You are on page 1of 24

¸ðΨà ¿ñÀý

1. ºüÚõ ¾¡Á¾¢ì¸¡Áø «Åý ¸¡ÅøШÈ¢ɨÃò ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñ¼¡ý. º¢È¢Ð §¿Ãò¾
¢ø ¡¨É ÅÕõ À¢ý§É Á½¢§Â¡¨º ÅÕõ Óý§É ±ýÀÐ §À¡Ä ¸¡Åø ШÈ¢Éâý
ÅñÊ §À¦Ã¡Ä¢¨Â ±ØôÀ¢ì ¦¸¡ñÎ «íÌ ÅóÐ §º÷ó¾Ð.
2. ¿¼ó¾Åü¨È ¬¾¢ Ó¾ø «ó¾õ Ũà ÜȢɡý.
3. Á¡½Å÷¸Ç¢ý »¡Éì¸ñ¸¨Çò ¾¢ÈôÀÅ÷¸û ¬º¢Ã¢Â÷¸û.
4. ¿õ¨Á ÌýÈ¢ý §ÁÄ¢ð¼ Å¢Ç측¸ò ¾¢¸Æî ¦ºöÀÅ÷¸û ¬º¢Ã¢Â÷¸§Ç.
5. Á¢¸ Å¢Á⨺¡¸ ¦¸¡ñ¼¡Ê§É¡õ.
6. ÀûÇ¢ò ¾¢¼Ä¢ø ÒüÈ£ºø §À¡Äò ¾¢Ãñ§¼¡õ.
7. ¦ÅüÈ¢ì¸É¢¨Âì ¦¸¡ö¾Å÷¸ÙìÌô Àâ͸û ÅÆí¸ôÀð¼É.
8. ¯½× §¾É¢Ûõ ¾¢ò¾¢ì¸î ¦ºö¾Ð.
9. ¦ÀÕÁ¢¾òмý À¨¼ò¾É÷.
10. ¸ñ¨½ ¸ÅÕõ Ũ¸Â¢ø «¨Áó¾¢Õó¾É.
11. Å¢øĢĢÕóÐ ÒÈôÀð¼ «õÒ §À¡Ä....
12. À¢Ã¾¢ ¯À¸¡Ãõ ¸Õ¾¡Ð ¯¾Å¢ ¦ºö¾ ¸ó¾ý À½õ §Åñ¼¡¦ÁÉò ¾ðÊì ¸Æ
¢ò¾¡ý.
13. ¸ñ½£Õõ ¸õÀ¨ÄÔÁ¡¸ì ¸¡ðº¢ÂÇ¢ò¾¡ý
14. ÅÆ¢ §Áø ŢƢ ¨ÅòÐ...
15. ¿¡¦Ç¡Õ §ÁÉ¢ ¦À¡Ø¦¾¡Õ Åñ½Á¡ö...
16. ±ò¾¢¨ºÔõ Ò¸ú Á½ì¸î ¦ºö §ÅñÎõ ±ýÚ §¸ðÎì ¦¸¡ñ¼¡÷.
17. ¸øÅ¢ ±Ûõ «Æ¢Â¡î ¦ºøÅò¨¾ ±ûÇÇ×õ ÒÈ츽¢ì¸ìܼ¡Ð.
18. Á¡Åð¼ì ¸øÅ¢ «¾¢¸¡Ã¢ º¢ÈôҨáüȢɡ÷.«Å÷ ¾ÁШâø...
19. Á§Äº¢Â¡Å¢ý þ¾ÂÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎÅÐ §¸¡Ä¡Äõâ÷
20. þÂü¨¸ ÅÇõ ¦ºÃ¢ó¾ ¿ýÉ¡Î.
21. þÂü¨¸ô §Àâ¼÷ «üÈ ´Õ ¦À¡ýÉ¡Î.
22. º¢ð¼¡öô ÀÈó¾É÷
23. ¿øÄ ÀÊôÀ¢¨É¡¸ «¨Áó¾Ð.
24. ¸Çí¸Á¢øÄ¡¾ ¦Åû¨Ç ÁÉõ À¨¼ò¾Å÷.
25. ͼ÷ Å¢ðÎô À¢Ã¸¡º¢ìÌõ Ý⨨Éô §À¡ýÚ «Åý Ó¸õ À¢Ã¸¡º¢ò¾Ð.
26. «ÅÕ¨¼Â §ÀîÍ ¦ºÅ¢ìÌ ¿øÄ Å¢Õ󾡸 «¨Áó¾Ð.
27. Á¸¢ú ¦ÅûÇò¾¢ø ¿£ó¾¢É÷.
28. Àì¾÷¸û Ò¨¼ÝÆ ¦ÅûÇ¢ þþõ ¦ºýÈÐ.
29. Á§Äº¢Â¡Å¢ø ‘ ÀÆí¸Ç¢ý ÁýÉý’ ±ýÚ Îâ¡ý Ò¸ÆôÀθ¢ÈÐ.
30. ÀÂÉ ¿¡ÇýÚ «¾¢¸¡¨Ä¢ø ¿¡í¸Ç ±í¸û ã𨼠ÓÊî͸ټý ÀûǢ¢ø
Üʧɡõ.
þɢ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸Ç¢ý ÀÂýÀ¡Î
