You are on page 1of 11

SOROTAN KAJIAN

Merujuk kepada A. Fink (1998) dalam Idris Awang Rahimin & Affandi Abdul Rahim (2006)
menyatakan bahawa sorotan kajian lepas adalah suatu penelitian yang sistematik dan jelas
untuk mengenali, menilai dan mentafsir hasil-hasil penulisan oleh penyelidik, cerdik pandai
dan juga pengamal dalam bidang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Penelitian
ini perlu dicatat dengan sistematik dan boleh dirujuk dengan mudah apabila diperlukan
kemudian. Bruce L. Berg (1998) pula menjelaskan bahawa sorotan kajian lepas ialah
penilaian secara terperinci bahan-bahan berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Blanche
dan Durrheim (1999) pula berkata menyoroti kajian lepas melibatkan proses identifikasi dan
analisis bahan-bahan penulisan berkaitan dengan masalah yang akan oleh selidiki. Bahagian
ini merupakan suatu ringkasan dan penilaian yang kritis terhadap bahan-bahan dalam suatu
bidang atau masalah berkenaan. Secara ringkasnya dari penjelasan-penjelasan di atas dapat
dikatakan bahawa sorotan kajian lepas merupakan proses penelitian, penilaian dan
pemahaman secara mendalam hasil kajian dan penulisan lepas yang mempunyai kaitan
dengan persoalan yang akan dikaji. Hasil dari penelitian ini akan menampakkan ruang atau
lompang dalam pengetahuan berkaitan yang harus dilengkapkan. Idris Awang Rahimin &
Affandi Abdul Rahim (2006) juga menjelasakan bahawa sorotan kajian juga akan memberi
input kepada penyelidik dalam memahami persoalan yang akan dikajinya secara lebih
mendalam selain dari dapat mengetahui konteks wujudnya masalah itu serta dapat
membantunya dalam melaksanakan kajiannya secara berkesan.

Langkah-Langkah yang perlu diambil apabila melakukan Literature Review;

Langkah 1: Membaca tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan
Langkah 2: Menilai semua tulisan ilmiah yang dibaca
Langkah 3: Buat ringkasan
Langkah 4: Gabungkan menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap mengenai suatu masalah
kajian berkenaan.

Langkah 1: Membaca Tulisan-Tulisan Ilmiah Yang Berkaitan

Anda perlu mengenalpasti bahan-bahan yang akan diteliti sebagai kajian lepas. Sumber utama
yang perlu dicari berdasarkan tulisan-tulisan yang diterbitkan dalam jurnal, laporan
penelitian, kajian atau mendapatkan informasi daripada seseorang yang pakar dalam bidang
berkenaan melalui wawancara sama ada secara terus atau melalui mel elektronik.

Analisis akan dilakukan terhadap tulisan-tuilisan yang telah dipilih ini akan dilakukan melalui beberapa tahap bacaan ilmiah iaitu. tujuan membaca adalah untuk memberi penilaian dan kritikan terhadap kajian atau tulisan orang lain yang dipilih. abstrak. Tahap 2: Bacaan Secara Terperinci Apabila tulisan berkenaan sesuai dengan penelitian anda. Jadi. Pada peringkat ini. Anda sepatutnya membaca semua tulisan yang berkaitan secara telus walaupun anda tidak bersetuju dengan pendapat atau pengangan penulis tersebut. anda perlu melihat struktur dan teks berkenaan seperti daftar isi. anda tidak sepatutnya hanya memilih kajian atau tulisan yang sependapat dengan apa yang anda anggap benar sahaja. sub topik yang dibincangkan dan keseluruhan tulisan berkenaan sama ada sesuai atau tidak dengan apa yang dicari. iii. Skimming: Proses membaca dokumen objek secara cepat sambil mengambil inti-inti dari setiap perenggan. pengenalan. Paragraph Statement (Statement Utama di dalam suatu perenggan): Membantu anda untuk memahami apakah statement utama dalam perenggan berkenaan. Anda harus objektif apabila melakukan penelitian. Pada peringkat ini. beberapa perkara perlu diteliti bagi memastikan kesesuaian sumber berkenaan. Peoses atau cara ini dapat membantu melakukan penelitian dengan lebih cepat dan menyeluruh. Teknik ini membolehkan anda untuk mengenalpastikan kesesuaian bahan berkenaan. anda perlu membaca sebanyak mungkin bahan bacaan untuk memperolehi sebanyak mungkin maklumat dan pengertian umum mengenai kajian-kajian yang ada di dalam bidang kajian itu. Langkah 2: Menilai Semua Tulisan Ilmiah Yang Dibaca Semasa menilai sesebuah tulisan yang akan dijadikan rujukan dalam kajian lepas. A. Tahap 1: Melihat Struktur Teks Setelah menemui sesuatu artikel atau tulisan. Autoriti Penulis . anda perlu membacanya dengan lebih terperinci untuk mencari penelitian tertentu yang akan mendukung Literature Review anda anda nanti. Tulisan berkenaan perlu dilihat dari sudut keberkaitan dengan apa yang ingin anda kaji dalam tulisan anda. Panduan Membaca Sumber i. ii. Document Statement (Masalah kajian/Tema Penelitian): Statement utama dalam dokumen yang dibaca akan dapat membantu anda memahami tema secara keseluruhan.

