You are on page 1of 8

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

ĮSAKYMAS
DĖL POLICIJOJE ATLIEKAMŲ IKITEISMINIŲ TYRIMŲ PRIORITETŲ NUSTATYMO
APRAŠO PATVIRTINIMO

2014 m. gruodžio 8 d. Nr. I-270 / 5-V-1061
Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi,
14 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 12 straipsnio 2 dalies
6 punktu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso nuostatomis ir siekdami optimizuoti ikiteisminio tyrimo organizavimą ir paskirstymą
policijos įstaigose, užtikrinti nusikalstamų veikų atskleidimą ir tyrimą, racionaliau panaudoti
turimus žmogiškuosius, finansinius ir techninius išteklius:
1. T v i r t i n a m e Policijoje atliekamų ikiteisminių tyrimų prioritetų nustatymo aprašą
(toliau – Aprašas) (pridedama).
2. N u s t a t o m e, kad:
2.1. šis įsakymas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.;
2.2. atliekamų ikiteisminių tyrimų, pradėtų iki 2015 m. sausio 1 d., prioritetai
vadovaujantis Aprašu turi būti nustatyti iki 2015 m. kovo 1 d.
3. S k e l b i a m e šį įsakymą Generalinės prokuratūros ir Policijos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėse.

Generalinis prokuroras Darius Valys

Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas

5. ikiteisminiai tyrimai. didelį atgarsį sukėlę nusikaltimai.1. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. atsižvelgiant į nusikalstamos veikos sunkumo ir pavojingumo laipsnį. ikiteisminio tyrimo padalinio vadovas.4. susiję su vaikų seksualiniu išnaudojimu. prokuroras. vadovas ar jo įgaliotas asmuo (toliau – ikiteisminio tyrimo padalinio vadovas) darbą įstaigoje (padalinyje) organizuoja. Nepakankant finansinių ir žmogiškųjų išteklių tirti nusikalstamas veikas. 8. taip pat policijos ikiteisminio tyrimo padalinių ir pareigūnų darbo organizavimo pagal nustatytus prioritetus tvarką. neatsargūs nusikaltimai. I-270/5-V-1061 POLICIJOJE ATLIEKAMŲ IKITEISMINIŲ TYRIMŲ PRIORITETŲ NUSTATYMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ikiteisminiai tyrimai. pradėti dėl dingusio be žinios asmens pagal kodą 556000. 3. kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymiai. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas kiekvienu atveju. nusikaltimai. apysunkiai nusikaltimai. apysunkiai nusikaltimai. Nusikalstamų veikų tyrimas policijoje organizuojamas laikantis ekonomiškumo ir proporcingumo principų – finansiniai ir žmogiškieji ištekliai pirmiausia skiriami aukštesnio prioriteto ikiteisminiams tyrimams atlikti. gruodžio 8 d. 4. . Policijos įstaigos ar jos padalinio. B kategorijai priskiriami: 9. pagal padarymo būdą panašūs nesunkūs ir apysunkiai nusikaltimai. 9. 9. organizuodamas ikiteisminį tyrimą ir jam vadovaudamas. kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika. sunkūs nusikaltimai. daugiaepizodžiai ar turintys sisteminio pasikartojimo (teritorijoje ar laike) požymius. AA kategorijai priskiriami labai sunkūs nusikaltimai.2. įsakymu Nr. kai didžiausia laisvės atėmimo bausmė viršija 6 metus. A kategorijai priskiriami: 8. 8.5.1. organizuodamas darbą ikiteisminio tyrimo padalinyje.6. ikiteisminio tyrimo pareigūnas. 2. privalo imtis visų įstatymų numatytų priemonių.3. privalo išteklius skirti tyrimams. planuodamas nusikalstamų veikų tyrimą. sveikatai ar didelės vertės turtui ir kai gresia pavojus nukentėjusiojo gyvybei ar sveikatai. nustatydami ikiteisminių tyrimų prioritetus. 8. A. 8. o ikiteisminio tyrimo pareigūnas jam pavestų tirti nusikalstamų veikų ikiteisminį tyrimą planuoja ir atlieka Aprašo nustatyta tvarka. B ir C kategorijas. priskirtiems aukščiausiam prioritetui. 8. kai padaryta žala nukentėjusiojo gyvybei. skirstomi į AA. 7. Policijoje atliekamų ikiteisminių tyrimų prioritetų nustatymo aprašas (toliau – Aprašas) nustato nusikalstamų veikų tyrimo prioriteto nustatymo tvarką ir kriterijus. atliekančio ikiteisminį tyrimą.2. II SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO PRISKYRIMO PRIORITETUI KRITERIJAI 6. 8.

