You are on page 1of 38

trINESS

I

1. Prefafd ..............2 4. lnformalii importante ..........25
" Avansul
* Folosirea avansului
2. Lyoness International AG (Compania) ................ 3 " Prezentarea de oportunitate (A4)
" Contactul telefonic (model)
* 5 Categorii de Decontare
3. Lyoness Program Training cele 10 avantaje ........... 5 * Avansuri bon valoric posibile
- * Startul optim
* Cashback * Perspectiva dvs.
* Bonusul de prietenie
* Bonus de fidelitate
* Buget de fidelifate 5. Succesul in afacere ...........37
* Premiu de fidelitate
* Premiu de partener
. Unitdli de decontare bonus 6. Postfald ...........46
* Transfer de unitdli
* Premiu de volum
* Bonus de volum 7. Formulare ............... ......... 47

8. Notitele dvs.

Seminarul dvs. Lyoness Day IZ I Prefatd

t

Drag& meirL:ru cnc$$l
Felicitiri! V-a(i hotdrAt sd faceli mai mult: mai mult
pentru dumneavoastrd, mai mult pentru familia dvs.
Fiecare membru Lyoness se bucurd de avantajul ,,Bani
inapoi la fiecare cumpdrdturd" 9i fiecare are posibilitatea,
sd construiascd pas cu pas, prin recomandiri, un venit
suplimentar.

Participarea la un seminar Lyoness Day este un pas
important in directia buni. Seminarul vd oferi multe
informatii interesante gi mportante, care reprezintd baza
i

pentru construirea unei afaceri de succes 9i de duratS.

Doar cel care cunoagte 9i aplicd strategiile de bazd poate
sd aibd succese mari. La seminarul Lyoness Day veti
cunoagte exact aceste strategii de bazd.

,,Ceea ce se afld in urma noastrd gi ceea ce se afld inaintea
Pentru fiecare, care doregte, este posibiloricdnd succesul
noastrd conteazd prea pulin in comparalie cu ceea ce se
cu Lyoness. Singurul lucru pe care trebuie si il faceti este
afld in noi. $i dacd aducem la suprafald ceea ce se afld in
sd oferili aceste informa[ii cunosculilor dumneavoastrd.
noi, atunci se intdmpld minuni."
Cu atitudinea potrivitd, un scop personal clar, cu un plan
exact 9i cu strategia potriviti vd puteliindeplini dorinlele.
Henry David Thoreau
Cu un concept exceplional, prin decizia de a actiona, cu
o atitudine potrivitd 9i perseverenld, succesuleste posibil
pentru fiecare, in orice moment. Experienta, cdteva
,,Ceea ce vd cere inima este exact acel lucru pentru care
exercitii, precum gi cunoagterea unor reguli de bazd
sunteli pe lLlme."
pentru construirea unei afaceri reugite, vor fi sprijinul pe
Cheia spre fericire 9i succes
drumul cdtre telurile dumneavoastri.

Vd dorim toate cele bune pe drumul dumneavoastrd - de
la un venit suplimentar pAnd la o noud activitate de bazd
,,Succesul nu este ce gdndegti, ci esfe cum gdndegti."
cu posibilitS[i de cdgtig mult peste medie.
Anonim

Bani inapoi Franfa. Macedonia. Belgia. Marea Britanie. incd din 2001 gi-a perfeclionat programul.000. Grecia. prin alianta Holding EuropeAG. Elve{ia. sd construiascd un venit suplimentar Clien[i: 2. Slovenia. consumatori Lyoness. este o societate pe actiuni cu infiin[are: 2 iulie 2003 sediul social in Buchs. Parteneri comerciali din diferite brange iSi Austria. O societate internationalS de cumpdrdturi. ^. Lituania. o societate mare de cumpdrdturi. . Acest concept este valabil in multe domenii ale vie{ii. Olanda. Portugalia. Spania. incAt to[i poatebaza 9i care este in permanenti dezvoltare.Fiecare client se bucurd de avantajul . per cumpdrdturS. Dupd ce aceastd idee s-a dovedit AG. care aduce fiecdrui participant avantaje: Filiale: . Elvetia gi sediul operalional la Angajali: 490 in toatd Europa Graz. prin marketing activ Pie[e in devenire: in toatd Europa 33 de {iri de recomandare. la fiecare cumpdrdturd" 9i fiecdruia interesat de Cipru business i se oferd posibilitatea. Turcia.desigur gi datoritd unei echipe cu experien(i. Lyoness Day |3 | Compania CAteva date: t Lyoness InternationalAG. pe care se Aceasta are o putere de cumpirare atdt de mare. in 2003 a infiinlat Lyoness omul de afaceri a avut ideea sd infiinteze.. . Slovacia. Ungaria. pentru comercian[i. consolideazi pozitia lor pe piatd prin comunitatea de Romdnia. care va cuprinde toate firmele infiinlate ulterior.Seminarul dvs. care se dezvoltd 9i astdzi extraordinar cu cei asemenea lui. Datoritd participan[ii primesc baniinapoi. Suedia. initiatorul Lyoness Holding Europe AG a conexiune cu clientii.000 clienti . LYONESS ilanagement LYONESS Sorvico Contsr Societeli nafionale SocletSfi nalionale AT LYONESSAustria CA LYONESS Canada SK LYONESS Slovacia NY LYONESS NswYork HU LYONESS Ungaria CZ LYONESSCehia BG LYOI{ESS Bulgaria DE LYONESS G€man|a Ro LYoNESSRoilANA SB LYOilESSSbrbia SL LYONESS Slovohla lT LYONESS ltalia PL LYONESS Polonla GB LYOilESSAnglla TR LYONESSTUTcIa CH LYONESS Elv4la CR LYONESS Cro4la GR LYOilESS Grocla l{L LYONESS Olanda BE LYONESS Belgia lR LYOilESg ldanda F LYOilEaS Franla illK LYOI{ESS tacodonla SE LYOilESSSuodla LT LYOilE3s Lltuanla E8 LYOI{ESII Spanla PT LYOI{E38 Portug€lia . ltalia.gi numdrul lor cregte in fiecare zi! gi sd dezvolte aceasta pdnd la o activitate profesionald principald. Cehia. lrlanda. Austria. Serbia. ca intr. Bulgaria. Hubert Freidl creat din acest motto o idee de afacere. Germania. a fi profitabild pentru consumatori 9i un mijloc atractiv de Hubert Freidl. extinderii extraordinare s-a infiinlat Lyoness International un sistem de discount. Polonia. Croalia.

Aristotel Astdzi Lyoness Holding Europe AG numdrd peste .Formula absolutd a succesului incepe cu a te hotdri 2. fiind recompensa[i succes pe termen lung doar acela care este congtient de pentru aceastd activitate. in total.Seminarul dvs. . Hubert Freidl Programul Lyoness este transparent gi corect pentru toli Seminarul Lyoness Day reprezintd o bazd importantd participanlii.org tyoness .000 de localii).Suntem ceea ce facem in mod repetat. prietenilor 9i cunogtin{elor lor. Folosili informaliile pe care le primili la le oferd tuturor celor interesati. trebuie ca mai intAi s6 O parte din cdgtigul intreprinderii ajunge automat la completeze sistemul cumpdrdturilor cu bonuri valorice fundatia Lyoness Child & Family Foundation. personale! gi cu orientdri spre viitor.000 de parteneri ce vrei!" comerciali (peste 150. infiintatd in 9i dupd aceea si il inlocuiascd.un program multilevel unic qi corect pentru to{i" CEO Lyoness. care sprijind cei 2. Lyoness Day |+ | Compania Lycness CashbackCard ..600 de participanti pentru Lyoness Community. Doar in primul an au fost mdiestria nu este un act. 490 de viitoruluidvs..000 de membri gi peste 20.000 de membri Cashback gi parteneri Cashback 9i care ii invat6 pe interesatii de business la seminarii despre posibilitdtile . acum! angajati ai Lyoness Holding EuropeAG 9i cele 29 de filiale in 26 de state ale Europei formeazd o echipi puternicd Succes pe drumul telurilor dvs.www. Un proiect cu totul deosebit: Cardul viitorului pentrir ciienti Ajutcr pentru oameni nevoiagi - Lyoness Child & Famiiy Foundation Lyoness CashbackCard.000. Fiecare cumpdrdturd cu mai 2008. Poate avea membri. Pdnd la sf6rgitul Anthony Robbins anului 2012. . posibilitatea sd cdgtige acest seminar gi aplicali-le.Prin educalie . incepeli congtient organizarea bani din cumpdrdturile altor participan[i. Este un program Multilevel care anumite reguli. multe ganse in viatd . programul este promovat de cdtre pentru construirea reugitd a unei afaceri. de aceea existente in programul Lyoness. care are ca motto . Astfel. membri din 33 de tdri europene vor avea posibilitatea sd se bucure de avantajele cu Lyoness.000. ci o deprindere!" cooptati 7.lyonessfoundation. care astdzi este valabil deja la mii de parteneri comerciali.sustinem Lyoness CashbackCard la un partener comercial Lyoness viata" gi le oferd oamenilor nevoiagi sprijin pentru mai aduce bani inapoi in cont..

{ Programul de decontare Lyoness reprezintd unul dintre cele mai dezvoltate sisteme binare de decontare in Network Marketing. Cine gtie cum functioneazi ceva. in Seminariile Lyoness Day veli gdsi tot ceea ce trebuie sd gti[i despre modul de functionare. Cu cdt este mai bine inteles programul Lyoness. Lyoness Day |5 | Programul de decontare Lyoness "\ I . cu atAt mai clard va fi recunoagterea gansei personale pebaza celor prezentate. are posibilitatea de a pune in aplicare. precum 9i despre posibilitdtile de cAgtig cu Lyoness.Seminarul dvs. .

