You are on page 1of 20

உளவியல அலலத மனனனோதத்தவம (Psychology) என்பத மனதின் சசெயலபனோடுகள் மற்றும நடத்ததகதளஅறவியல

மதறயல ஆய்வு சசெய்யும கற்தக மற்றும பயன்பனோடடு ஒழஙக மதறயனோகம.[1][2] இந்தத் ததறயன் சதனோழிலமதற
சநறஞர் அலலத ஆய்வனோளர் ஒரு உளவியலனோளர் எனப்படுவர். உளவியலனோளர் செமூக அலலத நடத்தத விஞ்ஞனோனிகள்
என்றும வதகப்படுத்தப்படுவர். உளவியல ஆய்வு என்பத அடிப்பதட அலலத சசெயலமதற செனோர்ந்ததனோகக் கருதப்படும.
உளவியலனோளர்கள் தனிப்படட மன சசெயலபனோடுகளின் பஙகிதன மற்றும செமூக ஒழக்கத்தத புரிந்த சகனோள்ள
மயற்சிக்கிக்கம சபனோழத, அடிப்பதடயனோன உளவியல மற்றும நரமபியல சசெயலபனோடுகளும சவளிப்படுத்தப்படுகிறத.

உளவியலின் அடிப்பதட ஆய்வு என்பத உள்ளுணர்வு, அறயும ஆற்றல, கவனம, மன உணர்வு அலலத உணர்ச்சி
னவகம, இயலபு ஊக்கம, மூதள சசெயலபனோடுகள், ஆளுதம, நடத்தத மற்றும உள்ளனோர்ந்த சதனோடர்புகள் ஆகியவற்தற
சகனோண்டதனோகம. சில, கறப்பனோக ஆழ்ந்த உளவியல என்பத மயக்கநிதல மனத என்று கருதப்படுகிறத. உளவியலனோளர்கள்,
உளவியல செமூக னவறுபனோடுகளுக்க இதடனயயனோன கனோரணம மற்றும எதிசரதிரனோன சதனோடர்புகதளத் தீர்மனோனிப்பதற்க
சமய்யறவனோன மதறகதள பின்பற்றுவர், மருத்தவ உளவியலனோளர்கள் சில னநரம கறப்பனோல உணர்த்தம மதறதய
அலலத இதர தூண்டும நுடபஙகதள செனோர்ந்திருப்பர்.

உளவியல அலலத மனனனோதத்தவம செமூக அறவியற் ததறகளுள் ஒன்றனோகம. உளவியற் சசெயற்பனோடுகள், நடத்தத
ஆகியதவ பற்றய அறவியற் கலவியனோன இத நடத்தத அறவியலுக்கள்ளும அடஙககின்றத. 1879 ஆம ஆண்டில
விலசஹெலம வுண்டட சஜெர்மனியலுள்ள லீய்ப்சிக் பலகதலக்கழகத்தில உளவியலுக்கனோன ஆய்வுக்கூடத்தத நிறுவினனோர்.
இதனவ உளவியற் கலவியன் சதனோடக்கம எனப்படுகிறத.

உளவியல ஆய்வு தத்தவ ரீதியல எகிப்த, கிரீஸ, சீனனோ, இந்தியனோ, பனோரசீகம னபனோன்று புரனோதன நனோகரிகஙகள் பற்ற
அறய கனோலத்தனோல பின்னனனோக்கி சசெலகின்றத. உளவியல ஓர் படுக்தக வசெதி சகனோண்ட மருத்தவ னபனோததன[4] செனோதல
மற்றும பரினசெனோததன னநனோக்கிதன[5] மதலில ஏற்றுக்சகனோண்டவர்கள் இதடக்கனோலத்த மஸலிம உளவியலனோளர்கள்
மற்றும உடலியலனோர்கள் ஆவனோர்கள். அவர்கள்தனோம மனநல மருத்தவ மதனகதள அத்தக னநனோக்கஙகளுக்கனோக[4]
எழப்பினனோர்கள்.a

1802 ஆம ஆண்டில பிசரஞ்சு உளவியல ஞனோனி தபர்ரி னகபனோனிஸ உயரியல உளவியல பற்ற ஒரு கடடுதர எழதி
மன்னனனோடியனோகத் திகழ்ந்தனோர்: Rapports du physique et du moral de l'homme என்பனத அக்கடடுதர
ஆகம. அதன் சபனோருள்: மனிதனின் இயற்பியல மற்றும அறசநற அமசெஙகள் பற்றய உறவுகள் மீத என்பனத ஆகம.
னகபனோனிஸ சபனோருள் விளக்கவத மந்ததய உயரியல ஆய்வுகள் அடிப்பதடயல யனோசதனில, நரமபு மண்டலத்தின்
உதடதமகளனோக உள்ளத ஊறுனகனோள் உணர்வு மற்றும ஆன்மனோ இரண்டுனம தனோன் என்று விவனோதித்த உள்ளனோர்.

அலழ்னகனின் கனோடசிஒளி ஆய்வு நூல 1021 ல[5][6] சவளி வந்ததமயனோல அதனவதனோன் உளவியல பரினசெனோததன
மதற பற்ற விவரமறய கனோலத்தின் பின்னனனோக்கிச் சசெலகின்றத. அதன் விதளவனோக உளவியல ஒரு சுனயடதசெயனோன
ஆய்வுக்க பரினசெனோததனக் களமனோக 1879 ஆம ஆண்டு மதல சதனோடஙகியத. சஜெர்மன் இயற்பியலனோளர் விலசஹெலம
வுண்டட மதல பரினசெனோததனக்கூடம ஒன்று நிறுவினனோர். அத உளவியல ஆரனோய்ச்சிக்கனோக பிரத்தினயகமனோக சஜெர்மனி
னலப்ஜிக் பலகதலக்கழகத்தில நிறுவினனோர். எனனவ வுண்ட "உளவியலின் தந்தத"யனோகப் னபனோற்றப்படுகின்றனோர்.[7]
1879 ஆம ஆண்டு அதனனோல சில செமயஙகளில உளவியலின் "பிறந்த நனோள்" என்று கருதப்படுகின்றத. அசமரிக்கத்
தத்தவ, உளவியல ஞனோனியுமனோன விலலியம னஜெமஸ சவளியடட இனப்சபருக்கம பற்றய புத்தகம, 'உளவியல
னகனோடபனோடுகள்' [8] 1890 ஆம ஆண்டில பலனவறு வினனோக்களுக்க அடினகனோலியத. அதனனோல உளவியல ஞனோனிகள்
சதனோடர்ந்த னமலும பல வருடஙகளனோக கவனம சசெலுத்தலனோயனர். உளவியல ததறயல மக்கியப் பஙகனோற்றய பிற
அறஞர்களில ஒருவரனோகிய சஜெர்மன் உளவியல ஞனோனி னஹெர்மண் எப்பின்கனோஸ (1850–1909), நிதனவகம
பற்றய ஒரு பரினசெனோததன ஆய்விதன சபர்லின் பலகதலகழகத்தில நடத்தினனோர். னமலும ரஷிய உளவியல ஞனோனி
இவன் பனோவ்னலனோவ் (1849–1936) என்பனோர் ஆய்ந்த அறந்த கற்பிக்கம வழிமதற தற்னபனோத 'சிறப்பு வனோய்ந்த
சூழ்நிதல அதமப்பனோக' கறப்பிடுவதற்க கனோரணமனோக விளஙகினனோர்.

1950 ஆம ஆண்டுகளில சதனோடஙகிய பரினசெனோததன நுடபஙகள் வுண்டட, னஜெமஸ சஜெமஸ, எப்பின்கனோஸ
ஆகினயனோர்களனோல வதரயறுக்கப்படடத. மற்றவர்கள் அதத பரினசெனோததன உளவியல என்று வலியுறுத்தகின்றனர்.
அத அறவனோற்றல ஆகவும வளர்ந்தள்ளத. (சசெய்தி மற்றும சசெயல பனோஙக செமபந்தம சகனோண்டிருப்பினும இறுதியனோக
ஒரு பரந்த அறவனோற்றல விஞ்ஞனோனத்தின் பகதியனோக அதமந்தள்ளத).[9] ஆரமப வருடஙகளில இந்த வளர்ச்சி ஒரு
"புரடசி" என்று கருதப்படுகின்றத. அத எண்ணத்தின் கடும சுதமகளுக்க எதிரிதடயனோகவும, ஈடு சகனோடுத்தம
வந்தள்ளத. இதடப்படட கனோலத்தில மனனனோ இயக்கவியல, நடத்ததயயல னபனோன்றன வளர்ச்சியதடந்தள்ளத.

மனனனோ பகப்பனோய்வு[சதனோக]
1890 களில இருந்த இறப்பு வதர 1939, ஆஸதிரியன் மருத்தவர் சிக்மண்ட பிரனோய்ட ஒரு மனனனோ னநனோய்நீக்கம
மதறதய மனனனோ பகப்பனோய்வு எனும சபயரில கண்டனோர். பிரனோய்டின் மனதத கிரகித்தல சபருமபனோலும உடசபனோருள்
சவளிப்படுத்தம மதறகளனோன உள்மக னநனோக்க, படுக்தக மருத்தவ பயற்சி உற்று னநனோக்கலகள் அடிப்பதடயல
செனோர்ந்தள்ளன. அதிலும கறப்பனோக தன்னுணர்வற்ற செச்செரவுகள், மன இறுக்கம மற்றும மனனனோ னநனோய் கணம தீரக்
கூடியதனோக உள்ளத. பிரனோய்டின் னகனோடபனோடுகள் பிரபலம அதடந்தன ஏசனன்றனோல பனோல தன்தம, இயற்தகத்
தூண்டுதலகதள அடக்கதல, தன்உணர்வற்ற மனம ஆகியவற்தற எலலனோம செமனோளிப்பதனோக அதமந்திருப்பனத
கனோரணமனோகம. இதவகள் எலலனோம ஒரு கனோலத்தில சதனோடக் கூடனோத பனோடஙகளனோக கருதப்படடன. பிரனோய்ட
அதவகளுக்க ஒரு கிரியனோ ஊக்கிதய அளித்ததனோல பண்படட செமதனோயத்தில திறந்த மனதடன் விவனோதிக்க மடிந்தத.
மருத்தவப் பயற்சி ரீதியல எண்ண இதயபுமதற, னநனோய்நீக்கம கதல மீதள்ள அக்கதற கனவுகளில வளர ஒரு
மன்னனனோடி உதவிகரமனோக அவர் திகழ்ந்தனோர்.

பிரனோய்ட ஒரு கறப்பிடத்தக்க சசெலவனோக்க ஸவிஸ உளவியல ஞனோனி கனோர்ல ஜெங மீத சகனோண்டிருந்ததமயனோல, அவரின்
பகப்பனோய்வு மனனனோ தத்தவம, ஆழ்நிதல மனனனோதத்தவத்திற்க ஒரு மனோற்றனோக அதமந்தத. இருபதனோம நூற்றனோண்டின்
மத்தியல பிற நன்கறந்த உளவியல பகப்பனோய்வு சிந்ததனயனோளர்கள் பின்வருபவர்கள் ஆவர்: சிக்மண்ட பிரனோய்ட
மகள் அன்னபிரனோய்ட, அவரும ஒரு உளவியல பகப்பனோய்வனோளர், னமலும சஜெர்மன் அசமரிக்கன் உளவியல ஞனோனி
எரிக் எரிக்சென்,, ஆஸதிரியன் -பிரிடடிஷ் உளவியல ஞனோனி னமலனோனீ க்னலன், ஆஙகில உளவியல பகப்பனோய்வனோளர்
மற்றும மருத்தவருமனோன டி.டபள்ய. வின்னிகனோடட, சஜெர்மன் உளவியல ஞனோனி கனரன் னஹெனோர்னந, சஜெர்மனில பிறந்த
உளவியல ஞனோனி மற்றும தத்தவ ஞனோனி எரிச் பினரனோம, ஆஙகில உளவியல ஞனோனி ஜெனோன் பவுலபி. இருபதனோம
நூற்றனோண்டு மழதமயும இத்ததகய மனோறுபடட சிந்ததனக் கூடஙகள் வளர்ச்சி கண்டன. அதவகள் புதிய-பிரனோடியன்
என்றும வதகப்படுத்தப்படடத.b

மனனனோ-பகப்பனோய்வுக் னகனோடபனோடு மற்றும னநனோய் நீக்கம கதலயதன விமர்செனம சசெய்தவர்கள் பி.எப்.ஸகின்னர்,
ஹெனோன்ஸ தஹெசஸென்க் னபனோன்ற உளவியல ஞனோனிகள், தத்தவ ஞனோனிகள் கனோரல னபனோப்பர், ஸகின்னர் மற்றும
நடத்ததயயலனோளர்கள் ஆவர் அவர்கள் நமபிக்தக சகனோண்ட கருத்தனோவத, உளவியல சசெயலறவனோல
சதரிந்தசகனோள்வதத விட, னமலும திறமபட விளஙக, அதவும மனனனோ-பகப்பனோய்தவ விட விளஙக னவண்டும
என்பனத ஆகம. என்றனோலும அவர்கள் அடிக்கடி ஒப்புக்சகனோண்டத யனோசதனில கனோலப் னபனோக்கில பிரனோய்ட
பலவழிகளில புறக்கணிக்கப்படும நிதலதம நிலவுவததனோன்.[10][11] னபனோப்பர் ஒரு அறவியல தத்தவ ஞனோனி
ஆவனோர், அவர் வனோதம பிரனோய்டின் அனத னபனோல ஆலபிசரட ஆடசலர்தம மனனனோ- பகப்பனோய்வுக் னகனோடபனோடு
சசெயலஅறவனோல சதரிந்தசகனோள்வதன் மரண்பனோடுகளுக்க ஒனர பணிக்கரிய பனோதகனோப்புகள் கனோணப்பட னவண்டும.
ஏசனனில னகனோடபனோடு அறவியல ஆய்வின் எலதலக்க சவளினய அதமந்தள்ளதம கண்கூடு.[11] ஒரு
மனோறுதலுக்கனோக, தஹெசஸென்க் நிதலநிறுத்த மயன்றத பிரனோய்டின் கருத்தக்கள் பரினசெனோததன விஞ்ஞனோனத்திற்க உடபட
தவக்கலனோம ஆனனோலும அதவகள் பரினசெனோததனத் னதர்வுகளுக்க ஈடு சகனோடுக்கனோத என்பனதயனோகம. இருபத்னதனோரனோம
நூற்றனோண்டில அசமரிக்கப் பலகதலக் கழகஙகளில உளவியல ததறகளில பரினசெனோததனமயம ஆகியதனோல, பிரனோய்டின்

