You are on page 1of 8

Основна школа

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

--

Учитељи другог разреда:
ОШ „ “ Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК
Разред: ДРУГИ
Школска година:
Учитељи другог разреда

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

РЕДОВНА НАСТАВА

Број часова

Р.б. Тема
Обрада Утврђивање Провера Укупно

1 ЈЕЗИК 29 22 6 57

2 КЊИЖЕВНОСТ 47 11 3 61

ЈЕЗИЧКА
3 15 44 3 62
КУЛТУРА

Укупно часова 91 77 12 180
ОШ „ “ Предмет: МАТЕМАТИКА
Разред: ДРУГИ
Школска година:
Учитељи другог разреда

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

РЕДОВНА НАСТАВА

Ред. Број часова
бро Наставна тема
ј Обрада Утврђивање Провера Укупно

1 Прородни бројеви до 100 55 82 8 145

2 Геометријски облици 9 14 2 25

3. Мерење и мере 3 6 1 10

Укупно часова 67 102 11 180
ОШ „ “ Предмет: СВЕТ ОКО НАС
Разред: ДРУГИ
Школска година:
Учитељи другог разреда

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

РЕДОВНА НАСТАВА

Број часова
Ред.
Наставна тема
број
Обрада Утврђивање Провера Укупно

Жива и нежива природа:
1 9 3 0 12
ЖИВА ПРИРОДА

Жива и нежива природа:
2 8 2 1 11
НЕЖИВА ПРИРОДА

Жива и нежива природа:
3 ВЕЗА ЖИВЕ И НЕЖИВЕ 3 1 0 4
ПРИРОДЕ

4 ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ 10 5 0 15

5 ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 10 8 0 18

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И
6 9 2 1 12
ВРЕМЕНУ

Укупно часова 51 19 2 72

ОШ „ “ Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Разред: ДРУГИ
Школска година:
Учитељи другог разреда
ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

РЕДОВНА НАСТАВА

Број часова
Ред.
Наставна тема
број
Обрада Утврђивање Провера Укупно

1 Ходање и трчање 3 14 2 19

2 Скакање и 4 18 3
25
прескакање
3 Бацање и хватање 2 11 2 15

4 Вишење и упори 1 6
7
пењања
5 Вежбе на тлу 2 10 2 14
6 Вежбе равнотеже 1 4 5
7 Вежбе реквизитима 1 4 5

8 Ритмички плесови 1 7 1
9
и народни плесови

9 Минимални 1 7 1
9
образовни захтеви

16 91 7 4

Укупно часова

ОШ „ “ Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА
Разред: ДРУГИ
Школска година:
Учитељи другог разреда

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
РЕДОВНА НАСТАВА

Број часова
Ред.
Наставна тема
број
Обрада Утврђивање Провера Укупно

1 Кретање облика у простору 4 2 6

2 Дејство светлости на карактер
2 2 4
облика (светлост)
3 1
Амбијент - сценски простор 4 2 6

4 Контраст (као мотивација за
7 4 1 12
опажање облика)
5 Лепо писање са калиграфијом 2 6 2 16
6 1
Разне врсте знакова и симбола 2 2 4
2
7 Једнобојна композиција
4 2 6
употребних предмета (клуаж)
2
8 Замишљања 4 2 6

Преобликовање материјала или
9 предмета њиховим спајањем 7 4 12
1
(везивање)
Укупно часова 36 26 10 72

ОШ „ “ Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Разред: ДРУГИ
Школска година:
Учитељи другог разреда

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

РЕДОВНА НАСТАВА
Број часова
Ред.
Тема
број Уводни
Обрада Утврђивање Провера Укупно
час

1 ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 4 19 2 25

2 СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 7 7

3 СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 3 1 4

Укупно часова 4 29 3 36

ОШ „ “ Предмет: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Разред: ДРУГИ
Школска година:
Учитељи другог разреда

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
РЕДОВНА НАСТАВА

Број часова
Ред.
Наставна тема
број
Обрада Утврђивање Провера Укупно

1 Живи свет 3 0 0 3

Природне појаве и 4 0
2 промене у животној 6 10
средини

Загађење животне 5 0
3 5 10
средине

Заштита животне 8 0
4 средине и заштита 5 13
здравља

Укупно часова 20 16 0 36

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ РАДА

Допунска настава Додатна настава Слободне активности
Број часова
36 - 36