Lyoness Day |6 | Avantajele Lyoness Cu Lyoness primiti la toate cumpdrdturile.ca membru al societdtii de imediat in contul dumneavoastrd de restituiri. in func(ie de opliunea dumneavoastrS. aceasta Prezentarea generali o gdsiti intotdeauna actualizatd poate sd insemne mai multe sute de lei (mai multe sute pe pagina de internet Lyoness in meniu la Prezentarea de euro) pe an.86 lei restituire. generald a comerciantilor. dumneavoastrd. Corespunzdtor consumului dumneavoastrd. La partenerii comerciali primiti la fiecare cumpdrdturd gi la fiecare consuma[ie avantajul Cumpdrati mobild de 4. '1 -?ak la toate cumpSreturile respeetiv eonsumatiile . in acest fel vd puteli bucura la toate Lyoness urmdregte permanent dezvoltarea retelei cumpdrdturile gi consumatiile du mneavoastrd la partenerii de parteneri comerciali. pentru ca dumneavoastrd comercialiin tard giin strdindtate de cashback (restituirea sd puteti profita in cel mai bun mod la cumpdrdturile imediatd). cumpdrdturi Lyoness primiti imediat 43 . pe care le Exemplu: faceti oricum. Lyoness este o societate de cumpdrdturi cuprinzind brange gi !dri. bani inapoi.300 lei .Seminarul dvs.

Pentru a putea face recomandiri vi puteti informa pe pagina noastrd de internet Tn meniu la My Lyoness/ Bonus de prietenie indirect Recomandafi gi puteti comanda pliante de inscriere pentru prietenii dumneavoastri in meniu la Lyoness Sfore.2011) in ceea ce privegte cheltuielile unei 0. pot sd facd de asemenea alte recomanddri. 620* lei pe gospoddrie la parteneriicomerciali Lyoness.insse. Aceasta dvs. DVS. cdruia i-a[i recomandat Lyoness (recomandare directd) cumpdrd alimente in Recomandiri valoare de 860 lei. Recomandati avantajele Lyoness la incd 10 persoane. . Lyoness Day II I Avantaiele Lvoness Bonus de prietenie direct Exemplu: .0 9 2 Lei anual Rezultatul depinde de numirul de recomanddri fdcute gi a rulajelor lor lor de cumpirdturi la partenerii comerciali Lyoness. atunci prin recomanddri rezultd exemplul de restituri.Seminarul dvs.04. Aceste recomanddri directe recomandd de asemenea pe care o face un client Lyoness recomandat de avantajele Lyoness la incd 10 prietenifiecare. in medie 2063 lei. dumneavoastrd.ro. in anul 2010 fiecare gospoddrie a cheltuit lunar. pe care i-ati recomandat. inseamnd 8.092 Exemplu: lei din cumpdrdturile pe care le faceti oricum. Dacd doar 30% (620 lei) din aceste cheltuieli se fac cu Lyoness.3 lei pentru dumneavoastri. la un partener comercial. in contul dumneavoastrd de restituiri. $i din aceste recomanddri profita[i 9i dumneavoastrd personal. I Exemplu: Un client inscris de dumneavoastrd a recomandat avantajele Lyoness unei prietene (recomandare indirectd).6 r dh gospoddrii private.5% din suma Calculul nostru pornegte de la un rulaj mediu lunar de cumpdrdturii in contul dumneavoastrd de restituiri. Clienfi Lyoness. Un prieten.720 lei. obtineti imediat 0. starea: 05. obtine[i tot 0. in acest exemplu rezultd pentru dumneavoastri anual 4. La fiecare cumpdrdturd. Aceastd prietend igi cumpdrd un echipament sportiv pentru 1. . Asta Tnseamnd 4.* * Conform Institutului national de statisticd din Rom6nia (sursa: http:// www. pentru a acoperi toate necesitaitile vie(ii zilnice.5% din suma de cumpdrdturi. De la toate cumpdrdturile acestor recomanddri indirecte cu Lyoness. 4 .6 lei pentru dumneavoastr5.

Numdrul unitdtilor urmdtoare in programul de decontare Lyoness. care este necesar pentru generarea de bonus de fidelitate sau buget de fidelitate gi nivelul restltuirii rezultate din acesta.Seminarul dvs. Pentru plata premiului de fidelitate trebuie sd fie implinitd urmdtoarea conditie: Patru recomandiri directe cu cel putin cite o unitate formati din cumpirituri sau minim trei unitili din avans in programul de decontare Lyoness. diferd in functie de categoria de decontare. Lyoness Day |8 | Avantajele Lyoness Suplimentar la (restituirea de cumpdrdturi) bonusul de fidelitate se formeazd gi aga numitul (comision de slsfem) premiu de fidelitate. Unitate din cumpirituri Unitili din avans (Rest de discount) cD | 35/35 cD | 35/35 cD il 30/30 cD il 30/30 cD llt 25t25 cD ilt 25125 cD lv 25125 cD rv 25125 cD v 25125 cD v 25125 Bonus de fidelitate Buget de fidelitate in numerar in cont contul de cumpirdturi .

702. Lifeline. Daci din activitate proprie (cumpdriturd sau avans) Dacd din activititi proprii (cumpdrdturi sau avans) respectiv din activitdtile recomandirilor dvs. inseamni pentru dvs. 30 u. de 645 lei ii urmeazd alte 60 (35/35) de unitdti.: (30/30) de unitd(i.indireclilor Premiu de fidelitate: Premiu de fidelitate: Plata treptatd conform programului de decontare Plata treptata conform programului de decontare Prin recomandare. Lyoness Day Ig I Avantaiele Lyoness Urmeazd exemple de restituiri in primele trei categorii de decontare: Categoria de decontare | (CD l) Categoria de decontare ll (CD ll) O unitate in CD I corespunde unei valori de discount de O unitate in CD ll corespunde unei valori de discount de 215lei.655 lei Premiu de fidelitate 567. inseamnd pentru dvs..Seminarul dvs.: Bonus de fidelitate Bonus de fidelitate respectiv Buget de fidelitate 1.6 lei Premiu de fidelitate 1. premiul de fidelitate Prin recomandare. Lifeline.D.D. respectiv din activitdlile recomanddrilor dvs. premiul de fidelitate .. formatd din restul de discount din cumpirdturi sau sau dintr-un avans pentru cumpdrdturile viitoare. Unitdfi proprii Unit6{i proprii Unitd{ile directilor Unitdtile direc{ilor Unitdtile indirec[ilor Unit6tile indirectilor ffiffi Unitd{ile in.8lei 30 u. formatd din diferenta de discount din cumpdrituri 645 lei. de 215 lei ii urmedzd alte 70 uneia dintre unitdlile dvs.. avansuri pentru cumpdrdturile viitoare.indirecfilor Unit6!ile in.935 lei respectiv Buget de fidelitate 3. uneia dintre unitdtile dvs..

de decontare.indireclilor Premiu de fidelitate: Plata treptatd conform programului de decontare Adunarea diferenlei de discount in alte categorii de decontare Aveti mereu posibilitatea de a hotdri in care categorie de decontare. .676 lei Exemplu: 25 U. unitate plasatd in programul de decontare Lyoness in CD l: Unitdfiin CD ll: 25 U. pentru a genera restituirile respective. se aduni in CD l. intrali pe internet in biroul dvs. premiul de fidelitate Busrness gi faceti sch m barea cofespu nzdtoare. Numerele de unitd{i vd permit sd vedeti in biroul dvs. cumpdrdturile viitoare. inclusiv a optiunii buget de fidelitate gi generarea altor avantaje.720 lei din cumpdrdturi sau avansuri pentru de decontare in ceea ce privegte bonusul de fidelitate. UnitSli proprii Unitetile direclilor Unitd[ile indirectilor UnitSlile in. Lifeline.D. Pentru a modifica setdrile. Dacd din activitdti proprii (cumpdrdturi sau avans) respectiv din activitdtile recomanddrilor dvs. online in meniul My Lyoness/Op{iuni Prin recomandare. dezvoltarea fiecdrei unitdti plasate in programul dvs. Premiu de fidelitate 5.. de 1.sd se adune avantajul de fidelitate (restul de discount) din cumpdrdturile proprii.. putefi decide in cursul comenzii pentru avans in care categorie doriti sd luati Tn considerare aceastd posibilitate. automat. Acesta aratd gi categoria de decontare in care a fost plasati unitatea. Lyoness Day | 10 | Avantaiele Lyoness Categoria de decontare lll (CD lll) Indiciu: O unitate in CD lll corespunde unei valori de discount Planul de restituiri gi de economisire pentru toate categoriile de 1.: Fiecare unitate care se formeazd primegte un numir unic de unitate. Unitilile dvs. conform setdrii principale de program.D. Prima dvs. i Avansuri pentru cumpiriturile viitoare in CD diferite Dacd dori[i sd folosi[i avantajele avansului pentru cumpirdturile viitoare cu Lyoness. Numir de unitate (GD I pini la CD V) uneia dintre unitdtile dvs. online Lyoness in meniul principal Bonus de fidelitate respectiv buget de fidelitate 6. bugetul de fidelitate 9i premiul de fidelitate le gdsiti pe internet in meniul My Lyoness/Downloads.Seminarul dvs. inseamnd pentru dvs.720leiii urmeazd alte 50 (25125) de unitd[i.880 lei Unititile mele.

