You are on page 1of 40

Visoka škola za menadžment

u turizmu i informatici u Virovitici

LOGISTIKA U
PODUZETNIŠTVU

2 UVOD U LOGISTIKU

mr.sc. Damir Ribić, pred.

UVOD U LOGISTIKU

• ŠTO JE TO LOGISTIKA?

TEHNIČKA LOGISTIKA
(Engineering logistics)
POSLOVNA LOGISTIKA
(Business logistics)
elogistika
(eLogistics)
LOGISTIČKI
LOGISTIČKI LANAC MENEDŽMENT
(Supply Chain) (Logistics Management)

UPRAVLJANJE LOGISTIČKIM
LOGISTIKA LANCEM
(Logistics) (Supply Chain Management)

LANAC OPSKRBE

UVOD U LOGISTIKU

• POJAM LOGISTIKE:
– Višeznačan pojam (upotrebljava se u različitim područjima)
– Etimologijski, logistika se najčešće povezuje s grčkim
(ΛΟΓΙΣΤΗΣ) i francuskim jezikom (Logistique).
• Grčke riječi:
– ”logistikos” - označava vještinu osobe u računanju, a dovodi se i u vezu
s činovnicima
– LOGISTI staroj Ateni su bili ljudi koji su vodili financije i pripreme za
ratove
– grč. riječ „lego” (zamisliv) i „logik” (proračunat, log.misleći)
– franc. riječ „loger” (kratkotrajno zbrinjavanje gosta/vojnika i
njegovo smještanje u stambenu prostoriju)

održavanja. distribucije i upravljanja svim resursima i njihovim tokovima. UVOD U LOGISTIKU . . prijevoza.DEFINICIJE • Korijeni logistike ? – “Vojna logistika je znanost i vještina pripreme. smještaja. koji su potrebni vojnim postrojbama za uspješno vođenje vojnih operacija i ostvarenje vojnih ciljeva. nabave.

a oni su danas drugačiji. • Kako je glavna zadaća logistike upravljanje tijekom materijala i s njima povezanih informacija unutar logističkog lanca. a glavni ciljevi optimizacija troškova i ispunjenje zahtjeva korisnika. nego prije. UVOD U LOGISTIKU . može se upotrijebiti definicija logistike dana od The Council of Logistics Management: . moraju se uvidjeti njena osnovna zadaća i ciljevi.DEFINICIJE • Da bi se odredila opća definicija logistike.

implementacije i kontrole efikasnog i efektivnog tijeka i skladištenja materijala (sirovina.DEFINICIJE “Logistika je proces planiranja. poluproizvoda i gotovih proizvoda). usluga i povezanih informacija od točke izvora do točke potrošnje u svrhu zadovoljenja zahtjeva korisnika. UVOD U LOGISTIKU .” .

pa se može govoriti o unutarnjoj (internoj) i vanjskoj (eksternoj) efikasnosti. Efikasnost također objašnjava i odnos između sustava i okoline. ali se primarno odnosi na vanjsku (eksternu) efikasnost. UVOD U LOGISTIKU . • Efektivnost je također koncept. vrijednosti karakteristika sustava i vrijednosti utrošenih resursa. koji se može definirati pomoću odnosa dvije komponente.DEFINICIJE • Efikasnost je generalni koncept. . vezan uz efikasnost.

odnosno onaj koji ostvaruje namjeravani ili očekivani rezultat. rekao: Efikasnost je raditi stvari na pravi način. definirajući razliku. • Prema tome efikasan logistički sustav (efikasna logistika) je uspješan (djelotvoran). odnosno da ima efekt. a efektivnost je raditi pravu stvar. ali ne nužno i eksterno efikasan. koji radi na najbolji mogući način i s najmanje gubitaka. • Sustav može biti interno efikasan. dok je efektivan logistički sustav (efektivna logistika) adekvatan u ispunjenju svrhe.DEFINICIJE • Peter Drucker je. UVOD U LOGISTIKU . .

pa prema tome logistički sustav treba težiti ostvarenju optimalnog nivoa ispunjenja zahtjeva korisnika u odnosu na troškove (efektivan). što se može povezati s troškovima. a efektivnost kao stupanj postizanja ciljeva. UVOD U LOGISTIKU . što podrazumjeva ostvarenje optimuma više parametara vezanih na ispunjenje zahtjeva korisnika. te smanjenju troškova logistike (efikasan). .DEFINICIJE • Efikasnost se može definirati kao stupanj korištenih resursa.