12. 3 lygis – ikiteisminis tyrimas. 15. aukštas ar aukščiausias prioritetas. kai didžiausia laisvės atėmimo bausmė neviršija 3 metų.3. galimai padaręs nusikalstamą veiką.3. neatsargūs nusikaltimai. susipažinęs su ikiteisminio tyrimo byla. vidutinis prioritetas – C kategorijos 1 lygio ir B kategorijos 2 lygio nusikalstamų veikų tyrimui. Ikiteisminio tyrimo padalinio vadovas. 10.3. 15.3. 15. 15. nesunkūs nusikaltimai. bet neviršija 6 metų. jei pagal nusikalstamos veikos kategoriją ir ikiteisminio tyrimo lygį ikiteisminiam tyrimui priskirtas žemesnis prioritetas. 15. 2 lygis – ikiteisminis tyrimas. 9. pradėti mirties priežasčiai nustatyti pagal kodą 555000.3. aukščiausias prioritetas – AA kategorijos 1–3 lygių. aukštas prioritetas – B kategorijos 1 lygio ir A kategorijos 3 lygio nusikalstamų veikų tyrimui. nustato aukštesnį prioritetą ir paveda šį tyrimą atlikti pagal privalomąją kompetenciją.3. teikiančių tikimybę nustatyti tyrimo kryptį ir nusikalstamą veiką galimai padariusį asmenį. baudžiamieji nusižengimai. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) nuostatomis. Ikiteisminiai tyrimai. galimai padariusį nusikalstamą veiką. 11. jei pagal nusikalstamos veikos kategoriją ir ikiteisminio tyrimo lygį ikiteisminiam tyrimui priskirtas vidutinis. 12. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas. grąžinti ikiteisminio tyrimo bylą atlikti procesinius veiksmus ar papildyti. kai aiški tyrimo kryptis ir (ar) nustatytas asmuo. C kategorijos 2 lygio ir C kategorijos 3 lygio nusikalstamų veikų tyrimui.2. pradėjęs ikiteisminį tyrimą ir atlikęs pirminius būtinus ikiteisminio tyrimo veiksmus.1. priskirtą aukščiausiai kategorijai. A kategorijos 1 lygio ir A kategorijos 2 lygio nusikalstamų veikų tyrimui. 12. paveda šį tyrimą atlikti ikiteisminio tyrimo pareigūnui pagal policijos generalinio komisaro įsakymu nustatytą privalomąją kompetenciją (toliau – privalomoji kompetencija). 2 9. Ikiteisminių tyrimų prioritetai nustatomi atsižvelgiant į nusikalstamos veikos kategoriją (AA. teikiančių tikimybę nustatyti tyrimo kryptį ir asmenį.4. priskiriami šiems lygiams: 11. kai didžiausia laisvės atėmimo bausmė viršija 3 metus.4.2. C kategorijai priskiriami: 10. kad ikiteisminio tyrimo prioritetas yra nurodytas netinkamai. atsižvelgiant į objektyvias galimybes išaiškinti nusikalstamą veiką ir kitus vertinamuosius požymius. 10.2. Jei ikiteisminio tyrimo byloje atliekamas kelių skirtingų kategorijų nusikalstamų veikų tyrimas. III SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO PRIORITETO NUSTATYMO TVARKA 14. 10. nustatęs. 12. 11. A. žemesnis prioritetas – B kategorijos 3 lygio.3. 13. užpildo nustatytos formos pradėto ikiteisminio tyrimo pažymą (toliau – pažyma) (2 priedas). ją patikrina ir priima sprendimą: 15. B ar C) ir ikiteisminio tyrimo lygį (1. neatsargūs nusikaltimai.1. ikiteisminiai tyrimai. kai yra objektyvių duomenų. ikiteisminio tyrimo prioritetas nustatomas pagal nusikalstamą veiką. nustato ir įrašo pažymoje ikiteisminio tyrimo prioritetą. perduoti prokurorui priimti procesinį sprendimą.2.1.1. 11. 1 lygis – ikiteisminis tyrimas.2. 2 ar 3) Aprašo nustatyta tvarka (1 priedas): 12.1. arba kai dėl nusikalstamos veikos nukentėjo nepilnametis. gauta iš ikiteisminio tyrimo pareigūno: 15.3. . kurioje vadovaudamasis Aprašo nuostatomis nurodo nusikalstamos veikos kategoriją ir ikiteisminio tyrimo lygį. kai nenustatyta objektyvių duomenų.3.

