You are on page 1of 6

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
reorganizarea unor persoane juridice

Proiectul hotărârii de Guvern privind reorganizarea
Întreprinderii de Stat O.C.I. ”Moldova – Concert” prin absorbția
Societății pe Acțiuni „Circul din ` Chișinău” este elaborat în
temeiul art. 93 și art. 94 din Legea nr. 1134 din 2 aprilie 1997
privind societățile pe acțiuni, art. 26 alin. (2) lit. a), l) și art. 27 lit.
g) din Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administrația publică
centrală de specialitate, art. 6 alin. (1) lit. e), e 1 ) și art. 8 alin. (1)
lit. e) din Legea nr. 121 din 4 mai 2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice, și art. 73, 78 din Codul Civil al
Republicii Moldova conform cărora reorganizarea persoanelor
juridice se poate realiza prin fuziune (absorbţie), iar în cazul
întreprinderilor de stat și a societăţilor comerciale cu capital
integral sau parţial de stat reorganizarea este asigurată de către
autoritățile publice centrale în temeiul unei Hotărîri de Guvern.

Prevederile art. 6 alin. (2) și art. 14 al Legii nr. 146 din
16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat permit fondatorului
de a dispune încetarea activității întreprinderii, după caz prin
reorganizarea sau lichidarea acesteia.

Articolul 93 din Legea nr. 1134 din 02 aprilie 1997 privind
societățile pe acțiuni prevede dreptul adunării generale a
acționarilor de a lua hotărîri în vederea reorganizării societății prin
fuziune după caz prin contopire sau absorbție.

În conformitate cu prevedrile art. 69 alin. (1) și art. 73 alin. (3)
Cod Civil al Republicii Moldova, persoana juridică poate f
reorganizată prin fuziune, dezmembrare sau transformare,
fuziunea se poate realiza prin contopire sau absorbţie. Absorbţia
are ca efect încetarea existenţei persoanelor juridice absorbite şi
trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana
juridică absorbantă.

Calitatea de fondator al Întreprinderii de Stat O.C.I. „Moldova –
Concert” și dreptul de acţionar majoritar al S.A.„Circul din
Chișinău” conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 19
noiembrie 2009 (anexa nr. 5) o are Ministerul Culturii, find astfel
investit cu dreptul de a decide asupra reorganizării acestora.
Scopul reorganizării persoanelor juridice prin procedura de
fuziune (absorbție) constă în păstrarea Circului din Chișinău ca
patrimoniu cultural de stat unic de valoare naţională și
neadmiterea demolării sau înstrăinării acestuia, urmată de
optimizarea cheltuielilor de administrare, asigurarea desfășurării
și dezvoltării activității circurilor, de spectacole și a celor
concertistice în corespundere cu genurile de activitate prevăzute
în actele de constituire precum și asigurarea gestionării efciente
a patrimoniului public aflat în administrarea întreprinderilor
supuse reorganizării.

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului hotărîrii sunt
următoarele :

Î.S. O.C.I. „Moldova – Concert” IDNO - 1003600098757
are sediul în mun. Chișinău, str. Pușkin, 21 principalele genuri de
activitate ale întreprinderii sunt : organizarea de concerte,
festivale, conferințe, simpozioane, seminare, întîlniri,
desfășurarea activității de impresariat în republică și peste hotare,
efectuarea turneelor în țară și străinătate, invitarea și trimiterea
peste hotarele republicii a interpreților aparte și colectivelor
artistice, transmiterea în locațiune a sălii de concert a Palatului
Național, holurile, terenurile aferente, clădirile și încăperile
auxiliare etc. precum și alte activități conexe, în corespundere cu
legislația în vigoare.

O.C.I. ”Moldova – Concert” dispune de spații necesare și
corespunzătoare desfășurării activitățiilor concertiste și de
impresariat. Activitatea instituţiei pe perioada 2015 - 2016 a fost
direcţionată spre implementarea politicii culturale elaborate în
conformitate cu prevederile hotărîrilor de guvern, inclusiv a
evenimentelor din Planul de acţiuni pentru anii 2015 - 2016
elaborat de Ministerul Culturii.

Evenimentele cultural - artistice care au loc la Palatul
Naţional ,,Nicolae Sulac” şi flialele O.C.I. „Moldova
Concert„ (Ansamblul de cîntece şi dansuri găgăuze „Cadînja” din
Comrat şi Ansamblul de cîntece şi dansuri bulagre „Rodoliubie”
din Taraclia ) care se bucură de o înaltă apreciere din partea
publicului meloman.
Palatul Național ,,Nicolae Sulac” este cea mai mare și mai
prestigioasă sală de spectacol din Republica Moldova, găzduiește
cu regularitate vedete internaționale. Acestea sunt invitate atât
de Î.S O.C.I. ,,Moldova-Concert”, cât și unii agenți economici, care
închiriază sala Palatului Național ,,Nicolae Sulac”, iar instituția
acordă sprijin tehnic în buna desfășurare a acestora. Colectivele
instituției au pregătite mai multe programe de concert de mare
atractivitate, care au fost flmate și difuzate la mai multe posturi
de televiziune.

Întreprinderea nu are restanțe față de fondul social,
inspectoratul fscal, salariați și agenți econimici.

S.A. „Circul din Chișinău” IDNO – 1003600019826 își are
sediul în mun. Chișinău, Renașterii bd., 33. Conform prevederilor
statutului, principalele genuri de activitate ale întreprinderii sunt :
activități ale circurilor, rodeo, sălilor de tir, activități de
spectacole, muzică și alte genuri de artă, hoteluri, comerțul cu
amănuntul în magazinile specializate, cu vînzare predominant de
produse alimentare, băuturi și produse de tutun, închirierea
bunurilor imobiliare proprii precum și alte activități recreative,
neincluse în alte categorii.

