You are on page 1of 6

Aspecte juridice privind reglementarea contractului matrimonial în dreptul german .

Deosebirile
iasemnrile dintre acesta i contractul matrimonial încheiat în RM.Dac ar fi s 
vorbim despre contractul matrimonial prevzut de Codul Familiei al RM, atunci am puteaspune
c odat cu apariia acestuia, soilor li s-a acordat ansa de a alege în mod individual
soarta viitoare apatrimoniului lor, cptat pîn la cstorie, precum i a patrimoniului
dobîndit în timpul cstoriei, care sev-a guverna de aa principii precum egalitatea so ilor,
echitatea i armonia în familie
“Căsătoria este principala cauză a divorului.” Ț Grucho Marx
Contractul matrimonial – instituie necesară în dreptul familieiț
Protecţia drepturilor de proprietate, inclusiv în relaţiile de familie, a constituit obiectul unor
preocupări sporite încă din cele mai vechi timpuri. Probleme legate de protejarea proprietăţii
împotriva acţiunilor ilegale şi inechitabile ale soţului de rea-credinţă, evitarea situaţiei neplăcute
de întemeiere a familiei cu o persoană imorală care priveşte căsătoria ca pe o formă adecvată de
îmbogăţire personală, au chinuit omenirea secole întregi, continuând să reprezinte o actualitate în
majoritatea ţărilor lumii, inclusiv Republica Moldova şi la acest moment.
Conform datelor statistice pentru anul 2012, numărul total al căsătoriilor încheiate este de
24 262, pe când numărul total al divorurilor - 10ț 637, ceea ce constituie 43,84 %. Deci, aproape
jumătate din căsătoriile încheiate se soldează cu divor. Îndeosebi, în ultima perioadă suntemț
martori ai divorurilor răsunătoare. Indiferent dacă sunt politicieni sau artiti, dacă relaia a duratț ș
ț
decenii sau doar câteva luni, soii decid să pună capat căsniciei. ț
Motivele divorurilor sunt diferite. Cert este, însă, că deseori procesul acesta poate să seț
prelungească până la luni i ani, dat fiind faptul că soii au de împărit copii, case, automobile,ș ț ț
afaceri i multe alte lucruri care au fost dobândite în timpul căsătoriei, i din lipsa de înelegereș ș ț
nu pot găsi un numitor comun, ce i cui trebuie să-i revină după divor. ș ț
În acest contex, pentru protejarea propriilor interese legitime vine în ajutor – contractul
matrimonial, sau cum i se mai spune în popor – contractul prenupial. Pe când în occidentț
contractele matrimoniale sunt la ordinea zilei, i căsătoriile încheiate care nu sunt însoite deș ț
acesta sunt privite straniu, în Republica Moldova lucrurile stau vice-versa. Dei, trebuie deș
menionat că totui rolul i numărul acestora sunt în continuă cretere, fiind încheiate atât întreț ș ș ș
tineri, cât i între persoane mai în vârstă. În unele cazuri, chiar i părinii viitorilor soi sunt acei ș ș ț
ț
care solicită informaii referitor la acest tip de contract.ț
În continuare vom face o analiză mai profundă atât a definiiei contractului matrimonial, cât iț ș
a coninutului acestuia i a părilor sale pozitive i negative.ț ș ț ș
Foarte multe definiii au fost date pentru definirea contractului matrimonial. Termenele deț
“convenie matrimonială” i “convenie de maritagiu”, folosite în vechiul Cod Civil român,ț ș ț
precum i termenele de “convenie de căsătorie”, “contract matrimonial” i “contract deș ț ș
căsătorie”, utilizate de doctrină reprezintă sinonime juridice.