1. ±Øò¾È¢ò¾Åý þ¨ÈÅý ¬Å¡ý ±ýÀ¾ü¦¸¡ôÀ ¬º¢Ã¢Â÷¸û ¿ÁìÌò ¦¾öÅõ
§À¡ýÈÅ÷¸û.¬º¢Ã¢Â÷¸û ¿õ¨Áì ÌýÈ¢ý §ÁÄ¢ð¼ Å¢Ç측¸ò ¾¢¸Æî ¦ºöÀÅ÷¸û.
¿ÁÐ ÀûǢ¢ý ¦ÀÂ÷ ±ò¾¢¨ºÔõ Ò¸ú Á½ì¸ §ÅñÎõ ±É ±ñ½¢ «¾ü¸¡¸ò
¾õ¨Á§Â «÷ôÀ½¢òÐì ¦¸¡ûÙõ ¬º¢Ã¢Â÷¸û ¦ÁØÌÅ÷ò¾¢ §À¡ýÈÅ÷¸û.
2. Á§Äº¢Â¡ Á½¢ò¾¢Õ¿¡Î þÂü¨¸ ÅÇõ, ¸É¢ÅÇõ ¿¢¨Èó¾ ¦À¡ýÉ¡Î.þÂü¨¸ô §ÀÃ
¢¼÷ «üÈ ´Õ ¿ýÉ¡Î.
3. ¦À¡ÐÅ¡¸ Á§Äº¢Â¡Å¢ø ¯ûÇ «¨ÉòÐ Á¡¿¢Äí¸Ùõ ÍüÈ¢ô À¡÷ì¸ò ¾ì¸¨Å¡Ìõ.ÌÈ
¢ôÀ¡¸ Á§Äº¢Â¡Å¢ý þ¾ÂÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎõ §¸¡Ä¡Äõâ÷, ÅÃÄ¡üÚô Ò¸ú Á¢ì¸
Áġ측, À¢É¡íÌ ¬¸¢Â Á¡¿¢Äí¸û ÍüÚôÀ½¢¸¨Ç §ÁÖõ Á¸¢úŨ¼Âî ¦ºö¸¢ýÈÉ.
4. ¸¡ó¾õ þÕõ¨Àì ¸Å÷ÅÐ §À¡Ä ÍüÚôÀ½¢¸¨Çì ¸Å÷ó¾¢ØìÌõ ¿õ ¿¡ðÊý «ÆÌ
¿ÁìÌô ¦ÀÕ¨Á¨Âò §¾Êò ¾Õ¸¢ýÈÐ.
5. ¿¡õ ÍüÚôÀ½¢¸¨Ç «¸Óõ Ó¸Óõ ÁÄà ÅçÅü¸ §ÅñÎõ.«Ð ¿õ ¿¡ðÊüÌ ¿ü¦À¨Ã
®ðÊò ¾Õõ.
6. Á¡½Å÷¸û ¸ñÏ츢ɢ ¿¼Éí¸¨ÇÔõ ¸¡Ð츢ɢ À¡¼ø¸¨ÇÔõ ¸ÕòÐ츢ɢÂ
¦º¡ü¦À¡Æ¢×¸¨ÇÔõ ¦ÀÕÁ¢¾òмý À¨¼ò¾É÷.«ùÅ¡Ãò¾¢üÌî º¢¸Ãõ
¨Åò¾¡ü§À¡ø «¨Áó¾Ð.
7. ¸ôÀø µðÊ ¾Á¢Æý ±ýÈ ¾Á¢úò ¾¢¨ÃôÀ¼õ «¾¢ø À¡Ã¾¢Â¡÷ §¾¡ýÈ¢
¸ÕòÐ츢ɢ ÀÄ ¸Å¢¨¾¸¨Çì ÜȢɡ÷.
8. þýÚ ¬º¢Ã¢Â÷¸Ù측¸ Á¢¸×õ Å¢Á⨺¡¸ì ¦¸¡ñ¼¡¼ôÀÎõ ´Õ ¿ýÉ¡û.¬º¢Ã
¢Â÷ ¾¢É Ţơ ±ýÛõ ¦À¡ýÉ¡û. ¬º¢Ã¢Â÷¸¨Çô À¡Ã¡ð¼×õ Á¸
¢ú×ôÀÎò¾×õ ¦¸¡ñ¼¡¼ôÀÎõ þó¿ýÉ¡Ç¢ø þíÌ Å£üÈ¢Õô§À¡÷ ÓýÉ¢¨Ä¢ø
±ý¨Éô §Àº «¨Æò¾¨ÁìÌ ÁÉÁ¡÷ó¾ ¿ýȢ¢¨Éò ¦¾Ã¢Å¢òÐì ¦¸¡û¸¢§Èý.
9. ¸¡Åø ШÈ¢ɨÃô À¡÷ò¾ Ó¸ãÊì ¦¸¡û¨ÇÂ÷¸û ¾ôÀ¢ì¸ô À¡÷ò¾É÷. ¬É¡ø
¸¡Åø ШÈ¢É÷ «Å÷¸¨Ç ¨¸Ôõ ¸Ç×Á¡¸ô À¢ÊòÐî ¦ºýÈÉ÷.
10. §Á¡ð¼¡÷ ÅñÊ¢ý ¦º¡ó¾ì¸¡Ã÷ þáÓ×ìÌ ³õÀÐ Ã¢í¸¢ð À⺡¸ «Ç
¢ò¾¡÷. À¢Ã¾¢ ¯À¸¡Ãõ ¸Õ¾¡Ð ¯¾Å¢ ¦ºö¾ þÃ¡Ó À½õ §Åñ¼¡õ ±ýÚ
¾ðÊì¸Æ¢ò¾¡ý.þÕôÀ¢Ûõ «ÅÃÐ «ýÒ §ÅñΧ¸¡Ù츢½í¸ À½ò¨¾ô ¦ÀüÚì
¦¸¡ñ¼¡ý
¸ÕòÐ 1 ¸ÕòÐ 1
Í Åý¨É Í Åý¨É
À¡÷ôÀ¾üÌì ÌÆ󨾨Âô À¡÷ôÀ¾üÌì ÌÆ󨾨Âô
§À¡Ä¢Õò¾ø §À¡Ä¢Õò¾ø