[12] நடத்தத இயல[சதனோக] இருபதனோம நூற்றனோண்டின் சதனோடக்கத்தில.” அறவனோற்றலுக் கரிய அணுகமதறகள் அதன் வனோயலனோகப் சபறுவதற்க வழிவகத்தள்ளத[15] . ஆனனோல னஜெமஸ அமமனோதிரி சசெய்யவிலதல. சசெயலமதறப் படுத்தம சூழ்நிதல அதமப்பு அத மனோனிட மகதமயனோல. ஹெல. நடத்ததசநறயனோளர்கள் நடத்தத- சூழ்நிதல உறவுகள் மீத கவனம சசெலுத்தினர். சூழ்நிதல உந்ததல. நடத்ததயயல ததற அசமரிக்க உளவியல ஞனோனி ஜெனோன் பி.இலக்கிய மனிதப்பண்புகள் பயல னமததகள் சதனோடர்ந்த பிரனோய்ட ஒரு விஞ்ஞனோனினய அலலர் சவறும கருத்த விளக்கபவர் மடடும தனோன் என்று நிதலநிறுத்தினர்.அனத செமயம ஓர் உயரினம சூழ்நிதலயல எஙஙனம சசெயலபடுகின்றத என்பதத சவளிப்பதடயனோகனவனோ. தன்உணர்வு என்பத சவளிப்புறத்தில சவளிப்பதடயனோக உள்ளத மடடுனம ஆகம எனக் கருதினர். ஆஸதிரிய மருத்தவர் மற்றும தத்தவ ஞனோனி எர்சனஸட மனோச் உடன் நீடித்தச்சசென்று அவர்களத ஆரனோய்ச்சி வழிமதற அறவியல செனோர்பிற்க உண்தமயனோக ஈடுசகனோடுத்த “ வனோழ்க்தகப் பிரச்தனகளின் கடடுப்பனோடடுக்கரிய கருவிகள் பின்பற்ற சசெலவத என்பத கனோலமகடந்த உண்தமகள் னதடிப் னபனோவதத விட னமல” என ஏற்றுக் சகனோண்டனர். எப். அடிக்கடி அவர்கள் அதத ஒதக்கித்தள்ளினர். பிறக அதத தழவி விரிவனோக்கப் படுத்திய அசமரிக்கர்கள் எடவர்டு தனோர்ன்தடக். நடத்ததசநறயயல ஒரு நமபிக்தகயனோக பிரதிபலித்தத ஆய்வுக் கூடத்தில விலஙக தவத்த பரினசெனோததன னமற்சகனோள்ளும வழிமதறயயல பிரசித்திப் சபறலனோனத. நடத்ததசநறயயலனோளர்கள் தம மன்னனனோடிகளுடன் தத்தவனோர்த்தமனோன செனோய்வுநிதலயல னநர்மகவியல.னகனோடபனோடு வரலனோற்று நூலறவனோர்ந்த நிதலயலும “கனோய்ந்தலர்ந்த ஜீவனற்ற” கருத்சதன்னற கருதப்படலனோனத. னடனோலமன் மற்றும பின்னனோளில பி. அத சவற்றகரமனோன நதடமதற பயன்பனோடுகதள சபருக்கியுள்ளத.[10] நடத்தத சநறயயலனோளர்களின் புகழ்சபற்ற கருத்தக்களனோவன வனோடஸெனுதடய சிறப்பனோன சூழ்நிதல அதமப்தபப் பயன்படுத்ததல ஆகம. ஆனனோல ஸகின்னரின் நடத்ததயயல மற்றலும மடிந்த விடவிலதல ஒரு னவதள மடிந்திருந்தனோல அத ஒருபகதிக்க உரியதனோகப் சபனோருந்தம. அதனவ நடத்ததயயல மஙகிட ஓரு மக்கியக் கனோரணமனோகி உள்ளத. அன்ற ரகசியமனோகனவனோ (உதனோரணம: தனிப்படட) பகப்பனோய்வு நடத்தவததனய மக்கியமனோகக் கருதினர். ஓர்உயரின அறவியல ததற நதடமதற அறவிற்னகற்ப வளர்ந்தத னபனோல! எனனவ பலன்தரும மனனனோ செமூக புரிந்தணரும வதகயல ஆய்வுகளுக்கடபடுத்தப் படடதமயனோல மனனனோ இயக்க பகப்பனோய்வு பிரனோய்டனோல தகயனோளப் படடத அலலத வுண்ட உள்மக னநனோக்க என்பதத தகயனோண்டனோர்.[10] னமலும அவர்கள் பல மனத்தின் உடசபனோருள் விஞ்ஞனோன பூர்வமனோன ஆய்விற்க உகந்ததனோக இலதல. உளவியல விஞ்ஞனோன ரீதியல அதமய அத நடத்ததசநறதய உற்றுப்பனோர்த்த கண்டறயும வண்ணம அதமயனவண்டும என வலியுறுத்தினர். நடத்தத எதிர்ச்சசெயலகளுக்க ஈடுதருதல இதவகதள னமற்சகனோண்டு நடத்தததய எவ்விதம பனோதிக்கின்றத என்பசதலலனோம கண்டறய உதவுகின்றத. அசமரிக்கனோவின் பன்சமனோழி அறஞர் னநனோயம னசெனோமஸகி அவர்களின் திறனனோய்வுக் கடடுதரயல. தீர்மனோனவியல என்பதன் அடிப்பதடயல கருத்தக்கதனப் பஙகிடடுக் சகனோண்டனர்.[13] ஆதகயனோல. சில பிரனோய்டின் கருத்தக்கள் விஞ்ஞனோன ரீதியல ஆதரிக்க மற்படடனர். க்ளனோர்க் எல. நடத்ததயனோளரின் சமனோழிஈடடுத்திறன் பற்றய மனோதிரி அறக்தகயல. ஆரனோய்ச்சியனோளர்கள் நரமபியல-மனனனோ-பகப்பனோய்வு என்ற புதிய ததற உருவனோனதனோல. இரடதட விளக்கம அதனோவத "மனம” அலலத “தன்உணர்வறதல” என வலியுறுத்தவதத தகவிடடனர். வனோடஸென் அவர்களனோல நிறுவப் படடத.ஸகின்னர் ஆவனோர்கள்.[10] ஸகின்னருடன் அவர்கள் ஒரு கருத்தக் னகனோடடிற்கள் நுதழந்தனர். ஸகின்னரின் கருத்த.[12] இதற்கிதடயல.[14]. “தன்உணர்வற்ற மனம” அததன ஆய்வததவிட அதில தன்உணர்வற்ற நிதல அதன் மனோற்றனோக அவர்கள் “தற்சசெயல நிகழ்ச்சி வடிவதமக்கம நடத்ததகள்” பற்றனய ஆய்ந்தனர்.c ஆனனோல பிற கதல. எடவர்டு சி.[14] நடத்ததயயலின் வீழ்ச்சி உளவியலிலஒரு புதிய வலுவனோன '‘னமற்னகனோள் வனோய்ப்பனோடதட.

அவனத அறவனோற்றல சசெயலபடுவதம எப்படி என ஆரனோய்வதமிலதல. தனிச்சிறப்பமசெமனோக மனோனிடப் பிரச்செதனகள். அர்த்தம என்பதற்க அதத புரனோண ரீதியல அலலத சசெனோலநவிலும பனோஙகில வடிவதமக்கக் கூடும என்றும அபிப்பிரனோயம கூறனர்.[19] அறவனோற்றல-இயலபு[சதனோக] னநனோயம னசெனோமஸகி “அறவனோற்றல புரடசி” உளவியலில னதனோன்றக் கனலூடடினனோர். நடத்ததயயலனோர்கள் தம கருத்தக்களனோன “தூண்டுதல” “எதிர்ச்சசெயல” “வலிதம யடடுதல” ஆகியனசவலலனோம ஸகின்னர் ஆய்வுக் கூடத்தில விலஙககதள பரினசெனோததன சசெய்வதிலிருந்த சபற்ற சசெனோற்கள் அதவகள் சிக்கலனோன மனித நடத்ததக்க மடடுனம உகந்தனத ஒழிய அதிலும ‘சமனோழியீடடம’ என்பத மடடுனம கறப்பிடத்தக்க தனோகம.[18] அதன்மூலம அவர் ‘னலனோனகனோசதரனோபி’ எனும புதமதற உருவனோக்கினனோர். அக்னகனோட பனோடடிற்க அவனர மன்னனனோடியனோக விளஙகினனோர். தீர்மனோனவியல புறக்கணித்தல. இறப்பு.[17] சுனயச்தசெ விருப்பப்படி அதத ஊக்கப்படுத்தலனோம என்றும அதனவ உண்தமயனோன அதிகனோரப் பூர்வநிதல இருப்பினும. அவர்கள் மனிதஇனநலக் னகனோடபனோடடனோளர்கதள மனோனிட இயலபின் நடுநிதலயல ஒப்பீடு சசெய்தனர். மரணத்ததப் பற்றய எண்ணம. [16] இத்தக னகனோடபனோடடனோளர்கள் மனோனிட இயலபனோன ஆய்வுக்கடடுதரயல இறப்பு. அதவகள் அவரின் சசெனோந்த அக நிதலயன் பிரதிபலிப்புகனள ஆகம. அக்னகனோடபனோடடின் னநனோக்கம யனோசதனில. அவனுதடய ஆளுதமயன் தண்டு தணுக்ககள் கனோண்பதிலதல. யனோதவயும வலியுறுத்தனர். அகநிதல எனும உள்ளுணர்வு செனோர்பு. ஆஸதிரிய நனோடதடச் செனோர்ந்த இக்னகனோடபனோடடனோளர் ஹெனோனலனோகனோஸட எனும இடத்தில எஞ்சியவரும ஆன விக்டனோர் ஃபிரனோன்ஙக்ள் அர்த்தத்தின் னநனோய்நீக்கம மதறக்க செனோடசியஙகள் கண்டு ஆரனோய்ச்சி சசெய்தனோர். அர்த்தம. அதற்கப்பின் சஜெர்மனோனிய-அசமரிக்க உளவியலனோளர் ஃபிரிடஸ னபர்லஸ சஜெஸடனோலட னநனோய்நீக்கல கதலயதன உடன்ஸதனோபகரனோக இருந்த உருவனோக்கினனோர். தனிதம. அகநிதல சபனோருள். இத்ததகய சிந்ததனப் பள்ளியன் ஸதனோபகர்கள் அசமரிக்க உளவியல ஞனோனிகள் ஆப்ரஹெனோம மனோஸனலனோவ் என்பனோர் மனிதனின் அத்தியனோவசியஙகள் ஒருசதனோகப்பனோக அலலத படிநிதல அதமப்பனோக சவளியடடனோர். அத 1950 களிலும மற்றும 1960 களிலும உருசவடுத்தத. கவதலப்படுவததப் பற்றய னநர்மக மதிப்பீடும சதனோடர்பு படுத்திச் சசெய்தனர். மனிதஇனநல னநனோக்க. அடுத்த கனோர்ல னரனோசஜெர்ஸ வனோடிக்தகயனோளர் தமயம சகனோண்ட னநனோய்நீக்கலமதற உருவனோக்கி வளர்ச்சி அதடயச் சசெய்தனோர். னநர்மக வளர்ச்சிக்கரிய கவதல. டச்சுத் தத்தவ ஞனோனி னசெனோரன் கியர்க்கிகனோர்டு னபனோன்றவர்களனோல தனோக்கம சபற்ற மனனனோ-பகப்பனோய்வின் பயற்சி சபற்ற அசமரிக்க உளவியலஞனோனி னரனோலனலனோ னம வனோழ்வியல சமய்மதமக் னகனோடபனோடதட னதனோன்றச் சசெய்தனோர். எதிர்கனோல நலன்கள் பற்றய எண்ணம யனோவும னதனோன்றக் கூடும என்றும னமலும கூறனர். மனதஇனநலக் னகனோடபனோடு அடிப்பதடயல. மற்றும அர்த்தம என்பசதலலனோம ஆய்ந்த அறவனத ஆகம. சுவிஸ மனனனோ பகப்பனோய்வனோளர் லுடவிக் பின்ஸனவஙகர் மற்றும அசமரிக்க உளவியலனோளர் ஜெனோர்ஜ் சகலலி இருவரும இக்னகனோடபனோடடனோளர்கள் எனக் கருதப்படுகின்றனர். சஜெர்மனோனியத் தத்தவ ஞனோனி மனோர்டடின் தஹெசடக்சகர்.னம மற்றும ஃபிரனோன்ஙக்ள் இவர்களுக்கம கூடுதலனோக. சுதந்திரம. கவதல. அத மிகவும ‘மூன்றனோம செக்தி’ உளவியலில னதனோன்றுமஅளவிற்கத் தனோக்கத்தத ஏற்படுத்தியத.மனித இனநலக் னகனோடபனோடும வனோழ்வியல சமய்மதமக் னகனோடபனோடும[சதனோக] மனித இனநல உளவியல என்பத 1950 களில நடத்ததயயல மற்றும மனனனோபகப்பனோய்வு இரண்டின் விதளவனோக இக்னகனோடபனோடு வளர்ச்சி கண்டத. அதனோவத சுயஅதடயனோளமறதல. இதவகள் எலலனோம தனோன் வலியுறுத்தப்படுகின்றனத தவிர னநனோய்க்கற நூலஅறவு மடடுமலல. பின்னனோளில னநர்மக உளவியல மனிதஇன நல ஆய்வுக்கடடுதரகள் பதடக்கவும விஞ்ஞனோன ரீதியல ஆய்ந்தறவதன் வதககள் னதனோன்றவும வழிவகத்தத. னசெனோமஸகி ஆரனோய்ச்சி மற்றும பகப்பனோய்வு ஒரு கழந்ததயன் உள்ளனோர்ந்த . மதல-நபர் வதகப்பனோடுகள். அக்னகனோடபனோடடு உளவியலனோளர்கள் மற்றவர்கதளக் கனோடடிலும மனோறுபடடு இருந்தனர். அத பயன்படுத்தம உத்திகளனோனவன: அறவின் அடிப்பதடயல நிகழ்ச்சிஉணர்வுகள் மடடும ஆய்வத என்ற னகனோடபனோடு. சுனயச்தசெ விருப்பம. அதவும நதடமதற பனோணியல னமசலழந்த வனோரியனோக அதமந்திருக்கம. அதனத்தம தகயனோண்டு ஒரு மழமனிதனின் கணனநரத் னதனோற்றம கனோணப்சபறுவனதயனோகம.

