You are on page 1of 2

Procedura de transfer a casei de marcat

pe altă societate
pentru Municipiul București și Județul Ilfov

Vă mulțumim pentru colaborarea cu Sedona! Pentru transferul casei de marcat pe altă societate urmați pașii:

Programați predarea memoriei fiscale la Administrația Depuneți la DGFP București, pe Str. Dimitrie Gerota nr.
Financiară de care aparține punctul de lucru la care a 13, din partea firmei care renunță la casa de marcat, un
funcționat casa de marcat. dosar în vederea anulării Certificatului de Atribuire
Adm. Fin. Sect. 1 Sos . Bucuresti-Ploiesti nr. 9-13 Tel: 021-2300260 Număr de Ordine.
Adm. Fin. Sect. 2 Str. C.A. Ros etti nr. 39 Tel : 021-3134008 a. Cerere tip pentru anularea numărului de ordine (două
Adm. Fin. Sect. 3 Ca l ea Moșilor nr. 156 Tel : 021-3146222 exemplare; model tip de la noi – se poate descărca de pe
Adm. Fin. Sect. 4 Str. Cuți tul de Argint nr. 7 Tel : 021-3102407 www.AparaturaFiscala .ro, pagina Suport)
Adm. Fin. Sect. 5 Ca l ea 13 Septembrie nr. 226 Tel: 021-4104941 b. Certificatul original de atribuire a numărului de ordine
Adm. Fin. Sect. 6 Str. Popa Ta tu nr. 7 Tel : 021-3159677 c. Procesul verbal de predare memorie fiscală (de la Pasul 3)
Adm. Fin. Ilfov Str. Lucreți u Pă trașcanu nr. 10 Tel : 021-3401600 d. Copie după C.U.I.
Contribuabili Mijlocii Str. Di mi trie Gerota nr. 13 Tel : 021-3057452 e. f. Copie după C.I.F. – dacă e cazul
Contribuabili Mari Str. Lucreți u Pătrașcanu nr. 10 Tel : 021-4089300 g. Copie după actul de identitate al administratorului
h. Copie după prima pagină a Actului Constitutiv
Ne comunicați cu minim 24 de ore lucrătoare în prealabil i. Delegație către persoana care depune dosarul
data și ora programării, la tel: 021-3278727, 031-
Anularea se obține în termen de 3-5 zile lucrătoare.
4403084 sau pe e-mail: sales@aparaturafiscala.ro .
Vizitați Sedona pentru transferul contabil al casei de
Predați memoria fiscală la ANAF împreună cu un
marcat. Emitem o factură de retur către societatea care
tehnician de service Sedona. Este necesară casa de
a încetat să folosească aparatul și o factură de
marcat funcțională, sigilată, dotată cu alimentator și
cumpărare către societatea care preia aparatul.
role, precum și următoarele acte ale firmei care renunță
Sunt necesare următoarele:
la casa de marcat:
a. Factura de cumpărare (original sau copie). Vom completa
a. Cartea de intervenții + Registru special sigilate valoarea casei de marcat pe factura de retur cu suma inițială - în
b. Certificat cu număr de ordine de la D.G.F.P. – original + copie cazul în care a fost cumparată de mai putin de 3 luni, iar în ca zul
c. Declarație de instalare – original + copie în care a fost cumparată de mai mult de 3 luni, vom c ompl eta
d. Rezoluție și Mențiuni de la Registrul Comertului pentru închidere suma modică de 50 Lei, TVA inclus.
punct de lucru – numai la ANAF Ilfov b. Chitanță emisă către Sedona Alm SRL din partea societății c ar e
e. Hotărâre A.G.A. ori Decizie Asociat Unic pentru închidere punct renunță la aparat, cu suma de pe factura de retur.
de lucru – numai la ANAF Ilfov c. Datele societății care preia casa de marcat, pentru a se putea
f. Copie act identitate reprezentant emite o factură și o chitanță de cumpărare către aceasta, cu
g. Copie C.U.I. h. Copie C.I.F. – dacă e cazul suma înscrisă pe factura de retur.
i. Împuternicire
Acest pas se poate face împreună cu următorul. Serviciul de emitere a
Va rugăm citiți pagina 2 pentru precizări suplimentare.
documentelor de retur și cumpărare se facturează cu 50 Lei, tva inclus,
De la reprezentantul Administrației Financiare veți primi un Proces cu excepția cazului în care împreună cu acest pas se achiziționează o
verbal de predare memorie fiscală. memorie fiscală nouă (Pasul 6) - caz în care serviciul este gratuit.