sekiranya tulisan berkenaan anda perolehi di laman web yang boleh dipercayai yang dibina oleh Jabatan Kerajaan seperti PDRM. Beberapa persoalan perlu dijadikan panduan untuk menentukan kualiti sesebuah tulisan. Anda tidak boleh menjadikan semua tulisan yang ditemui sebagai bahan rujukan tanpa menyemak kredibiliti bahan berkenaan termasuk penulisnya. apakah memuat informasi pengarang. Tulisan-tulisan di internet yang anda perolehi tanpa sumber yang boleh dipercayai tidak boleh dijadikan bahan rujukan untuk tulisan ilmiah. Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya. Dari mana asal tulisan itu? Apakah berasal dari sumber yang valid misalnya institusi pendidikan? ii. Ini bermakna. Jika berasal dari laman sawang (website). Cyber Security. Kebolehpercayaan sumber Kebolehpercayaan sumber boleh anda teliti berdasarkan beberapa perkara iaitu. Walau bagaimanapun. Apabila meneliti tulisan yang ingin dijadikan kajian lepas atau Literature Review. dan adakah sumber rujukan ini telah digunakan secara berterusan dengan sumber yang lain? . Apakah kajian ini diterima dalam bidang ini? Bagaimana anda boleh tahu sekiranya tulisan berkenaan diterima dalam bidang ini? Salah satu cara untuk menjawab persoalan ini adalah dengan melihat apakah penelitian yang sama telah digunakan dalam sumber atau tulisan lain apabila membincangkan topik yang sama. Apakah penelitian ini dijadikan rujukan oleh orang lain atau telah diterima oleh badan editorial misalnya. Anda perlu tahu Siapa yang melakukan penelitian? Apakah pengarang berkenaan merupakan orang yang memiliki autoriti dalam bidang tersebut? Apa bukti yang dapat mendukung hal ini? B. tulisan-tulisan bersifat popular yang disiarkan untuk bacaan umum seperti di majalah. apakah laman sawang berkenaan adalah dari sebuah institusi pendidikan? Apakah ada tarikh diterbitkan? C. Tulisan ilmiah berkualiti Sumber bacaan yang digunakan juga perlulah terdiri daripada tulisan ilmiah yang berkualiti. Walau bagaimanapun. Anda juga boleh mendapatkan sumber rujukan yang terdapat dalam Jurnal elektronik dan database yang disediakan secara dalam talian. autoriti seseorang penulis juga perlu diambil kira. Kementerian Pendidikan. Apa yang dibahaskan oleh kajian itu? ii. akhbar dan bahan bacaan popular tidak sesuai untuk dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah. anda perlu berhati-hati apabila melakukan carian dalam internet yang menghasilkan laman sawang tidak dapat disahkan kebolehpercayaannya. statistik atau maklumat berkenaan boleh digunakan. i. Apakah jurnal tersebut diterbitkan dalam mana-mana jurnal? iii. i. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Rangkuman tulisan berkenaan sekurang- kurangnya dalam tempoh 10 tahun terkebelakang. Apakah statistik yang dinyatakan sesuai dengan penerbitan lain? Jika tidak. contohnya. Apakah tulisan berkenaan terdapat bukti yang bias tentang sesuatu hal. antaranya. maka tulisan tersebut secara teorinya boleh dipercayai. Apakah data yang dikemukakan itu benar? Adakah sumbernya boleh dipercayai? D.iii. iv. iii. terdapat kekecualian terhadap sumber rujukan berkenaan. Menggunakan rujukan asal yang mencetus kepada sesuatu perkara. Dan sebab-sebab lain yang dirasakan relevan. apakah informasi berkenaan telahpun mencakupi bidang yang diteliti? . • Apakah mungkin terdapat informasi yang lebih terkini? • Apakah anda menemukan tulisan yang lebih baru dan menimbulkan keraguan atau menentang beberapa penemuan sebelumnya? • Sudahkah informasi terkini itu anda peroleh dan teliti kandungannya? F. mengkaji pemikiran Mahathir Mohamad dalam Dilema Melayu dan pemikiran masa kini tokoh itu. • Tahun tulisan tersebut diterbitkan. bahan rujukan yang digunakan meliputi antara tahun 2000 hingga 2010. D. Walau bagaimanapun. Mutakhir dan Terkini Apabila menulis tulisan ilmiah. contoh teori darwin menjadi asas kepada kajian tentang kejadian alam. anda perlu meneliti perkara berikut untuk menentukan kekinian sesebuah tulisan. Apa yang membuatkan tulisan ini dapat dipercayai? Apakah rujukan dalam tulisan ini juga menggunakan sumber rujukan yang boleh dipercayai juga? Sesebuah tulisan yang mempunyai bahan rujukan terhadap sumber yang boleh dipercayai. Jadi. i. Jika menulis tentang sejarah sesuatu perkara atau rentetan peristiwa ii. apakah anda akan percaya apabila tulisan berkenaan menyatakan bahawa asap rokok tidak bahayakan kesihatan? ii. anda perlu memastikan bahawa sumber rujukan yang digunakan terdiri daripada tulisan yang terkini. Cakupan  Apakah informasi yang tersedia sudah lengkap? Berdasarkan penelitian anda sejauh ini. Objektif i. Membandingkan perbezaan pendapat antara dua perkara atau tokoh yang berlaku pada zaman yang berbeza seperti mengkaji pendapat Al-Ghazali dan tokoh Islam moden tentang sesuatu perkara. merujuk tulisan hikayat-hikayat lama sebagai teks kajian dan sebagainya. Jika anda menulis pada tahun 2010. apakah argumen (metode. rancangan penelitian dll) yang dipakai sebagai pegangan dasar dalam penelitian itu cukup meyakinkan? iii.