கதல இலக்கியப் பனோடஙகள் உடபட).பஙகீடதட அத்தக நடத்தததயப் சபனோறுத்தமடடிலும புறக்கணிக்கக் கூடனோசதன்றும வலியுறுத்தனனோர். சிந்ததனப் பள்ளிகள்[சதனோக] பலனவறு சிந்ததனப்பள்ளிகள் ஒரு கறப்பிடட மனோதிரிதய வழிகனோடடும னகனோடபனோடனோகப் பயன்படுத்தி எலலனோ அலலத சபருமபனோன்தமயனோன மனித நடத்ததயதன விவரிக்க னவண்டும என வனோதித்தள்ளன. அதவகனள மனனனோ-பகப்பனோய்வின் “தன்உணர்வற்ற மனம” அலலத நடத்ததயயலனோரின் “தற்சசெயல நிகழ்ச்சியனோல வடிவதமக்கம நடத். அமமதறதய அசமரிக்க உளவியலஞனோனி ஆலபர்ட எலலீஸ.எனனவ டின்சபர்சகன்னின் நனோன்க னகள்விகளின் அடிப்பதடயல உளவியல ஆய்வுத்ததறகளின் எலலனோ புலஙகளின் கறப்புகளுக்கனோன வதரசெடடம நிதல நிறுத்தப்படலனோம ( மனிதஇன நூல ஆய்வு. நடத்ததயயல. சபக் னபணி வளர்த்தனர். அதனோவத நடத்தத அதனுதடய எதிர்ச்சசெயலகள் மற்றும இனிப்பனோன கசெப்பனோன தூண்டுதல இரண்டிற்கம இதடனய உள்ள மன்கூடடிய இதணப்புகதள ஒடடினய எதிர்பனோரனோத நிகழ்வுகதள நடத்த ஏதவனோகின்றத இதற்கிதடயல கவிந்தவரும சதனோழில நுடபஙகள் மனனனோ நிதலகளில அதன் பிரதிநித்தவஙகளில அக்கதறயும நமபகமம புதப்பிக்க னவண்டிய நிதல ஏற்படடத.ததகள்” இதவகளுக்க மனோற்றனோக விளஙகலனோயற்று. பரஸபரம னகனோடபனோடுகதள னததவசயன கருதவிலதல என்றும அபிப்பிரனோயப் படுகின்றனர். எடுத்தக் கனோடடனோக அறவனோற்றல னகனோடபனோடு நடத்ததயயலனோர்களின் ஆதரவிழக்க லனோயற்று. நரமபியல விஞ்ஞனோனம என மருவியத. அசமரிக்க மனனநனோய் மருத்தவர் ஆனரனோன் டி. அதன் விஞ்ஞனோன மதறதமயும படிக்கப் படனவண்டும என்பதம கருத்திற்சகனோண்ட அறவனோற்றல உளவியலனோளர்கள் அதற்சகன சில னகனோடபனோடுகதள னமற்சகனோண்டனர். ஆஙகில நரமபியல ஞனோனி செனோர்லஸ ஷிர்ரிஙடன் மற்றும கனடியன் உளவியல ஞனோனி னடனோனனோலடு ஓ. அறவனோற்றல உளவியல இரண்டின் அமசெஙகள் பிதணந்த அறவனோற்றல நடத்தத னநனோய்நீக்கலமதற னதனோன்ற வழிவகத்தத. அதன்படி “ உள்ளுணர்வு ஆன்மனோவின் நதடமதற”. சஹெப்ப் பரி னசெனோததன மதறகதளனய பயன்படுத்தினனோர். ஆனனோல இதன் பிரசித்தம கூட நனோளதடவில கன்ற மஙகிவிடடத.நடத்தத உள்மக வழிமதறயனோல அதன் சசெயலபனோடடனோல கடுனவகம அதடயும அலலத சவளியல சுற்றுப் புறஙகதளக் கனோண்கின்றதனனோல அந்நிதலதம னதனோற்றுவிக்கப்படும என்றும கூறயுள்ளனோர். ஆரனோய்ச்சியனோனத. அதனவ உளவியல அபூர்வத்தத மூதளயன் கடடதமப்பு அதன் சசெயலமதற இரண்னடனோடு இதணத்திட உதவியத. மற்றதத புறக்கணிப்பவர்களனோகவும இருக்கின்றனர். நதடமதறக்ககந்ததனோக இருந்தத என்பத இரண்டனோம உலகப் னபனோரில ஆயுதஙகள் இயக்கப்படும மதறகளுக்க உதவிகரமனோக அதமந்ததினல அறந்திட மடிந்தத. சில உளவியலனோளர்கள் ஒரு கறப்பிடட சிந்ததனப் பள்ளிதய வலியுறுத்தபவர்களனோகவும. அறவனோற்றல உளவியல மற்ற பனோடஙகளுடன் கலந்த அறவனோற்றல விஞ்ஞனோனம என்ற பனோடத்தக்கதடயன் கீழ மனத்தத்தவம. அறவனோற்றல சபனோறுத்த மடடில.[20] ஆனனோல அனத செமயம செமூகக் கற்பிப்பு னகனோடபனோடடனோளர்களனோன ஆலபர்ட பனோண்டுரனோ விவரிப்பத கழந்ததயன் சூழ்நிதல அதன் பஙகளிப்தப அதனுதடய சசெனோந்த நடத்தததயச் செனோர்ந்திருக்கம அதனவ உற்றுனநனோக்கம பனோடப் சபனோருளனோகவும விளஙகம ஆகிய கருத்தக்களனோகம. ஒளிவுமதறவனோன மனம அறயப் படனவண்டும என்பதம. [21] எனனவ ஒரு செவனோதல நடத்ததயயலனோருக்க சகனோடுத்தள்ளத. அறவியல கணணி. எனினும ஒவ்சவனோருவரும மனத்ததப் புரிந்த சகனோள்ள அணுகவனத பிரதனோனம என்றும. அத மனோற்றயதமக்கப் படட மனனனோ னநனோய்நீக்கம மதறயனோகம. சசெயற்தக நுண்ணறவு செனோன்ற கணணி அறவியலின் வருதக மனிதர்களின் சசெய்திதய நதடமதறப் படுத்தல மற்றும இயந்திரஙகளின் சசெய்தி நதடமதறப் படுத்தல இரண்டிற்கம இதடயல பகப்பனோய்வுகள் நடத்த ஏதவனோகின்றன.[22] இருபதனோம நூற்றனோண்டின் பிற்பகதியல அறவனோற்றலஇயலபு உளவியலின் மக்கியஅமசெமனோகியத அதன்விதளவனோக அறவனோற்றல உளவியல எனும பிரிவு பிரசித்தி சபற்ற பனோடக்கிதளயனோக உருசவடுத்தத. . “சபனோருள்சதனோக்கி நிற்கம நிதனவகம” ஆகிய இரண்டும கறப்பிட னவண்டும.

. செமூகப்பண்பனோடடின் அமசெம என்பத அதவ செமபந்தப்படட சூழலில உளவியல அபூர்வ நிகழ்வு எப்படி நடக்கின்றத என்பதம ஆய்ந்தறயப்படும.உதனோரணமனோக அதில சபற்னறனோர்கள் பஙக மற்றும செமகனோலத்தவர்கள் பஙகம நடத்ததயல அலலத ஒழஙகசநறயல தனிநபர் மீத சசெலவனோக்க சபறுவத ஒடடினய அதமந்திருக்கம. இந்தத் தகவுனநனோக்க சபனோதப்பதடயனோக உயரியல மனனனோ செமூக னநனோக்கனோகவும கறப்பிடப் படுகின்றத. னபறு கனோலச் சூழ்நிதலயல மூதள வளர்ச்சி எப்படி உள்ளத.ஒரு சுருக்கமனோன படடியல அதில ததணக்களஙகள் அலலத பிரனதசெஙகள் உளவியல உள்னள கனோண இயலும அதில அவ்வியல செமபந்தமனோன ததலப்புகள் மற்றும உளவியல பனோடப்பிரிவுகள்யனோவும அடஙகியுள்ளன. மனனனோ நதடமதறகள். உதனோரணமனோக. ஊகித்தறதல. ததணக்களஙகள்[சதனோக] உளவியல ஒரு பரந்த எலதலப்பரப்தபச் சுற்ற யுள்ளதனோகம. சநறபிறழ் நடத்தத வதககள் அதவகதள விளக்கதல. மனனனோயயல. பின்வரும விசெனோரதணயன் மக்கிய பகதிகள் உளவியல செனோர்ந்தள்ளன.நவீன கனோலஙகளில. இந்த னநனோக்கின் அடிப்பதடக்கருத்த ஒரு சகனோடுக்கப் படட நடத்தத அலலத மனனனோ சசெயலமதற பனோதிக்கப் படுகின்றத அலலத உயரியல. செமூக சசெயல எதிர்ச்சசெயல மூன்றுனம ஒருஙகிதணந்த ‘தகவுனநனோக்கனோக’ ஆகியுள்ளத. இயலபனோன நடத்தத.சபனோதவனோக சநறபிறழ் நடத்ததகள் சூழ்நிதலக் ககந்தனவனோ இலதல தனிப்படட அசசெசௌகிரியம கனோரணமனோக மருத்தவ நலன் மற்றும சிகிச்தசெ சபறுமபடி உள்ளனவனோ என்சறலலனோம கண்டறயப்படல னவண்டும. நடத்ததகள் பிறழ்ந்த இயலபுசகனோண்டதனோகக் கருதப்பட உரிய கனோரணஙகளனோவன: சசெயலபுரிய இயலனோதம. செமூக சநறமதறகதள மீறய நிதல. நடத்தத. இத்ததற நடத்தம ஆய்வில மனனனோனநனோய் தீர்க்கம மதற அதன் கனோரணஙகள் அத பற்றய ஞனோனம அதத எப்படி மருத்தவப் பயற்சியல பயன்படுத்த இயலும அதனனோல உளவியல னகனோளனோறுள்ளவர்களின் எப்படி கணப்படுத்த மடியும என்பசதலலனோம அடஙகியுள்ளன. உயரியல அமசெஙகள் கறப்பிடுவத யனோசதனில உளவியல அபூர்வ நிகழ்ச்சியல எப்படி எதிர்விதளவு ஏற்படுத்தகின்றத என்று கண்டறயப் படும. சநறபிறழ்வு[சதனோக] சநறபிறழ் உளவியல அத்ததகய நடத்தத பற்றய ஆய்விதனக் கறக்கம. அதன்சசெயல மதறதய மனோற்றுதல யனோவும உள்ளடஙகம. அலலத சசெயலமதற மீறல ஆகியனவனோகம. மற்றும செமூக இயல இவற்றன் இயக்கபூர்வமனோன உள்சதனோடர்புதடய நிதலயல பனோதிக்கப்படுகின்றத என்பனத யனோகம. அறவனோற்றல திறன்கள் அலலத மரபணுக்களின் சசெலவனோக்க தனிநபரின் ஒழஙகதமதிக் கதவுகின்றன என்பசதலலனோம ஆரனோயப்படும. டிஎஸஎம-ஐவி-டிஆர் படி.[24] உயரியலனோன[சதனோக] . சநறபிறழ் நடத்தத இரண்டிற்கம இதடனய ஒரு வித்தியனோசெம கனோண னகனோடு னபனோடுவத கடினமனோன பணியனோகம. அதில பலனநனோக்ககள் உள்ளடஙகியுள்ளன. உதனோரணமனோக மனனனோநிதலயன் விதளவு அலலத நமபிக்தககள் மற்றும எதிர்பனோர்ப்புகள் எப்படி ஒரு தனிநபரின் எதிர் விதளவுகள் ஒரு நிகழ்ச்சிக்க அதமந்தத என்பனத கருத்தில சகனோள்ளப்படும. தனிப்படட மனஇறுக்கம. நடத்ததகள் பற்றய ஆய்வு நடத்தவனத ததலயனோய பணியனோகம. உளவியல என்பத தன்உணர்வு.[23] உளவியல அமசெமஎனக் கறக்கப்படுவத அவ்வியலின் ஓர்அபூர்வ நிகழ்ச்சியன் பனோல அறவனோற்றல மனஎழச்சிகள் இதவகளின் பஙக எந்த அளவிற்கள்ளத என்பதத சபனோறுத்ததமயும. விவரம அளித்தல.

. நரமபு உளவியல மூன்றலும தகயனோளப்படடு வருகின்றத. விடுவிப்பதம எனக் சகனோண்டு.[25] சில படுக்தக மருத்தவமதனப் பயற்சி சபறுனவனோர்கள் அமமதனயன் னமலனோண்தம பற்றயம னநனோயுற்னறனோர்களின் மூதளக்கனோயம பற்றயும கவனம சசெலுத்தவர். கற்றல. தமபதியர்கள்.[25] அதன் தமயமனோக அதமவத உளவியல மதிப்பீடு மனனனோ னநனோய்தீர்க்கம மதற பற்ற பயற்சி சபறுதலனோகம. நடத்தத இரண்டிற்கமள்ள இதணப்தப பற்றயும அறந்த சகனோள்ள மடியும. ஆனலனோசெதன அளித்தல. அகஎண்ணத்தின் நலம. அதன் னநனோக்கம மூதளயன் அதமப்பு அதன் சசெயலமதற ஆய்வனத ஆகம. மருத்தவமதன[சதனோக] மருத்தவமதனப் பயற்சி உளவியலில அதன் ஆய்வு மற்றும பயன்பனோடு உள்ளடஙககின்றன. அறவனோற்றல நரமபுவிஞ்ஞனோனம மூதள. திடட வளர்ச்சி மற்றும நிர்வனோகம அதனத்திலும ஈடுபனோடு சசெலுத்தவனோர்கள். இயலபனோன உளவியல சசெயலமதற பற்றயும. கடுமபத்தினர்.எமஆர்ஐ விளக்கிக் கனோடடும மனித மூதள. அதன்மூலம மூதளயன் எந்த பகதிகள் ஒரு கறப்பிடட பணிக்கனோக எப்படி சுறுசுறுப்புடன் இயஙககின்றத என்றும சதரிந்தசகனோள்ள மடியும. மற்றும சிறுகழவினர்) உள்ள கறப்பிடட உறவிதன பற்ற அறவதில அக்கதற கனோடடுகின்றனர். அறவனோற்றல நரமபுவிஞ்ஞனோனம. கடுமதன்பம அலலத இயலபு கடந்ததம னநனோய்தணிவிப்பதவும. தடுப்பதம. இத்தக அணுகமதற நடத்தத நரமபுவிஞ்ஞனோனம. பலநனோடுகளில மருத்தவமதனயன் உளவியல ஒரு கடடுப்பனோடுள்ள மனநல சதனோழிலனோகனவ உள்ளத. அதனத்தனம சதனோழில மதறயனர்களுக்கம வனோடிக்தகயனோளர்களுக்கம இதடனய ( வழக்கமனோக தனிநபர். மருத்தவ மதன செனோர்ந்த உளவியலனோளர்கள் பணி பலனவறு சிகிச்தசெ மதறகளனோல தனோக்கம சபற்றுள்ளனர். நரமபு உளவியல மனனனோதத்தவத்தின் ஒரு கிதளயனோகம. தடயச் செனோன்றளித்தல. தனிப்படட வளர்ச்சி இரண்தடயும னமமபனோடு சசெய்வதமனோக உள்ளத.நரமபு உளவியல மூதளக்கனோயம பற்றயும கிரகித்தக் சகனோள்ள உதவும. அதனனோல நடத்தத மற்றும உளவியல ரீதியனோன நதடமதறகதளத் சதரிந்த சகனோள்ளலனோம. அதன் னநனோக்கமனோனத அறவதம. எலலனோ நடத்ததசநறகளும நரமபு மண்டலத்தடன் பின்னிப் பிதணந்திருப்பதனோல உயரியல உளவியலனோளர்கள் கருதவத எப்படி மூதள னவதல சசெய்கின்றத என்பதத அறவனத மக்கியசமன்பதனோகம. அப்படி அறயும படசெத்தில நரமபுப்பிமபக் கருவிகள் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. அத்ததகய மருத்தவப்பயற்சி சபறுனவனோர்கள் ஆரனோய்ச்சி. அமபுக்கற கனோடடுவத மூதள நரமபு உயர்ம மடிச்சு உயரியல உளவியல என்பத நடத்தத மற்றும மனநிதல செமபந்தப்படடதத அறவியல ஆய்வு சசெய்வதனோகம.