În continuare vom prezenta câteva definiii de bază a conveniei matrimoniale. Astfel, potrivitț ț
doctrinei româneti: a) convenia matrimonială este convenia prin care viitorii soiș ț ț ț
reglementează regimul lor matrimonial, condiia bunurilor lor prezente i viitoare, în raporturileț ș
pecuniare ce izvorăsc din căsătorie; b) convenia matrimonială este un contract condiional,ț ț
solemn i irevocabil, prin care viitorii soi organizează capacitatea lor civilă i determină, înș ț ș
privina bunurilor, consecinele asociaiunii conjugale.ț ț ț
În comparaie, legiuitorul moldav definete contractul matrimonial ca fiind conveniaț ș ț
încheiată benevol între persoanele care doresc să se căsătorească sau între soi, în care seț
determină drepturile i obligaiile patrimoniale ale acestora în timpul căsătoriei i/sau în caz deș ț ș
divor.ț
Este necesar de menional faptul că după regula generală bunurile dobândite de soi în timpulț ț
căsătoriei constituie proprietate comună în devălmăie, adică se prezumă că aportul proprietarilorș

reglementându-le din capul locului. alteoriț îi acuză. Pentru a înelege mai bine ce reprezintă în sine un contract matrimonial i de a valorificaț ș punctele forte ale acestuia în continuare vom prezenta coninutul acestuia. în acest caz. bunurile ce vor fi transmise fiecăruia dintre soţi în caz de partaj. alături de soul iubit i e greu de închipuit că în acestș ț ț moment îi pun întrebarea cum vor fi partajate bunurile în viaa cotidiană sau cu atât mai mult. În primul rând prinț contractul matrimonial soii modifica regimul legal al proprietăii în devălmăie. pe atât i de frumoasă a vieii. astfel. Contractulț ț ș matrimonial poate stabili că toate bunurile dobândite de către soi în timpul căsătoriei suntț proprietate personală a soului care le-a dobândit. când se admit i alte opiuni. 3După cum am menionat mai sus în Republica Moldova există mari reticene cu referire laț ț contractul matrimonial.ș ț Pană la urmă căsătoria este un act juridic încheiat între două persoane. într-o oarecare măsură. atât în timpul căsătoriei. E păcat. Căsătoria dintre cei doi miri esteț o încununare a iubirii lor. iar faptul că oamenii preferă să se asigure uneori ii scuză. Reaciile sunt fireti. contractul matrimonial.ț asigurându-i din punct de vedere juridic o anumită situaie materială cât mai avantajoasă. soii. dreptul lor de adresare în instanţa judecătorească pentru reglementarea relaţiilor personale dintre ei. Drepturile şi obligaţiile prevăzute în contractul matrimonial pot fi limitate la un anumit termen sau pot fi puse în dependenţă de survenirea sau nesurvenirea anumitor condiţii. dacă analizăm acest subiect prin prisma emoiilor. este o instituie necesară înț dreptul familiei.ș ț Părerile cu referire la contractul matrimonial sunt impărite. ceea ce facilitează în mod cert procedura partajului proprietăţii lor. cu excepia cazului când pările au încheiat un contract matrimonial prinș ț ț care acestea au stabilit un regim juridic al bunurilor. Aceasta iubire este simbolizată prin inelele ce se pun în mâinile mirilor i prin cununiile ce se aează pe capetele lor. care ar limita dreptul soţului inapt de muncă la întreţinere. În momentul oficierii cununiei. iar această dorină este susinută de un sentiment care nu preferăș ș ț ț abordări materiale i nu este determinat niciodată de existena unor bunuri. inclusiv a drepturilor şi obligaţiilor dintre ei şi copiii lor.ț ș Astfel. ț Menionăm i faptul că contractul matrimonial încheiat în timpul căsătoriei nu are acţiuneț ș retroactivă. încheiat de către soţi. ceea ce înseamnă că bunurile dobîndite până la încheierea contractului sunt proprietate personală a fiecăruia dintre soi. Viaa nu este atât de perfectă.ț Însă totui.ț ș ț Semnarea unui contract matrimonial în majoritatea cazurilor presupune o anticipare contientăș sau mai puin contientă a unui deznodământ nu întocmai plăcut care ar putea să se producă. asigurând o mai mare stabilitate în relaţiile patrimoniale dintre aceştia. cât şi la divorţ.ț ș ț În opinia noastră. care ar leza drepturile şi interesele legitime ale soţilor sau ale unuia dintre ei. existena contractului matrimonial simplificăș ț lucrurile. scopului . care doresc să împărtăească acelai destin. precum i unele adevăruri ale realităii maiș ț mult sau mai puin plăcute. întotdeauna finalul se termină cuț “până la adânci bătrânee”. înș ț cazul unui eventual divor.ț Soţii sunt în drept să determine în contractul matrimonial drepturile şi obligaţiile privind întreţinerea reciprocă şi modul de participare a fiecăruia la veniturile obţinute de fiecare dintre ei şi la cheltuielile comune. În timpul acestsa tinerii se gândesc doar la o cale peș ș cât de lungă. accentuându-se unele valori.devălmai este egal. în caz de necesitate. ei îşi cunosc din timp drepturile şi obligaţiile patrimoniale. evitându-se publicitatea unui proces în instana de judecată i emoiile celor careț ș ț divorează de a fi afiate înț ș public. inclusiv sancţiuni patrimoniale pentru soţul vinovat de desfacerea căsătoriei. precum şi clauze care contravin principiilor şi naturii relaţiilor familiale. semnează de fapt un act prin care se asigură de anumite pierderi materiale. unele principii. Poate se aduce atingere. Părţile nu sunt în drept să stipuleze în contractul matrimonial clauze care ar afecta capacitatea juridică sau de exerciţiu a soţilor. precum şi să stabilească alte clauze patrimoniale.