.  Berapa ukuran sampel? Apakah sampel ini mencukupi?   Apakah ada penelitian lebih lanjut yang tidak disebut atau secara sengaja dihilangkan dari penemuan? Langkah 3: Buat ringkasan Anda boleh membuat ringkasan tentang sumber bacaan sambil membaca. anda perlu pastikan anda menulisnya dalam tanda petik dan menyebut halamannya. [rujuk bagaimana cara menulis petikan yang betul]. Sumber (Nama Jurnal atau Prosiding) v. Secara lebih mudah. Metode Penelitian. Data/Hasil ix. c. Catatan berkenaan perlu mengikut perkara berikut. Jika anda meniru atau menyalin kata-kata pengarang asal secara langsung. reka bentuk eksperimen yang dijalankan viii. teori. Penulis ii. halaman dll. tahun terbitan. e. d. Tujuan Penelitian vi. Material. Tulis juga pendapat anda tentang bacaan tersebut. Catatkan secara terperinci sumber rujukan yang digunakan pengarang ini termasuk halaman yang dirujuk yang anda anggap mungkin berguna dalam Literature Review. f. Catat bagaimana pengarang menggunakan sumber asal rujukannya. a. Rangkumkan isi penting yang diajukan pengarang. judul buku. penerbit. Hal ini akan sangat berguna apabila anda melihat semula catatan tersebut atau menggunakannya semasa menulis nanti. senarai yang perlu anda catatkan pada bahagian ini adalah seperti berikut. baik yang tersurat mahupun tersirat? g. Tahun iii. Kesimpulan/Diskusi Langkah 4: Gabungkan menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap dalam bentuk tulisan Menulis Literature Review Gunakan rangkuman dan catatan untuk mengidentifikasikan hubungan dan kaitan antara pelbagai penelitian yang telah anda lakukan. Judul iv. Apa tujuan pengarang. Pastikan anda memiliki semua maklumat bibliografi seperti pengarang. masalah utama yang diangkat dalam tulisan berkenaan? b. Apakah isi penting. i. Apa kesimpulan yang dibuat oleh pengarang? Apa yang disimpulkan atau penemuan dalam kajian ini? h. Hipotesis kajian vii.