அதன்படி நடக்க. எலலனோவற்றுக்கனம ஒருசபனோதவனோன மக்கியத்தவமனோன அமசெம சிகிச்தசெ செனோர்ந்த கூடடணியனோகம. அத்ததகய கணணிமனோதிரிகள் ஒரு கருவிதய அளிக்கின்றத. சமனோழியயலனோர்கள்.பலவதகயனோன சிகிச்தசெ மதறகள் அலலத பயற்சிகள் ஆகியன பலவதகயனோன னகனோடபனோடடுகளின் கண்னணனோடடத்தடள் சதனோடர்பு சகனோண்டிருப்பத பற்றயும அலலனோத ஒரு சிகிச்தசெமதற சகனோண்ட கூடடணி ஏற்படுத்தவும வழிவகக்கின்றத. பலனவறு படட சிகிச்தசெ அணுகமதற வளர்ச்சிக்கரிய செனோன்றுகள் சபறுமமதறகதள ஒருஙகிதணத்தல அதிக னமமபடட விஷயஙகளனோன பண்பனோடு. நனோன்க மக்கியமனோன னகனோடபனோடடுக் கண்னணனோடடஙகள் ஆவன. அறய. கணணிமனோதிரிகள். அறவனோற்றல நடத்ததமதற. ஆன்மீகம. பரந்த அளவில அறவனோற்றல விஞ்ஞனோனம ஒரு இதடநிதலப்படட பனோடத்திடடமனோகம. மனித இனநலக் னகனோடபனோடும வனோழ்வியல சமய்மதமக் னகனோடபனோடும மற்றும வழிமதறகள் அலலத கடுமப சிகிச்தசெ அதனத்த மனோகம. அத மனத்தின் சசெயலமதற ஒழஙகதமப்தப பற்ற ஆய்கின்றத. கவனம. மற்றும செமூக அறவியலனோர்கள் ஆகினயனோர்கள் ஈடுபனோடு சகனோண்டுள்ளனர். அறவனோற்றல நரமபு விஞ்ஞனோனிகள். மனஇயல பிரச்தனகளில தன்தம பற்றயும ஆரனோய ஏதவனோகின்றத. அததப்பின்பற்ற உள்ளவர்கள் வனோதிடுவத யனோசதனில மனத்தில சசெயலமதறயனோல அதன் நதடமதறயனோல சபறுமசசெய்தி. பரினசெனோததன செனோர்ந்த உளவியலனோலும மற்றும இயலபனோன சசெயற்பனோஙகனோலும அததனத் சதரியப்படுத்தச் சசெய்கின்றத என்பனதயனோகம. மற்றும பனோலஉணர்வு செனோர்ந்தத யனோவும உள்ளடஙகம. சமனோழி மற்றும மனஎழச்சி ஆகிய அதனத்த பகதிகளும ஆரனோய்ச்சிக்கடபடடதவகளனோகம.[26][27] இதன்விதளவனோக அதிக பயற்சி திடடஙகள் மற்றும உளவியலனோளர்களின் பின்பற்றும சிகிச்தசெ மதற தற்னபனோத பலனகனோடபனோடுகதளயும இதசெந்னதற்றும சகனோள்ளும தன்தமயனோல னநனோய்தீர்க்கமமதற பன்னலம செனோர்ந்தள்ளத. மனநதட மதறகள்.சசெயற்தக நுண்ணறவு பற்றய ஆரனோய்ச்சியனோளர்கள். கனோரணமஅறதல. பிரச்தன தீர்க்கதல. புதிய வழிகதள கனோண. தனிச்சிறப்பனோன அறவனோற்றல உளவியல அத செமபந்தமனோன சிந்ததனப்பள்ளியுடன் இதணந்தள்ளத. ஊக்கவிக்கின்றத.அளதவ நூலனோளர்கள் செமூக அறவியலனோர்கள் சில செமயம பண்புநலன் பற்றய அபூர்வநிதல அறய அலலத ஊக்கவிக்கப்பயன்படுகின்றனர். கறப்பனோக மனத்தின் சசெயலமதறகள் பற்றனய அதமந்தள்ளன உணர்வுக்கனோடசி. பனோல. கற்றல.ஒருஙகிதணந்த மனனனோ-னநனோய் தீர்க்கம மதற அறவனோற்றல[சதனோக] அறவனோற்றல உளவியல ஆய்வின் படி அறவனோற்றல. அத அறவனோற்றல உளவியலனோளர்கள். எண்ணுதல. நிதனவகம. நரமபுவிஞ்ஞனோனம மனத்தின் சசெயலமதறதய அளவிட உதவுகின்றத. . மனனனோ இயக்கம. மனனநனோய் தீர்க்கம மதறபற்றய புதப்புத ஆரனோய்ச்சிகள் கவிந்த வருவதனோல மக்கிய சிகிச்தசெ மதறகளுக்க செமமனோன பலனோபலன் தந்தள்ளதம வளர்ச்சிக்கரிய செனோன்றுகளனோக விளஙககின்றத.

வணிகநிதலயஙகள். மனனனோ னநனோய்க்கணம அதனினும இக்கவனம னமமபடடுள்ளத. இத தன்னுரிதம சகனோண்ட ஒரு பனோடம (உதனோரணமனோக மிருகஙகள் அறவனோற்றல மற்றும மனிதப் பண்பனோண்தம. மிருகஙகளின் நடத்தத அதவகளின் மனனனோ நதடமதறகள் உளவியல ததறயன் ஆரனோய்ச்சிக்க னவண்டிய மக்கிய பஙக சபற்றுள்ளத. ஆனலனோசெகர்கள் அடிப்பதடயல படுக்தக மருத்தவ பயற்சியனோளர்கள் ஆவனோர்கள். சநருக்கடி நுண்ணனோய்வு[சதனோக] சநருக்கடி உளவியல இத்ததறயல நுண்ணனோய்வுக் னகனோடபனோடு பயன்படுத்தவதத வலியுறுத்தகின்றத. எனனவ சநருக்கடி உளவியல இந்னநனோக்கத்தத இன்னும விசெனோலப்படுத்த மயலகின்றத. பலகதலக் கழகஙகள். சநருக்கடி நுண்ணனோய்வு உளவியல எதிர்பனோர்ப்பத அதற்கச் செரிஎனப்படுவதம. ஓப்பீடு மிருக மன்மனோதிரிகள். மற்றும ஸதனோபன ரீதியல வசெதிவனோய்ப்பு சபருக்கவதத கறக்னகனோளனோகக் சகனோண்டுள்ளத.[28] இந்த உளவியல ததற ஒரு நமபிக்தகயல னபரில இயஙககின்றத. மனித உளவியல உள்னநனோக்க (நுதழபுலம) பலனோபலன் சபற்றடும மதறயனோக உருசவடுத்தள்ளத. வனோழ்க்தகத் சதனோழில. உடலநலம செமபந்தம. அதனனோல உளவியல தரத்தத பகப்பனோய்விலிருந்தம அனத செமயம தனிநபரி டமிருந்தம செமதனோயத்திற்க[32] உயர்த்தப் படனவண்டும என்பனதயனோகம.ஒப்பிடடுப் பனோர்த்தல[சதனோக] ஒப்பிடும உளவியல மனிதர்கதளப்னபனோல மிருகஙகளின் மனனனோவனோழ்க்தக அதவகளின் நடத்தத பற்றய ஆய்விதனக் கறக்கின்றத. அரசெனோஙக ஸதனோபனஙகள். னமலும அவர்கள் வினவலனோம:[30] யுத்த சீரழிவதடயும செமதனோயஙகளில ஏன் மக்கிய நீனரனோடடமனோன அடினவததனப் படுகனோயம ததடக்க சசெய்யும மயற்சிகள் ஒரு கவனத்தத மனித உரிதமகள் மற்றும செமூக நீதியன்பனோல சசெலுத்திட தவறுதல அதடகின்றத?[31] சுருக்கமனோக நவிலும படசெத்தில. செமூக.[29] சநருக்கடி நுண்ணனோய்வு சசெய்யும உளவியலனோளர் வினவக் கூடும ஒருனவதல மனஅழத்த வழக்கில மயற்சிகள் னவண்டப்படுகின்றனவனோ?!சபரிய அளவில நதடமதறகள் அவ்னவதலதயக் கடடுப்படுத்தகின்றதனோ? தனிநபர்கதள அவர்களின் மனஅழத்த அனுபவத்தனோல அவதிப்படும சபனோழத உரிய சிகிச்தசெ தனிதமயல அளிப்பத நதடமதறக்க உகந்ததனோ எனவும வினவலனோம. கலவி.மக்கிய நீனரனோடடமனோன உளவியல ததறயன் கறுகிய கண்னணனோடடம செனோர்ந்த அறசநற உரிதமக் கடடதளதய மனித நலத்தக்கரிய னமமபனோடு கனோண தவப்பனதயனோகம. பனோரமபரியமனோக கலந்தனோய்வு உளவியல செனோதனோரண வளர்ச்சி விஷயஙகள் அதிலும அன்றனோட மனஅழத்தம மீத கவனம சசெலுத்தகின்றனர். அவர்கள் மனனனோனநனோய் தீர்க்கம மதற அலலத பிற இதடயீடு மூலம வனோடிக்தகயனோளர்களுக்க உரிய சிகிச்தசெ அளிக்கின்றனர். மருத்தவ மதனகள். இத ஒப்பிடும உளவியல சபற்ற சவற்றயனோகம. உளவியலுக் கப்பனோல உள்ள பனோடத்திடடஙகள் அதிலும மிருக நடத்தத பற்றய ஆய்வு பண்பனோண்தம ஆக்கம பற்றய நூலமனிதப் பண்பனோன்தம ஆக்கம பற்றய அறவு நூல எனும சபயரில நடத்தப்படுகின்றத.[33] அதனனோல உளவியல ததறதய அடிப்பதட ரீதியனோக னமன்தமப்படுத்ததல தககூடும. வளர்ச்சிமகம. உளவியல ததற ஆரமபக் கடடத்தில மனிதர்கள் செமபந்தப் படடிருந்த னபனோதிலும. பள்ளிக்கூடஙகள். ஆக்க நூல) அலலத வளர்ச்சி இதணப்புகள் பற்றய அதிக வலியுறுத்தல னமலும செர்ச்தசெக் கிடமனோக இருப்பினும. . இந்த சதளிவனோன னவறுபனோடு கனோலப்னபனோக்கில மிருதவனோக்கப்படடுள்ளத கலந்தனோய்வு உளவியலனோளர்கள் பலனவறுபடட நிதலயஙகளில பணிபுரிந்தசகனோண்டு வருகின்றனர். தனியனோர் பயற்சி. மனஎழச்சி. செமூக மனநல தமயஙகள் என அதவகள் உள்ளன. உளவியலனோளர்கள் தமதரப்பிற் கரிய பஙகிதன எதிரிதடயனோன னகனோடபனோடுகள் மனோற்றுவததக் கடனனோக ஆற்ற மதனந்த வருகின்றனர். அதன்படி. மனஎழச்சிகள். அதனனோற்றனோன் பனோதிக்கப்படடுள்ள செமூக கடடதமப்புகள் புனரதமப்பு சபற இயலும. நடத்தத நதடமதறகள் எப்படி உளவியல நரமபு விஞ்ஞனோனத்தில கனோணப்படுகின்றன (உதனோரணமனோக பனோதிக்கம நரமபுவிஞ்ஞனோனம மற்றும செமூக நரமபு விஞ்ஞனோனம னபனோன்ற பனோடப்பிரிவுகள்) கலந்தனோய்வு[சதனோக] கருத்ததர வழஙகம கலந்தனோய்வு உளவியல தனிப்படட அதன் இதடப்படட சசெயல மதறகள் வனோழமகனோலம எலலனோம சபருங கவனம.

நியசீலனோந்த நனோடுகளில னசெர்க்கப்படடுள்ளன. வளர்ச்சி னநனோக்கம உளவிய லனோளர்கள் கூடனவ வயத மதிர்வத. அறவனோற்றல. சசெயலபடுகின்றனர் இதவ யனோவும இவ்வுல வனோழ்வில. ஆயுடகனோலம. . ஆதகயனோல அத எண்ணஙகள் அலலத சமசம மரபணுக்களில சுதந்திரமனோக படிப்படி வளர்ச்சி சபற ஏதவனோகம. சபனோதவனோன வதகப்பனோடுகள் னதனோன்றுகின்றன.வளர்ச்சி கனோணும உளவியலனோளர்கள் அறவிலனோன ஆய்விற்க னவண்டியதத மழ அளவில உள்ள னகனோடபனோடுகள் மூலம சபறுகின்றனர். கற்பிக்கம உளவியல. மனித நடத்தத வனோழ்க்தகச் சூழல. பற்பல தனிசிறப்பனோன வழிமதறகதள இயற்தக சூழலில உற்று னநனோக்கலகள் சசெய்தம.கலவி உளவியல பனோடமனோனத ஆசிரியர் கலவி திடடஙகளில வடஅசமரிக்கனோ. ஜீன் பியனோசகட.அதவகள் சுற்றுப்புறஙகளில மனோற்ற அதமத்தக் சகனோள்ளும திறன் சபற்று உள்ளன. அதன் இதடஈடுகளின் பலனோ பலன் கிதடக்கம விதம.அத்ததற உளவியலின் பிற உபததறகளுக்கப் பயன்படுத்த வனோய்ப்பும ஏற்படும. கலவி[சதனோக] கலவி உளவியலகலவி உளவியல என்பத கற்கம அதமப்புகளில மனிதர்கள் எப்படி பயலகின்றனர். அத்தக பணிச்சுதமகள் விதளயனோடடுகள் அதன் நடவடிக்தககள் ஏற்ப பிரத்தினயகமனோக வதரயதற சசெய்தத னபனோல ஒத்திருக்கம.ரிச்செர்ட டனோவ்கின்ஸ எனும பிரிடடிஷ் படிப்படி வளர்ச்சி உயரியலனோர் கண்ட னகனோடபனோடு சமசமதிக்ஸ ஆகம. அறவியல பயன்பனோடடிற்கனோக. பல னகனோடபனோடடனோளர்கள் மக்கிய நீனரனோடடம எனக் கருதப்படும சதனோழிலததறகளினலனய பணியனோற்றக்சகனோண்டு வருதல கண்கூடு. அதன் நதடமதறகள். செமூக உளவியல பள்ளிக் கூடஙகள் ஸதனோபனஙகளனோக சசெயலபடும மதறயனோவும உள்ளடக்கம. கழந்ததகள் மகிழ்ச்சி சபறுவதற்கனோக. செமதனோயம அலலத அறசநற வளர்ச்சி அதனத்தின் மீத கவனம கவிப்பனத ஆகம. ஆஸதினரலியனோ. கழந்ததகதள ஆரனோய்ச்சி சசெய்வதடன். அலலத. நடத்ததயல உள்ளமரபணு னவர்கள் பற்ற ஆய்கின்றத. மற்றும சஜெனரனோம ப்ருனநர் இவர்கள் எலலனோம கற்பிக்கம மதறகள். நரமபு மண்டலம. பரினசெனோததன பணிச்சுதமகளில ஈடுபடடும பயன்படுத்தகின்றனர். இதமடடும அலலனோமல. இரடதட மரபுரிதமக் னகனோடபனோடு மற்றும [[விலஙகினத்தின் செமூக நடத்ததயன் மீதனோன படிப்பு (செமூக உயரியல)|செமூக உயரியல]] ஆகியன ஆகம. படிப்படி வளர்ச்சி[சதனோக] கலவி உளவியல மனதில. வளர்ச்சி வனோய்ந்த உளவியல மூலம எப்படி மக்கள் கனோண்கின்றனர். படிப்படி வளர்ச்சிக்க சநருஙகியுள்ள பிற ததறகள் விலஙக நடத்தத வனோழ்க்தகச் சூழல. அதவும னவகமனோக வனோழம னநரஙகளில னதனோன்றும மனோற்றஙகள் ( வளர் இளதமப்பருவம. ஆரனோச்சியனோளர்கள் புத்திசெனோலித் தனமனோன வழிமதறகள் னமற்சகனோண்டு சிறனோர்களின் மனதின் நதடமதறகதள ஆரனோய்கின்றனர்.அதனனோல படிப்படியனோன வளர்ச்சி சபறவும ஒருனவதள ஒருசில வதகப் பனோடுகள் இன்தறய சூழ்நிதலகளுக்க சபனோருந்தி வரவிலதல எனினும மற்தறயதவ உகந்தபணிகதள சசெய்த வருகின்றத. வயதனோன கனோலம) உடன்அறயும பணி னமற்சகனோள்கின்றனர். வயத ஆக நதடமதறயல னதனோன்றும மனோற்றஙகள் என்ன என்பதத கிரகித்தக் சகனோள்ள மயலவனத உளவியல னநனோக்கம ஆகம. புரிந்த சகனோள்கின்றனர். வளர்ச்சி வனோய்ந்த[சதனோக] ஆயுடகனோலம மழவதம மனித மனம வளர்ச்சி கனோண்பதத மக்கியமனோக ஒருஙகவித்த.கழந்தத உளவியலனோளர்கள் னலவ் வ்ய்னகனோடசெகி.[34] பண்பனோடடு வளர்ச்சி னமண்னடலியனோன் பின் இயக்கஙகதள தனோண்டி சுனயடதசெயனோக டனோர்வினின் சபனோருள்படி நிகழம.ஆரனோச்சியனோளர்கள் கழந்ததகள் பற்ற ஆய்வு நடத்ததகயல. கலவிப் பயற்சி அளிக்கம மதறகள் எலலனோம உருவனோக கனோரணம ஆனவர்கள் ஆவனோர்கள். இக்சகனோள்தக நுண்ணறவு.