¿¡ý ´Õ ¦À¡õ¨Á
¸ÕòÐ 1
Í Åý¨É
À¡÷ôÀ¾üÌì ÌÆ󨾨Âô
§À¡Ä¢Õò¾ø

¸ÕòÐ 1
Í Åý¨É
À¡÷ôÀ¾üÌì ÌÆ󨾨Âô
§À¡Ä¢Õò¾ø
ÓýÛ¨Ã
Í Åý¨É

ÓÊרà ¸ÕòÐ 1

¿¡ý ´Õ ¯Õ¨Çô Òò¾¸ô¨À
¸ÕòÐ 4 (trolley bag)

¸ÕòÐ 2

¸ÕòÐ 3
ÓýÛ¨Ã
Í Åý¨É

ÓÊרà ¸ÕòÐ 1

¿¡ý ´Õ ¸¡Ä½¢
¸ÕòÐ 4

¸ÕòÐ 2

¸ÕòÐ 3
ÓýÛ¨Ã

ÓÊרà ¸ÕòÐ 1

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢Â¢ý º¢ÈôÒ
¸ÕòÐ 4

¸ÕòÐ 2

¸ÕòÐ 3
ÓýÛ¨Ã

ÓÊרà ¸ÕòÐ 1

¸øŢ¢ý «Åº¢Âõ
¸ÕòÐ 4

¸ÕòÐ 2

¸ÕòÐ 3
ÓýÛ¨Ã

ÓÊרà ¸ÕòÐ 1

¿¡ý §À¡üÚõ ±ý ÀûÇ
¸ÕòÐ 4 ¢ìܼõ

¸ÕòÐ 2

¸ÕòÐ 3
Óýۨà ¸ÕòÐ 1
´Õ Ũ¸ þÂó¾¢Ãõ ±ñ ±ØòÐ §Å¨Ä¸¨Çî ¦ºöÂÄ¡õ

Á¢ýº¡Ãò¾¡ø þÂí¸ìÜÊÂÐ Á¢¸ Å¢¨ÃÅ¢ø ¦ºöÐ ÓÊòÐ Å
¢¼Ä¡õ
ÁÊ¢ø ¨ÅòÐô ÀÂýÀÎòО¡ø
ÁÊ츽¢É¢ ±ýÚ «¨Æì¸ôÀθ¢ÈÐ.
ÁÊ츽¢É¢

