si uitzint cd sutr socotindu-se ci prin cantatul crxosuhd. T. murit a fost ingrnpat intnn mormint diruit? (n. Care. cstc mostenire pagani slpat in piatrd. incit si nu avem ur kx de ingfopare. care si inghiti 18. ARUNCARIA in sine zeci si sute de mormintc alc celor ce nu au undc UNUI BULGA'R DE PA'MANT PISTB COSCIUG? si-si odihneasci oasele. orelc timpului. L. trupurile dupi moartc numai cei ce isi inchipuiesc ci tirii.in definitiv si caroul despre iudecata particulari. crestinii.''. incit a fost inmormintat intr-un mormint ddruit de cineva Si noi.n-a alut unde si-si plece capul".. din gresita conceptie vitima cu nimic din cauza a(easLl. 6E+). intrcbarea pe carc trchuic sA si- cumpari trecerea prin cele 24 de vami ale v'izduhului. T. atit de sdrac sa flcut pen- Urana usoari".sa-i fic Oniului. cd illlntuitorul era atat de sirac. cici nemurirea sufletului si in invierea trupurilor.in sudoarea fetei &rle iti rei mfurca piinea t4 nimic. r. daci arn fi atat 17. oult vor putea privi in mhi pe Fiul Acea^sti aruncare insotiti de rostirca cuvintelor . CE INSEMNATETN ARf.rtr.

SE POATE EACI POMANA CU TUAICENN NE pedeapsl (Dionisie Pseudo Areopagitul. pg. 15.Cel ce s-a sinucis fiind bolnav sau iesit . ApostolParel (l Cor. iar pc stit si ingrijit si dupi desp'irtirea lui de suflet.1. de untle s-a si zidit" (lov 34. 14). 139 140). CARI POMINI NU SUNT PRIMITE 20). si parnstnseb cutttnite 69 ptirnant (Dionisie Pseuclt>Areopagitul. cici aceastidezcrtare se socoteste sinuciclere spiri aceasti boali sunt bintuiti de duhurile rele.. lipsind pe cei riqxrsati de folosul cuvcnit. 149-1i0)..1996 Care a fostingropat si a statiu sinul pinrintului trei zile. Pentru noi. lt)52. p. templul lui Dunurezeu..217. nu sunt primite pomenile facute cu cinritir pot fi mai usor alungate. ort. V vol.r r r. Scripturi si in alte locuri.19).. f . si nici . si nici 3. Luca (8. pentru cI Dumnezeu insusi a zis lui buni voic nu pot beneficia de slujba inmorminiiirii ofi- Aclam: . ciatri de preot. adicl rimtrsitele pcntru neimplinirea datoriei ce o are fati de riiposatii sii. care in tuald.. Bis. CBI CE SE SINUCID. pgf.ci pimint esti liin pirntint te \ei intoarce" (Fac. poporul rnai punc elicerncil'. . trupesti ale Sfintiloq pfstrate uneori in chip ntinuna| pc cerc lrrai ntult ii rufunda.3. a. Asa ne invati Sf. p.Desplc icrarhia bis. I.. . sunt o dovadi vie a cinstirii pc care noi o dint tntpurilor si darurilor ninunate. Sachclarie.. dannabil... aur). Sfintele N{oaste. 19).Sf.ficandu-se incep'itur:i invierii celor adormiti" (l Cor.6E !. fiind ispitite sd intre bani proveniti din furturi si nedreptiiti. tntpul ontului este aceastir l)racticl in leglturd si cu cele expuse de Sf. .. intru care lonrieste Sl' I)uh. Iar ca pildi vie avem pe Nlintuitontl insusi.Tot pintiintul in pdmint va lllerge. 24.15). De aceea se cuvine si fie cin. Crcd. POT FI INCROPATI tuarnlin trupurile celor ce l-au bine plicut.icute pentru cei pe Mrre in cimitir. pentru cei bolnavi de epilcpsie este o care i-a prins moartea. pe care harul lui Dttmnezeu le 23. carc cum zice Sf.. in trupurile celor ce sc fac strigoi. nu pot fi inmorniintati in cimitir. din minti poate fi slujit" (Nic. iN{eNrEn LUI DUMNEZEU? pomenile si mrlostenrile 21. Vasile cel cununil. Nu sunt primite pomenile f.6g4. tl. (inr'. Ev. prav. de pild'i: nu se pot face vreodatii pomeni sau parastase fur in amintirea lor.i la 22..3. Timotei can. De-asemenea. . NSTE BINE SA SE CITEASCA iN CTNTITM pcntru cei rlposati. atit la risplati cat . ficute de cdtre cei ce triiesc in con- EXORCISME PENTRU CEI EPITEPIICI? Acest obicei cubinaj. bazttit pe credinta czi cei ce suferi de xi. 27). e. nu sunt primitc pdni ce acestia nu se vor cle a cere Preotului s'i citeasci Molitfele Sf. 169t.. \/11. despre demonizatul din Gadara. 1851. cap. I p. pre..i. \{1. 1617:6. rlezertati de la credinta ortodo- superstitie.Despre icrarhia bis.. r. DULCE iN ZU-U DE POST? Acest lucru cste con- criceasci". Noi ingropdnl CU SttUBA OFICIATA DE PRDOT? Sinucicasii de pe nrcftiin pintint. este locas locrria prin ntornrinte (\. iar nu ars cci vii ii incarcl de piicate pcntru incllcarea postului si ca un lucm netrebnic. u r.. decat si-i ritlice in r. al suflctului si infintit ctl acesta.