00 Lei 1.720 lei 5.40 lei Premiut de fidetitate nu are termen de expirare.40 lei 103.548 lei 5. 20120 gi 25125 de unitdti in programul dumneavoastrd de decontare.20 lei 309.160 lei 17.200 let .60 lei 154. premiul dumneavoastrd de fidelitate 9i este atent de asemenea la egalitatea programului dumneavoastrS. Primii dvs. Urmdtorul premiu de fidelitate va fi pldtit indatd ce uneia dintre unitdfile dumneavoastrd ii urmeazd 515. indatd premiu de fidelitate ce conditiile men[ionate mai sus sunt indeplinite.00 let 516. Lyoness Day | 11 | Avantajele Lyoness Fiecare din unitdlile dumneavoastrd genereazd pdnd la UnitSti proprii atingerea bonusului de fidelitate in valoare de 1.935 lei. Dacd una dintre unitdtile dumneavoastrd este urmatd de incd alte gase unitdti (3/3) primiti 34.160 lei 15115 103. Premiile de fidelitate din cele 5 CD 34.320 lei 25125 172. vor fi pldtite in intregime premiile de fidelitate generate pdnd atunci.40lei premiu de fidelitate in contul dumneavoastrd de avantaje. 34.032 l9i 10. Unit6{ile direclilor in plus 567.Seminarul dvs.60 Lei 1.20 5/5 51. 151 15. Programul dumneavoastrd de decontare Lyoness calculeazdsdptdmdnal din toate unitdlile nou contabilizate. Acesta va fi pldtit UnitSlile indireclilor treptat la echilibre intermediare aga cum puteli observa in tabelul de maijos.80 Lei 516 lei 1. 10t10.60 lei premiu de fidelitate.

pdnd ce se gisegte un membru cu drept la acest premiu 9i va fi plStit acestuia.25 lei ca premiu de partener direct.300 lei premiu de fidelitate.75% contabilizali in programul de Restituire decontare. Gondi!ie Pentru a primi premiul de partener direct 9i indirect trebuie sd avefi patru direcli 18. Exemplu: Exemplu: Unul dintre partenerii dvs.75lei premiu de partener 806. sdptdmAni de productie 4. indirect. La toate premiile de fidelitate ale recomanddrilor dvs.250/o Premiu de partener indirect lmportant: Dacd nu existd incd dreptul la premiul de partener.300 lei premiu de fidelitate. Prin Dumneavoastrd primiti prin aceasta suplimentar (in plus) acesta primiti suplimentar 268. indirecte primiti 6. .75o/o ca premiu de partener direct. Lyoness Day | 12 | Avantaiele Lyoness . / I 18. neafectate.Seminarul dvs. directe primiti 18. atunci premiul de partener format (direct gi indirect) va fi trimis mai departe in Upline-ul dvs.250/o ca premiu de partener indirect. direc{i primegte in aceastd Unul dintre partenerii dvs. Premiile de fidelitate ale recomanddrilor directe rdmdn Premiile de fidelitate ale recomanddrilor indirecte rdm6n neafectate. Plata Plata se face impreund cu premiul de fidelitate in fiecare a doua zi de marfi dupd incheierea produc[iei.75o/o Premiu de partener direct 6. indirec(i primegte in aceastd sdptdmAnd de productie 4.rt Premiu de partener direct Premiu de partener indirect Din toate premiile de fidelitate ale recomandirilor dvs.

Fiecare unitate bonus genereazd la maturizarea eiintr-o categorie de decontare din nou patru unitdti bonus etc. Unititit urmetoare UnitS(ile bonus reprezintd astfel un premiu de performantd pasiv 9i sprijind prin aceasta construirea afacerii dvs. Lyoness Day | 13 | Avantaiele Lyoness . fa premii de fidelitate '100%o. unitSlile bonus formate sunt foarte ugor de identificat. Unitifi urmetoare (UB = Unitd[i Bonus) UB in Programul de decontare CONTINEN L UB in Programul de decontare PERSONAL UB in Programul de decontare NAJIONAL UB in Programul de decontare CONTINEN L . in domeniul intern al paginii dvs. la o maturizare totald in fiecare CD. profitafi suplimentar de cregterea rulajului national 9i continental (explicalii in paginile urmitoare). continental) pentru formarea gi contabilizarea unitdtilor bonus sunt valabile aceleagi reguli. cifra 5. lndiciu: in fiecare categorie de decontare (de la CD I pdni la CD V) 9i in fiecare. bonusuri de fidelitate. nalional. vor fi evaluate imediat ca gi unitdli care s-au format din atunci primitiin fiecare categorie de decontare (de la CD cumpdrdturi respectiv din avansuri pentru viitoarele I pdnd la CD V) a9a numitele unitdti de decontare bonus cumpirdturi. unitilile bonus alte unitdti. active. indiferent daci aceasta s-a format din cumpdrdturd sau din avans. toate unitdtile bonus au drept (UB). i-a urmat un numdr exact de Pentru calcularea premiilor de fidelitate. genereazd cAte patru unitdti bonus. Ele au dupd prima cifrd. insd nu produc bugete de fidelitate. Prin aceasta. de internet Lyoness. dvs. luAnd in considerare programul de decontare. cel na[ional 9i cel continental. program de decontare (personal. respectiv premii de volum. Dacd uneia din unitd[ile dvs. Numere de unititi bonus Unitdlile bonus pot fi identificate prin numdrul lor de unitate. Datoritd combinirii de unitdti bonus intre programul de decontare personal. Unitifile bonus completeazd locurile goale in programul Maturizare de decontare Lyoness 9i astfel functioneazi ca niste acceleratori de program. Aceastd reguld este valabild in fiecare categorie de decontare. Prin aceasta.Seminarul dvs. specifici categoriei de decontare. Fiecare unitate.

din unitdtile urmdtoare. Fiecare dintre unitdlile dvs.. respectiv una dintre unititile bonus.Seminarul dvs. in categoria de decontare in care programul de decontare personal s-a format. Unititi urmetoare Dacd una dintre unitdfile dvs. national sau european. Lyoness Day | 14 | Avantaiele Lvoness I Programul personal de decontare Fiecare membru Lyoness dispune de un program de decontare personal. are statusul (10/10). personal (de la CD I pAnd la CD V).. Exemplu la GD I . indiferent in care din categoriile de decontare gi indiferent dacd aceasta se afld in programul de decontare personal. se va genera bonus de fidelitate sau buget de fidelitate precum 9i premii de fidelitate. precum gi cele ale Lifeline-urilor dvs. care s-au format din restul de discount din cumpdrdturi 9i din avansuri pentru viitoarele cumpdrdturi. vor fi contabilizate in programul dvs. de decontare personal. Aici. Unitate contabilizatd in atunci o unitate bonus va fi contabilizatdin programul dvs.

de decontare personal se leagd in programul de decontare romdnesc. Exernplu: Pe baza inscrierii dvs. programul dvs. la nivelul tirii. Dacd o unitate. care a realizat statusul de 15/15. in programul de decontare national respectiv. cu at6t se sprijind reciproc mai mult membrii uneitdri. Cu cAt se formeazd mai multe unitdli bonus nationale. are statusul (15/15). Lyoness Day | 15 | Avantaiele Lvoness Programul de decontare na$ional Fiecare unitate. in numdrul de unitate. in Rom6nia. national sau european.Seminarul dvs. atunci o unitate bonus va fi contabilizatd in programul de decontare nalional respectiv. cdte cinci categorii de decontare (de la CD I pAnd la CD V). in categoria de decontare in care s-a format. La realizarea 15115. Programul de decontare national cuprinde. sub numdrul de identificare a tdrii (040). a fiecdrui membru Lyoness dintr-o tdrd. 040 pentru RomAnia). la generarea premiilor de fidelitate. national. respectiv o unitate bonus. produce o unitate bonus na[ionald. fiecare membru Lyoness Unitdti. urmetoare participd direct la dezvoltarea tdrii lui. Exemplu la GD I . Astfel. indiferent in care grupd de decontare gi indiferent dacd aceasta se afld in programul de decontare personal. Aceastd regulS este valabili pentru fiecare unitate a unui membru. Fiecare unitate. unitd[ile bonus generate programul de decontare national ajung in programul de decontare na{ional (040) Rom6nia gi sprijind unitdlile bonus nalionale formate deja. la fel ca 9i programul de decontare personal. are 9i numdrul de identificare al tarii (de ex.

aceasta de decontare european. Aceasta ii oferd care categorie de decontare gi indiferent dacd aceasta fiecdrui membru Lyoness posibilitatea de a participa la se aflS in programul de decontare personal. produce eu ropean. Lyoness Day | 16 | Avantajele Lyoness Programul de decontare continental Fiecare unitate. nalional sau cregterea rulajului european. bonus europene. AtAt programul de Toate programele personale din toate tdrile europene 9i decontare personal c6t 9i cel national cuprinde c6te 5 toate programele nationale se unesc. La fiecare maturizare atunci cdte o unitate bonus va fi contabilizatd in programul a unei unitdli intr-o categorie de decontare. in acest fel. Acest lucru este valabil 9i pentru programul de decontare european (de la CD I pdni la CD V). indiferent in fidelitate a unititilor bonus europene. in CD in care s-a format. produce 2 unitSfi bonus europene. cu programul de decontare european (de la CD I p6nd la CD V). realizeazd statusu I de (5/5 ) 9i ma i tA rzi u (20 I 20). to[i membrii europeni Lyoness 9i toate lirile europene se sprijini reciproc la generarea premiilor de Dac6 o unitate respectiv o unitate bonus. care vor fi contabilizate in programul de decontare european. Unitili urmetoare Unitate bonus contabilizatd in programul de decontare european Exemplu la CD I . cdte o unitate bonus europeand. la formarea unititilor categorii de decontare (de la CD I pdni la CD V). care a atins statusul 5/5 gi 20120.Seminarul dvs.