¸ÕòÐ 3
þ¨½Âõ ¦À¡Õò¾¢ ÀÂýÀÎò¾Ä¡õ
¸ÕòÐ 2 Ò¨¸ôÀ¼õ ±Îì¸Ä¡õ
«îºÊôÒ §Å¨Ä¸¨Çî ¦ºöÂÄ¡õ
Å¢¨Ç¡ðÎô ¦À¡ÕÇ¡¸
ÓÊ×
ÀÂýÀÎò¾ì ܼ¡Ð
«¨ÉÅâý Å£ðÊø þÕôÀÐ «Åº
¢Âõ நநடடடலளவவ,
ÓÊ×
«¨ÉÅâý Å£ðÊø þÕôÀÐ «Åº
¢Âõ
நநனடஒரடஉரவளபதடதகபடவப
நநனடஒர _______________________.எனடபபயரட _________________________. நநனட
_____________________________(ஜபடபநனனலட , இநடததநனநசனயநவனலட, சனஙடகபடபரனலட) பனறநடததனட.
எனடத மனன_____________________________(இரமடபநலட, பநகனழனயநலட, நலநலட, ) ஆனத. நநனட
_________________ வணடண தடத னலடஇரபடதபனட.எனடஉ டலட ____________________________(வடடட,
சதர, பசவடவகமட, நநளடஉரவள, கமடப, ) வடவதடத னலடஇரபடதபனட. எனகடக பசவடவக வடவனலநன
ஒரஉடலடஉளடளத.எனட உடலனலடஅழகநன( படநபரதமநனட, அலடடடரநதமனட) படமடவவரயபடபடடடரகடகமட.
எனடஅடபடபநததடதனலடஇரணடடசகடகரஙடகளடஉளடளன.

எனடனடனடபலநணடபரடகளடபனறநடதநரடகளட
.அவரடகளமடஎனடவனபடதபநலதவஇரநடதநரடகளட.ஆனநலடநனறதடதனலடமடடடமடசறடறமநறபடடடனரட.
இரபடபனனமடநநஙடகளடஅவனவரமடசநடததநஷடமநகவநழடநடததநமட
.ஒரநநளடஎஙடகவளஒரபபடடடகடகளடஅடகடகனனரட.பனறக,
வனமநனதடதனலடஏறடறனமதலசனயநவனலடஇறகடகமதனபசயடயபடபடடதடநமட
.நநஙடகளடபசபடபநஙடவனமநனதலதடவதவநடதவடநடததநமட.நநணடடபயணமநனதநலடமனகவமடகவளபடபநகஇரநடதத.

பசபடபநஙடவனமநனதலதடதனலடஇரநடத ,எஙடகவளஒரமடநடதனலடஏறடறனனரட. பனரனயமடதநரமடவநடதத
.நணடபரடகளகடகவனவடபகநடதடததநமட
.இரணடடமணனதநரபயணதடதனறடகபடபனறகஎஙடகவளசடசமநடதபகநணடடவநடதமடநடதஒரதபரஙடகநடமனடநனறதட
தனயத
.அகடகவடயனனடமதலநளனஎஙடகவளஒரதபவழகடகளடமநடடடவவதடதநரட
.எஙடகளடமநதவனவலபடபடடடயலடஒடடடபடபடடடத.சனலநநடடகளடநநனடஅஙடதகஇரநடததனட.பலரடஎனடவனநநடவநடதமட
,வநஙடகமனடவரவதனலடவல.அதறடகஎனடவனவலதயமதலடகநரணமட.
ஒரமவறஅகடகவடயனலடகழனவவனவலயனலடபபநரளடகளடவனறடகபடபடடடன.அபடதபநதஒரவநலனபரடஎனடவனவநஙடகன
னநரட.
சழலட
(உணடவமயநகநனகழடநடதவவ)

சயகவதயனனடஅவமபடப

தநரடயநகஅறனமகமடபசயடதலட

பபயரட -பனறநடதஊரட - வடவமட - நனறமட - எதனநலடபசயடயபடபடடடத -
பலநணடபரடகளடஉடனடபனறதடதலடஉரவநகடகமட - பபடடடயனலடஅவடதடதலட.

பனரயநணமட -வனமநனதலமட - மடநடத - நணடபரடகவளபடபனரனதலட - தளவநடகடகவட -
அடகடகனவவதடதலட - வநலனபரட – தபரமடதபசதலட - வநஙடகதலட - பயனடபடதலட - மகனழடசடசன -
தசவவபசயடதலட -

சமடபவமட

( கறடபவனயநககடகடநத)
கமதனடஆறநமடஆணடடமநணவனட
உவரகடகமனழடதடததரடவ
.அவனடலநபதமனழடபடபளடளனயனலடபயனலடகனறநனட
.அவனகடகவயதபனனபரணடட
கதநநயகனட
.அவனடலநபஎனமடககடகனரநமதடதனலடவசனகடகனறநனட.அவனகடக ___________________
எனமடநணடபனடஉளடளனரட..அவரடகளடமனகவமடபநரஙடகனயநணடபரடகளடஆவரட
.கமதனடமனகவமடநலடலவபயனடஆவநனட.