SB POATE DUCE UN COCO$ AtB tA SF. cel care aduce ptrsiri la Altar provoaci si hazul credinciosilot cauzat lumini in acea^sti situatie. si tuturor celor poatc a\ea urmiri negative in rindul celor vii. se lasi a se intelege ci cel plecat dintre noi MURIT NEIMPARTASITI.r estc biner ca acei ce sunt se crede inir-un lucru firi logici si fdri temei.rd bdgare de scami" lfsind si se creada c'i el este un insisi.. 88' .". ACCASTI fi fost aici.i nestiutori. dizolvare. dacdai NEIMPARTASIT SI FARA TUMANARE?. care privindu-i le rinduri Mintuitorul nostru Iisus Hristos a mirturisit.nti formulare . Este si tr nevoiti sd faci anuntul unui deces.neant". can. care neagd viata de dupi moartc iUpAnfASnSC? Aceasta este o superstifie pentru cI si invierea moftilor. Intru cat acest lucru milosteniile fdcute rudelor. clt si prin faptele Salc. din-d un exemplu riu celor din iuq indeosebi ateu.Frate- mdrturisire p.iUti. r).. neglijenti ne-ar surprinde moartea intr-o asemenea ALTAR CA JERTTA PENTRU CEI CE MOR stare.nefiinti" este echivalent cu cuvintul .. rJar atit de nepotrivit si condamnabil. si nu o facd acea:sta minciuni pentru cd cei ce fac aceasta se mlnt pe el fd.I IUMANARI CNTOR CE S[ foloseste ar fi un ateu. POT SA SE FOLOSEASCA CEI CE AU in nefiintd". iar cel ce o TRU f.. Mart4a-zis cdtre MA:rtuitorul: . el poate de la care se primeste rlsplatd (n. Cuvintul . neimpirttrsit si fari lumanare" (n. fi socotit ca si o superstitie..CU CE FOTOSIM PE CEI RAPOSATI supravietui dupi moarte. celor bogati. ESTT POTRIVIT A SE FOLOSI E}(PRESIA Sfintei Biserici prin introducerea de pdsiri in Sfdntul Altat abatere condanuratd de Sinodul \rl ec. urmeazd si le mostenesc obiceiul (n.mort nespoved- doui picate niari: suplinirea Sf. amigrndu-ne cd. fratele meu n-ar fi murit. Deci prin ace'." mireanului care le aduce' Pe lingd picatul celui sul cuiv4 vom aduce c2teva argumente care sa facl care amurit nespovedit si neimpirtlsit. nevirurvati .. Iisus ia zis: . in nenumdrate copiilo. si profanarea 28.. daci din 25. r.. si parastastlt cuvuritt J1 70 innrorminrarta a murit in stare de nepregiitire. adicd de cintatul cocosilor in biserici (n.. r').. TNNCATVN N POUTTTIIC . disparilie.. clnd anunta in ziare sau la radio dece- iitir. ca noi rnm 27. rdmane si pentru noi sansa de a fi trecuti de NBIMPARTASITI? Prin aceastd abatere se sivirsesc urmasii nostri in pomenic cu numirea: .f)oamne.trecut 26.inexistenti" sau . atit prin cuvint. dupd ce Lazir a murit. DACA SE iil{PART PEN. 'APRINSE a incetat de a mai exista cu desivdnire.TRECUTN NEFIIMA" ATTNCI CENN N[ REFTRIITI LA CEL RAPOSAT? Pentru cei ce din nestiintd folosesc prin caterisirea Clericului care le primeste si prin du acea-sti expresie. Astfel. Impdrtlsanii printr-un it.MORT NESPOVBDIT' sora lui.).i nu poate folosi cu nimic pe cel ce . De acec'. sau cd anuntd moartea unui ateu... r).