din avansuri. stabili mai intAi regula promotiei prin LYONESS HOLDING EUROPE AG. atunci acestea genereazd premii de fidelitate Sdptdmdna de productie pentru unitSli bonus incepe de precum gi bugete de fidelitate gi vor fi sprijinite de unitdtile miercuri ora 13:00 p6nd in urmdtoarea zi de miercuri bonus nationale gi europene. ora 13:00.Seminarul dvs. Lyoness Day | 17 | Avantaiele Lvoness Reguli de plasare Indiciu: Dupd prima realizare a7l3l3 in programul de decontare in fiecare program de decontare sunt contabilizate unitdti personal. Dacd.de la stAnga la dreapta 9i de sus in jos. fiecare Membru Premium Lyoness are dreptul bonus in toate categoriile de decontare (de la CD I pdnd sd foloseasci ofertele speciale (de exemplu deschiderea la CD V) dupd aceeagi reguld. La acestea se va . Contabilizarea unitd{ilor bonus se face dupd decontarea sdptdmAnii de productie (intotdeauna duminicd). UB personald la 10110 UB nafionald la 15115 UB europeane la 5/5 gi 20120 . Unitdtile bonus apar dupd contabilizarea in programul de decontare in altd culoare 9i de aceea vor fi calculate doar la urmdtoarea decontare. se vor contabiliza Gontabilizare / Perioada de decontare unitd[i intr-un program de decontare national respectiv european. Programul de decontare unui program de decontare na[ional respectiv european) contabilizeazd automat intotdeauna pe urmdtorul loc liber de contabilizare de unitS{i din avansuri.

nafional gi european.. Unitdlile transferate au in urmitoarea categorie de decontare drept deplin la premiile de fidelitate. Acestea se impart in functie de discountul necesar pentru formarea unitdtii in cdte 5 categorii de decontare (de la CD I pAnd la CD V). in CD ll din CD lin GD ll pasiv.. a ajuns la 35/35 .003.pasiv".000. respectiv din avans pentru 040. cD1 Unitdlile care s-au format din nu produc bonusuri de transferuri.. fiecare unitate bonus precum inseamnd un transfer de unitate in urmitoarea categorie 9i fiecare unitate de transfer. funclie de - l-tn V V Pentru a face inliilese mai ugor regulile Program de demntare Program de de@ntare re .. atunci programul cautd cea maiveche unitate (data contabilizdrii) a sponsorului Tn CD ll . Unitalea de decontare Unitatea de decontare 04c 000 000 0011.pasiv" gi ..10001 in CD l. din GD lllin GD lV din CD lVin CD V Numdrul de unitate rimdne acelagi.paiiv" cott . fidelitate. indiferent dacd ea s-a format din rest Prima dvs.pasiv" m 3ol 30 .1 0001 040 000 000 001/1 0001 programul de decontare .activ" gi le din GD llin CD lll aliniazd la aceasta (vezi mai jos). urmdtoarea categorie de decontare. Prima unitate care este transferatd se aliniazd la prima Transfer de unitiliin urmitoarea GD la unitate care a avut transfer a sponsorului in CD ll . la unititile bonus 9i la urmdtorul transfer in urmdtoarea categorie de decontare.activ" cDll de bazd ale transferurilor. in cazul in care primul transfer al sponsorului in CD ll . cu exemplul numdrului de unitate de discount din cumpirituri. diferen[iem in explicatie giin reprezentarea graficd... Lyoness DaV | 18 | Avantaiele Lvoness Fiecare unitate. bugete de fidelitate gi puncte de carierd. unitate.activ" de cel -ul clvs- .asta viitoarele cumpdrituri.pasiv" nu a realizat incd egalitatea de 30/30. Exemplu: De reguli existi doar un singur program de decontare personal. Dacd primul transfer al sponsorului a realizat deja 30/30.Seminarul dvs. poate sd fie transferatd in de decontare (CD ll).

Dacd acest lucru gi de cdtre transferurile de unitdli ale recomanddrilor s-a int6mplat. || | Transferurile de unitili vor fi contabilizate de la st6nga la dreapta 9i de sus in jos dupd principiul Best Place.pasiv" gi . de unitdli din CD I etc.... atunci programul cautd sau din avans.activ".pasiv" 9i .pasiv" sau . indiferent de categoria de decontare.activ" CD ll Contabilizarea in programul de decontare rrPClOl V OC|LI rro\rLl V \J l. r Transfer in programul de deconatre . pdnd cdnd aceasta va fi transferatd in de cdtre toate transferurile urmdtoare de unitili personale urmdtoarea categorie de decontare. de fidelitate.702.maturizare.activ" pentru a o sprijini prin transferuri fidelitate. in respectivul unitatea cea mai veche in CD ll . Contabilizarea unitdtilor transferate se face dupi decontarea sdptdmAnii de productie (intotdeauna Duminicd).. a ajuns la maturizare deplind (30/30) 9i a atins prin aceasta toate premiile de fidelitate in CD ll (1..activ".activ" (de la CD I p6nd aceasta gi-a generat premiul de fidelitate gi maturizarea la CD V) pAnd la generdri complete .in functie de: cDl n cDil Programul de deconatre . .activ" ..Seminarul dvs. Lyoness Day I 19 | Avantajele Lyoness Toate celelalte transferuri de unitdti precum 9i cele ale lndic[u: recomanddrilor directe se aliniazd la propria unitate care Prima unitate care a fost transferatd va fi sprijinitd automat a fost transferatd.. automat..pasiv" sau . decontare. .pasiv" sau . atunci aceasta se transferd in urmitoarea CD lll. atunci programul cautd din acel moment directe din categoria de decontare inferioard..activ" CDlll CDlll CDlll CDill Aceastd regulS debazdeste valabild pentru toate celelalte transferuri de unitdli...pasiv" Programde Programde Program de program de sau de@ntiare de@ntare decontare deconlare .activ' .pasiv" .. .. Daci prima unitate care a fost transferatd din CD ll.. dupd contabilizarea in programul de decontare apar in altd culoare 9i de aceea vor fi calculate doar la urmdtoarea Aceasta oferd posibilitatea unui venit pasiv in plus.. urmdtoarea unitate cea mai veche in de bonusuri de fidelitate.80 lei). bugete de fidelitate gi premii de CD ll.activ" . atunci acestea vor fi sprijinite la generarea din nou. in care a avut loc transferul.. pentru a vd putea sprijiniin cel mai bun mod la generarea premiilor dvs. Dacd totald prin sprijinul transferurilor de unitdli din categoria in respectiva categorie de decontare. Unitdlile din transfer sunt ca gi unitdlile bonus.. in acel program de de decontare inferioard (CD l).pasiv" sau .. decontare .pasiv" . unei unitdti ii vor fi aliniate alte doud unitdti din cumpdrdturi Dacd acest lucru s-a intAmplat.activ" pdnd c6nd program de decontare.pasiv" sau . .. .

dupd puncte.ln functie de categoria de decontare (de la CD I pAnd la CD V). (unitAti din avantajele de fldleitate din cumpdrdturi gi din avansuri pentru viitoarele cumpdrlturi) va fi evaluatd. lrulgrl G*ll de vEltl C*tl de vEltl Dldoml . pentru calcularea premiului de volum (veziTabelul aldturat).00 primegte un numirde puncte diferit.00 Nivelul de carieri conflrmat hotirigte valoarea premiului de volum (vezi Tabel de maijos). Aici productia completl a Lifeline-urilor dvs. Fiecare unitate Lei 17.Cefl de vtrtE Oldonrl lne@A Inalgrd G6r{ devtzlti Dlplom{ lrulgnt vlzltt Dplomt Ce4l de vldt6 DlpbnA Pwtbiperc la Insbne Perttcpdns la rulapl europaen c&s de vidtil Dlpbmg Ce* da lux niapl nallofid Dlplornf Brfprf Set de scds Butonl de ma illapA +l lilqt Blanc Geea g€rttl LYONESS . Lei 5.200.Seminarul dvs.160. Lyoness Day | 20 | Avantaiele Lyoness Programul de carierd Lyoness este conceput pentru construirea unei afaceri active. in plus.