• Svrha logistike je stalno usavršavanje protoka dobara i informacija kroz poduzeće. • Logistikom se biraju funkcijska. organizacijska. . materijalna i druga sredstva za poboljšanje tokova dobara i vrijednosti u poduzeću čime ona postaje integrirajuća funkcija poduzeća. osobna. SVRHA LOGISTIKE • Svrha logistike je troškovno povoljnija proizvodnja i distribucija te postizanje konkurentskih prednosti.

 informacijska (što je kriterij za odlučivanje) – priprema i distribucija podataka unutar i izvan poduzeća – računalno integrirana logistika. . pakirati) – bolji transportni i skladišni sustavi.  tehnička (kako skladištiti. CILJEVI LOGISTIKE • Ciljevi logistike su smanjenje zaliha. vrijednosna (koliko) – tržište traži sve. u sve kraćim razdobljima izlazi s novim i sve raznovrsnijim proizvodima – isporuka u sve kraćem roku sve manjih količina. • Komponente logistike:  gospodarska. skraćivanje vremena protoka dobara i informacija te skraćivanje vremena reakcija na naloge kupaca (rokova isporuke). transportirati.

korektno naoruža i ustroji. -912. da se svaka vojna akcija dobro pripremi – da se proračunaju putevi i termini.” . Povjest logisitke • Logističke aktivnosti – najraniji oblici trgovine. prvi ratovi • Pojava riječi LOGISTIKA u vojnom području: – bizantijski car Leon VI "Mudri"(866. da se vodi briga o pravovremenom i dovoljnom podmirenju potreba. da se procjeni snaga protivnika. da se sve funkcije reguliraju. god.) "Rasprava o umijeću ratovanja“ ("Leonov vojni instituti") – uz strategiju i taktiku uveo novi pojam logistika sa značenjem: “ Zadatak je logistike da se vojska plati. razvrstaju i usklade s kretanjem vojnih postrojbi.

Physical Distribution) i • upravljanje materijalima (eng.com/watch?v=qiPKJZq6CoM&list=PLmv6ZASFi NPaBgPKucQwbFzgH8GohHyY7&index=2&feature=plpp_video • 50-te godineXX.Materials Management). . stoljeća – pojavili su se određeni koncepti u obliku modela planiranja. pod imenima: • fizička distribucija (eng. Povjest logistike • do kraja II svjetskog rata logistika zauzela važno mjesto u vojnim postrojbama svih zemalja – LINK: • http://www.youtube.

Te aktivnosti uključuju vanjski transport. pakiranje. • Pojavljuju se prva logistička udruženja i instituti: – National Council of Physical Distribution Management (kasnije The Council of Logistical Management): "Širok raspon aktivnosti povezanih s efikasnim kretanjem gotovih proizvoda od kraja proizvodnje do kupca." . skladištenje. rukovanje materijalom. a u nekim slučajevima uključuje i kretanje sirovina od dobavljača do početka proizvodnje.izbor lokacija tvornica i skladišta. obradu narudžbi. Povjest logistike 50-te godine XX st. predviđanje i uslugu korisnicima. kontrolu zaliha.

eng. Povjest logistike 50-te godine XX st. odnosno logistika je bila skup aktivnosti spomenuta dva koncepta. Physical Distributionu području distribucije i eng. • proizvodnja isključena iz logistike. Material Management u području nabave i kontrole zaliha • Parcijalno poboljšanje pojedinih aktivnosti (optimizacija pojedinih logističkih aktivnosti) .