ca inainte vizitorii. ca sd vedeti lumina.in alti vreme. Nlarta i-a zis: Stiu cI va inr. a tiricinc triieste si crerle in \linc nu va nturi irt r..Amar lui.i smoali si mergea la nrormin- cetate a vdzut de departe un mort care efa dus la tul nenorocitului aceluia ca sIi ardi trunul.ie. va trii.trecut in neflintli"^ nergeau imprejurul mortului. pentru ci si priginii nate desfrinate. Altii mergeau in jurul lui si il stropeau pe mort cu api rdu mirositoare.'ia la itn'icrc. ticirlosilor crestini. a vizut Sf. iar altii prin vdzduh zburau imprejurul mortului sr nriros urit iesea din trupul acelui picltos. intrebare.ntai nlare garantic I e. Sivirsrn- groapi gi omul acela era foarte bogat si multime de du-sc ingropiciunca. marii diavolilor. .eac" (krur inceput a nu se mai simti pe sine ntult timp.us. Si iati. r. erllresia . Si Iisus ilr zis: . chiar tlaci vA nruri.Er. a Il. avlind ochii invlpiiati. care tinea in . Si tineau tentei nostre vesnice este Invierea l)ornnului ltostru nistc saci in mlini si turnau cenusa ne oanrcnii care Iisus l{ristos.72 :f ililtor Dttittf dr{ tr si pnritsfrtsclc crtvt n Ite /o le tliu va iuvia".. ea nu poate fi veselic jucau si rideau firi de msinc. Si era aproape de Sflntul . iar altii guitau ca creclcau si cred in existenta unei vieti nenruritoare (n. iarisi. care este vino- vat cle toatl rdutatea". cici al lor era mortul acela. ce se petre- viata: cel ce cretle in N'linc. 1-26).tii cnA fiogaffiirl{ zgomot mare ficeau. nici farUatuca\ ftf*deftgi etpdrts fe unuia. vom aduce la rnijloc un pasaj cutremurittor Privind Sfintul. iar clericii cintau pe lingd el obisnuitele cin- si pllingind cu mare jale. Iar Sfintul vedca. a vizut pe unul drn mai din viata Sflntului Andrei cel nebun pentru Hristos. altii urlau ca si ciinii.. amar lui".. Iar altii cle bucurie sl cle nu este de origine crestitli. Ba nrat mult. tdri ale ingropirii si plingere ntulti se auzea de la ai irt zirtlt cra tle apoi' . Dar cea. in concluzie. deodati. cdcr cin- innwmnmdri ponpn& lt tfui 5t strdfucitp? tati unui ciine: uCu sfintii odihneste suflctul lui.{ntlrtli c1i nlcrgex popor nergea dupi dinsul. Dr-rpri aceea a umlat invierea lui Lazir cel -U vzizut o nrultime de ara:pi mergind inaintea nurrt cle patru zile. Si cea la mortul acela si a stat privind si. umblind Sfnniul Andrei prin miinile sale pucioasi . luminlrilor si strigau: .Si nu vi dea voui Dumnezeu. si incd Pentru a gisi rdspuns la aceasti grea si ultiml robul lui Dunrnezcu il numiti De accstrl.. porcii.rrlt si sii.r strnt invit. Iar altii din urmi mergeau plesnind cu miinile si cu picioarele si Ar ce wfib*scr@s.). cu ntulte luminlri si cu ingerulin chipul unui tanir frumos cupriirs de mihnire tdmi. batjocorind pe cei ce cintau si asa griiau intre dansii: . ca niste nerusi consrderati nici de origine piginl.

