You are on page 1of 2

Bimbingan, Kaunseling Dan Psikoterapi

Aspek Bimbingan Kaunseling Psikoterapi
perbezaan
Konsep Proses bantuan kepada individu ke Proses interaksi antara kaunselor  Proses rawatan psikologi yang
arah pengetahuan, pemahaman terlatih dengan klien yang dijalankan oleh pakar kepada
dan kemahiran mengalami kekeliruan kepada pesakit ke arah perubahan
memahami diri dan persekitaran persepsi terhadap dunia realiti
Matlamat Memberi nasihat, panduan dan Matlamat kaunseling harus  memulihkan kekeliruan,
pengajaran kepada pelajar yang dikehendaki oleh klien. kecelaruan mental dan emosi
memerlukan Kaunselor harus bersedia dan mahu dalam pembentukan semula jiwa
bimbingan adalah khidmat yang menolong klien mencapai  melibatkan keseluruhan
menggunakan akal fikiran dalam matlamatnya. perubahan ke atas struktur
membantu seseorang individu Kaunselor harus dapat menilai sejauh peribadi klien
dari aspek pendidikan, manakah klien telah mencapai
membantu pelajar memahami diri matlamat tersebut
mereka dan dari aspek mempertingkatkan kebajikan individu
perkhidmatan, bimbingan
dan juga perkembangan
merupakan satu prosedur dan
proses yang dirancang untuk psikologikal
mewujudkan hubungan
menolong.
Prinsip  Bimbingan dan kaunseling adalah proses pendidikan yang terancang  Menggunakan teknik hipnoterapi
dan berterusan. bagi tujuan membantu pesakit
 Bimbingan dan kaunseling adalah untuk semua pelajar. mengenali dan memahami
 Semua pelajar mempunyai hak untuk mendapatkan pertolongan apabila masalah yang menyebabkan
mereka memerlukannya. kecelaruan jiwa yang sedang
 Bimbingan dan kaunseling adalah untuk menolong pelajar memahami mereka alami
dirinya dan orang lain dengan mendalam, menjelajah tujuan hidupnya,
dan menolong memilih serta merancang hidupnya dengan berkesan.
 Bimbingan dan kaunseling menolong individu menyedari kelemahannya
dan memberi fokus kepada kekuatannya supaya dapat
mengembangkan kekuatannya ke tahap maksimum.
 Bimbingan dan kaunseling adalah tanggungjawab bersama iaitu
membawa maksud kerjasama dan hubungan erat bukan sahaja antara

seorang yang profesional Psikoterapis. mempunyai proses. jenis Sesiapa sahaja tidak kira individu Kaunselor. ubat-ubatan. teori sebagai masalah yang serius. ibu bapa dan masyarakat. berlandaskan kemahiran kaunseling garis panduan perlaksanaan. Ini adalah untuk memudahkan berinteraksi antara kaunselor dengan pelajar lalu baru dapat mencari satu penyelesaian yang baik dan berkesan untuk mereka. tidak dan terlatih dalam bidang berkenaan profesional dan terlatih dalam bidang profesional berkenaan Kaedah Memberi bimbingan. Terapis. tunjuk ajar. klien Merawat pesakit menggunakan menolong tiada syarat etika.  Bimbingan dan kaunseling memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai pelajar. etika. Menolong klien mengenal diri. ubatan. tidak melalui yang normal dan tidak memerlukan kaedah psikologi disamping ubat- proses. klien yang menghadapi menggunakan kemahiran. berlandaskan etika. Seorang yang pekerjaan (guru. kaunseling menggunakan kemahiran-kemahiran kaunseling . pentadbir dsb). tiada teori khusus. teori menggunakan kemahiran-kemahiran sebagai garis panduan pelaksanaan. mempunyai proses. kaunselor dan pelajar yang memerlukan bimbingan tetapi juga dengan pihak sekolah.