You are on page 1of 2

Treball proposat, assignatura de radionavegació aèria.

Títol orientatiu: Disposició de les antenes i dels equips i sistemes de
navegació i comunicacions a aeronaus.

A.- Activitat principal per a tots:

Tipus: Treball de búsqueda bibliogràfica. Caràcter descriptiu.

Tasques a realitzar: Descripció i localització a l'aeronau dels esmentats
sistemes en 3 casos concrets (reals d'aeronaus actuals): un avió d'aviació
general o helicopter; un avió d'aerolínia i un avió militar (no de transport).

Extensió: a l'entorn de 15 pàgines.

Organització: Grups de 3 estudiants com a màxim.

Data límit d'entrega: dia de l'examen

Presentació: en paper o fitxers "word" o "pdf" via "Atenea".

B. Activitat complementària: construcció d'una antena per a NAV-COM

B1: Simulació de l'antena amb el programari "4NEC2" o similar.

Objectiu: es tracta de comprovar la influència del fuselatge i altres parts de
l'aeronau sobre el diagrama de radiació de l'antena.

Procediment d'anàlisi:
1.- Triar l'antena, per exemple un dipol o un monopol
2.- Analitzar-la (veure el seu diagrama de radiació i altres paràmetres) a
l'espai lliure.

3.- Repetir l'anàlisi situant-la a un certa altura d'un pla metàl·lic perfecte i
infinit.
4.- Repetir l'anàlisi situant l'antena sobre un objecte (cilindre,
paral·lelepìped,...) que simuli el fuselatge de l'aeronau. Ho fem així per què:
a) Segurament no disposarem d'un model acurat de l'estructura de l'aeronau.

b) El temps de càlcul, memòria necessària, errors de redondeig i truncament,...
poden fer inviable un mallat dens de l'estructura de l'aeronau.

B2: Construcció mecànica de l'antena i dels seus subsistemes associats (filtre,
balun, línia de transmissió i connector).
Es comentarà i tractarà a classe (i al despatx a l'horari de consultes).
Pàgina 1

edu/catalog/show/all/0/3/title_asc//all/list/ Es accessible lliurement des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa de la UPC) ARRL Antenna Book ARRL Handbook Els dos darrers llibres són eminentment pràctics. : "Antenas".upc. ebooks.Barlabé Abril de 2017 Pàgina 2 . Cardama et al. (es pot aconseguir a "Iniciativa Digital Politècnica". Edicions UPC. La memòria es pot entregar independentment o anexada al treball esmentat a A. (Dies i hores de consulta fins al dia de l'examen final). B3: Es valorarà molt positivament si. concretament a: http://ebooks. estimeu / calculeu la resistència aerodinàmica de l'antena al situar-la a una aeronau A. Editats per la American Radio Relay League Finalment es mesurarà al laboratori i es podrà fer servir per escoltar les comunicacions pilot-controlador. Data límit d'entrega: dia de l'examen final.Bibliografia: A. a més a més.