நீதிமன்றம னகனோரும செனோன்றதழ்கள் எலலனோம இதில அடஙககின்றன. ஆதகயனோல. எழத்த வடிவில அளிப்பத ஆகிய எலலனோவற்றதனயும அவர்கனள சசெய்வர். னநனோய். உலகளனோவிய மதறயல விவனோதம பல விஷயஙகளில எழப்பப்படடு அதற்கரிய வலுவனோதனோரம சபற தவப்பதனோகம. பரந்த அளவில நதடமதறகதள மருத்தவமதன மதிப்பீடுகள்.எடுத்தக் கனோடடனோக. வழக்கறஞர்கள் சபறும பிரதி வனோதியன் அறக்தககள். அத மனனனோதத்தவ அடிப்பதட சகனோண்டு பணியனோளர்கதள னதர்ந்சதடுத்தல அவர்கதள மதிப்பீடு சசெய்தல பற்றய மதறகள். மூதளக் னகனோளனோறு அற்ற நிதல பற்றய மதிப்பீடுகள். சதனோழில/ஸதனோபனம ரீதியல[சதனோக] சதனோழில மற்றும ஸதனோபன உளவியல மனனனோதத்தவ ரீதியல உள்ள னகனோடபனோடுகள். உலகளனோவிய வலுவனோதனோரம அலலத தனோக்கப்பிடிக்கம திறன் தனிநபர்கள் மற்றும பண்பனோடுகள் விழமியதனோக இருப்பின் சவற்றகரமனோக தககூடும.மருத்தவர் னநனோதய உறவு. பல னகள்விகள் நீதிமன்றம செடட ஆய்வு உளவியலனோளர்கதள னகடபத இறுதியல செடட செமபந்தம ஆகிவிடும.படுக்தக மருத்தவ மதன உளவியல மனநலம. அதவும கற்றவியல செடடம பிரத்தினயகமனோக அறந்த சகனோண்டனத பிரதனோன தகதியனோகம. தனோனனோக நிகழம ஒப்பதடப்பு மதிப்பீடுகள்.உடல நல உளவியலனோளர்கள் சபனோத சுகனோதனோர சதனோடர் திடட நடவடிக்தககள் ஈடுபனோடு சகனோண்டு னநனோய்சநனோடி தனோக்கத்தத அலலத ஆனரனோக்கிய சகனோள்தகயன் படி வனோழ்க்தகத்தரம அதமத்தல மடடும அலலனோத உடலநலம. செடடத் ததற செனோர்ந்த வழக்கறஞர்களனோல வனோடதக அடிப்பதடயல அமர்த்தப்படுவனோர்கள். யனோவும பயன்படுத்தி. பணியனோளர்கள் உளவியல சதனோ/ஸதனோ உளவியலின் ஒரு ததணத்ததற ஆகம. வழிமதறகள். சுகனோதனோரம[சதனோக] உடல நல உளவியல மனனனோரீதியனோன னகனோடபனோடு மற்றும ஆரனோய்ச்சி இதவகளின் பயன்பனோடு உடநலம. உலகளனோவிய[சதனோக] உலகளனோவிய உளவியல ஒரு ததணத் ததறயனோகம. உடலநல உளவியல. னமலும நீதி மன்றத்திற்க சசெய்யப்படும பரிந்ததரகள் அறக்தககள் மற்றும அத்தனோடசிப் பத்திரஙகள். செடட ஆய்வு உளவியளனோருக்க னவண்டியத செடடத்தத நன்க புரிந்த சகனோண்ட தன்தம. அறவு பூர்வமனோக. அதில இன்னும உள் அடஙகவத. அவரின் னநனோய் பற்ற சகனோண்டுள்ள நமபிக்தக மதலியன ஆகம. உலக உளவியலனோளர்கள் ஆதரவனோக வனோதனோடுவத. நீதிபதிகள். மூதள னகனோளனோறு அற்ற நிதல என்பதற்க ஒரு வதரயதற உளவியலில கிதடயனோத. செடட ஆய்வு உளவியலனோளர்கள் நீதி மன்றத்தனோல மதறப்படி அவர்களுக்கரிய பதவியல நியமிக்கப்படுவனோர்கள் அலலத. தண்டதன விவரம நிதறனவற்றும பரிந்ததரகள். சகனோள்தககள் .சநருக்கடி நுண்ணனோய்வு உளவியல னபனோல[35] உலகளனோவிய உளவியல மிகசபரிய அளவில னபனோக்ககள் விரிதவதடய சசெய்யும. செமூக கவனிப்பு இரண்டின் தனோக்கம உளவியல ரீதியல எப்படி உள்ளத என்ற ஆரனோய்ச்சியும சசெய்த வருகின்றனர். இருப்பினும ஓர் உளவியலனோளர் செடட செமபந்தமனோன னகள்விகளுக்க உரிய விதட நீதி மன்றத்திற்க அளிக்க இயலனோத. நரமபு ரீதியனோன னநனோய். ஓர் எளிதமயனோன.உலகில இடத்தக்க இடம அதன் சபனோருள் மனோறுபடுகின்றத. உடலநல கவனிப்பு மூன்றதன ஒடடி அதமயும. உலக சவப்பம ஆகதல அதன் விதளவுகள் சபனோருளனோதனோர சீர்கதலவு பிற சபருமளவிலனோன விந்தத நிகழ்ச்சிகள் அதனத்ததயும ஆரனோயும. பற்ற ஆய்வத னபனோல உடலநல உளவியல உடலநல செமபந்தமனோன நடத்தத பற்ற பரவலனோக வரிதசெயல அக்கதற சசெலுத்தகின்றத. னநனோயனோளியன் உடலநலம பற்றய சசெய்தி அறதல. வழக்க விசெனோரதண மதிப்பீடுகள்.பணி இடத்தில மனிதனின் உள்ளனோற்றல தன்தன விழமியதனோக்கம னநனோக்கம சகனோண்டுள்ளத. செடட இதசெவுகள் சபறுகின்ற வழிமதறகதள மன்னின்று நடத்தவனத அவர்கள் மக்கியப் பணியனோகம. ஆனரனோக்கிய உணவுமதற. செடட நிதறனவற்ற மதிப்பீடுகள். கிரகித்தக்சகனோள்ளும உளவியலதனோன் அதன் வலிதம என்பத யனோசதனில சநடுஙகனோலமனோக மனோனிட இனம நன்னலம சபறுவத ஒன்னற ஆகம.செடட ஆய்வு(வழக்க மன்ற சதனோடர்புதடய) உளவியல[சதனோக] செடட ஆய்வு உளவியல வழக்க விவகனோரஙகளுக்க பயன்படுகின்றத.

மனனனோ தத்தவ ஞனோனிகள் என வதகபடுத்தலனோம. அத இதய சசெலகழனோய்-நனோள னநனோய். வனோழ்க்தகத்சதனோழில செனோர்ந்த உடலநலம[சதனோக] வனோழ்க்தக உடலநல உளவியல (ஒஎச்பி) ஒரு பனோடப் பிரிவனோகம.[37]பண்புத்திறன் னகனோடபனோடுகள் ஒரு மனோறுதலில ஆளுதமதய சதனோடர்பற்ற எண்ணிக்தகயல மக்கிய பண்புத் திறன்கள் கனோரண பகத்தனோய்வு எனும புள்ளிவிவர வழிமதறப்படி ஆய்கின்றத.இரண்டு பின்பற்ற படிக்கம ஒஎச்பி பத்திரிதககள் ஆவன. வனோழ்க்தகத்சதனோழில உடல நல உளவியல செஙகம ஆகம. னமன்தமப் படுத்தவதம அத சசெய்த மடிக்கின்றத. மடடு மீறய கூருணர்வு. கழந்தத பருவத்த அனுபவஙகளின் மக்கியத்தவம சகனோண்டு சசெலலும பஙகனோற்றுகின்றன.மற்றும செடடக்சகனோள்தக இதவகதள எலலனோம அதறந்த அறவத.எண்ணம. வதகப்படுத்தலபடி. வனோழ்க்தக உடலநல உளவியல பத்திரிதக மற்றும னவதலயும மன அழத்தமம கறப்பிடத்தக்கதனோகம. உந்த உணர்வு இதவகளின் இயக்கனோற்றல மிக்க சசெயல எதிர் விதளவு அடிப்பதடதயச் செனோர்ந்த உள்ளத. பணி இட பனோதகனோப்பு இதவகதளயும ஆரனோய்கின்றத. மனநலம.னரசமனோன்ட கனோடனடல மன்சமனோழியும மற்சறனோரு னகனோடபனோடு பதினனோறு ஆளுதம கனோரணஙகள் சகனோண்டுள்ளன. தனுணர்வற்ற நிதல."செடட உளவியல" என்னும சசெனோலலனோக்கம செமீப கனோலத்தில தனோன் புழக்கத்தில வந்தள்ளத. அத மருத்தவமதன செனோரனோத செடட சதனோடர்பனோன ஆய்தவ மடடுனம கறப்பிடும. ( செமூகம. சதனோழில திருப்தி. தன்மதனப்பு. அறவனோற்றல. ஆளுதம[சதனோக] ஆளுதம உளவியல நடத்தத. மற்றும உற்பத்தி திறன் யனோதவயும ஆய்கின்றன. இரண்டு மக்கியனோயத்தவமனோன சதனோழிலரீதியனோன நிறுவனஙகள் உள்ளடக்கம அதமப்புகள் ஆவத.பிரனோய்ட சபனோறுத்தவதர ஆளுதமயனோனத. னவதல செமபந்தப்படட உடல நலப் பிரச்சிதனகள் தடுப்பதம. அதில அடஙகி உள்ளவர்கள் ஏரனோளமனோன ஆரனோய்ச்சியனோளர்கள். ஒஎச்பி மனனனோ-செமூக அமசெஙகள் னவதலயடத்தில உள்ளனவற்தற அதடயனோளம கனோண்பனத ஆகம. உளவியலின் பலனவறு பிரிவிதன னசெர்ந்தவர்கள்.பண்புநலன்கள் . அதவகள் வித்தியனோசெமனோன கருத்த யகஙகதள. அறவியலனோன தடயம.மனஎழச்சி அதவகளின் நீடித்த னபனோக்ககள் மூன்றும தனிநபர்களுக்சகன சபனோதவனோக கறப்பிடப்படடு ஆய்வனத ஆளுதம யனோகம. பணி இட வன்மதற.பயன்படுத்தகின்றன. அத உடலநல உளவியல மற்றும சதனோழில/ஸதனோபன உளவியல மூன்றலிருந்த னதனோன்ற வந்ததனோகம. னவதலவனோய்ப்பு இன்தம. பலன்தரும நிறுவனத்தின் சபனோருளியல சவற்றதய உள்ளனோர்ந்த நிதலயல சகனோண்டுள்ளத. அத னவதலஇடத்தின் சுற்றுபுறஙகள். மற்றும னமற்பனோர்தவயனோளர் ஆதரவு பற்ற அலசி ஆரனோய்கின்றத. சவளியல உள்ள விஷயஙகள் விருமபுதல-சுய எண்ணஙகள் உணர்வுகள் பற்ற சபரிதனோக் கருதல. உச்செ மதன்தம வனோய்ந்த தன்மதனப்பு.மன்சமனோழியப்படும பண்புத் திறன்களின் எண்ணிக்தக பரவலனோக மனோறு படடுள்ளத. பலனவறு உளவியல பள்ளிகள் மற்றும சதனோடர்பிதணவுகள் ஆளுதமக் னகனோடபனோடுகள் பற்ற உள்ள னவற்றுதமகதள விவரிக்கின்றன. அத்ததகய இதடயீடுகள் மக்கிய. சதனோ/ஸதனோ உளவியலின் மற்றும ஒரு ததணத்ததற ஸதனோபன உளவியல ஆகம.[36] செடட ரீதி[சதனோக] செடட உளவியல ஆரனோய்ச்சி செனோர்ந்த ததற ஆகம. (உதனோரணம மன இறுக்கம) சதனோடர்பனோன பிரச்சிதனகதள ஆரனோய்கின்றத.ஹெனோன்ஸ தஹெசஸென்க் மன்சமனோழிந்த ஆரமப மனோதிரி வனோயலனோக அவர் சதரிவிப்பத என்னசவன்றனோல மனித ஆளுதம மூன்று பண்புநலன்கள் உள்ளடஙககின்றன.)செடட உளவியலனோளர்கள் நடுவர் தீர்மனோனம சசெய்மதற. வனோழ்க்தகத் சதனோழில உடல நல உளவியல ஐனரனோப்பியன் அகசடமி. நிர்வனோகத்தின் நடத்தம மதற பணியனோளர்கதள ஊக்கவிப்பத. னநரிலகண்ட செனோடசியர்களின் நிதனவகம.ஒஎச்பி னவதல இடத்தில கனோணப்படும உளவியல அமசெஙகள் பற்ற விசெனோரித்த அறகின்றத.ஒஎச்பி பல இதடயீடுகள் பற்றய கவதலகதள ஆரனோய்கின்றத. பணியனோடகளின் தீர்மனோனத்தின் வீச்சசெலதல. மன ஆற்றல கன்றயதம இதவகனள அப்பண்பு நலன்கதள பனோதிக்கின்றன. ஒஎச்பி யன் பிற கவதலகள்.