000 Lei intr-un an calendaristic (de la data inregistrdrii). lndilerent dacd din produclie consecutive. Galificarea unui nivel de carierd Pentru a atinge un nivel de carierd in Premium Team. atunci dreptul la datd) nivelului de carierd pe parcursul acestor 6 luni de restituiri la nivelul respectiv se prelungegte cu incd 6 luni. Premiul de volum. necesare pentru un nivelde carieri sd Puncte de grupd fie atinse ludnd in considerare regula de 50% pe parcursul Numdrul unitdtilor plasate (cumpdrdturi/avans) a tuturor unei luni de productie. diferentiem punctele proprii gi 2. Gonfirmarea unui nivelde carieri Puncte totale Dacd un nivel de carierd calificat va fi confirmat in Punctele care sunt necesare pentru un nivel de carierd urmdtoarea lund (ave[i destule puncte totale pentru sunt formate din punctele proprii gi punctele de grupd respectivul nivel. directe (direc[ilor) intr-o lund de productie. Lyoness Day | 21 | Avantajele Lyoness Calcularea punctelor Gonfirmarea unui nivelde carieri La calcularea punctelor pentru calificarea gi confirmarea 1. Realizarea a minim cdte 100 de puncte totale in doud luni de 3. Puncte proprii trebuie ca mai int6i. avantaje de fidelitate din cumpdrdturi sau avans-bon valoric. lanu2ne Febtuarie ilade Apnx. sd faceti Numdrul unitd{ilor plasate (cumpdrdturi/avans) ale calificarea nivelului respectiv gi in urmdtoarea luni de recomanddrilor dvs. cadouri de nivel gi bonus de volum. atunci urmdtoarele 6 luni obtinefi premiul de Prelungirea se face o singurd datd. parcursul unei luni de productie). Realizarea unei sume de cumpdrdturi cumulate in valoare de 86. Cele doud adunate reprezintd punctele totale. atunci aveti dreptul la premiu de volum. reprezintd punctele proprii. Luna LUNA LUna LunalLunalLuna Luna August Septembrie Octombre Februar e Dacd acest nivel va fi reconfirmat pe parcursul acestor Dacd nu se va realiza reconfirmarea (confirmarea incd o 6 luni de productie cel pu[in o datd. intr-o lund de productie.Seminarul dvs. reprezinti unui nivel de carierd. ludnd in considerare regula de 50%. pe (Puncte proprii+Puncte de grupd=Puncte totale).odonbnc . cadouri de nivel Lifeline-urilor dvs. in afard de unititile propriilor directi.. aceasta este necesar ca punctele proprii. respectiv punctele de grup5. calculat in puncte. in urmdtoarele 6 luni de productie. calculat in puncte. productie. Pentru productie. Av(!s Septenb. sd face{i confirmarea nivelului respectiv. Exceplie de la regula de 6 luni o are nivelul 1 de carierd care este realizabil in 3 moduri diferite gi se oferd pentru 12 luni! 1. in continuare. volum la nivelul inferior. a doua lund = confirmare punctele de grupd. aveti drept deplin la premiul de volum la nivelul respectiv. punctele de grup5. Realizarea configuraliei de unitSli 71313.. Ma luni€ lulie Alglsr 2. 9i Bonusul de volum vor fi acordate doar la confirmarea intr-o lund de productie. prima lund = calificare unui nivel de carierd.

Lyoness Day | 22 | Avantaiele Lvoness I i*.200x50%=600 pct. unic. la nivelul actual! Pentru calificarea sau confirmarea unui nivel de carierd vor fi luate in calcul maximum 50% din punctele totale necesare. sunt necesare consecutiv in doud luni de prod uclie (calificare+confirmare) 1. luAnd in considerare regula de 50%.) Perfectionarea unui nivel de carieri . Premiul de volum cu exemplul nivelului de carierd 4 confirmat.) Punctele totale. Pentru a atinge nivelul de carierd 4. Plitite vor fi toate punctele cabazd de calcul la nivelul actual. realizate intr-o lund de productie.Seminarul dvs. vor fi Perfectionarea unua nivel restituite in nivelul de carierd respectiv (puncte totale x lei per punct) in afard de restituirile din puncte ale liniilor Dacd de la nivelul 4 pAnd la nivelul 8 vor exista cel pulin 5 care ating un nivel de carierd in Premium Team-ul lor linii cu nivelurile de carierd confirmate menlionate maijos. (RdmAneli permanent pe nivelul respectiv pAni perfecfionali un nivel superior.'::i i_yr""" w ffiffi&ffi Nivelul2 = Nerealizat! Nivelul2 = Realizat! Nivelul 1 = Realizat! Plata se face la totalitatea punctelor. 1. in timpul unei luni de producfie. (astfel . (calcularea punctelor de diferentd).200 de puncte totale. atunci nivelul este perfecfionat. de la o linie directd.

Nivel de carierd 4 confirmat inseamni pentru dvs. la nivelul de carierd actual. directi se afld in nivelul de carierd 1 primegte o restituire de 5.13 lei per punct atins.: 200 x 3. la calcularea restituirilor dvs.5lei . Diferen[d intre nivel4 gi nivel 1 Planul de carierd Lyoness vd informeazd asupra valorilor 9.13 Lei = 365.00 Lei 600 x 1.13lei per punct = 365. direct se afld in nivelul de carierd 1 confirmat gi partenerii dvs. vd afla[i in nivelul 4 confirmat.652.13 lei minus 5. Unul dintre dvs. asta inseamnd pentru dvs. Din diferenta valorii premiului de volum intre nivelul 4 9i nivelul 1 se calculeazd diferen(a de premiu.76 Lei = 752. directe a fdcut in 4 gi nivelul 1. confirmat.00 Lei Premiu de volum = 5.20 Lei 200 x 3.37 lei = 3. din puncte. Lyoness Day | 23 | Avantajele Lyoness Premiul de volum pentru diferen[a intre nivelul Dacd una dintre recomanddrile dvs.5lei Exemplulde calculdat reprezintd o reguld debazd pentru calcularea premiului de volum intre diferitele niveluri de carierd intr-o linie sponsoriald (linie de recomanddri) gi se poate aplica intotdeauna la fel.00 Lei 400 x 9.37 lei per punct realizat.Seminarul dvs.: 40 x 9. Restituirea dvs. 200 puncte de grupd.411.76 lei premiului de volum la fiecare nivel de carierd (veziTabelul cu cariera).07 Lei = 642. o restituire de 9. Partenerul De exemplu.13 Lei = 3. aceastd lund de productie 200 de puncte totale.20 Lei Restituirea dvs. Puncte proprii: Punctele proprii produse vor fi restituite intotdeauna Rezultat final al restituirii din puncte: premiul de volum deplin. Pentru o verificare proprie puteti sd duceti la capit exemplulde calcul.76 lei per punct = 752. sJSl€i 40 x 9.

atunci existd doar drept la Bonusul de volum din 200 x 3. Nivelul 7 de carier1 confirmat vd rezewd ceva cu totul special: o parte din rulajul din tara. dupd cum am men[ionat. care va fi restituit pentru construirea unei de volum.07 Lei = 642.13 Lei = 3. luind in considerare regula de Exempf u de carieri: Nivelul de carieri 4 50%.00 Lei nivelul inferior. Un viitor plin de perspective pentru cei care sunt dispugi si accepte provocarea. in care este confirmat un nivel de carierd. .20 Lei carierS. 400 x 9.00 Lei Ceva cu totul special in plus primi(i. afaceri de duratS. constante gi serioase. Lyoness Day I Z+ | Avantaiele Lyoness confir nivelul.76 Lei = 752. de la premium sustinere. proprii gi de grupd..20 Lei + Bonus de volum 5.411.Seminarul dvs.tirile europene Lyoness". Puteti descdrca din planul de carieri valoarea bonusului respectiv intr-un nivel de carierd confirmat. prezente giviitoare.00 Lei Premiu de volum = 5.13 Lei = 365..00 Lei Exemplu la nivelul 4 de carierd confirmat 600 x 1. pe parcursul unei luni de productie) existi pentru flecare lund de productie. Dacd se realizeazd doar un nivel inferior de 40 x 9. Nivelul 8 de carierd confirmat inseamni parte din rulajul din toate . la nivelul de carierd confirmat. pentru un nivel.652. Bonusul de volum Lyoness reprezintd un bonus de Report din exemplul de calcul precedent.160. Dreptul la Bonus de volum (suficiente puncte. (vezi Tabel 1).dumneavoastr5". cadouri de nivel.

ans. respectiv pentru produse.Seminarul dvs. format din avantajele de fidelitate (restul de discount) din cumpdrdturi sau din avans. vreodati aceastd posibilitate.un coltar.modul plfrcui pentru a-{i 1. Exemplu: Avans pentru . se Discountulin avans afld. Doriti sd vd cumpdra(i . faci un avans pe un anumit produs gi restul se achiti la livrare. 2150 Lel . indeplini dorin{ele la cumparfrturi. Fiecare avans ficut prin Lyoness se va transforma in unitdli 9i vor fi inregistrate in programul de decontare. in forma de restituire a celor 1. Lyoness Day | 25 | Informatii impodante t . Poate ci ati luat in considerare deja. Fiecare avans prin Lyoness reprezintd discountul total la respectivul partener comercial ales. Ce este un avans? Avansuri pentru cumpdrdturile viitoare. la atingerea echilibrului 35/35. Dupi cum gtiti. o cumpdrdturd fdrd Lyoness. La comerciantul ales de dumneavoastrd face(i un avans pentru produsul dorit. Doregti si i[i cumperi ceva.935 lei. este generarea bonsului de fidelitate de oness . Pentru ca lcularea avantajelor dum neavoastrd ca re rezultd O altd posibilitate de a se forma unitdlile este prin avans din unitifile urmdtoare. de exemplu IOS 215 Lel ta rldlcare pl{t{t restul de cumil de 1935 tel Produsule acum pliltlt in lntreglm*. sunt in economia de azi ceva normal 9i frecvent folosit. Scopul fiecSrei unitifi care s-a format din avantajele de fidelitate din cumpdrdturi. nu conteazd dacd o unitate s-a pentru cumpdriturile viitoare. in programuldumneavoastri de decontare se adund unitdli care se formeazd din avantajele de ans pentru o cuntparAtura cu fidelitate din cumpdrdturile dumneavoastrd.935 lei gi a fost prezentatd in paginile anterioare. Singura diferenti intre unitdlile care s-au format din avantajele de fidelitate din cumpirdturi gi avansuri.