அவடவனனனயகநவலதவவளயனலடசரனயனடதனஙடகளகடகவணகடகமடகறன,
தனடபணனவயசடபசயடயபதநடஙடகனயத.கடடடலடஅவடநடதனரநடதபறவவகளட,
இவரததடமடதவடடவகயனலடநமடபனகடவகயடனடகடடவடவனடடடபடபறபடபடடடன . சழலட / இயறடவகவரடணவன( இரவ,
பறடகளடமநதபடரடநடதனரநடதபனனதடதளனகளட ,சரனயபவபடபதடதனறடகஇவரயநகனன. பகலட, மநவல)

சனகடகலட

சனகடகலடகவளதலட
உரவநகடகதடதனறடகபடபனனட
அறனமகமட தறடதபநவதயநனவல/ சமடபவமட
பபடடடயனலடஅவடதடதலட.
நநரபட டபடடட பபடடடகடகளடசழலட.பநரகடகமட சனறமன /
பபயரட- தநனந பயணமட( வனமநனமட, இரயனலட, கனவநடத) எஜமநனடதனனமமடநநவரபடபளடளனகடககடபகநணட
பனறநடதஇடமட பதனயஉலகமட ,நநட ( மதலசனயந) டபசலடலதலட.
(ஜபடபநனட) நணடபரடகளகடகவனவடபகநடதடதலட / வரதடதமட மகனழடதலட
மநணடடமடபனரயநணமட( மடநடத) நணடபரடகளகடககடகநடடடபபரவமபகநளடள
தபரஙடகநடவயஅவடதலட( பகநடதவநட) தலட.
பலநநளடகளடதசவவபசயடதலட.
சனறமன
,தபரநடதநனறதடதமடநனவலயதடதனலடமறநடதவன
டடடசடபசலடலதலட.
சநனகடகனழவன
,பயனடதநரடபபநரளடஎனகடகரதனபகநணடடபச
லடலதலட.
கநபடபநறடறயநரநவதவரவநரநஎனஏஙடகதலட.

அவமபடப
நனறமட( சனவபடப)
வடவமட( நநளடஉரவள)
எதனநலடஉரவநகடகபடபடடடத
(பநகனழன)
அதனடதமனனயனனடததநறடறமட. வனறடபவனகடகதடதயநரட
(படமட ) கவடமதலநளன
உடனடபனறநடததநரட( பலரட) தபவழகடகளடஅடகடகதலட
வனவலஅடடவடஒடடடதலட( தரமட)
வநடகடவகயநளரடவரவக
வனவலமதனபடபஅதனகமடபபரவமபகநளட மடவ
ளதலட.
மநணடடமடசனறமனகடகசடதச
சனறமனவநஙடகதலட
வவபசயடயவனரமடபதலட
அதனகநரபடபரடவகடகடதமட
எழதனரடமகவரன,
____________________________________________________________________________
பபறனரடமகவரனதனகதன
ஐயந,
------------------------------------------
வணகடகமட.தமறடகறனயகரதடதனனடபட……………………………………………..
2.தநநகடகமட
3.கரதடத
4.கரதடத
தஙடகளனனடதமலநனஒதடதவழபடபனறடக ,நனடறனகறனவனவடபபறகனதறனட.
தஙடகளனடபளடள,
----------------------------
( )
அறனகடவக
தவலபடப
கடநடத 22.ஜனவரன2014 ,தனஙடகடடகனழவமயனடற, கநவலமணன 8.00 மதலடநணடபகலடமணன ,
லநபததநடடடதடதனலடகடடடபடபணனநவடபபறடறத.
இநடநனகழடவனவனஇபடபளடளனயனனடநனடபனறனகடகழகமடஏறடபநடபசயடதத.இதனலடஆசனரனயரடகளட, மநணவரடகளட,
பபறடதறநரடகளடகலநடதபகநணடடனரட.இநடநனகழடவனவனஇபடபளடளனதவலவமயநசனரனயரடஅவரடகளடஏறடபநடபசயடதனரட.
மதலடநனகழடவ
சவப
இரணடடநவதநனகழடவ
பளடளனமணடடபமட
மனடறநவத
தபநடடடகளட
நநனடகநவத
பரனசளனபடப / சனறடறணடட
இலடலமடதனரமடபதலட
அறனகடவகதயநரனதடதவரட , தனகதன,
------------------------------------
( அறனவழகனட)