Tips: Menulis Literature Review: i. Kajian mendapati sikap cuai pemandu untuk memandu melebihi had laju serta tidak memberhentikan kenderaan di lampu isyarat merupakan sebab utama berlakunya kemalangan maut di negera kita. Persamaan dan perbezaan antara ramai pengarang dan penelitian yang telah mereka lakukan b. Anda seharusnya boleh menentukan: a. Contoh Paraphrasing . Citing Parafrasa (Paraphrasing) Parafrasa adalah menulis semula apa yang ditulis penulis lain (dengan menggunakan ayat sendiri) tanpa menghilangkan maksudnya. 2010. Sikap cuai pemandu serta tidak mengambil berat tentang keselamatan serta pematuhan undang-undang jalan raya dikenal pasti sebagai punca utama bilangan nyawa terkorban di negara ini terus meningkat. Cara ini dapat menghindarkan kita untuk mengutip statement seseorang secara langsung seperti apa yang diungkapkan oleh orang itu. Paraphrasing ii. Apa persoalan utama yang masih belum terjawab? d. walau bagaimanapun. Penelitian yang mana yang saling menyokong dan menentang? c. Lebih membimbangkan. Rujukan/bibliografi iii. Salah satu teknik yang sangat berguna untuk diamalkan bagi tujuan ini adalah dengan menggunakan peta minda yang akan menyusun penelitian ke dalam bentuk isi utama dalam setiap tema. Arah penelitian yang mungkin boleh dilakukan kajian lebih lanjut? Merangkum/menggabungkan semua tulisan Untuk merangkumkan semua penelitian ini yang akhirnya menjadi kajian lepas atau literature review. tetapi masih lagi mempunyai maksud yang sama. penulisan yang telah dilakukan parafrasa masih lagi memerlukan anda memasukkan sumber rujukan sebagai tanda anda mengiktiraf tulisan asal dan mengelakkan daripada terjebak dalam plagiat. Maklumat lengkap tidak dinyatakan kerana contoh ini hanya melibatkan cara menulis parafrasa sahaja. anda perlu membuat penggelompokan (kategorikan) semua penelitian yang mirip dan boleh digandingkan secara bersama contohnya maklumat yang sama atau berbeza. Cuai dikenal pasti sebagai penyebab utama kemalangan maut di jalan raya sekali gus menjadi penyumbang kepada peningkatan angka kematian di negeri ini.one statement Dokumen asli: bersumberkan Majlis Keselamatan Jalan Raya. . Tulisan ini kelihatan berbeza dengan tulisan asal kerana ayatnya telah diubahsuai. faktor tersebut kebanyakannya berpunca daripada pengguna jalan raya sendiri yang bersikap sambil lewa terhadap aspek keselamatan.