Societatea dispune de edifciu specializat situat în mun.
Chișinău Renașterii bd., 33 care a fost inaugurat în anul 1981,
avînd cea mai mare sală de spectacole din Republica Moldova în
formă de anfteatru cu o capacitate de 1900 de locuri și arenă cu
diametrul de 13 metri.

În anul 2007 a fost reorganizat prin transformare din
întreprindere de stat în societate pe acțiuni, al cărui acționar
majoritar este Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

După o pauză de aproximativ 10 ani, începînd cu anul 2014
Circul din Chișinău și-a reluat activitatea, reușind să depășească
situația dezastruoasă economică a întreprinderii, să deblocheze
activitatea și conturile întreprinderii, să diminueze considerabil
datoriile creditoare în proporții mari precum și să relanseze
spectacolele de circ prin inaugurarea arenei mici la 30 mai 2014.

Astfel, rezultatele activității economice și concertistice ale S.A.
„Circul din Chișinău” din ultima perioadă înregistrează o dinamică
îndreptată spre depășirea crizei în care s-a pomenit societatea,
generînd totodată posibiltatea de extindere a genurilor de
activitate pentru atragerea mijloacelor fnanciare și sporirea
competitivității.

Potrivit statelor de personal, fecare întreprindere dispune de
Director general, contabil – şef, contabili, administratori, juriști
precum şi personal tehnic, conform prevederilor legislaţiei cu
privire la întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni acestea
dispun şi de Consilii de administraţie în număr de 3-5 persoane
remunerate. Întreprinderile, conform prevederilor statutului,
desfășoară genuri de activitate similare legate de activități de
spectacole, de impresariat, muzică, organizarea de evenimente,
concerte etc., inclusiv darea în locațiune a bunurilor neutilizate.

Analizînd situaţia Î.S. O.C.I. „Moldova Concert” și S.A. „Circul
din Chișinău” sub aspectul gestionării patrimoniului aflat în
administrare, indicatorii economico - fnanciari, dotarea tehnică,
precum şi activitatea managerială ale acestora, ministerul a
conchis că Moldova - Concert se află într-o situaţie mult mai
proftabilă și avantajoasă, motiv din care s-a decis ca în procesul
reorganizării Î.S. O.C.I. „Moldova-Concert” să aibă rolul de
absorbant, care va f succesoare de drepturi şi obligaţii ale S.A.
„Circul din Chișinău”.

Oportunitatea susţinerii acestui proiect de hotărîre a
Guvernului constă în consolidarea activităţii economico -
fnanciare și manageriale a bunurilor proprietate de stat şi
concentrarea administrării acestora, prin intermediul unei singure
întreprinderi, a unui conducător şi a unui Consiliu de
administraţie, în scopul valorifcării potenţialului productiv
existent şi asigurării unui management efcient și proftabil.

Managementul comun al resurselor va aduce o serie de
oportunități economice. Principalul avantaj este dat de viziunea
centralizată atît asupra activității artistice, cît și asupra resurselor
implicate. Totodată, funcțiile de conducere vor f comune tipurilor
de activități artistice. Astfel, aspectele legate de redimisionarea
aparatului administrativ și de conducere vor condiționa
efcientizarea efortului legat de resursele umane, dar și o viziune
managerială uniformă și echilibrată.
Fuziunea întreprinderilor nominalizate va constitui o premisă
spre reducerea cheltuielilor fnanciare legate de plata salariului
personalului administrativ, iar sursele fnanciare economisite vor
putea f îndreptate pentru investirea în dezvoltarea activităților
statutare, precum şi majorarea salariilor angajaților implicați în
dezvoltarea și promovarea activităților culturale.

Fiind analizate statele de personal ale întreprinderilor, s-a
constatat oportunitatea reducerii funcțiilor de director general,
contabil – şef, contabil și jurist precum și a consililui de
administrație al S.A. ”Circul din Chișinău”. Estimativ cheltuielile
pentru plata indemnizațiilor în legătură cu reducerea funcțiilor, în
conformitate cu prevederile Codului Muncii al R. moldova, va
constui suma de 34 000 (trezeci și patru mii) lei.

Totodată, dat find faptul că după reorganizare întreprinderea
absorbită S.A. „Circul de Chișinău” îşi va înceta existenţa,
considerăm necesar excluderea poziției nr. 3 din Hotărîrea
Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009 (anexa nr. 5 1 „lista
societăţilor pe acţiuni în care  Ministerul Culturii exercită
drepturile de acţionar şi administrator al proprietăţii de stat”) și
din anexa 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 cu
privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice poziția
76. S.A. „Circul din Chişinău”.

Realizarea proiectului dat nu implică cheltuieli fnanciare
publice cu excepția plăților, indemnizațiilor legate de reducerea
statelor de personal, care nu sunt considerabile și vor f acoperite
din veniturile proprii. Proiectul nu conţine prevederi de
reglementare a activității de întreprinzător în contextul Legii cu
privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de
întreprinzător nr. 235-XVI din 20.07.2006, astfel nu este necesară
examinarea acestuia de către Grupul de lucru pentru
reglementarea activităţii de întreprinzător.

În acest context, solicităm respectuos susţinerea proiectului
de Hotărâre a Guvernului cu privire la reorganizarea unor
persoane juridice.
Ministru Monica
BABUC