கணக்கியல உளவியல ஒரு ததண பனோடப்பிரிவனோகம. திறதமகள். உடல- உளவியல. .செமூக அறவனோற்றல.மனனனோயனோப்பு அதிகம சதனோடர்பு கலவி உளவியல. ததலதம. ஆளுதம. மனனனோயனோப்பியல உளவியல ததறயல னகனோடபனோடு மற்றும சதனோழில நுடபம சகனோண்டு உளவியல அளவீடு சசெய்ய உதவுகின்றத. மத்தியஸத மனோதிரிகள். எண் அளவு[சதனோக] எண் அளவு உளவியல கணக்க.அவர்கள் தனிநபர் நடத்தத பற்ற எப்படி மற்றவர்கள் சசெலவனோக்தக சசெலுத்தகின்றனர் அத செமபந்தமனோன ததலப்புகதள ஆரனோய்கின்றனர். அத மக்கிய அக்கதற உளவியல னகனோடபனோடு கணக்க.( பி எச் டி மதனவர் சபருமபடடம சபற செமீப கனோலத்தில தனோன் இத்ததற சபயரில உருவனோகிஉள்ளத. சசெய்தி சதனோடர்பு. சிறதளவு பயன்படுத்தம சசெனோலலனோக்கம என்றுள்ளத. கணக்கியலஉளவியல இரண்டும தளர்நிதலயலும சநடுஙகனோலமனோக இருக்கின்றன.னகனோடபனோடுகளில ' சபரிய ஐந்த' அலலத ஐந்த கனோரண மனோதிரி னகனோடபனோடதட னலவிஸ னகனோலடசபர்க்கின் கூற்னற சபரும ஆதரவு பிறவற்றல எலலனோம சகனோண்டுள்ளத. ததண ததறகளனோக உள்ள மனனனோ யனோப்பியல. மனப் பனோன்தமகள். இணஙக தவத்தல. நமபிக்தககளின் உருவனோக்கம. நிதனவுக்கக் சகனோண்டுவருவத.செமீப வருடஙகளில. அறவனோற்றல. 'எண் அளவு உளவியல' ஒரு புதிய. அதவகளனோவன: ஒத்தப் னபனோகதல (இணக்கம). கருவிகள் அதமப்பும அளவிடும மதறகளும. எப்படி மக்கள் செமூகத்தின் சசெய்திதய வழிமதறப் படுத்தவத. கணக்கியல கற்கம னகனோடபனோடு னமலும மனனனோ. செமூகம[சதனோக] செமூக உளவியல ஆய்வுகள்: செமூக நடத்தத இயலபும கனோரணஙகளும செமூக உளவியல செமூக நடத்தத மற்றும மனத்தின் நதடமதறகள் எப்படி மனிதர்கள் ஒவ்சவனோருவர்கதள பற்ற நிதனக்கின்றனர் எப்படி ஒவ்சவனோருவர்களுடன் உறவு சகனோண்டுள்ளனர் என்பதத நன்க ஆரனோய்வனத ஆகம. மருத்தவமதன உளவியல ததறகளில சகனோண்டுள்ளத. னகனோடபனோடடு னநனோக்கஙகதள வளர்ச்சி மற்றும சசெமதம அளவீடு சசெய்வதம ஆகம. இயக்க விதசெ நதட மதறகள்.கழ விதசெஇயக்கம பற்றய ஆய்வு என்னசவனில. அறவனோற்றல நரமபு அறவியல ஆகிய எலலனோவதகயனோன ததறகளில சகனோண்டுள்ளத. இத்ததகய அபூர்வத்தத அளப்பத சிரமம எனினுமஅதத வதரயதற சசெய்யவும. புள்ளிவிவரம படஙகளில வளர்ச்சி சபற தவப்பனத ஆகம.கணித இயல உளவியல அதிக சநருக்கம சதனோடர்பு உள்ள உளவியல சபனோருளனோதனோரம பரினசெனோததன. ஒரு நபர் செமூக மனோறயல மதிப்புருகள். நடத்தததய மனோற்ற எஙஙனம உதவுகின்றத என்பதத ஆய்வதம ஆகம.மனனனோயனோப்பு ஆரனோய்ச்சி இரு மக்கிய ஆய்வுப்பணிகதள உள்ளடக்கி உள்ளத. பகப்பனோய்வு மடிக்கவும ஏதவனோகின்றத. அதில அடஙகவத அறவு. பழக்க நடவடிக்தக மற்றும ஆளுதம பண்புநலன்கள். புள்ளி விவர மதறகள் சகனோண்டு நடத்தத தரவிதன விவரிக்கவும. புள்ளிவிவரம மனோதிரிகதள நன்க பயன் படுத்தி மனனனோ அரனோய்ச்சி சசெய்யவும.செமூக உளவியலனோளர்கள் பிரத்தினயகமனோக எப்படி மக்கள் செமூக சூழ்அதமதிகளில எதிர்விதன புரிகின்றனர் என்பதத பற்றனய ஆர்வம கனோடடுகின்றனர். சிததந்திடச் சசெய்வத அதனதததயயும ஆரனோய்கின்றனர். பிறர் கனோலநிதல னவறு பனோடற்ற வதக ஆகியன ஆகம.இதில அடிப்பதட ததலப்புகள் ஆவன: அளதவ னகனோடபனோடு. பகப்பனோய்வு சசெய்யவும நிரமப அரனோய்ச்சி நடத்தப்படடுள்ளத. பல செமூக உளவியலனோளர்கள் அதிகமனோக ஆர்வம சசெலுத்தவத சதளிவனோன அளவீடுகளில ஆகம. செமூக மற்றும அறவனோற்றல செனோர்ந்த உளவியலகளில அதன் அமசெஙகதள கலந்திடச் சசெய்த. பிற அபூர்வம நுண்சிறு செமூக மடடத்திலிருந்த எப்படி னதனோன்ற வருகின்றத எலலனோவற்றலும நன்தம நனோடும உள்ளனோற்றல அதன் தன்தம வனோயலனோக எப்படி சசெய்தி சவளிப்படுத்தகின்றத என்பதத ஆய்வு சசெய்கின்றனர்.

அனத னபனோல நுண்ணறவு வளர்ச்சிப்னபறு சபற்ற மனோணவர்கள் நிதறதிறன்கள் னபணுவதம. கற்பிப்பதில கதறதிறன்கள் சகனோண்ட மனோணவர்கள் புரிந்த கிரகித்தக் சகனோள்வதம.இன்னும கூடுதலனோக. ஆனனோல மற்ற உளவியலனோளர்கள் தம ததறதய பயன் படுத்தம னநனோக்கத்திற்கனோக அந்த அறதவ உடனடி சசெயல மதற பலனுக்கனோக உபனயனோகிப்பர். படுக்தக மருத்தவ மதனகள்.பல மருத்தவ மதன செனோர்ந்த திடடஙகள் சகனோண்ட னநனோக்கத்தின் படி. சபனோதவனோக பரினசெனோததன உளவியல ததறக்க நிறுவனர் என்று கருதப்படுகின்றனோர். ஆனனோலும அவர்கள் டனோக்டர் படடம சபற்றவர்கள் அலலர்.எஸ. பல உளவியலனோளர்கள் உளவியதல ஆரனோய்வதடன். பரினசெனோததன மதறகதள அறவு நலனுக்கனோக பயன் படுத்தகின்றனர். அதற்க மனோற்றனோக (ஏன்எஎஸபி) என்ற னதசிய அதமப்பு. அதத பயன்படுத்தவும சில கருத்திற்கனோக சதனோழில மதறயல சசெய்கின்றனர். உய்த்த உணர்தல. சதனோகப்பு ஆய்தவ பல விவரஙகள் கனோரணத்தடன் உருவனோக்க அதன் மீத செனோர்ந்தள்ளனர். இத ஒருவதகயல செர்ச்தசெக்கிடமனோன விஷயமனோகம. ஒரு கறப்பிடட பகதிதய உளவியல ரீதியல புரிந்தசகனோள்ள னவண்டும என்பனத யனோகம.[38] நடப்பு கனோலத்தில. ஆதரவனோன. பள்ளி உளவியல ஒனர ததறயனர்தனோன்.பியர்சி சசெனோலவதன்படி. ஆரனோய்ச்சி வழிமதறகள்[சதனோக] விலசஹெலம மக்சிமிலியன் வுண்டட (இருக்தக ) ஒரு னஜெர்மன் உளவியல ஞனோனி. அதத னதடி அதடனவனோர்களின் பலன் கருதி மன்சமனோழிகின்றனர். உளவியல பல னகனோடபனோடுகதள ஏற்றுக்சகனோள்ளும பக்கவத்தத அளித்த நமதம 'பன்னலத் திரடடனோளர்' ஆக்கம.பள்ளி உளவியலனோளர்கள் கலவி மற்றும நடத்தத மதிப்பீடு சசெய்ய பயற்சி சபற்றதமயனோல இதடயீடு. அவர்கள் னநனோக்கம. சதனோகப்பு ஆய்வு.இந்த அணுகமதறகள் பரஸபரம பரவலனோனத மடடும அலல. பின்னனர உளவியல அபூர்வத்தத விளக்கவும புரிந்த சகனோள்ளவும இயலும.பள்ளி[சதனோக] பள்ளி உளவியல என்பத கலவி உளவியல மருத்தவமதன உளவியல இரண்டின் சகனோள்தககதள இதணப்பதனோகம.ஏபிஏ டனோக்டனரட படடத்தக்க கீழ் நுதழவு அளவில ஓர் உளவியலனோருக்க பிற படடம ஏதம ஏற்பதிலதல. அதவகதள நதடமதறப் படுத்தம உளவியலனோளர்கள் ஆரனோய்ச்சி. பள்ளிக்கரிய மதறதமகளுக்கள் அவர்கள் சசெயலனோற்றுகிறனோர்கள். சதனோழில ரீதியல ' உளவியலனோளர்' என்று அதழக்கப் படுகின்றனர். மருத்தவ மதனகள். டனோக்டர் படடம சபற்னறனோர் பலகதல கழகஙகள். அகசடமி செனோர்ந்த உளவியலனோளர்கள் ஆரனோய்ச்சி. உளவியலனோளர்கள் மூன்று வதகயனோன அனுமனோனஙகதள பரவலனோக பயன்படுத்தகின்றனர். னபனோன்றவற்றல மடடுமலலனோமல ஆரனோய்ச்சியலும அவர்கள் பரவலனோன பயற்சி சபற்றுள்ளனர். வளர் இளதமப்பருவத்தினரின் செமூக ஆதரவு நடத்தததய கவனித்த. ஒரு பனோதகனோப்பனோன.உளவியலனோளர்கள் அடிக்கடி உய்த்தணர்தல ஆய்விதனனய பயன்படுத்தினனோலும. உளவியல னகனோடபனோடுகள் மீனத கவனம சசெலுத்தவர். மனனனோதத்தவ ரீதியனோக பிரச்சிதனகள் சகனோண்ட தனிநபர்கதள சிகிச்தசெ அளிக்க அவர்கள் உபனயனோகிக்கின்றனர். . நிபுணர் அளவில பள்ளி உளவியலனோளர்கள் மூன்றனோண்டு கனோல படடப்பயற்சி சபறுகின்றனர். ஆனலனோசெதனகள். மற்றும( தனோற்கனோலிக சபனோத விளக்கக் னகனோடபனோடு உருவனோகதல) ஆகியன வனோகம. சி. பலன்தரும கற்கம சூழ்நிதலகதள ஏற்படுத்திக் சகனோடுப்பதம ஆகிய அதனத்தம சசெய்கின்றத.பள்ளி உளவியலனோளர்கள் என்பதில நுதழவு மடடத்தில நிபுணத்தவ படடம சபற்றுள்ளனர். அதற்க சசெய்ய னவண்டியத அறதவ பிற ததறகளில இருந்த ஈர்த்தக்சகனோள்ள னவண்டும.எடுத்த கனோடடனோக படிவளர்ச்சி உளவியலனோளர்கள் மனித நடத்தததயப் பற்றய விளக்கம. பிரித்சதடுத்தல. அலலத தனியனோர் பயற்சி அதமப்புகள் இதவகளில பணிபுரிகின்றனர். வருமன் கனோப்பு.