ultima opţională. normele #odului civil nr. iar celălalt soţ şi-l micşorează. în cazde divorţ se împart în jumătate. în care se determină drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale acestoraîn timpul căsătoriei şi/sau în cazul desfacerii acesteia.+. săraci şiclasa medie. reducerea numărului divorţurilor. !espectiv a început să se producă împărţirea populaţiei în bogaţi. Importanţa contractului matrimonial constă în primul rînd în faptul că încheierea acestuia permite soţilor să elimine eventualele certe ce pot să apară între soţi în caz de divor. problemele cu caracter pecuniar constituie un aspect al relaţiilor de familie. ne avînd limite în spaţiu şi timp. "stfel. !espectiv. care n-a reuşit să fiestudiată detaliat în doctrina naţională. ca instituţie distinctă şi-a făcut apariţia datorită proprietăţii private. Necesitatea contractului matrimonial reiese din nevoia de a acorda soţilor posibilitatea de a-şistabili singuri regimul matrimonial aplicabil căsătoriei lo.+&.#ontractul matrimonial reprezintă o instituţie recent apărută în legislaţie.în rezultatul divorţului. funcţiilor familiei.a taxei de stat şi a taxei pentru perfectarea contractului matrimonial. iar dezavantajul poate fi rezumat la obligaţia de plată a taxei pentru autentificarea notarială. se pot referi laviaţa familială. iar în domeniul sancţiunilor articolele respective din #odul 2enal nr.%&%'-()* din +'. însă. unora din principiile fundamentale ale dreptului familiei. Rădăcinile apariţiei contractului matrimonial se trag încă din recia şi !oma "ntică.. acumulării de către unii cetăţeni a unei proprietăţi mai voluminoase în comparaţie cu proprietatea altora. evitareacăsătoriilor pentru avere. "cesta a apărut pentru prima dată în !epublica $oldovaodată cu adoptarea #odului familiei nr. în majoritatea lor. cât şi social. în timpul căsătoriei se pot naşte creanţe între soţi. %. bunurile acumulate de soţi în timpul căsătoriei. prin încheierea contractului matrimonial. de cele mai multe ori. deşi acestuia i seaplică. garantarea unei stabilităţi în relaţiile patrimoniale dintre soţi. a impus modificarea legislaţiei familiei la acest capitol şi contractul matrimonial este deja o necesitate pentru tot mai multe persoane căsătorite.%0& din 1.#ontractul matrimonial. ++. patrimoniului deţinutde soţul mai înavuţit. care pînă în prezent reprezintăunica sursă legală ce prevede contractul matrimonial ca un institut aparte. indiferent de contribuţia fiecăruia din soţi. întrucît căsătoria produce mai multe efecte patrimoniale asupra persoanei decît orice altărelaţie familială.4ragostea. ultimii fiindcontra acestui fenomen. la sigurcă.++0-(*din &. venitul obţinut în timpul căsătoriei se datorează. au început să se înmulţească divorţurile.4eci. Scopul contractului matrimonial este să pună la dispoziţia soţilor posibilităţi destul de vaste îndeterminarea regimului matrimonial aplicabil căsătorie. ritmul alert al schimbărilor ce survin în ţară atât pe plan economic. ale egii cu privire lanotariat nr. îşi măreşte patrimoniul. deoarece. Rolul contractului matrimonial constă în asigurarea averii soţilor în caz de divorţ. prin analogie. au apărut persoane care simt nevoia de a-şi asigura patrimoniul pentru caz de divorţ. normele procedurale ale #odului de procedură civilă nr. %%-(* din '. a dus la căsătoria cetăţenilor din diferite clase.%%. datorită acestor premise. relaţiilor de familie.++.0.310-(* din%1. .încheierii căsătoriei.2rin urmare. acestea caracterizîndu-se prin anumite specificităţi generate de faptul că ele intervin într-un cadru intim. 4atorită acestor prevederi legale soţul cu un statut social mai jos. #arezultat al accentuării democraţiei şi egalării în drepturi a femeilor cu bărbaţii. Contractul matrimonial este convenţia încheiată benevol între persoanele care doresc să secăsătorească sau între soţi. Avantajul contractului matrimonial este că administrează banii şi timpul soţilor sau al viitorilorsoţi. şirespectiv. ++. ce nu poate fineglijat.'.