மதனபடபனறடகறனயஅவவதடதவலவரடஅவரடகதள, தவலவமயநசனரனயரடஅவரடகதள,
பபறடதறநரடஆசனரனயரடசஙடகதடதவலவரடஅவரடகதள, பபறடதறநரடகதள, ஆசனரனயரடகதள,
மநணவரடகதளஉஙடகளடஅவனவரகடகமடஎனதகநவலவணகடகதடவததடபதரனவனதடதகடபகநளடகனதறனட .
எனகடகஇசடசவபயனலடதபசவநயடபடபளனதடதஏறடபநடடடகடகழதடதவலவரடஅவரடகளகடகஎனதநனடறனவயதடபதரனவனதடதகட
பகநளடகனதறனட.
இனடறநநனடதபசஎடதடதகடபகநணடடதவலபடபபடபறபடபநடநடவடகடவகயனலடஈடபடவதனனநலடஏறடபடமடநனடவமகளடஎனடப
தநகமட.
தவறசநலடபமநழன
அனடபரடகதள
ததநழரடகதள
மநணவரடகதள
மடவ
இதவவரயனலடதநரமடகநலமடபநரடகடகநமலடபபநறவமயடனடஇரநடதஎனதவரவயசடபசவனமடதடத ,
உஙடகளடஅவனவரகடகமடநனடறனகறனவனவடபபறகனதறனட.
நனடறன, வணகடகமட.

நனடறனவணகடகமட ,,, சநடததகமடஇரபடபனனடலடபதநடரடபபகநளடளவமட

ய. பன. எஸட. ஆரட ததரடவனலட சனறநடத வனளஙடக அணடணனட தமடபனகடக எழதமட கடதமட ( அதனகநரபடபரடவமறடற கடதமட )

 வலபடபகடகமட : அனபடபனரனனட பபயரட,மகவரன, தனகதன
 இடபடபகடகமட : வனளனபடபசட பசநலட
மதலட பதடத ன
 நலமட வனசநரனதடதலட
இரணடட நமட பதடத ன
 வகபடபனலட மழகடகவனமட
 பதரனயநதவறடவறகட தகடடடலட
 வநடடடலட மநளடபநரடவவ பசயடதலட
மனடற நமட பதடத ன
 கநல அடடடவவண தயநரனதடதலட
 பபறடதறநரட பயனறடசனபட பதடதகமட வநஙடகதலட
 அதனக பயனறடசனகளட பசயடதலட
 பதரனயநதவறடவறதட பதரனநடத பகநளடள மயறடசனதடதலட

நநனடக நமட பதடத ன
 பதரனயநத மறடறமட பரனயநத பநடஙடகளகடக மடடடமட பனரதடதனதயக வகபடபகடகசட பசலடலலட
 பளடளனயனலட நடதடதமட கடதலட வகபடபகடகதட தவறநமலட பசலடலலட
 கடநடத ஆணடட ததரடவதடதநடடகவளயமட மநளடபநரடவவ பசயடதலட.
மடவ
 அவனதடவதயமட பசயடதலட
 ததரடவனலட சனறநடத வனளஙடக வநழடதடததலட
 வனவடபபறதலட
 வலபடபகடகமட- வகபயநபடபமட
பமநழனயணனகளட
1. கவரதடதகட கடதடதலட
2. பவளதடத வநஙடகதலட
3. மயறடசனயவடதயநரட இகழடசடசனயவடயநரட
4. அழத பனளடவள பநலட கடகடகமட

வனபதடதனலட சனகடகன கநலடமறனவ ஏறடபடடட நணடபணகடக அனதநபமட பதரனவனதடதகட கடதமட எழததலட. (
அதனகநரபடபரடவமறடற கடதமட )

 வலபடபகடகமட : அனபடபனரனனட பபயரட,மகவரன, தனகதன
 இடபடபகடகமட : வனளனபடபசட பசநலட
மதலட பதடத ன
 நலமட வனசநரனதடதலட
இரணடட நமட பதடத ன
 வனபதடவத அறனநடத பகநணடட வனதமட
 மனமட வரநடததலட
 வர இயலநவமகடக வரநடததலட
மனடற நமட பதடத ன
 மரதடதவரட ஆதலநசவனகட தகடடட நடதடதலட
 தவளந தவவளகடக மரநடவத உடடபகநளடளதலட
 சதடதநன உணவவ உணடணதலட
 மனமட தளரநமலட இரதடதலட

நநனடக நமட பதடத ன
 மரதடதவரட வனடபடபனனட வனபரமட தகடடடறனதலட
 பளடளனபடபநடமட நணடபரனடமட தகடடடறனதலட
 சனற நவடபடபயனறடசன தமறடபகநளடளதலட
மடவ
 கணமவடய இவறவவன தவணடடதலட
 வநடத பநரடகடக உறதன பணதலட
 வனவடபபறதலட
 வலபடபகடகமட- வகபயநபடபமட

பமநழனயணனகளட

1. அனலனலட இடடட பமழக தபநல
2. ஊணடமனக வனரமடப
3. மயறடசனயவடதயநரட இகழடசடசனயவடயநரட

உவர

கடடட வர வனளகடக மட
அ) மநணவரடகளட தவலபடபனறடக ஏறடப ஓரட உவரவய எழததவணடடமட.
ஆ) உவர பனனடவரமட அவமபடவபகட பகநணடடரகடகதவணடடமட.

