You are on page 1of 6

ZASADY KORZYSTANIA

ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH
I INTERNETU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. MARII KOWNACKIEJ
W ŁOMIANKACH
Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

Komputer jest to urządzenie elektroniczne stosowane do przetwarzania
informacji - wcześniejsza nazwa komputera to maszyna cyfrowa. Nazwa
ta podkreślała iż działanie wspomnianego urządzenia oparte jest na cyfrowym
przetwarzaniu danych.

Informatyka jest to dziedzina wiedzy i działalności człowieka, która zajmuje
się przetwarzaniem informacji za pomocą komputerów i odpowiedniego
oprogramowania.

Internet to sieć komputerowa o światowym zasięgu łącząca sieci lokalne, sieci
rozległe i wszystkie komputery do nich podłączone.

Informacja jest zbiorem danych zebranych w celu ich przetwarzania
i otrzymania wyników (nowych informacji). Słownik języka polskiego określa
informację jako czynnik, dzięki któremu ludzie lub urządzenia mogą sprawnie
i celowo działać

Oprogramowaniem jest zestaw programów, które pozwalają na wykonanie
przez komputer określonych zadań. Podstawą opracowania programu
jest podanie algorytmu, tzn. przepisu rozwiązania zadania.
Zasady korzystania ze stanowiska
komputerowego:

• Pracownia komputerowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej
w Łomiankach udostępnia pracownikom i uczniom szkoły stanowiska
komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarkę i skaner w celach
edukacyjnych.

• Z komputerów w szkole mogą korzystać uczniowie przebywający na zajęciach
komputerowych oraz inni uczniowie pod opieką i za zgodą nauczyciela
administratora pracowni.

• Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny
temat dydaktyczny.

• Nauczyciel nie ma obowiązku obsługiwać komputera, powinien jednak służyć
radą i pomocą.

• Podczas lekcji uczniowie mogą korzystać z Internetu do celów edukacyjnych
(np. pisanie referatów, poszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie
informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, itp.)

• Wykorzystanie sprzętu multimedialnego w celach innych niż naukowe
jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.

• Uczeń podaje rodzaj wykonywanej czynności, w przypadku korzystania
z Internetu - określa tematykę poszukiwanych informacji.

• Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

• Uczniowie mogą włączyć komputery jedynie na polecenie nauczyciela.

• Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut.

• Własne dane należy przechowywać w klasowych folderach.

• Zabrania się korzystania z niesprawdzonych programem antywirusowym
nośników informacji (pendrive, CD-ROM itp.),
• Nie wolno wyjmować płyty CD-ROM ze stacji dysków podczas pracy napędu.

• Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy
natychmiast zgłaszać nauczycielowi.

• Korzystać można tylko z zainstalowanych programów (niedozwolone
jest instalowanie jakichkolwiek własnych programów bez zgody nauczyciela).

• Niedozwolone jest usuwanie zainstalowanych programów bądź plików
zapisanych przez innych uczniów.

• Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw,
konfiguracji sprzętu lub manipulowanie sprzętem (odłączanie klawiatury,
monitora, myszy) i dokonywania zmian w ustawieniach systemowych.

• O wszelkich usterkach sprzętu komputerowego należy natychmiast
powiadomić nauczyciela.

• Należy czytać uważnie wszystkie komunikaty pojawiające się na monitorze
komputera.

• Przed wyłączeniem komputera należy zawsze zakończyć działanie wszystkich
programów.

• Po zakończeniu pracy należy zostawić uporządkowane stanowisko pracy.

• W pracowni komputerowej obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
Zasady korzystania z Internetu:

• Korzystanie z Internetu może odbywać się wyłącznie za zgodą i w obecności
nauczyciela prowadzącego zajęcia.

• Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw, czatów, wysyłania
SMS-ów.

• Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie
twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

• Na lekcjach uczniowie odwiedzają tylko strony internetowe wskazane
przez nauczyciela.

• Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w klasie należy zachować ciszę.

• Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo
cicho, aby nie przeszkadzać innym albo skorzystać ze słuchawek.

• W przypadku „zawieszenia" pracy komputera należy powiadomić o tym
nauczyciela administratora/nauczyciela zajęć komputerowych bez
podejmowania prób naprawy.
Odpowiedzialność użytkownika:

• Wszystkich korzystających z komputerów obowiązują przepisy BHP, regulamin
pracowni komputerowej oraz zasady korzystania ze stanowiska
komputerowego i Internetu

• W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel
ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.

• Informację o niewłaściwym zachowaniu ucznia nauczyciel wpisuje
do dzienniczka ucznia w celu powiadomienia rodziców/opiekunów ucznia.

• Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska
komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela.

• Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiada
/finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność
ponoszą rodzice.