Încheierea contractului matrimonial poate avea loc pînă la înregistrarea căsătoriei sau în oricemoment în timpul căsătoriei. cu executare succesivă.revocabil.)ată deci că. aleatoriu. Funcţiile contractului matrimonial sînt socială. obligativitatea executăriiconvenţiilor matrimoniale. legăturile care îi unesc şi viaţa de familie împiedicăaplicarea regulilor ordinare privind capacitatea şi reprezentarea. importanţa contractului matrimonial este incontestabilă. morală. . dacă acestaexistă.2ractica de a încheia contracte matrimoniale există cu prioritate în familiile avute. Principiile care cîrmuiesc contractul matrimonial sînt principiul legalitatea convenţiilormatrimoniale. soţii formează o unitate. personal. În"tiinţarea creditorilor despre încheierea$ modi!icarea sau re#ilierea contractuluimatrimonial este obligaţia fiecăruia dintre soţi. libertatea încheierii convenţiilor matrimoniale.mai ales atunci cînd aceasta a durat un timp îndelungat. dreptul obligaţiilor este necesar să capete aspecte deosebite. forma şi legalitatea conţinutului contractuluimatrimonial. soţuldebitor răspunde pentru obligaţiile sale indiferent de conţinutul contractului. Încetarea contractului matrimonial are loc din momentul încetării căsătoriei. 6n contractulmatrimonial se determină dreptul de proprietate asupra averii soţului şi soţiei uneori sînt prevăzute sancţiuni patrimoniale în caz de divorţ. datorită reglementării aspectelor materiale de natură delicată. 6n cazul neexecutării acestei obligaţii.6n viziunea terţilor. dar de contractul matrimonial. 4eci. dacă unul dintre soţi a decedat. oneros. Nulitatea totală sau parţială a contractului matrimonial poate fi declarată în cazul nerespectăriicondiţiilor de valabilitate de către instanţa judecătorească în opinia noastră. sinalagmatic. educativă. Conţinutul contractului matrimonial este pus în limita drepturilor patrimoniale. principiul accesorialităţii convenţiilor matrimoniale la căsătorie. a soluţionarea conflictelor patrimoniale dintresoţi judecata se va conduce nu de 7buchia legii8. nici terţi şi nicicontractanţi ordinari. negociat. formal. Condiţiile de valabilitate ale contractului matrimonial sînt capacitatea şi consimţămîntul părţilor. obiectul şi cauza contractului matrimonial.  odi!icarea "i re#ilierea contractul matrimonial poate fi efectuată în orice moment în bazaacordului dintre soţi. de garantare. Caracterele juridice ale contractului matrimonial sînt caracterul liber încheiat. lucru benefic sub aspectul evitării certurilor relative la natura unor bunuri şi facilitării procedurilor îndelungate de partaj. adaptatespecificului relaţiilor ce caracterizează domeniul matrimonial. cu excepţiaclauzelor care au fost stipulate pentru perioada de după încetarea căsătoriei. cât şi în caz de divorţ. sancţionatorie. activul şi pasivul existente în patrimoniulconjugal trebuie împărţite între soţi şi eventual între moştenitori.iau naştere între persoane care nu sînt una pentru cealaltă. )ar după desfacerea căsătoriei. în cazul soţilor. astfel încât atât în timpul căsătoriei. numit. vor fi cunoscute drepturile şi obligaţiile cu conţinut economic ce revin fiecărui soţ.accesoriu.5ot în timpul căsătoriei intervin şi o multitudine de relaţii de ordin patrimonial între soţi şi terţi. încheierea convenţiei matrimoniale de către soţi contribuie la stabilitate în relaţiile lor patrimoniale.