545lei) 7 x 567. Lyoness oferd o a treia posibilitate: prin avans pentru viitoarele cumpirituri si genereze propriile cumpirdturi.973. Unul dintre numeroasele avantaje ale programului de decontare se afld in utilizarea lui strategicd.545lei) (13. conform programului de decontare. 7 unitdli legate x 35/35 (70) 7 unit5fl legate x 35/35 (70) Sumi avans: 7 x 215 lei = 1 .973. varianta fi nanldrii. Exemple: Plasare de unitili negrupate gi grupate in CD I Aceeagi activitate mdregte eficienla generdrii cu pdnd la 43Yo. y' euget de fidelizare in CD I la atingerea y' Premiu de fidelizare total in CD I la atingerea Pentru maturizarea completd a 7 unit6li Pentru maturizarea completd a 7 unitSli fn plasare negrupatd in CD1. lnsi de un lucru este nevoie mereu: resursa financiarS. Mul[i folosesc in ziua de azi.6 lei = premiu de fidelitate (3.la achizilii mai mari. Dacd la avansuri se plaseazd unitdli intr-o anumitd configurafie.505 lei Sumi avans: 7 x215lei = 1. existd doud posibilitSli pentru indeplinirea dorintelor de cumpdrdturi: prin finanfare sau prin economisire.6 lei = premiu de fidelitate 7 x 567. Programul de decontare Lyoness oferd pentru acestea posibilitdli unice.935 lei = buget de fidelitate Rezultat: 7 x 1. 280 de unitdli urmdtoare.505 lei Rezultat: 7 x 1. Lvoness Day | 26 | Informatii importante Cumpdrdturile fac parte din viata de zi cu zi a fiecdruia.2 lei) (3. sunt necesare pdnd la 490 de unitdli urmdtoare. ln principiu. sunt necesare programului de decontare.935 lei = buget de fidelitate (13.Seminarul dvs. atunci se reduce in mare parte numdrul unitdlilor urm6toare necesare pentru generarea bugetului de fidelitate gi a premiului de fidelitate. conform in plasare grupatd in CD1.2 lei) Condifie: Conditie: 7 x 35/35 = 490 uniteti urmdtoare 4 x 35/35 = 280 unitdti urmdtoare .

640 lei) (20.702. .702.880 lei = bonus de fidelitate Rezultat: 3 x 6./ Buget de cumperare in CD lll la atingerea 4 Premiu de fidelitate tstal in CD lll la atinoerea Pentru maturizarea completd a 3 unitdli Pentru maturizarea completd a 3 unitdli in plasare negrupatd in CD3. conform programului de decontare. Lyoness Day | 27 | Informatii impofiante Exemple: Plasare de unitili negrupate gi grupate in GD ll Aceeagi activitate mdregte eficienta generdrii cu pAnd la 33Yo. necesare 100 de unitdli urmdtoare.4lei) (5.Seminarul dvs. = premiu de fidelitate 3 x 5.4lei) Conditie: Condi!ie: 3 x 30/30 = 180 unitdti urmdtoare 2 x 30/30 = 120 unititi urmdtoare Exemple: Plasare de unitili negrupate gi grupate in GD lll Aceeagi activitate mdregte eficienta generdrii cu p6nd la 33Yo.935 lei Rezultat: 3 x 3. sunt pAnd la 180 de unitili urmdtoare necesare 120 de unit6li urmdtoare.8lei = premiu de fidelitate (5.l Premiu de fidelitate total in CD ll la atinoerea Pentru maturizarea completi a 3 unitdli Pentru maturizarea completd a 3 unitSli in plasare negrupatd in CD2. sunt necesare programului de decontare.160 lei Sumi avans: 3 x 1.028lei) Condi!ie: Conditie: 3x25125 = 150 unitdti urmdtoare 2x25125 = 100 unitdti urmStoare . conform in plasare grupatd in CD2.935 lei Sumd avans: 3 x 645 lei = 1.676 lei = oremiu de fidelitate (17. conform programului de decontare. 3 unitdfi legate x 30/30 (60) 2 unitSli legate x 30/30 (60) Sumd avans: 3 x 645 lei = 1.655 lei = bonus de fidelitate Rezultat: 3 x 3.880 lei = bonus de fidelitate (20.676 |s.655 lei = bonus de fidelitate (10. .l Bonus de fidelitate in CD ll la atingerea .028 lei) (17. sunt necesare programului de decontare.965lei) ('10.720 lei = 5. sunt p6nd la 150 de unitSli urmitoare.108.640 lei) 3 x 5.72O lei = 5. conform in plasare grupatd in CD3.108. 3 unitdli legate x 25125 (5O) 2 unitdli legate x 25125 (5O) Sumd avans: 3 x 1.965lei) 3 x 1.160 lei Rezultat: 3 x 6.8lei = premiu de fidelitate 3 x 1.

unitatea igi din unitate din .Formular Rest de platd . in CD valoric ai primiti bonuri valorice Hervis in valoare de V la 17. numerar. REST DE PLATA (BONUR| VALORTCE) b).Bon 645 lei.5lei. dacd existd. transferuri de unitdli. d h b0 a1. adici pdni in momentulin care o unitate din CD I a atins IMPORTANT 35/35. in CD I completarea trebuie fdcutd la215lei. Completarea se poate face pAni inaintea .200lei. Mai trebuie depusd o diferentd de 2. Mai trebuie depusi o diferenld de 6.Seminarul dvs. Discount-ul dat de Hervis CAM = H 8%.472. in CD lV la 5. iar bugetul de fidelitate diminuat cu FORMULARE TOIOSITE valoarea avansului (art. prin addugarea unei sume de bani (restul de platd) 9i . .720lei.160 lei. (Aceastd diferenti de discount nu va mai forma unitd[i noi). cumpdrdturi la diferenta de discount (CAM-2o/o) se va vira in contul de comerciantul respectiv. Dorili sd faceli o completare la o unitate din CD I pentru a comanda bonuride la Hervis: Scopul completdrii este folosirea avansului deja depus . contul de la Banca Transilvania sau se vor folosi bani din contul de cumpdrdturi.. Ooiili sd faceli o completare la o unitate din CD I pentru 6951.951. suma care trebuie completatd este 2.avans" in unitate din . de fidelitate. inseamnd 2. unitdti bonus. Scopul RE-CASH este sd se primeasci inapoi numerar banii care au fost dali ca avans la cumpdrituri (unitd!i).68 lei in contul de la Banca Transilvania sau se vor folosi bani din contulde cumpdrdturi..68 lei. . asta inseamnd cd 100% efectuarea unei cumpirdturi la un paftener Lyoness. Discount-ul dat de OMV este CAM = C 3oh. . Completa[iformularul Rest de Platd . Cei 215 ron reprezintd 8%.166.Bon Valoric in aceste condilii. in CD ll la .din cumpirituri". in CD lll la 1.. .166. asta inseamni cd 100o/o inseamni 7. o unitate din CD ll a atins 30/30.Sturile ficute cu cashback online Lyoness.Dovada plStii restului de plati la bancd (daci nu existi discount-ului ca gi cAnd ar intra toli banii in contul de baniTn contul de cumpirdturi) fidelitate.Formular de RE-CASH de restituiri deoarece unitatea s-a transformat din unitate . RE-CASH (CASHBACK CARD) diferenta de la CAM (Cod Avantaj Membru) dat de comerciant pdnd la 100o/o . hxem0lu: Lletll @pbterl bon valorlc ln grupa &onomlcl | frd. daci existd. . Restul de platd este valabil la partenerii comerciali cu bonurivalorice originale gi la cei care acceptd bon valoric Este valabil doar pentru cumpd.687. Se completeazd formularul Rest de platd . o unitate din CD in urma RE-CASH unitatea igi pdstreazd beneficiile: premiu lll a atins 25125 gamd.68 lei.. Atunci cdnd se face completarea nu mai existd restituire FORMULARE FOLOSITE: imediatd 9i bonus de prietenie.687. indiferent de CD in care se afld acea unitate. .cumpdrdturi". vezi Lista de completdri. 1. Cei 215 ron reprezintd 3o/o.5 lei. transferuri de unititi. pdstreazi beneficiile: premiu {e fidelitate..68 a comanda bonuri de OMV. Lyoness Day I ZA I Informatii impodante . unitdti bonus. Restuf de platd se depune numerar sau se vireazd in Se completeazd formularul de RE-CASH in care se indicd contul LYONESS HOLDING din Banca Transilvania 9i pentru ce unitate se doregte re-cash gi din acel moment apoi se face Comandd Rest de platd pt.maturizdrii". card gi doar dacd s-a plitit avans la cumpdrdturi (unitd!i).1 din CGA) se va vira in contul .Bon valoric ai primiti bonurivalorice de 7. iar bugetul de fidelitate din care s-a scdzut valoarea avansului se va IMPORTANT vira in contul de restituirideoarece unitatea s-a transformat in urma completirii prin rest de platd. la fel ca gi restituirea imediati. cei 2oh intrdnd in calculul .din avans" in qnitate .5 lei in pozitii. 16. 2. Completarea se poate face la valoarea intreagd a unei .