• 70-te godine XX. Povjest logistike 70-te godine XX st. stoljeća: – Optimizacija pojedine funkcije logistike – Pojava računalnih sustava upravljanja materijalom (MRP) .

stoljeća: – Intenzivan razvoj informacijskih tehnologija – glavna karakteristika tog perioda – Holistički pristup logistici: Optimizacija logistike kao cjelovite funkcije (optimizacija cjelovitog logističkog sustava) • Europa: pojava logističkog menadžmenta (Efikasno i efektivno planiranje. Povjest logistike 80-te godine XX stoljeća • 80-te godine XX. kontrola i implementacija logističkih sustava) .

Povjest logistike 80-te godine XX stoljeća • SAD: – pojava pojma SCM. u svrhu zadovoljenja zahtjeva korisnika. 1986. i s tim povezanih informacija. logistički menadžment (“Logistika je proces planiranja.) . troškovno efektivnog tijeka i skladištenja sirovina. implementacije i kontrole efikasnog. gotovih proizvoda.”.CLM. zaliha u procesu. od točke izvora do točke potrošnje.

Povjest logistike 90-te godine XX stoljeća .Faza integracije poduzeća (logistika integrira poduzeća u logistički lanac) .Integracija poslovnih aktivnosti između više organizacija u logističkom lancu(koncept SCM) .Optimizacija cjelovitih procesau lancu stvaranja vrijednosti kroz funkcije poduzeća .Faza funkcionalne integracije (logistika integrira funkcije u lancu stvaranja vrijednosti) .Optimizacija procesa u logističkim lancima .

Logistika integrira logističke lance u globalne mreže .Optimizacija procesa u globalnim mrežama . Povjest logistike: 2000 + .Faza integracije logističkih lanaca. globalizacija .

a to su ZADACI LOGISTIKE (prijenos. ZADACI LOGISTIKE: Svaka se privredna djelatnost temelji na tri komponente: • TRANSFORMACIJA (preoblikovanje) u procesu stvaranja nove vrijednosti: materijala. pakiranje.. usl. sakupljanje. paletizacija i depaletizacija. rukovanje. informacija • Rezultat je stvorena nova vrijednost (proizv. skladištenje. komisioniranje. prijevoz.) • TRANSAKCIJA ( trgovački posao) • TRANSFER (prijenos.premještanje) znači: • Savladavanje prostora i vremena.…) . energije. selekcija i razvrstavanje.

ZADACI LOGISTIKE: • OSNOVNI TEMELJNI PROCES izravno stvaranje nove vrijednosti • POMOĆNI ILI DODATNI PROCESI kojima se daje potpora osnovnim procesima – indirektno sudjelovanje u stvaranju nove vrijednosti (tako je i nastao termin logistička potpora) .

ZADACI LOGISTIKE: • LANAC OPSKRBE – pretvaranje sirovina u proizvode. te njihova dostava do kupaca • LOGISTIKA – kretanje proizvoda kroz lanac opskrbe .

ZADACI TEHNIČKE LOGISTIKE: • Osigurati: – (2) određeni materijal – (3) odgovarajuće kvalitete – (4) u potrebnoj količini – (5) s pravim informacijama – (6) u određenom trenutku(uravnoteženje vremena) – (7) na određenom mjestu(premoštenje prostora ) – (8) odgovarajućem korisniku ----------------------------------------------------------------------- – (1)s najmanjim troškovima .

prekrcaj . optimalizacija . ZADACI LOGISTIKE: • GLAVNI ZADACI: . komisioniranje . transport . skladištenje . upravljanje skladištem i zalihama . planiranje L . povratna logistika .

raspodjela .pakiranje .traženje i nalaženje .vođenje sredstava za zahvat materijala u transportu .potpora realizaciji radnih naloga .planiranje i optimiranje transportnih ruta .planiranje i uvođenje IT. ZADACI LOGISITKE: • VAŽNI ZADACI: .razvoj softvera .sustava (mišljenje od 50 do 70 % poduzaća ) .