Moldova. cu ocazia întrevederii avute cu premierul Vlad Filat. iniţiativa fiind deja lansată de doctrinarii. Ritmul alert al schimbărilor economice şi sociale survenite pe arena dreptului european şi a celui jurisprudenţial impune modificarea legislaţiei naţionale la acest capitol. Perioada de implementare: Mai . a anunţat Comisarul UE pentru extindere. toate pentru a lăsa la libera apreciere a fiecăruia utilitatea instituţiei în cauză. Pentru ca Moldova să-şi consolideze dezvoltarea democratică. Obiective: 1. cât şi cele normative. Acum e important ca Alianţa să comunice cu opoziţia iar forţele politice din Moldova. Acest lucru este apreciabil. aducând exemple în care acordul prenupţial a avut un impact pozitiv sau unul negativ asupra căsniciei. prin punerea la dispoziţia părţilor a instrumentelor necesare în cazul în care este considerată oportună valorificarea acestor posibilităţi. Totuşi voinţa soţilor în sensul de a-şi reglementa relaţiile patrimoniale nu are nici o valoare juridică dacă legea este una inflexibilă şi nu permite acest lucru. legislaţia anti-discriminare. sunt mai ridicate. în studiul de faţă am încercat să reflectăm obiectiv realitatea. Uniunea Europeană inteţionează să ofere în continuare un suport concret pentru reformele din R. Monitorizarea activităţii instituţiilor abilitate ale statului prin metode specifice muncii jurnalistice şi exercitarea de presiuni asupra persoanelor publice pentru accelerarea reformelor. juriştii şi practicienii autohtoni prin Noul Cod civil. mediatizarea atitudinilor la această temă. să se angajeze în promovarea unei agende pro-europene ce ar aduce beneficii cetăţenilor R. decembrie 2015 Finanțator: USAID Rule of Law Institutional Strengthening Program (ROLISP) Scopul proiectului: Sporirea încrederii şi îmbunătăţirea atitudinilor cetăţenilor faţă de justiţie şi instituţiile statului prin informarea obiectivă despre implementarea reformei. Moldova . îmbunătăţirea climatului investiţional şi mai multe reforme tehnice precum: politica în domeniul concurenţei. . reforma sistemului judiciar. Stefan Fule. împreună. standardele sanitare şi fitosanitare necesare pentru a intra în zona de comerţ liber. mai ales acum când România a aderat la Uniunea Europeană şi atât pretenţiile sociale. De aceea legiuitorului îi revine un rol important în construcţia analizată. priorităţile absolute sunt: lupta cu corupţia. a declarat comisarul european pentru extindere.Nu vrem însă să insuflăm un punct de vedere greşit precum că încheierea unei convenţii matrimoniale este un lucru bun în orice căsnicie sau că este un lucru indispensabil pentru fiecare familie. 2. Informarea şi educarea cetăţenilor cu privire la implementarea reformei în sistemul judiciar. reforma poliţiei.

4. Elaborarea şi prezentarea publică a unui studiu privind necesităţile informaţionale ale cetăţenilor la tema reformei justiţiei. Activităţi: 1. . Editarea lunară a unei pagini tematice la tema reformei justiției şi publicarea acesteia în 15 ziare locale şi regionale din R.md. Promovarea procesului de reforme în domeniul justiţiei în media online. 3.moldovacurata.3. 2. Realizarea şi publicarea materialilor jurnalistice menite să responsabilizeze persoanelor publice şi publicarea acestora pe portalul web www. Cercetarea gradului de satisfacţie a cetăţenilor privind informarea despre reformele în sistemul judiciar pentru asigurarea necesităţilor informaţionale în acest domeniu. Moldova în limbile română şi rusă.