சபனோத விளக்கக் னகனோடபனோடுகதள.கூடுதலனோக. சூழ்நிதல இரண்டிற்கமள்ள சதனோடர்புகள் நிறுவப்பட ததணபுரிகின்றன. உளவியல படடம பலகதலகழகத்தில சபற னவண்டி. நீடடுப்னபனோக்கனோன ஆய்வு ஆகியனவனோகம. எரிக் ஃப்னரனோமம ஆய்வுப்படி நனோஸிகள் வனோக்கமதற அலலத ஸடனோன்லி மிலகிரனோம அதிகனோரத்திற்க கீழ்ப்படிதல அய்வுகள் படி அனதனபனோல கருதப்படுகின்றன. பரினசெனோததனகள் கறப்பிடட தனோற்கனோலிகப் சபனோருள்விளக்கக் னகனோடபனோடுகள் சபற அதத னசெனோதிக்க (விதிதரு அணுகமதறயலும). எண்ணிக்தக வழிமதறகளில அலலத இரண்டும கலந்ததத நனோடுகின்றனர். பலனவறு வதகயனோன அளவீடுகள். னமலும இத்தக ஆய்வில உள்ளடஙகவன: பரினசெனோததன. இணக்கவீதம. கடடுமனோன செமன்பனோடடு மனோதிரி . இயக்கமதற இப்படிப்படட ஆய்வு வதரயதறகளில பஙகவகிக்கின்றன. பலனவறு மனனனோரீதியனோன அளவீடுகள் எலலனோம பயன்படுத்தகின்றனர். பரினசெனோததன ஆய்வனோளர்கள். எண்ணளவனோன உளவியல ஆய்வு தனோற்கனோலிகப் சபனோருள்விளக்கக் னகனோடபனோடடுக்கரிய புள்ளிவிபரச் னசெனோததனகள் நடத்த உறுததணபுரிகின்றத. தரமனோன ஆய்வனோளர்கள் [39] சிலசெமயஙகளில இதடயீடுகதளச் சசெழதமப் படுத்தவர். கறுக்க சவடடு ஆய்வு. உளவியலனோளர்கள் சிகிச்தசெ தர னவண்டி. கணிப்பியல பின்னதடவியக்கம. மற்ற மதறயல அளவிட (சுனயச்தசெ மனோறயல மதிப்புருக்கள்) அமமதிப்புக்கதளனய பயன்படுத்தினய பலனவறு நிலவரஙகள் கனோணலனோம. அனதனபனோல உடபடுத்தப்படட அனுபவஙகள்.மன்மரபு கடடுப்பனோடு விளக்க ஆய்வு. அதர-பரினசெனோததன. ஒரு பரினசெனோததனயல ஒன்று அலலத அதற்கனமலும உள்ள (மனோறயல மதிப்புரு) நலன்கதள சுனயச்தசெயனோன மதிப்புருக்கதளக் சகனோண்னட கடடுப்படுத்த இயலும. தர அளவும எண் அளவும சகனோண்ட ஆரனோய்ச்சி. அனதனபனோல சபனோருள்னகனோள்இயல செனோர்ந்த ததறப்படி திறனனோய்வு னநனோக்கஙகள் 'எண்ணளவனோன வழிமதறகள்' என்று கருதப்படுகின்றன.அத னபனோலனவ. பரினசெனோததனகள் உளவியலில பல பகதிகளில ஆரமப வழிமதற ஆய்வுகளனோக உள்ளன. அவர்களுக்க மதறயனோன அரசெனோஙகக் கடடுபனோடுகள் சகனோண்ட கழமஙகளனோல உரிமம வழஙகலனோம. தரமனோன உளவியல ஆய்வு மதறகளில அடஙகவத: னநர்மகப் னபடடி. மக்கிய மனோன கடடுதிடடஙகள் அதவகளின் அளவீடு. கடடுப்பனோடனோன பரினசெனோததனகள்[சதனோக] கடடுப்பனோடனோன நிலவரஙகள் உள்ள ஒரு ஆய்வுக் கூடத்தில தனோன் பரினசெனோததன உளவியல ஆரனோய்ச்சி நடத்தப்படுகின்றத. அலலத செமூக கடடதமப்பகள் இதவகதளயும னமமபடுத்தவர்.உளவியலனோளர்ந்த ஆரனோய்ச்சியனோளர்கள் னகனோடபனோடடு நலன் சகனோண்ட வதகப்பனோடுகதள. உருவனோக்கிட னவண்டி தரவுகள் தரமனோர்ந்த. கறப்பிடட அறவு சபறுவத னததவப் படும நிதலயல. மற்றும பஙனகற்பனோளரின் உற்றுனநனோக்கல ஆகியனவனோகம. மனோணவர்கள் பல பகதிகளில னபனோதிய ஞனோனம சபற இயலும. சில னததவகதள பூர்த்தி சசெய்தனோலதனோன். உளவியல அதமப்புகள் ஒரு ஆளும கழதவ நியமித்த பயற்சிக்கனோன னததவகதள நிதறனவற்ற வருகின்றத.படிநிதல அதமப்பில ஒருபடி மனோதிரி ஆகியனவனோகம.திறனனோய்வுக் னகனோடபனோடு கறயீடுகதள சசெமதமப் படுத்தவர். .ஓர் அக்கதறயனோன பகதி அதற்சகன கறப்பிடட பயற்சி. அதவகள் ஆய்வனோளர்கள் நடத்தத.[சதனோக] உளவியலின் அதிக பகதிகளில ஆரனோய்ச்சி அறவியல பூர்வமனோக தரஙகதள ஒடடினய நடத்தப்படுகின்றன. இந்த வழிமதற விஞ்ஞனோன மதறயல நடத்ததப்பற்ற புரிந்தசகனோள்ள பயன்படுகின்றத. மதல தரப்பு உற்று னநனோக்கலகள். (சதனோகப்பனோய்வு அணுக மதறயலும) சசெயலமதற உறவுகள் மதிப்பிட ஏதவனோகின்றன. னவறுபனோடின் பகப்பனோய்வு பன்மடஙக ஒருபடி பின்னதடவியக்கம. ஆள்கின்ற மகதமயர்கள். எதிர்ச்சசெயல புரியும னநரம. புள்ளி விவர மதறகள் உள்ளடக்கவன: பியர்ஸென் சபருக்கல தருணம உறவுதடய கணகம.

மனனனோ உடலியல. பண்புநலன்கள். அனதனபனோல ஒத்த வழிமதறயயலபடி. ஒருவர் கறப்பிடட சமனோழியயல ஊறுகள் (எஸஎலஐ) பற்ற ஆய்வு பற்றக் கூறலனோம.அஞ்செல வனோயலனோகவும நடத்தப் படுகின்றன. னபனோன்ற பலவதக யனோன உளவியல ததலப்புகள் யனோவும பயன் படுத்தகின்றன சபனோதப்பதடயனோன மதறயல உளவியலனோளர்கள் சபன்சில-தனோள் செர்னவக்கதளனய உபனயனோகிக் கின்றனர்.7724) அமலுக்க வந்தத. அதன் விதளவு நமப மடியனோத வரிதசெயல கண்ட விதடகள் கறப்பனோக உளவியல பிரச்தனகள் செமபந்தப்படடதனோகம. அத எவ்வதகயல தனிநபர் கழக்கதள சநடுஙகனோல அளவில பனோதிக்கம என்றறயலனோம. எலலனோ நடவடிக்தககளும ஆரனோய்ச்சி யனோளர்கதள பரினசெனோததன ஆய்வுக்கடபடும பஙனகற்பனோளர்கள்தம அறவிக்கப்படட இதசெதவ மன்கூடடினய சபற ஊக்கவிக்கப் படடத. சில நீண்ட கனோல ஆய்வுகள் பரினசெனோததனகளனோக இருக்கம. ஏசனனில நனோஸிக்கள் பரினசெனோததனப் சபனோருள்கள் னமல வசெவு சபனோழிந்தனர்.மனனனோஆதரனோரம. பின்னனோளில பலநனோடுகள் (அதவகளின்விஞ்ஞனோன செஞ்சிதககள்) சஹெலசிஙகி அறக்தகதயப் பின்பற்றனர். நீண்ட கனோல ஆய்வு ஒரு வளர் ஆய்வு யுக்தி யனோகம. . பயன்பனோடடு அதமப்புக்னகற்ப அதனோவத மருத்தவமதன மதிப்பீடு மற்றும னவதலயனோடகளின் மதிப்பீடு இரண்டிலும நதடசபற்றுக்சகனோண்டு வருகின்றத. அசமரிக்க ஐக்கிய நனோடுகளில. பரினசெனோததனகள் மனிதர்கள்பனோல நடத்ததகயல சில கடடுதிடடஙகளுக்கள் உடபடுத்தப்படுகின்றன.கணக்கியல உளவியல. செர்னவ வினனோப்படடியல[சதனோக] புள்ளி விவர செர்னவக்கள் உளவியலில மனப் பனோன்தமகள். அதவகள் மீள் பரினசெனோததன அளவுகள் என்றும அதழக்கப்சபறும. இதணயதள செர்னவக்களின் உபனயனோகம அதிகரித்தக்சகனோண்டு வருகின்றத. 1966 ஆம ஆண்டில ஸதனோபன மதிப்பீடடு கழகம ஒன்தற நிறுவியத. தனோலினடனோதமட தன்பநிகழ்வு. இந்த வளர்ச்சியதடந்த ஆய்வு பல வருடஙகளனோகப் பின்பற்றப்படடு வருகின்றன. இரண்டனோம உலகப்னபனோருக்கப்பின் நூரமபர்க் சதனோகப்னபடு உருவனோக்கப்படடத. அத்ததகய ஆய்வுகள் னதய்ந்த னபனோய் வீழ்ந்த னபனோகம அலலத மடிந்தம னபனோக னநரிடும. மற்றும அறவனோற்றல செனோர்ந்த நரமபு இயல விஞ்ஞனோனம ஆகம. மனநில மனோறுதலகதள னமற்பனோர்தவயடுதல. இமமதறயல ஒரு நிலவரத்தின் படி. ஸடனோன்லி மிலகிரனோம அதிகனோரத்திற்க கீழ்ப்படியும ஆய்வுகள் ஆகியனவும நதடசபற்றன. னதசிய சுகனோதனோர நிறுவனஙகள். விலனலனோபரூக் கலலீரல அழற்சி ஆய்வு. செர்னவக்கள் சதனோதலனபசி மின் . நீண்ட கனோல ஆய்வுகள்[சதனோக] நீண்டகனோல ஆய்வு ஒரு ஆரனோய்ச்சி வழிமதறயனோகம. அத்ததகய ஆய்வுகள் எமஐடி மற்றும சபர்ணனோண்ட பள்ளியன் ஊடுகதிர் ஓரகத்தனிம ஆய்வுகள் நதடசபற ஏதவனோயன. அத தகவல சதரிவிக்கப்படடும அலலத தன்னனோர்வமனோகனவனோ விதிக்கப்படுகின்றன. அதன்படி ஒரு கறப்பிடட வயதக் கழவினர் பற்றய மீண்டும மீண்டும னசெனோததன வருடக்கணக்கில நடத்தினனோல உரிய பலன்கிடடும. நீண்டகனோல ஆய்வு மக்கள் எஙஙனம வளர்ச்சி கனோண்கின்றனர் என்பத பற்றய மக்கியத்தவம மிகந்த வினனோக்களுக்க விதட கனோண்பதம னவண்டப்படுகின்றத. உயரியல உளவியல. அத 1974 ஆம ஆண்டில னதசிய ஆரனோய்ச்சி செடடம (எச். செமூகத்தில கழ உறுப்பினர்களிதடனய உள்ள வித்தியனோசெஙகள் கடடுப்படுத்தப்படனோத நிதலயல மக்கள்சதனோதக பற்றய இறுதி மடிவுகள் கனோண மிகவும சிரமமனோகம. பரினசெனோததன விதனத்திறன் தகயனோளுதல. அதன்படி ஒரு கறப்பிடட மக்கள்சதனோதகயனதர கறப்பிடட கனோலம வதர உற்றுனநனோக்கனல ஆகம.அதிலும கறப்பனோக அறவனோற்றல பகதி. ஆயனும. பலனவறு சசெலவனோக்கமிக்க ஆய்வுகள் இந்த விதிதய நிதலநனோடடச் சசெய்தத.ஆர்.

நடத்ததகள் எலலனோம விளக்கமனோன ஆரனோய்ச்சி எனப்படும. உளவியலனோளர்கள் அனதனபனோல ஒத்த உற்றுனநனோக்கல ஆய்வுகதள மனித செமூகம அவர்களின் சதனோழில. தரமனோன மற்றும விளக்கமனோன ஆரனோய்ச்சி[சதனோக] நடப்பு விவகனோரஙகள் பற்றய னகள்விகளுக்க விதடகனோண்பதத ஆரனோய்ச்சிகள் வதகப் படுத்திக்சகனோண்டு வருகின்றத. ஒருனவதள னமனலனோடடமனோன னசெனோததனகள் நடத்தப்படும னபனோத மடிவுகள் கனோண்பத தவற விடப்படக்கூடும. அத நடக்கம னபனோத உரிய விளக்கமம அளிக்கப்படும. சிலனநரஙகளில பஙனகற்பனோளர்கள் நன்கறந்தள்ளனர் அவர்கதள கறப்பிடட கனோலத்தில உற்றுனநனோக்கிக்சகனோண்னட உள்ளனோர்கள் மற்ற செமயஙகளில அத மதறமகமனோக நடந்தசகனோண்டு வருகின்றத.உளவியலனோளர்கள் அடிக்கடி பயன்படுத்தவத கறுக்கசவடடு வதகப்பனோடு மதறதம ஆகம. அவ்வதக ஆரனோய்ச்சி தரமனோனதனோக அலலத எண்ணளவு சகனோண்டும அதன் செனோர்பில இருக்கம. இந்த வதகயல ('சசெயலபடும இதணப்பறு அதமப்புகள்') அதன் எஞ்சியுள்ள திறனனோற்றல அதன் வதகப்பனோடுகள் எப்படி விளக்கக்கறப்புகதள அளிக்கின்றத. மதறமக உற்றுனநனோக்கல நதடசபறுமனபனோத அறசநறசெனோர்ந்த வழிகனோடடுதரகள் கருத்தில சகனோள்ளனோமல இருக்கலனோம. நரமபு உளவியல மற்றும அறவனோற்றல நரமபு மனனனோசிகிச்தசெ அளிக்கம ஆய்வு.அதனனோல உடன்சதனோக்கியுள்ள கழப்பமனோன பனோடஙகள் அதன் எண்ணிக்தகதய கதறத்திட அதவகளின் தனோக்கத்தத மடடுப்படுத்த இயலும. அறவனோற்றல. நிகழ்ச்சிகள் மீத கவனம கவிந்திருக்கம. பஙனகற்பனோளர்கள் அதத அறயனோமல இருக்கலனோம. தரமனோன ஆரனோய்ச்சி என்பத விளக்கமனோன ஆரனோய்ச்சி ஆகம. திறனனோற்றலகள் உள்ளடஙகம சிறுசசெயலமதறகள் எப்படி ஒற்தற அறவனோற்றல பின்னியக்கவிதசெயனோல கடடுப்படுத்தப் படுகின்றத என்சறலலனோம ஆரனோய்கின்றத. அதன்னகனோடபனோடுகள் செனோதனோரணமனோன மனம. நரமபு செமபந்தமனோன அலலத மனஊறு ஏற்படுவதன் ஆய்வு. . ஒவ்சவனோரு நனோளும நடத்ததயன் னமமபனோடு ஒன்தறனய இலக்கனோகக் சகனோண்டு அந்த அபூர்வத்ததக் கண்டுபிடிக்கம னநனோக்கத்ததப் புரிந்த சகனோண்டு சசெயலபடும. உணர்வுகள். மூதள இரண்டின் சசெயலமதறகள் யனோதவயும அரனோய்வதனோகம. அவர்கள் மூதளக்கனோயம படடிருக்கலனோம அலலத மனனநனோய் சகனோண்டுமிருக்கலனோம. இயற்தக அதமப்புகளில உற்று னநனோக்கல[சதனோக] இனத வழியல னஜென் கடஆல சிமபனோன்சிக் கரஙகின் செமூக கடுமப வனோழ்க்தகதய ஆய்வு நடத்தினனோர். அதனோவத எண்ணஙகள். நரமபு உளவியல மதறகள்[சதனோக] நரமபு உளவியல வழிமதறயல தனிநபர்கள் மற்றும னநனோயனோளிகள் இருவதரயும பற்றய ஆய்வு நடத்தவனத ஆகம. கடுமப வனோழ்க்தககள் பற்ற நடத்தியுள்ளனர்.