ZADACI LOGISTIKE: • OSTALI ZADACI: – Etiketiranje – kontrola kvalitete – izrada računa – IT – integracije – razvoj SCM – softvera – održavanje regala – upravljanje dokumentacijom .

ČESTA LOGISTIČKA PITANJA: .

RJEŠENJA: .

Zašto sZašto se baviti logistikom? Značajan udio u troškovima + Značajan utjecaj na zadovoljstvo korisnika = Osiguranje konkurentske prednosti .

– 8.S.280 milijardi dolara.5%od BDP-a Prosjek u razvijenim zemljama iznosi oko 8% BDP-a. Odnos razvijenosti i troškova logistike: Značajan udio troškova logistike u BDP-u: • izvještaj Logistic Costs and U. godinu) – ukupni trošak logistike je iznosio 1. . Gross Domestic Product 2005 (podaci se odnose na 2011.

Odnos razvijenosti i troškova logistike: • Sa rastom nerazvijenosti rastu i troškovi logistike .

Značaj logistike • Značajan udio troškova logistike u % prodaje: . 20% prosječno (Georgia Institute of Technology) Udio troškova pojedinih logističkih funkcija u ukupnim logističkim troškovima (% prodaje) (SAD) .4% to 30% od prodaje.

transport. vojna logistika i logistika poduzeća – elementi su joj skladišta. • metalogistiku – u nju ulazi promet dobara poduzeća koja sudjeluju u nekom kanalu prodaje nekog proizvoda (industrijskog dobavljača. maloprodavača i špeditera) . POSLOVNA LOGISTIKA Logistika se može raščlaniti na: • makrologistiku – logistika u okvirima nacionalnog gospodarstva – logistika između poduzeća – elementi su poduzeća i institucije koje se bave robnim tokovima. distribucijska mjesta i centri za upravljanje i regulaciju proizvodnje (prostorno-vremenske transformacije materijalnih dobara). • mikrologistiku – logistika bolnice. veletrgovca.

protežu se na cijelo poduzeće.u području nabave. poluproizvodima i sl. . unutarnjeg transporta.bavi se upravljanjem svim resursima i njihovim tokovima u procesima stvaranja nove vrijednosti. rukovanja sirovinama. POSLOVNA LOGISTIKA • Poslovna logistika . te primjena modela odlučivanja o obavljanju tih aktivnosti. robom. pri čemu dominiraju ekonomski-gospodarski problemi. • U okvire poslovne logistike ulaze izvršni poslovi . • Kao znanost poslovna logistika predstavlja ekonomsku disciplinu i dio znanosti o upravljanju koji proučava tokove i preobrazbu ekonomskih sadržaja u okviru poduzeća. uskladištenja. • Zadaće poslovne logistike: . a ne samo kroz jednu poslovnu funkciju.

• Rješenjima tehničke logistike ostvaruje se vremensko i prostorno uravnoteženje tokova materijala integriranih s tokovima informacija u svim fazama proizvodnih procesa. Inženjerska ili tehnička logistika • Logistika rješava tehničke probleme opskrbe materijalom i probleme tokova materijala u procesima izrade novih proizvoda i/ili usluga kojima se stvaraju nove vrijednosti. .

njem. . projektiranje i upravljanje logističkih procesa. technische logistik) koristi znanstvene principe. engineering logistics. • karakteristična je za tzv. Inženjerska ili tehnička logistika • Tehnička logistika kao disciplina dominantno pripada području tehničkih znanosti (kolegiji na tehničkim fakultetima). matematičke metode i informatičku tehnologiju kao fundamentalne alate za oblikovanje logističkih lanaca. njemačku školu logistike. • Inženjerska logistika (eng.

Pitanja? .

Zahvaljujem na pažnji .