Ketua keluarga pula sibuk mencari nafkah keluarga sehingga tidak dapat meluangkan lebih banyak masa mendampingi anak remaja. Dalam hal ini peranan ibu bapa sangat penting sebagai contoh kepada anak-anak Setelah Parafrasa: Ibu bapa sangat berperanan dan mempengaruhi kehidupan anak-anak melalui institusi keluarga yang kukuh. 2006. prosiding seminar. Mengutip (Citing) Mengutip tulisan atau lebih dikenali sebagai Citing merupakan kegiatan mencantumkan beberapa tulisan yang ditulis oleh penulis lain dalam buku. Maklumat lengkap tidak dinyatakan kerana contoh ini hanya melibatkan cara menulis parafrasa sahaja. terhadap pernyataan orang lain secara langsung. Adanya asas agama yang teguh. . Fatimah Yusoff. Ini menyebabkan anak- anak akan lebih cenderung dipengaruhi oleh orang sekeliling terutama rakan sebaya (Zuhayati Yazid. kemalangan maut yang berlaku di negara ini berpunca daripada kecuaian pengguna jalan raya akibat gagal mematuhi aspek keselamatan dan undang-undang. Pernyataan berkenaan kemudiannya akan diparafrasa mengikut kesesuaian.Setelah diparafrasa: Berdasarkan kajian. anak-anak akan lebih cenderung dipengaruhi oleh orang sekeliling seperti teman-teman sebaya dan sebagainya Dokumen asli 2: Fatimah Yusoff. 2010). Anak-anak yang tidak mempunyai didikan agama kebiasaannya lahir dalam keluarga yang tidak memahami dan mementingkan agama. 2008. Punca utama kemalangan maut berkenaan adalah memandu melebihi had laju dan tidak memberhentikan kenderaan di lampu isyarat menjadikan jumlah nyawa yang terkorban dalam kemalangan di negara ini terus meningkat (Majlis Keselamatan Jalan Raya. Keadaan menjadi lebih buruk apabila ketua keluarga lebih menumpukan perhatian dan menghabiskan tenaga untuk mencari nafkah. Institusi keluarga penting untuk membantu mengelakkan para remaja dari terjebak dengan gejala sosial. Anak-anak yang tidak mempunyai didikan agama lumrahnya lahir daripada keluarga yang tidak mementingkan agama. 2008). Contoh Paraphrasing – multiple statement Dokumen asli 1: Tulisan Zuhayati Yazid. 2006. remaja tidak akan sewenang-wenangnya terjerumus ke arah perkara yang tidak baik. internet dan sebagainya. Maklumat lengkap tidak dinyatakan kerana contoh ini hanya melibatkan cara menulis parafrasa sahaja. Akibat daripada sikap ibu bapa seperti ini. Ini terjadi kerana keluarga itu sendiri tidak memahami keperluan agama. Paling penting perlu dititik beratkan tentang agama. Asas agama yang teguh dalam sesebuah keluarga menjadi benteng kepada para remaja agar tidak akan terjebak dalam gejala sosial. jurnal.

1999). Ahli ekologi berpendapat alam sekitar merupakan kesemua keadaan dan pengaruh luaran yang memberi kesan kepada kehidupan dan perkembangan organisma (Abdullah Mohamad Said. Rujukan/bibliografi Memasukkan penerbitan yang dijadikan rujukan dalam kajian mengikut cara penulisan yang betul. 1. politik. Interpretasi • Sudahkah anda fokuskan dan membuat penilaian terhadap apa yang telah dibaca? • Apakah masih ada ruang yang lebar belum terisi dalam penelitian tersebut? • Sudahkah anda menggunakan hasil penilitian itu untuk membuat interpretasi anda terhadap Kajian itu? . Rujukan untuk Buku sila rujuk Cara Tulis Rujukan dan Bibliografi Gaya UKM Rujukan untuk Makalah dalam Jurnal dan prosiding sila rujuk Menulis Rujukan Makalah dalam Jurnal Rujukan untuk sumber Internet sila rujuk Gaya UKM: Rujukan Tidak Terbit. sekaligus fokuskan kepada topik penelitian yang spesifik? • Sudahkah anda fokuskan kepada masalah yang paling relevan? 3. sosial dan kebudayaan yang mempengaruhi kewujudan dan perkembangan organisma. Kritikan daripada literatur • Apakah terdapat aliran yang logik dari penulisan anda? • Apakah struktur review anda telah dinyatakan dengan jelas? • Sudahkah anda membuktikan bahawa anda telah membaca dengan luas. teknologi. Literature Review Yang Baik Anda dapat menghasilkan literature review yang baik apabila mampu menjawab persoalan- persoalan berikut. Pilihan literatur • Sudahkan anda membaca dengan cukup luas berkaitan kajian tersebut? • Apakah tujuan dari review telah dikenalpasti dengan jelas? • Apakah tulisan anda mengandungi definisi yang jelas dan mengklasifikasi batasan daripada bacaan berkenaan dengan penelitian yang bakal anda jalankan? • Apakah review menumpukan kepada perkembangan mutakhir topik itu? • Apakah review menggunakan sumber utama? 2. Royston (1980) menjelaskan bahawa alam sekitar terdiri daripada faktor-faktor fizikal.Contoh: Abdullah Mohamad Said (1999) yang memetik maksud dalam Kamus Webster menjelaskan tentang makna alam sekitar sebagai kesemua faktor dan keadaan fizikal. ekonomi. sosial dan kebudayaan.