5% 9i din Uite cum se poate asta.5% din Marfa.500/luni x 40 x 0.000 de persoane in grup (se scriu acesfe indirecti.LyONESS" in vdrful pagrnl gi se deseneazd un cerc care informa[ie? simbolizeazd grupul de cumpdrdtori). sd-i arali prietenului cd afacerea Lyoness este unde ai cumpdrat gi tu? . toatd lumea primegte aga ceva..Da. carburant. ai nevoie doar de o Se cheama cd ai fdcut reclama la acel produs sau foaie de h6rtie gi un pix) magazin? . Prezentarea A4 Ei bine. Da. Ai fdcut ceva in plus ca sd primegti acegti bani? .500 ron (de exemplu). (Se deseneazd gi indireclii gi prima linie de in- dai la casd sd-ti revind cash? indirecli).. Restul. numere in dreptul gruplui de cumpdrdtori). Nu. cumpdrdturile zilnice.Nu. Crezi cd acegti prieteni vor da informalia mai departe? De acord. Existi o firmd care se numegte Lyoness gi care dezvoltd Avdnd in vedere aceste lucruri la c6!i dintre prietenii tdi la nivel international un grup de cumpdritori (se scrie crezi cd putem merge impreund pentru a le da aceastd . Da. Lyoness Day I 29 | Discutia de vdnzare a I I Beneficiile prezentirii A4 Ce poti sd faci cu 180 de ron? Prezentarea 44 este modalitatea de a prezenta afacerea Un plin de benzind. in Romdnia suntem momentan Te las pe tine sd faci calculul cu ce bani primegti 9i de la peste 332. ai primit inapoi? De ce? Pentru cd 9i ei vor dori sd primeascd cei O. obignuite. 4. iar grupul de cumpdrdtori numdrd peste (Se scrru acesfe numere pe coatd. . ?ntre 3% gi 260/. rdspunsul. gi anume de a le spune prietenilor sd cumpere Cum a decurs aceastd cumpdriturd:TU aifost la magazin. (Agteptali sd primili rdspunsut). in afara de rest. (Se deseneazd direclii gi procentul de in afard de marfd ai mai primit ceva? 0. C6!i bani cheltuiegti lunar pe m6ncare. sd viisd vezigi restul. restul.Da. o masd la restaurant.5) din sursd de venit. prezentarea 44 in fala unui coleg 9i apoi inverseazd Asta inseamnd 1. (Se deseneazd un cerc E posibil ca'prietenul tdu sd nu sesizeze din prima care simbolizeazd grupul de comercianli). Lyoness in modul cel mai simplu pentru prietenul vostru.Nu. [dri europene. Uite care este cdgtigul tdu: 1. (Se deseneazd procentul de 0. 3: sd obfii participarea prietenului la Business Info Ai pdmit ceva pentru asta? .000 de membri. Dacd el nu sesizeazd rdspunsul continualivoi). 1. Plasd. Scopurile prezentirii A4 Agadar ti-a iegit un plin de benzind (o masd la restaurant. simplu de fdcut (nu se vinde nimic. Discount-urile negociate sunt intre 4o/o gi 27o/o (se scrle acest procent in dreptul grupului de comercianli).Avdnd in spate forta acestui grup de cumpirdtori Lyoness semneazd Dar vreau sd te intreb: DE UNDE ARE LYONESS contracte de discount cu comercianli la care ne facem sA-T| DEA ACEgTt BAN|? (Agteptali rdspunsut. cercului care reprezintd comercianlii). Lyoness recompenseazd acest comportament Ai fdcut cumpdrdturi zilele acestea? obignuit.Soh. cumpardturife lor. Dar bani cash. La 40 de prieteni. bani cash in cont (se scrie f4 se deseneazd o sdgeatd cu vdrfulspre TU gideasupra ei Exerci!iu "1-2% numerarin cont"). Cum revine acest discount? Atunci e nevoie sd-[i iei doud ore libere in ziua de. de la La fiecare cumpdrdturd lie i[i revine un procent de 1-2o/o ora . cumpdrdturile prietenilor prietenilor tdi.5%o care vine de la ei). etc. in zona in care am scris TIJ). Din Pentru cd Lyoness a negociat un discount de minim 3% acest discount un'procent de 1o/o rdmAne in firmd ca gi pdnd acum s-au consumat doar 2o/o (1%+0.500/lund x 12luni x 1% = 180 ron (Se rolurile. si salvezitimp gi energie Dar ai fi vrut sd primegti? . ai pldtit banii la casd 9i ce ai primit in schimb? De la persoanele cdrora le spui sd fac6 cumpdrdturi de (Se deseneazd schimbul clasic bani-maffd) la comercian[ii Lyoness primegti un procent de 0.. Diferenla dela2o/o pdni la c6t a dat comerciantul de cumpdrdtori (se scrle acesf p rocent undeva in mijlocut inseamnd incd gi mai multi bani pentru tine. sub calculul de 1%). sd-i arali prietenului tdu principiul de bazd al un coafor etc) gratuit. un coafor etc. Seminarul dvs.5% de ta indirecli). de unde cumperi 9itu.. Ce mai primegti tu este un procent de 0.000.5+0. in acest fel grupul de cumpdrdtori este stimulat sd se Ar fi interesant pentru tine ca o parte din banii pe care ii dezvolte. Egti interesat sd primegti acegti bani? .. puncte. partenerul business face 1.5% = 300 in acest moment firma Lyoness este prezentd in 26 de ron/lund. scrru acesfe cifre pe coald.Da.Da. 2. Lyoness li s-a int6mplat sd spui 9i la prietenii tdi sd cumpere de 2. revine in grupul discount. haine? Folosind scenariul de mai sus.

deoarece moment dat.. oamenide afaceri) mecanismul de functionare.10 pentru prezentarea afacerii Lyoness .Un moment sd vdd dacd pot 9i verde de pe tastaturS. Demontarea obiectii lor Stirnirea interesului se realizeazd comunicAndu-i prietenului meu un beneficiu pentru carc utmeazd sd md Obiecliile celinai des intAlnite sunt int6lnesc cu el. Prietenul acceptd una din cele2 variante A -Ac[ioneazd in continuare se stabilegte locul intAlnirii. restaurant etc mai .(imi spun numele).... StimuleazdDorinla 1. Transmit ideea cd am nevoie doar de 10 minute.. Lyoness Day | 30 | lnformatii impoftante CON CTL. Faci pauzd pAnd cdnd prietenul 2.. nici miercuri..Cdnd imi poti acorda cele 10 minute: luni la respective. a apdsat butonul ora 17"..Ceea ce vreau s6-ti ar6t o sd-ti permitd sd ai excursiile in toatd lumea pe care le doregti" mai mult timp 9i pentru tine gi pentru familia ta. Este de preferat Atragerea atentiei se realizeazd foarte simplu cu fraza stabilirea int6lnirii intr-o cofetdrie. asta induce ideea cd e nevoie sd fim fatd in fa[d. Pentru a maximiza rezu ltatele contactu I ui telefon ic (pe ntru a avea cAt mai multe intAlniri) e nevoie sd fie respectatd A actiona inseamnd a stabili intdlnirea gi se realizeazd o anumitd structurd de abordare telefonicd a persoanei cu fraza.L TE!-EFOhl!C {Ntodel) Beneficiile contactului telefonic: Telefonul este metoda cea mai eficientd de a stabili o Stimularea dorinfei se realizeazd prin fraza int6lnire cu viitorul partener business.Am aflat o modalitate super prin care poti face bani cAnd imi potiacorda cele 10 minute?" pentru casa pe care vrei si ti-o cumperi" -. Prietenul e de acord cu intdlnirea..sd-ti arit".. gtiu acest beneficiu din etapa de -. Singurul scop al contactului este acela cd trebuie sd-9i aloce un timp neplanificat telefonic este stabilirea int6lnirii.Am aflat o idee super pentru o afacere noui" Demontarea obiectiei: .Spune-mi acum despre ce e vorba" PROSPECTARE.Sd inteleg cd nu te intereseazd sd faci mai multi bani prin care sd-ti permiti excursiile in jurul lumii pe care ti le doregti?" . dar pot joi la Prietenul tdu [i-a rdspuns la telefon.. . dar atentia lui a rimas in continuare eu atunci".Nu am timp in general". ora14 sau miercurila ora 16" (se propun 2variante pentru int6lnire.Salut! (sau.atdt! minute". . Un motiv pentru care prietenii refuzd intAlnirea (mai ales La telefon nu se dau detalii despre afacere.Nu am timp" -. nu se explicd daci e vorba de antreprenori." degrabd decdt la sediul/biroul prietenului (prietenul nu va fi deranjat de telefoane.. . Prietenul are obiectii toatd aten(ia. Structura este cunoscutd sub acronimul de AIDA. articol..Am aflat o idee super 9i vreau sd gtiu 9i pirerea ta" .Seminarul dvs.Nu md intereseazd". Cum ar fi dacd . in continuare vom folosi acest exemplu)..Buni ziua") Sunt .." locul de munci al prietenului meu sau la el acasd doar pentru a stabili dacd se va putea intAlni cu mine la un Este importantd folosirea cuvdntului . -. dar propune tdu (persoana de la celSlalt capdt alfirului) ili rispunde. Scopul contactului telefonic este stabilirea intilnirii Cu ajutorul vocii (paraverbal) se pune accent pe .'Firi acest beneficiu a stabili intdlnirea cu prietenul meu e ca 9i cum aiincerca sd nimeregti cogul Demontarea obiectiei: .Am aflat o modalitate super prin care po[i s5-[i finanlezi Rispunsul .. pentru aceastd int6lnire. o discutie in care tocmai era implicat).. manageri. Pauza pe care o faci iti dd siguranta ci prietenul tiu ili va acorda 3. De aceea vom insista 9i in cele ce urmeazd ci e vorba doar de 10 minute.Nu am timp". angaja[i etc) Dupd aceea agtepli un rdspuns de la persoana de la celdlalt capit al firului. o altd zilord De ce acest lucru? De exemplu .. -. A -Atrage atenlia Posibile continudri ale dialogului: |. Agadar.... de baschet de la 30 de metri (e doar o situatie de gansi). St6rnegte Interesul D . Continuarea este . Folosirea acestei intrebdri este eficientd doar . -. cititul unui vd int6lniti cu el la ora respectivd...Ca si-ti ardt despre ce e vorba am nevoie de 10 pentru a stabili fiecare intAlnire ar fi nevoie sd merg la minute.Nu md intereseazd" E nevoie si. E nevoie si verificafiin agendd dacd puteti si la activitatea pe care tocmaio ficea (un email. Ce zici atunci sd-mi acorzi cele 10 minute joi dupd amiazd" Exemplu de fraze pentru st6rnirea interesului: Prietenul poate rdspunde..inleleg cd nu aitimp luni la 14 sau miercuri la 16.Nu pot nici luni..