cd torul mortului pe care l-ai v'izut ducindu-l la ntormint celpdzit de mine este acum de risul demonilor". Si i-a rlspuns ingerul: duhurile necuratilor. nu voi tdcea. isi aducea aminte de nenorocitul acela. m-am pe care Sfintul Andrei vorbea cu ingerul. cel in chipul vipiii. iar pe inger nevizindu-I. uritor de oaneni. ale. . 2 oct). sd incetezi de a mai plinge. Pe sdracile oamenii. slujitor al Dornnului Savaot Atottiitorul.Pricina plingerii mele este aceasta: eu am fost pdzi- mi intristez si de durere mare mi cupriqd plingind. Pentru aceasta o. Si Sfintul Andrei azis cdtre sfintul citre dinsul. avind. pe care ii vorbea de du-i: . prietene. zicin- argint. inseldtoq nemilostiv. rogu-mi dar tie. de acum pdnd sule al lui Dumnezeu. cam la trei sute de suflete in acele urate si groaznice s-a apropiat de acel tinir care plingea si ia zis lui: picate dc desfrinare.De vreme ce vrei si stii aceasta. eu . nefiind vrednici de aceasta. pe care l-a vdzut ducindu-l la mor- iarni si pe mulgi a ucis qi i-a ingropat sub pardoseala graidului de cai. Iar tu. incat a avas in cursl cei de aproape ai omului mort si pentru aceasta plinge.Rogu-md tie.Acum am inteles cine esti tu. mai era si desfrinat. vizdndu-l pe mdngiiat pentru necazul meu. Iar cei ce mergeau pe ulita cind ca aurul cel curat si vizdndute pe tine.. Acestea griindu-le ingerul lui Dumnezeu. si la sfirsit fdrd de pocdintd a venit. in veci". cum aiureazd si cum vorbeste in vint. mincinos. nevrednic fiind a vorbi cu riu si le lua cam'iti si cdlcdtor de iurdmint. insd era el stind si vorbind singur. ci iti voi spune 1ie. spune-mi care au fost picatele lui pentru care l-au luat diavolii din mainile tale?" A rlspuns de lucrurile sale. Si a renit asupra lui secerisul si l- a aflat pe dinsul moartea nepociit si.rut cu ce fel dc batjocurd era petrecut de dup'i un mort cum plangi tu". socotind Andrei cl acestl era un tinar din aprindere si il ura pc Dunmezeu. Si a^stfel era pornit spre necuratd mint si pl2ngea cu amar pierzarea lui" (\l Sf. iubitor de nepriceputul?!" Si ilimpungeau pe el si il goneau. Acest om era un bdrbat cinstit de impirat.Juru-te pe tine.. si se sature sfinte ingere. iar necuratul lui trup clci nu am vizut niciodati pe nimeni plingand asa insuti ai vi. oarc griiesti cu vintul?" Iar sfdntul ticand si slugile sale le chinuia cu foame si cu bdtaie si ii llsa fdrd imbrdclminte si fdri incdltdminte in zilele friguroase de mergind la un loc a^scuns. de vreme ce el a lucrat cele necurate dinsul: . ii luari diavolii sufletul. niari bunititi. a zis si pe el l-a luat diavolul la sine si aceasta este pricina plingerii si mihnirii mele". ziceau intre ei: .il vedeti pe foarte picdtos si foarte cumplit in viata sa si dupi toate nebunul acesta.Ce-ti este tie. ci imi spui si mie care este pricina plingerii tale. sfinte suflete. pentru cd vid frumuse{ea sufletului tdu cel sflnt strilu.. . Cu aceste vorbe s-a dus ingerul de la Sfintul Andrei. flcdndu-se nevizut. Deci...74 innrornnntarta si pdrastasek cuvtttitt 75 Andrei si. Andrei. negrditc pdcate . plin de ingerul . vei fi intru bundtltile Dumnezeului tiu. nebunulc.. pe Dumnezeul cerului si al pimintu- lui.

....... ............. . ...... au parte de inmormintiri pompoase gi slujbe strllucitc? ................................... ...51 Abateri gi obiceiuri pigdnegti pr^cticate lainmormintiri!............33 Slujba inmormint'irii sau prohodirea....... 58 Cu ce se folosesc riposafii care.......... ......... .....3 Pregitirea pentru intdmpinarea nortii............ ...4 I Cobordrea in mormdnt a riposatului qi pecetluirea mormintului .6 Cum pregltim pe raposat pentru inmormintlre?............ ..............72 ................46 Pomenile gi soroacele de pomenire ale riposagilor . ......... ...3t Drumul riposatului de acasi pini 1a Sfdnta Biserici. bogali fiind...... CUPRINS Picatul gi N{oartea .l6 Privcgherealingatrupulrlposatuluil.... ...................... dar incircafi de firidelegi.......... ..............