சசெயற்தக நரமபு வதலத்தளம இரண்டு அடுக்ககள் சகனோண்டத. மனித மூதள னபனோல பரந்த நரமபுகள் சகனோண்ட வழித் தளம னபனோலிருக்கம இதற்கம கூடுதலனோக பரினசெனோததன சதனோழிலநுடபக் கூறுகள் ஆனரனோக்கியமனோன தனிநபர்கதள பற்றயும. மன நிகழ்ச்சிகதள சசெயலமதற அதமப்பனோல அறயக் கூடும ஏன்எனில னநரடியனோக ஒரு மனிதனுள் கனோண இயலனோத. அதன்மூலம தக்க சூழ்நிதலயதமப்தப விவரித்தனோர். விலஙக ஆய்வுகள்[சதனோக] பவனலனோவ் வின் நனோய்களில ஒன்று அறுதவ சிகிச்தசெ மூலம கழனோய் கருவி சபனோருத்தப்படடு உமிழ் நீர் சுரத்தல அளக்க உதவும பரினசெனோததன விலஙககள் கற்கம பரினசெனோததன உளவியல அமசெஙகளில மக்கியமனோனதனோகக் கருதப்படுகின்றத. சசெயலபடுத்தம நரமபுபிமபஙகள் எடுத்தப் பனோர்த்த மூதள எப்படி இயஙககின்றத என அறயலனோம. கடடுப் பனோடனோன பரினசெனோததனகள் ஒனர ஒரு மனோறயல மதிப்புரு ஒனர னநரத்தில இருப்பதனோல விலஙககள் பரினசெனோததனகளுக்கடபட ஆய்வுக் கூடத்த அதமப்புகளில பயன்பனோடடிற்சகன தவத்திருக்க னவண்டியதனோயற்று. நவீன கணணிகள் மழவீச்சில தரிதமனோக இயஙககின்றன. நனோய்கள். கறுகிய கனோலத்தில பல ஊக்கவிப்புகள் சகனோண்டு சசெயலபடுகின்றன. கடினகனோரியம நிதறனவற்றுதல. நிதனவகம. நரமபு வதலப்பின்னலகள் சதனோடர்புகள் சகனோண்டிருப்பதனோல மூதளதய ஊக்கவிக்க இயலுகின்றத. இன்சனனோரு வழிமதற கறயீடடு மனோதிரியதமப்பனோகம. மனோதிரியதமப்புகள் உளவியலனோளர்கள் தனோற்கனோலிகப் சபனோதவிளக்கக் னகனோடபனோடுகதள கண்பனோர்தவயல புலப்பட தவக்கின்றத. பிற மனோதிரியதமப்பு உள்ளடக்கவத யனோசதனில இயக்கவிதசெ மண்டலஙகள் அதன் மனோதிரியதமப்பு புள்ளிவிபரமனோகப் பகத்தனோய்ந்தனோலும தலலியமனோக கணிக்கசவனோண்ணனோத வண்ணம அத இருக்கம. அதனோவத உயரியல அடிப்பதடயல கற்றல. இந்த மதற பல நன்தமகள் சகனோண்டதனோகம. னமலும மனிதலலனோத வதகயல பனோலகடி உயரினஙகளனோன பூதனகள். பலனவறு வதகயலனோன மனோதிரியதமப்பு நடத்தததயப் படித்தறய உதவுகின்றத. கணணி மனோதிரி[சதனோக] கணணி மனோதிரி [40] ஒரு கருவியனோகம அத கணக்கியல உளவியல அறவனோற்றல உளவியல ஒரு கறப்பிடட நடத்தததய ஊக்கவிக்க கணணிதயப் பயன்படுத்தகின்றத. புள்ளிவிவரஙகள் ஏரனோளமனோக எடுக்க உதவுகின்றன. நடத்தத பற்றசயலலனோம விசெனோரதன சசெய்வத னபனோலனவ ஆகம. . கணுக்கள் மிக்க உள் இதணப்பு கழ ஆகம. அத மனத்தின் பலவதகப்சபனோருள்கதள மனோறயல மதிப்புரு அதன் விதிகள் பயன்படுத்தி அறய உதவுகின்றன. சதனோழிலநுடபக் கூறுகள் அதனோவத மூதளயன் சிறு பகதிகள் தண்டுவடம ஊடுசசெலலும கனோந்த ஊக்கவிப்புகள் சவளிப்படுத்தவத மனனனோஇயக்கத்தின் மக்கியத்தவம பற்றசயலலனோம ஆய்ந்தறயப் படுகின்றத. எலிகள் மற்றும சகனோற விலஙககள் உளவியல பரினசெனோததனகளில அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படடன. மூதள ஸனகன் சசெய்வத. 1890 ஆம ஆண்டில உடலநூலியலனோர் ஐவனோன் பனோவ்லனோவ் நனோய்கதளப் பிரசித்தி சபற்ற அளவில பயன்படுத்தினனோர். நடத்தத பற்றய பரினசெனோததனகள். நரமபு உளவியல பற்றயும ஆரனோய்வதனோகம.

பிற அபூர்வநிதல என உளவியலனோளர்கள் அக்கதறயுடன் ஆரனோய்வத ஆளுதம. அத விஞ்ஞனோனபூர்வமற்றத. அத அளவில 5% ஈடனோகனவனோ அலலத கதறவனோகனவனோ இருக்கம.[43] ஒரு வனோதம என்னசவன்றனோல மதிப்பிழந்த னகனோடபனோடுகள் அடிப்பதடயல சிகிச்தசெகள் உள்ளன அதவும சசெயலறவனோல அதன் செனோடசியஙகளனோல அதவ ஆதரவு சபறவும இலதல. விளிமபில சதனோஙகம கிளினிக் பயற்சிகள்[சதனோக] . சில செமயஙகள் விவனோதஙகள் ஆய்வுக் கூடஙகளின் ஆரனோய்ச்சியனோளர்கள் மற்றும கிளினிக்ககளில பயற்சியனோளர்கள் இதடயல னதனோன்ற வரும.இதற்க மனோறனோக மனிதச்சூழ்நிதல.d ஏன் என்றனோல உளவியலின் சில பகதிகள் ஆரனோய்ச்சி வழிமதறகள் ஆன செர்னவக்கள் மற்றும வினனோப்படடியலகதள செனோர்ந்னத உள்ளத. (அதன்படி உற்றுனநனோக்கிய வித்தியனோசெம 'புள்ளிவிவரப்படி சிறப்புத்தன்தம' சகனோண்டதனோகனவ விளஙகம. எண்ணுதல.எஸ அதிக அளவில விவனோதம னநனோய்தீர்க்கம ரீதியல அதன் விதளவில அலலத தன்தமயல அதமந்திருக்கம. கடடுப்படுத்தப்படட ஆய்வுகள் அடிக்கடி உண்தமயனோன உலக நிலவரஙகளுக்ககந்ததனோக கருத்தில சகனோள்ளப்படமனோடடனோத. அதவும ஒருதனி செனோர்பனோக பிஷரியன் p <. மனஎழச்சி யனோவும னநரடியனோக அளவிடமடியனோத. ரசெனோயனம னபனோல மதிர்ந்த விஞ்ஞனோனமனோக னகனோடபனோடடு ரீதியல ஒத்த இருக்கவிலதல. அதவும டனோக்டர் படடம உளவியலில மற்றும புள்ளியயலில சபற்றரனோதவர்கள் உரிய பயற்சி இன்தமயனோல அப்படி னநர்ந்திட வனோய்ப்புகள் உள்ளன என்றும கூறப்படடுள்ளத. அதனோவத அத ஒரு 'கழமபிய' விஞ்ஞனோனம எனப்படுவனதயனோகம தத்தவஞனோனி தனோமஸ கஹ்ன் 1962 ஆம ஆண்டில உளவியல பற்ற சமனோத்தத்தில ஒரு மன்-இலக்கண னமற்னகனோள் வனோய்ப்பனோடு நிதலயனல உள்ளத. சபனோதவிளக்கக் னகனோடபனோடுகள் தனோற்கனோலிகமனோகவும இருதரப்பனோன சிகிச்தககளுக்கிதடயல சசெலலுபடி ஆகனோமல இருக்கம). (அதிகப் படியனோக செர்னவ ஆரனோய்ச்சி சதனோடர்பியலபு சகனோண்டுளளத) என்று விமர்செனதனோரிகள் கதற கூறனர். 05 சகனோள்தகப்படி தனிச்சிறப்பனோன மூலப்பிரமனோணம என்னற கருதகின்றனர். ஆரனோய்ச்சியன்படி பல உளவியலனோளர்கள் புள்ளிவிவர மக்கியத்தவம நதட மதற மக்கியத்தவத்தம இன்ற உள்ளதத பற்றக் கழப்பமனோகனவ கருத்தக்சகனோண்டுள்ளனர். புள்ளிவிவரம என்பத மக்கியமனோனததனோன் ஆனனோல நதடமதறயல அதிகம படி மனோதிரிகளில மக்கியமிலலனோத மடிவுகள் சபறப்படடுள்ளன என்றும அபிப்பிரனோயப் படுகின்றனர் [42] சில உளவியலனோளர்கள் புள்ளி விவரம விதடதரும அளவு பயன்படும. எனனவ உளவியலனோளர்கள். அத அடிக்கடி கறப்பிடப்படுவத சுயஅறக்தககள் அதவும அதில பிரச்செதனகள் உள்ளசதன்று! சபனோதவிளக்கக் னகனோடபனோடு நிறுவுமனபனோத தவறனோன மடிவுக்கம வர உளவியலில வனோய்ப்புகள் உள்ளனசவன்று கூறப்படடுள்ளத. [43] செமீப வருடஙகளனோக கறப்பனோக யு. சுனயச்தசெயனோன விதடகள் ஒருனவதள உகந்ததனோக இருக்கம. இயற்பியல. தத்தவ ஞனோனிகள் அந்த பிரச்செதனதய பலனவறு மதறகளில தீர்த்த தவக்க மதனந்தனர். அதன் சபனோருத்தமனோனத மனனனோ சிகிச்தசெ யுக்திகள் அனுபவத்தனோல அறயக் கூடியனவனோக இருக்கம. மற்ற பக்கக் கருத்தக்கள் செமீப ஆரனோய்ச்சிக்சகன உள்ளத யனோசதனில எலலனோ மக்கிய நீனரனோடட சிகிச்தசெ மதறகள் செமமனோன விதளதவனய ஏற்படுத்தம.[41] திறனனோய்வு[சதனோக] அறவியல தகநிதல[சதனோக] உளவியல பற்றய விமர்செனஙகளில அடிக்கடி வருவத புலனுணர்வுக் கனோடசிகள் மூலமனோகனவதனோன். மரபணு பின்னணிகள் பரந்த அளவில மனோறுபனோடு அதடவதனோல மனோனிடப் பனோடஙகளுக்சகன மக்கிய மனோறயல மதிப்புருக்கதளக் கடடுப்படுத்தல இயலனோததனோக இருந்ததமயனோல விலஙககதள நனோட னவண்டியதனோயற்று.

[56] . ஆரமப னநனோய்தீர்த்தல. மூலப்பிரதி மற்றும வழிமதற செனோர்ந்தன இரண்டும ஆகம. உடல னவதல) நிதனவுக் களம சிகிச்தசெ மனஎழச்சி சுதந்திரம சதனோழில நுடபக்கூறு எரிஆற்றல சிகிச்தசெகள் (உதனோரணம: மறுபிறப்பு. மூதள மன்அல கின் ஊசி அளதவ: இதில அடஙகவத கறப்பனோன மூதள திசுக்கள் ஏற்படுத்தம சில மன பிரச்சிதனகள். கடந்தகனோல பின்னதட வியக்கம. சஜெனோசஸெப் ஈ. [45] ஆசலன் ந்யரின்சஜெர் 1984 ஆம ஆண்டில அனதனபனோல ஒத்த கருத்தத பரினசெனோததனப் பகப்பனோய்வு மதறயன் அடிப்பதடயல நடத்தததயப்பற்ற ஆய்தகயல இவ்வனோறு கூறயுள்ளனோர். அந்நிய கடத்தல சிகிச்தசெமதற.[44] [45] லிலிசயன்ஃசபலடு (2002) கூற்றுப்படி: 'ஒரு பரவலனோன வதகயல மதிப்பிலலனோத சிலசெமயம தீஙகிதழக்கம உளவியல சிகிச்தசெ மதறகள் உள்ளன. கற ஊக்ககள். மூதள மன்அலகின் ஊசி அளதவகள் உபனயனோகப்படடன. லகனோனியனோன். ஆரனோய்ச்சியனோளர் சபயர்ஸசடயன் (2001) நிதறய அளவில மனநல பயற்சி திடடஙகள் அதிகரித்தனோலும அதவகள் விஞ்ஞனோன மதறயல இலதல என வலியுறுத்தப் படடுள்ளத. ^c எடுத்தக்கனோடடனோக. சீனனோ மற்றும பனோரசீக நனோடுகளில. இழந்த நிதனதவ மீளப்சபறுதலுக்கனோக பரிந்ததரக்கப்படும சதனோழிலநுடபக் கூறுகள் (உதனோரணம: வசியத்தயலவசெம வயதனோன பின்னதடவியக்கம. னமலும பிற பழதமயனோன நனோகரிகஙகளில இருந்த மருத்தவப் பயற்சிகள். அத ஒரு உளவியல னகனோடபனோடடின் இதணப்புக்க மன்சமனோழிந்ததனோக விளஙகியத. ^b இத்ததகய பள்ளிகளில உள்ளன: தன்மதனப்பு உளவியல. (சபனோதவனோக இலதலசயனினும) எகிப்த. அதவும கிளினிக் நிருபிக்கப்படனோத ஆதனோரமிலலனோத மருத்தவமதனப் பயற்சிகனள பயன்படுத்தப்படுகின்றன.[52][53] மனோர்க் சசெனோள்மஸ.[46] கறப்புகள்[சதனோக] ^a புரனோதன உளவியலின் ஆரமப பயற்சிகள் உள்ளடஙகவத.[47][48][49][50]எரிக் கண்சடல. தனிப்படட இதடயல.விஞ்ஞனோனக் னகனோடபனோடு மற்றும அதன் பயன்பனோடு இரண்டிற்கம இதடனய கண்ணில புலப்படும அளவிற்க இதடசவளி உள்ளதனோக கவதல சதரிவிக்கப்படுவதம உண்டு. நரமபு மனனனோ பகப்பனோய்வு னகனோடபனோடடிற்க உரிய பஙதக அளித்தவர்கள்: அன்னடனோனனயனோ டமனோசினயனோ.ஜெஙகின் னகனோடபனோடுகள் மனோற்ற அதமத்ததனோல அதன் விதளவனோக னதனோன்றய உளவியல பள்ளிகள். தன் உணர்வற்ற மற்றும இயற்தக தூண்டுதலகதள அடக்கதல ஆகம. சபனோருள் உறவுகள். மற்றும உறவுமதற மனனனோ பகப்பனோய்வு. அதில வசெதியனோன சசெய்திப்பரிவர்த்ததன கழந்ததப்பருவத்த தற்புதனவனோகனவ கனோணப்படுகின்றத.[54][55] மற்றும டக்லனோஸ வனோட ^d கினரக் சஹென்னிகயஸ. விஞ்ஞனோனிகள் மூதளயன் கடடதமப்புகதள பிரனோடியன் கருத்தகளனோக சதனோடர்புறுத்தி சசெனோலலப்படடதவ பனோல உணர்ச்சி உந்ததல. வழிகனோடடும பிமப உருவகம. எடுத்தகனோடடனோக அவருதடய அறவு மண்டல தரு 2003{எனும நூல சவளியடடனோர்.[51] ஆலிவர்செனோக்ஸ. ஜெனோக் பஙக் சசெபப். னதவதூத சிகிச்தசெமதற) இதவகள் செமீப பத்தனோண்டுகனோல கடடத்தில பிரசித்தி சபற்றுள்ள. னதனோன்றயுள்ள அலலத பரனோமரிக்கப் படுவனவனோகம. நரமபுசமனோழியயல திடடம. வனோர்ப்புரு:5/ஒரு சபனோத கலந்ததரயனோடல மற்றும விமர்செனம னவண்டிடில னமலும கனோண்க: மனோர்க் செர்னழனோமனபக் எழதிய நூல நவீனத்தத உளவியலமயம ஆக்கவத. லீ டவ்க்ஸ. மறுசபற்னறனோர் சபறுமதற.சஜெமஸ மடிசென் பலகதலகழகம.