You are on page 1of 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2016
GRED
NAMA PYD JAWATA
N
NO.K.P.
TEMPAT
JANTINA BERTUG
AS
JAWATAN GURU PENDIDIKAN ISLAM

MELEBIH
PENILAIAN I
BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA PENILAIAN AKHIR CATATAN
PERTAMA SASARA
N

MenyediakanSukatanPendidikan Islam /
1. KURIKULUM 1
kemahiranAl-Quran Tingkatan 1 dan 2
MenyediakanHuraianPendidikan Islam/
2
kemahiranAl-QuranTingkatan 1 dan 2
Mengendalikanurusanperjalanan P&P kelas
a. MerancangdanmenyediakanRancang
anPengajaranTahunan
b. Merancangdanmenulis RPH
Pendidikan Islam / Kemahiran Al-
3
Quran Tingkatan 1 & 2
c. Melaksanakan Isi
KandunganSukatanPelajaranPendidik
an Islam / Kemahiran Al-Quran
Tingkatan 1 & 2
Pengurusan, PenilaiandanPeperiksaan
a) Menyemakdanmenandabukulatihanp
elajar
b) Merancangdanmenyediakansoalanpe
nilaian
c) Merancangdanmenyediakansoalansu
matif
4 d) Menyemakdanmenandaskripjawapan
e) Menyerahkanmarkahujian /
peperiksaankepada guru tingkatan
f) Menyediakananalisanpencapaianmen
gikutmatapelajarandankelas
g) Menulismarkahdalambukurekod
h) MenghadiriMesyuarat ‘Post Mortem’
PanitiaPendidikan Islam
Guru Tingkatan 1 & 2
3 PENGURUSAN HEM
5 a. Merekodsemuamaklumat murid
dalambukukedatangan
Guru Tingkatan 1 & 2
a. Memungut,
6
merekoddanmengeluarkanresitpemb
ayaranyuran
Guru Tingkatan 1 & 2
7 a. Menyerahkanwangpengutankepadak
eranikewangansekolah (pejabat)
Guru Tingkatan 1 & 2
8 a. Menyediakansuratamaranpontengse
kolahkepadapelajar
Guru Tingkatan 1 & 2
9 a. Melengkapkanbuku/kad/slip
penyatakemajuanpelajar
Guru Tingkatan 1 & 2
10 a. Mengurusdanmerekodagihandanpem
ulanganbukutekspelajar
Guru PenasihatPersatuanPendidikan Islam
a. Menasihat,
4. PENGURUSAN membimbingdanmemantauaktivitipe
KOKURIKULUM 11 rsatuan
b. Menasihat,
membimbingdanmemantaumesyuar
atagungpersatuan

Melatihkawad kaki pasukan KRS Guru PenasihatRumahSukanMerah a. Mengurusdanmengelolaperhimpunan 18 rasmisekolah d. Melaksanakansegala program berkairandengandakwahIslamiyyah 20 di peringkatsekolahdandaerah b. 16 pemantauandanpengawasanblokdan kawasansekolah b. Melatihpasukan MTQ (Tilawah Al- 12 Quran 2) Guru Penasihat KRS a. 17 menilaidanmelaporkankebersihanbili kdarjahdankawasansekolah c. 15 membimbingdanmemantauaktivitiru mahsukan Guru BertugasMingguan 5 PENGURUSAN AM a. Membuatrondaan. Memastikanpelajarmendapatpengeta huanberkaitan Islam Ahli Jawantankuasa PIBG a. Menjalankantugasmengawaspeperiks 19 aanAwam – PMR/SPM PenyelaranDakwahSekolah a. Melakasanakansecarabersamasemua program PIBG BILANGAN SASARAN YANG DINILAI JUMLAH MARKAH PENCAPAIAN SKOR PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR PP1 PP2 PYD . Memantau. c. 13 membimbingdanmemantauaktivitipa sukan KRS 14 b. Menghadirimesyuarat PIBG 21 b. Menasihat. Menasihat.