. cdnd imi acorzi cele 10 minute?" -. cdnd imi acorzi cele 10 minute?" .De unde gtii ci nu te intereseazd. Cel care sund va demonta obiectia.Urmdri[i ca frazele care sunt spuse de persoana care suni si fie intocmai ca 9i cuvinte 9i ca ordine cu cele scrise mai sus (existi o anumitd logicd pentru care au fost formulate Tn acest fel).. Agadar. c6nd imi potiacorda cele 10 minute?" Exerciliu Un membru premium va juca rolul de client care este sunat. . Se va alege o obiec(ie pe care acesta o va ridica in momentul in care este sunat. -. Atentie! ..Ca sd-(i dau mai multe detalii am nevoie de 10 minute. ..Spune-mi acum despre ce e vorba".. cdnd Tmi acorzi cele 10 minute?" Demontarea obiec[iei: . $tiu din experienfi cd nu te pot [ine concentrat 10 minute la telefon.Rugati persoanele care exerseazd sd nu iasd din scenariu.. Lyoness Day I gt I Informatii importante dacd afi identificat corect motivatia de a face Lyoness a prietenului vostru. Crezifi-ag irositimpul degeaba daci nu ar fi ceva cu adevirat interesant? Agadar. Va exista tenta(ia sd se iasd din scenariu sub diverse forme.Seminarul dvs..$tiu cd egti un om ocupat. dupi care partenerul business care este sunat accepti int6lnirea. cd doar n-am apucat sd-ti ardt nimic. Agadar.ASqdar.

in numdrul unitdtilor urmitoare la generare 9i in nivelul avantajelor GD II rezultate din acestea. Cele cinci categorii de decontare diferd prin suma de discount necesard pentru formarea unitSlii. se formeazd unitdti in cinci programe de decontare diferite (CD I p6nd la CD V). Diferenla intre cele cinci categorii de decontare: Suma de discount pentru formarea unei unitdti Numdrul unitSlilor urmdtoare pdnd la 25 maturizare CD IV . bugetului de fidelitate precum gi a premiului de fidelitate. Suma ce rezulte din restituiri 25 GDV .Seminarul dvs. Lyoness Day | 32 | Informatii importante Lyoness lucreazd in cinci categorii de decontare in acelagi timp. cDl Pentru toate categoriile de decontare sunt valabile aceleagi reguli in privin[a generdrii bonusului de fidelitate. Asta inseamnd cd prin restul de discount din cumpdrdturi respectiv prin avansuri pentru cumpdriturile viitoare.

2\ei Avans bon valoric ffiic de cerrr Avans bon valoric GE III membru 3/1/1 membruTllll GE II Avans 3.8lei Premiu de fidelizare 3.973. atunci suma totalS (avans+rest de plati) poate sd fie plStitd sub formd de bonuri valorice ?5 de cumpdrare la unul dintre partenerii comerciali cu bon valoric. Restul de platd este posibil oric6nd prin luarea in considerare a codului de avantaj membru 35 [+ (CAM).805 lei Buget de fidelizare 13.fidelizare 24.340 lei Buget de. Mai multe informatii pe www.870 lei GEI Dupd generare completd Dupd generare completd Buget de fidelizare 16.702. se efectueazd un rest de platd. Dacd pe o unitate care s-a format din avans.lyoness.545 lei Premiu de fidelizare 1.ro .352 lei ans bon valoric premium 7/3/3 Avans 8.080 lei Premiu de fidelizare 9.150 lei Premiu de fidelizare 26.6 lei Premiu de fidelizare 1'1. Acesta va fi contabilizat in programul de decontare Lyoness gi oferd astfel optiunea de a genera bugete de fldelitate precum 30 gi premii de fidelitate.505 lei Dupd generare completd Dupd generare completd Buget de fidelizare 5. Lyoness Day | 33 | Informatii impoftante Configura!ii de contabilizare grupatd pentru cregterea eficienlei genererii dumneavoastra.109.081. 25 25 [+ 25 Avansul pentru viitoarele cumpdrdturi nu este nici investitie 30 r'+ nici buget de cumpdrare ci discountul in avans.010lei Avans 3.6 lei r+ GD IV 25 [+. Avans bon valoric Avans bon valoric minim membru 3/0/0 cEl membru 7/0/0 GEI Avans 645 lei Avans 1.Seminarul dvs.600lei Dupd generare completi Buget de fidelizare 45.

.

indiferent dacl sunt din rest cD ill 3x 'i ld .Seminarul dvs. construi rea afaceri i (Cal ificare+Confi rmare). vor fi restituite dupd schema nou loc statusul 71313 prin contabilizdri noi de unittti prin de restituiri a nivelului de carierd 1 (avantaj de start prin cumpdr6turi respectiv avansuri. auriu Lyoness CashbackCard. respectiv din lx 2t5l-C =1 Ld avansuri pentru viitoarele cumpdrituri.pentru cumpirdturile viitoare.600lei pentru valoric premium viitoare cumpdrituri. din programul de decontare in fiecare categorie de decontare (CD I ptnt la CD V).259. Fiecare dintre unitifile dvs.5160 l-d de discount din cumpirdturi sau din avans pentru viitoarele cumpirdturi. Prin avansul de 8. in programul de decontare personal al sponsorului. Dacd prin cumpdrdturl. Lvoness Dav I 3+ I lnformailillnpe4ade Avans pentru cu m pdrdtu ri le vi itoa re in confi gu ralia 7|3| 3.600 lei . pAnd ce va fi atins nivelul 1 de carierd nu va mai rlmine. 3 x CD ll 9i 3 x CD lll. Dacd aceastd reguld este indeplinitl atunci pot fi plasate unitdti Un avans in valoare de 8. economie de timp de doui luni). confi guratie eficienta Regula de bazi pentru oblinerea cardulul aurlu Lyoness GashbackCard Avans bon valoric Premium Fiecare membru Lyoness.6O\ei. urmitoare) nu va fi confirmat nivelul 1 de carieri prin rulaj. care are in programul personal 7 x CD l. .600 lei gdsegte in aceasti gialtfel. personale 9i unititile care se lormeazl din toate recomandirile dvs. care va fi contabilizat in programul Prima contabilizare de7 l3l3 trebuie sd fi e ficutd intotdeauna de decontare in primele 3 categorii de decontare. existd optiunea de a genera prin bugete de fidelitate 9i premii de fidelitate 7'1. in luna de cumpdrare precum gi in urmdtoarele 6 luni atunci statusul de Membru Premium Lyoness rimAne. pAnd ce va avea din nivelul urmitor de carier6. se atinge inceputul de carierd ca paftener Lyoness PREMIUM Tl3l3. urmeazd unititilor cDl dvs. din diferenti de discount din cumpirlturi. este valabild aceeagi Team se oglindegte gi in obtinerea imediatd a cardului regull de bazl. Cadoul de nivel a nivelului 1 de carierd confirmat va fi Avans bon valoric premium Lyoness acordat dupl reconflrmarea punctelor totale prin activitate. insd toate punctele de carieri produse.inditerent de intervalul de timp. in aceastd contabilizare grupatii. Dacd in urmltorul termen (luna realizlrii plus gase luni Prin achizitionarea unui Avans bon valoric premium. cDil Avansul bon valoric premium Lyoness este 9i o decizie strategicS. Startul optim in Lyoness Business (Pachetul Business) Avansul bon valoric premium Regula de bazl pentru contabilizarea unuiAvans bon Lyoness reprezinti un avansin valoare de 8.. Lifeline. maximi. primegte Lyoness CashbackOard-ul auriu. respectiv prin avans.

impd(irea piefei mondiale de bunuri 9i servicii intre Membrii Premium. cu Lyoness ne limitdm acum doar la a vd aratd imaginea de maijos pentru cd noi considerdm ci adund laolaltd esenla a ceea ce ne asteaptd.Seminarul dvs.nu pierdeli gansa Lyoness! La perspectiva dvs. 9i anume. De ce? Pentru cd aceastd piafd se imparte ACUM. Lyoness Day I 35 | Informatii importante Multe ganse au trecut pe ldngi noi . Vd puteti imagina ce inseamnd acest lucru? Totugi. nu vd gAndili prea mult. de aceea. sd ACTIONATI! Mult succes! LYE]\ilEEi=i 'L l f I . ACUM este momentul oportun pentru dvs.

f- .Seminarul dvs. Lyoness Day I SO Informatii importante .