Sampel kajian terdiri daripada 200 pelajar Tingkatan 4 di enam buah sekolah di negeri Perak. gaya perbincangan. Subahan Meerah. tiga gaya pembelajaran telah dikemukakan iaitu gaya motivasi. Negeri Sembilan. pelajar lemah mengamalkan gaya motivasi dan perbincangan semasa mempelajari Bahasa Arab. gaya latihan dan gaya motivasi. sederhana dan lemah dalam matematik. Dapatan kajian mendapati gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar cemerlang adalah gaya motivasi dan gaya hafalan. Aziz. Kajian Tumerah (1996) menggunakan Grasha-Reichman Learning Style Inventory menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara gaya pembelajaran dengan etnik. Sampel kajian terdiri daripada 539 orang pelajar Tingkatan 4 di 20 buah sekolah sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Matematik Tambahan Pelajar Tingkatan. Misnan telah mengubah suai inventori tersebut kepada empat gaya pembelajaran. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tiada korelasi antara pencapaian akademik dengan gaya pembelajaran pelajar. Sekolah Menengah Teknik Juasseh.Anda boleh melihat How to review literature and write literature review? yang ditulis Dr. Contoh literature riview Berikut saya salin dan tampal literature riview yang ditulis dalam sebuah artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan 31 (2006) 123-141. Etnik Melayu menunjukkan kecenderungan memilih gaya pembelajaran yang melibatkan aktiviti kumpulan. Dalam kajian berkenaan. Asiah (1999) telah menjalankan kajian untuk mengenal pasti tahap pencapaian akademik dan gaya pembelajaran di kalangan pelajar Tingkatan 4. Dunn and Price (1985). Dapatan ini memberi implikasi . etnik Cina menunjukkan kecenderungan yang tidak dominan dalam semua gaya pembelajaraan. Supyan. Tulisan beliau akan melengkapkan lagi bacaan anda di entri ini. Instrumen yang digunakan ialah Learning Style Inventory Dunn. Misnan (1999) dalam kajiannya untuk melihat hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian dalam mata pelajaran bahasa Arab telah menggunakan Inventori Pembelajaran di Sekolah (Selmes 1987). Tulisan ini merupakan artikel yang ditulis oleh Norlia Abd. Contoh literature riview: Kajian yang dijalankan oleh Abdul Razak dan Rashidi (1997) adalah untuk menentukan hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian Sains dan Matematik sekolah menengah rendah. Gaya motivasi mendalam mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian Sains dan Matematik. lengkap dengan video berkaitan. sementara gaya permukaan mempunyai hubungan yang negatif. Kuala Pilah. Dapatan kajian oleh Norihan (2001) mendapati tidak wujud perbezaan gaya pembelajaran antara pelajar pandai. gaya mendalam dan gaya permukaan dari Inventori Gaya Pembelajaran Selmes (1987). dalam Bahasa Inggeris. Sementara. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara ketiga-tiga gaya pembelajaran. Sampel kajian terdiri daripada 171 orang pelajar Semester 5 kursus Diploma Perguruan Malaysia di sebuah maktab perguruan di Sarawak. Sementara. Lilia Halim dan Kamisah Osman yang boleh juga diperolehi sepenuhnya secara online berjudul Hubungan Antara Motivasi. Empat gaya pembelajaran itu ialah gaya hafalan. Ini bermakna gaya motivasi dan gaya mendalam dapat meningkatkan pencapaian akademik. Sampel kajian seramai 97 orang pelajar Tingkatan 4 dari aliran teknik.