i) அவவ வணகடகமட – எ.கந:
மதனபடபனறடகரனய தவலவமயநசனரனயரட அவரடகதள,
ஆசனரனயரடகதள, மநணவ மநணவனகதள,
உஙடகளட அவனவரகடகமட எனட பணனவநன
வணகடகமட.
ii) நனடறன நவனலடதலட – எ.கந:
இநடத நனகழடவனலட உவரயநறடற எனகடக வநயடபடபளனதடத பளடளன நனரவநகதடதனனரகடக
எனட நனடறனவயகட கறனகடபகநளடகனதறனட.
iii) உவரயனனட உளடளடகடகமட – கரதடதகவளகட தகநவவயநக எழததவணடடமட.
iv) இவடவனளனபடப – ஒவடபவநர பதடதனவயதட பதநடஙடகமடதபநதமட இவடயனவடதய வனளனசடபசநறடகவளபட
பயனடபடதடததவணடடமட.
எ.கந:
அவவதயநரடகதள / சதகநதர சதகநதரனகதள / பபரனதயநரடகதள / மநணவ

நணடபரடகதள

v) மடவவர – இதடதடனட எனட உவரவய மடதடதகடபகநளடகனதறனட. நனடறன,
மடவவர (பதடதன 4)
மனடனவர
 ‘நலட அளதவ ஆகமட நணடணறனவ’
- வநசனபடபபட பழகடகமட - அறனவ வளரடசடசன  இளவம மதலட வநசனதடதலட
 வநசனபடபபட பழகடகதடவதகட கவடபடபனடதடதலட  தகநடதவறடவறதட ததரடநடபதடதடத
வநசனதடதலட
 கனவடகடகமட இடஙடகளட:
1. பபநத இடஙடகளட
2. பளடளன நலகமட
3. பதடதககட கவடகளட
கரதடதகளட (பதடதன 4) 4. பதடதககட கணடகநடடசன
 ஆகடகபடபரடவதட தனறனட வளரமட
- அறனவனயலட நலடகளட - பரனதசநதவன
பசயடதலட வநசனபடபனனட
 அறனவதட தனறனட தமமடபவடயமட மகடகனயதடதவமட
- வரலநற,பபநரளநதநரமட,மரதடதவமட
தபநனடற நலடகளட
-
கரதடதகளட (பதடதன 2)

கரதடதகளட (பதடதன 3)  பபநத அறனவ வளரமட
- பல தவற பதநடரடபநன தகவலடகளட
 நலடல பபநழததபநகடக  நநடடட நடபடபகவள அறனதலட
- தநரதடவத நனடமவறயனலட பசலவனடதலட - தகவலட அறனநடத சமதநயமட
- மனமகனழடவ - கனணறடறதட தவவளபட தபநலட
 நறடபணடபகவள உரவநகடகதலட இலடலநமலட இரநடதனடலட
- சனறநடத கடமகனட
நநனட கணடட
ததசனய தனன வனழந

மனடனவர கரதடதகளட கரதடதகளட மடவவர
 ஆஙடகனதலயரட ஆடடசன  ஒவடபவநர வரடமமட  கநவல 8 மணனகடகதட  நணடபகலட 12 மணனகடக
 31 ஆகஸடட 1957  இவடவரடமட பமரடதடகடகந பதநடகடகமட நனவறவ அவடதலட
 வநடகளனலமட, அரஙடகமட பசலடலதலட  அணனவகபடப - மகடகளட  மனமகனழடவடனட இலடலமட
அலவலகஙடகளனலமட  கடமடபதடதனனரடனட கடடடமட தனரமடபதலட
பகநட ஏறடறலட பசலடலதலட  அலஙடகநர வநகனஙடகளட  நநடடடனட மநத வனசவநசமட
 நநடடடபட பறடவற  பனரதநன தமவட  அழகநகவமட
வளரடததட லட  மநமனடனரட,அவமசடசரடகளட வனதடதனயநசமநகவமட
வரவக  பலடதவற வரடணஙடகளட
 வநபனநலன,  வநனடகவட சநகசமட
பதநவலகடகநடடசனயனலட  வனமநன சநகசமட
தநரட ஒளன/ஒலனபரபடப  மபடபவட வநரரடகளட
 தனனயநரட தவற
ஊழனயரடகளட
 அரசநஙடகதட தவற
ஊழனயரடகளட
மனடனவர
அசடசமனலடவல,அசடசமனலடவல எனடற கவனவத வரனகவள எழதன
பநரதனவய அறனமகமட பசயடதலட

இவரனனட இயறடபபயரட சபடபனரமணனயமட
நநனட தபநறடறமட 11.12.1882- சனனடனசநமன,அயடயரட இலசடசமன
சநனடதறநரட தமடபதனயரகடகபட பனறநடதநரட.