Call center Sedona: 021-3278727

Proces verbal de sigilare d. pl i c A5. Lucrețiu Pătrășcanu nr.I. exemplar al Declarației de Depuneți dosarul necesar atribuirii numărului de ordine . urmează opera ți uni l e Administrație Financiară. refiscalizare. e. Copii dupa următoarele acte ale punctului de lucru eliberate de Registrul Comerțului: Certificat Constatator. după refiscalizare. reprogramare articole. Bucuresti ș i județ și Registru Special (întrebați-ne despre modul de sigilare) Il fov. Rezoluție. reconfigurare.G. instruire b. la adresa de e-mail str..U.F. Copie după Contractul de închiriere/comodat/cumpărare al punctului de lucru h. cu: refiscalizării (pas 8).P. d. în cazul în ca re întâ l niți l a Administrația Financiară (Pasul 3) descărcarea și copierea nu a fos t a chi ți ona tă l a Pa s ul 6. b.I.P. online pe site. original + copie c.Proces verbal de sigilare al ca sei de ma rcat După obținerea Certificatului. memoriei fiscale (Pasul 3) s unt necesare suplimentar: dosar cu ș i nă . ANAF Sector 5 s unt necesare suplimentar următoarele: . Declarație pe Proprie Răspundere n. Copie după C. 10 s ector 3. Telefon: 021-3057452. Prețul memoriei fiscale este de 260 Lei. aflată pe noastră.  Preda rea memoriei fiscale (Pa sul 3) s e fa cturează cu 90 Lei. l.F.URMĂTOARELE DEMERSURI INTRĂ ÎN RESPONSABILITATEA SOCIETĂȚII CARE PREIA CASA DE MARCAT: Cumpărare memorie fiscală nouă. Copie după factură și chitanță (de la Pasul 5) depunere la sediu. Certificatul de la D. original + copie depunere a dosarului la DGFP (Pasul 7) ș i de ri dicare a Certificatu l ui b. tva i ncl us. numerar l a sediu. Prețul poate suferi modificări. Un exemplar al Declarației de Instalare c. cu: 7) l a ANAF Ilfov. Declarația de Instalare (completată de către tehnician la  Actel e firmei necesare dosarelor de l a pașii 4 ș i 7 es te necesar să fi e fiscalizare). în 4 exemplare s emnate “conform cu originalul”. cu excepția abonaților contractului de service ce benef i ci az ă În MAXIM 24 ORE lucrătoare declarați fiscalizarea la gratuit de a cest s erviciu. Harta DGFP .G. sedona@aparaturafiscala. – dacă e cazul Lucreți u Pătrașcanu nr. 4403084 sau pe e-mail: sales@aparaturafiscala. – dacă e cazul g. a.I.F.Regi strul Special vi zat de ANAF de ca re aparține sediul s ocial a stabili data și locul unde se vor face fiscalizarea și  În ca zul societăților înregistrate l a Contribuabili Mijlocii. Registru Special de Atri buire a Numărului de Ordine.G. trebuie să vă prezentați și de predare memorie (Pasul 3). Certificat de Mențiuni. 10 s ector 3. original + copie de montaj. Copie după prima pagină a Actului Constitutiv k.F. Certificatul de la D. cu În cazul în care sediul social aparține de o altă vechi ul sau noul punct de l ucru în județ Ilfov. și cuprinde servi ci i l e a. la prețul de 80 Lei. Delegație către persoana care depune dosarul INFO UTILE  Pentru predarea memoriei fiscale (Pasul 3) l a ANAF Sector 1 ș i Răspunsul se obține în termen de 3-5 zile lucrătoare. Două exemplare ale Declarației de Instalare pers onal. Copie după actul de identitate al administratorului j. în MAXIM 7 ZILE de la primirea efectua împreuna cu pasul anterior sau la momentul Certificatului de Atribuire a Numărului de Ordine. tva i ncl us.P. la tel: 021-3278727. cu următoarele acte: pl a tă: cu ca rd la s ediul Sedona. din Str.ro sau prin a. Parter. înregistrate l a ANAF Mari Contribuabili. Achi ta rea a ces tei a l a s edi ul l i stei.I. prin transfer b a nca r. tva i nclus. În cazul în care au trecut mai mult de 30 de zile de la predarea memoriei fiscale (Pasul 3) este necesară o Declarație de nefiscalizare din partea unității de service (Sedona). l a predarea programarea articolelor. b. Certificatul de la D. res pectiv depunere dosare (Pașii 4 ș i la aceasta. Dimitrie Gerota nr. Cerere tip (două exemplare ) m..  Pentru a pă stra în memoria ca sei de marcat a ceeași l istă de a rticole Fi s calizarea se face în termen de 1-2 zile l ucrătoare de la solicitare. Vă rugăm să trimiteți un Scanați aici pt. Copie după C. contactați SEDONA pentru . i. Copie după C.ro . depun dosarele pentru a nulare și refiscalizare (Pașii 4 ș i 7) l a s edi ul AN AF d i n S tr. Achitarea facturii s e poate face în numera r Administrația Financiară de care aparține punctul de că tre tehnicianul de servi ce sau în a vans p ri n d i ve rs e m e tode d e lucru. vă rugăm să s olicitați tehni ci a nul ui cu ca re vă Vă rugă m să s olicitați “l ivrarea unei memorii fiscale”.F. în termen de 7 ZILE de la fiscalizare. 031.  Prea multe drumuri și prea putin timp? Oferi m opțional serviciul de a. Instalare și către societatea la Direcția Generală Finanțe Publice București. Copie după Garanție (prima pagină a Cărții de Intervenție) e. Copie după C.F. Pentru obținerea acestei declarații trebuie să vă prezentați la sediul nostru cu aparatul fiscal.  Soci etățile comerciale înregistrate l a Contribuabili Mijlocii.U. Call center Sedona: 021-3278727 . f. Cele două cărți ale casei de marcat sigilate: Cartea de Intervenții  Soci etățile comerciale ca re funcționează în Mun. dumneavoastră s e poate face doar în numerar.G. 13. Vă rugă m s ă ne conta ctați pentru confirmare..P. Aviz de distribuție c. Acest pas se poate Reveniți la D.