Instrumen yang digunakan ialah Children’s Embedded Figures Test (GEFT) untuk menentukan gaya kognitif bagi 100 orang pelajar kulit hitam Afrika-Amerika dan 100 orang pelajar kulit hitam Afrika Selatan Gred 4 dan 5. walaupun mereka mempunyai keupayaan yang berbeza.responsive dalam strategi pembelajaran Matematik telah menunjukkan kesignifikan yang tinggi dalam pencapaian dan sikap mereka berbanding dengan pelajar yang menggunakan gaya tradisional. proses menghuraikan. Kajian Mcgowan (1998) terhadap 68 orang pelajar Afrika Amerika dari Fakulti Teknologi Perindustrian di Universiti Mississippi menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik. Misalnya. Alat kajian yang digunakan ialah soal selidik Inventory of Processes yang merangkumi empat skala gaya pembelajaran.bahawa kesan positif gaya pembelajaran adalah sama ke atas semua pelajar. Beliau mendapati pelajar yang mengamalkan learning. Dapatan yang sama juga diperoleh oleh Cavanagh dan Stephen (1995) dalam kajiannya ke atas 192 pelajar jururawat menggunakan Inventori Gaya Pembelajaran Kolb. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar kulit hitam Afrika-Amerika lebih suka menggunakan gaya field independent manakala pelajar Afrika Selatan pula lebih suka kepada gaya field dependent. Pada masa yang sama. Secara keseluruhan. Geiser-William (1999) telah membuat kajian terhadap pelajar-pelajar pinggir bandar gred 18 matematik.style. Pelajar lelaki dan perempuan sama-sama cenderung kepada gaya pembelajaran konkrit dan juga kombinasi gaya pembelajaran konkrit dan abstrak. Hasil kajian ini mendapati pelajar lelaki mengamalkan gaya mendalam berbanding pelajar perempuan yang lebih suka kepada gaya pembelajaran permukaan. kajian lepas melaporkan bahawa tidak ada perbezaan gaya pembelajaran mengikut etnik dan jantina. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah Revised Approaches to Studying Inventory (RASI). Beliau mendapati bahawa tiada hubungan yang signifikan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian. . Kajian ini bertujuan untuk melihat kesan jantina. Selain dalam negara. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar dari kumpulan A yang berkebolehan tinggi memperolehi skor yang tinggi dalam proses belajar secara mendalam. Hasil kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan gaya pembelajaran mengikut jantina. umur dan program belajar dalam pendekatan pembelajaran. Caribbean untuk mengenal pasti gaya pembelajaran bagi dua kumpulan yang berbeza kebolehan. Walau bagaimanapun. belajar secara tersusun dan mempertahankan fakta berbanding dengan pelajar kumpulan B yang kurang berkebolehan. Sampel kajian terdiri daripada 114 orang pelajar Gred 9 yang berumur 14 tahun. iaitu A dan B. Kajian oleh Engelbrecht dan Natzel (1997) menunjukkan terdapat perbezaan gaya kognitif antara pelajar kulit hitam Afrika-Amerika dan Afrika Selatan. mempertahankan fakta dan belajar secara tersusun. Richardson dan Fergus (1993) telah menjalankan kajian di dua buah sekolah menengah di Monstserrat. Kajian yang dijalankan oleh Sadler-Smith (1996) menunjukkan terdapat perbezaan dalam gaya pembelajaran antara pelajar lelaki dan perempuan. iaitu proses mendalam. kajian gaya pembelajaran juga banyak dilakukan di luar negara. hubungan positif antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik juga tidak konsisten. Kajian tentang gaya pembelajaran dengan jantina juga telah dijalankan oleh Watson (1997) terhadap 147 orang pelajar.

. yakni gaya pembelajaran mendalam mempunyai kaitan dengan motivasi dalaman.kajian lepas menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara gaya pembelajaran dengan motivasi.