பனறநடத ஊரட எடடவடயபரமட

கரதடதகளட
ஓரட எழசடசனமனகடக கவனஞரட.

தநயடபமநழனவயதட தநயநக மதனதடதநரட.

தமனழடபமநழனவயகட பகநணடட மகடகளனவடதய தமனழணரடவ
மடவவர ுு,பபணடகளட தபநரநடடடமட,இநடதனய வனடதவல தபநனடற
இவரட மவறநடத வனடடடநலமட இவரட வனழனபடபணரடவவ ஏறடபடதடதனனநரட.

பசதகடகமனட னவரபவடபடபகளட ‘யநமறனநடத பமநழனகளனதல தமனழடபமநழன தபநலட இனனதநவத எஙடகமட
னய தமனழட
வனவளயநடட
அழனயவனலடவடல.உடலனயகடக கநதணநமட’ எனடற பநடனநரட.

இவதரநடவடகட வகறஆகமட
நநனட தபநறட . தறநரட.
மட சநனட வடபமநழனயனலட சனறநடத வனளஙடகனனநரட. ஆனநலட, தமனழடபமநழனவய
இனனவமயநன பமநழன எனடற பநடனநரட.
வனவளயநடடட பல
வவகபடபடமட. தமட கவனவதகளனனட வழன மகடகளட வநழடவனலட சனநடதவனபட
பரடடசனவயயமட மறமலரடசடசனவயயமட ஏறடகரதட
படதடத களட .
தனனநரட
மநணவரடகளகடக
வனவளயநடடட மனகவமட கவனதடதனறவனபட பநரநடடட ‘பநரதன’ எனடற படடடமட எடடவடயபரமட
மகடகனயமட. அரசவவயநலட வழஙடகபடபடடடத.

நநனட வனரமடபமட
வனவளயநடடட பபடபநடத

வு

ுந
ட  ஒறடவறயரநகதவந
ுட இரடடவடயரநகதவந
ட வனவளயநடலநமட.
ுு
 ஒவடபவநர மநவலயனலட, ஓயடவ
உ நநனட வனரமடபமட தநரதடதனலட வனவளயநடதலட.
ட  நணடபரடகளடனட வனவளயநடதலட
ல வனவளயநடடட
 ஆரடவதடதடனட வனவளயநடதலட
ுன

க  மனமகனழடவ உணடடநகதலட
ுட  உறடசநகமநக இரதடதலட
மடவவர
க  தசநரடவனனடறன படதடதலட
பல தபநடடடகளனலட  தநரதடவத நலடவழனயனலட பசலவனடதலட
பஙடபகடகடக ஆவச.  உடலட சநரநக இரதடதலட
சனறநடத வனவளயநடடட வநரரட
அலடலத வநரநஙடகவனயநக
நடவடகடவக ஆகமட.
உரவநக ஆவச.

கடமடபதடதனறடகமட,
மனட
பளடளனகடகமட நறடப னவர
பயவரபட
பபறடஇவண
ற தரதலட .
நடவடகட வக கரதடதகளட
பபநத அறனவவ வளரடதத
ட லட
பளடளனயனலட ஒவடபவநர பதனடகனழவம ள
வு எ.கந: கடநரமட அவமதடதலட,
இயகடகஙடகளட,கழகஙடகள ய சறடறலந தமறடபகநளடளதலட,
ுட,வனவளயநடடட ுந பயனரனடதலட
எ.கந: சநரணரட இயகடகம ட
ுட,பசமடபனவறசட சஙடகமட ுட
ுு
எ.கந: சநரணரட இயகடகம
உ ுட,பசமடபனவறசட சஙடகமட


ுன


ுட மடவவர
கரதடதகளட
க நறடகணமட,
ஓயடவ தநரதடவதபட பயனளடள
ஆறடறலடமனகடக
வழனயனலட பசலவழனதடதலட
கரதடதகளட கடமகவன
நறடபணடபகளட வளரமட உரவநகடககனறத. தவறநன வழனயனலட ஓயடவ
தநரதடவதபட பயனடபடதடதனனநலட
நடவடகட
-தபநடடடகளட - ஒறட வம, .
வகறஆகமட
தநயசட பசயலடகளகடக
வனடடடகட பகநடகடகமட அடவமயநகதலட
மனபடபநனடவம

-கழ தவலவரட - சயகடகநலனலட
நனறடறலட, கடடபடநழஙடக

தபநடடடகளட எ.கந: சநரணரட இயகடகம
ுட,பசமடபனவறசட சஙடகமட
பறபடபநட நடவடகடவகயனனட நனடவம

எ.கந: சநரணரட இயகடகம
ுட,பசமடபனவறசட சஙடகமட