dėl kurių galėtų keistis ikiteisminio tyrimo prioritetas. kad per kuo trumpiausią laiką būtų atliktas ikiteisminis tyrimas ir atskleista nusikalstama veika. 20. gavęs duomenų dėl galimo ikiteisminio tyrimo prioriteto pasikeitimo ir pagal Apraše nustatytus vertinamuosius kriterijus pakeitęs prioritetą. pradeda ikiteisminį tyrimą. organizuoja prokuroro sprendimo vykdymą. Ikiteisminį tyrimą organizuojančio ir jam vadovaujančio prokuroro aukštesnysis prokuroras gali pakeisti Aprašo 17 punkte nurodytą sprendimą arba nustatyti kitą ikiteisminio tyrimo prioritetą. 20. 21. 21. 18. ir savo sprendimą nurodyti pradėto ikiteisminio tyrimo pažymoje. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas: 20. Ikiteisminis tyrimas pradedamas ir atliekamas vadovaujantis BPK. 16. nuostatomis. teikiančių galimybę nustatyti tyrimo kryptį ar nusikalstamą veiką padariusį asmenį.1.2.6. 21. reglamentuojančių ikiteisminį tyrimą.3. gavęs ne policijos įstaigoje pradėtą ikiteisminį tyrimą. užpildo pažymą. jei pagal nusikalstamos veikos kategoriją ir ikiteisminio tyrimo lygį ikiteisminiam tyrimui priskirtinas žemesnis prioritetas (B kategorijos 3 lygio ir C kategorijos 3 lygio). apie tai informuoja ikiteisminį tyrimą organizuojantį ir jam vadovaujantį prokurorą. ikiteisminio tyrimo metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms ar gavus naujų duomenų. atlikdamas jam pavestus ikiteisminius tyrimus. paveda organizuoti prokuroro sprendimo vykdymą ikiteisminį tyrimą pradėjusiam ir pirminius veiksmus atlikusiam ikiteisminio tyrimo pareigūnui. Ikiteisminį tyrimą organizuojantis ir jam vadovaujantis prokuroras gali nustatyti kitą ikiteisminio tyrimo prioritetą. parengia ikiteisminio tyrimo bylą išsiųsti prokurorui priimti procesinį sprendimą ir perduoda ją ikiteisminio tyrimo padalinio vadovui.1. prokurorui grąžinus žemesnio prioriteto (B kategorijos 3 lygio ir C kategorijos 3 lygio) ikiteisminį tyrimą atlikti papildomus veiksmus. prokurorui pakeitus ikiteisminio tyrimo prioritetą. Kai pranešimą apie įvykį gauna ikiteisminio tyrimo pareigūnas (operatyvinės grupės pareigūnas). 21. atlieka visus arba daugelį būtinų procesinių veiksmų.4. vidutinis.2. ikiteisminio tyrimo bylą perduoda ikiteisminio tyrimo padalinio vadovui spręsti dėl ikiteisminio tyrimo tęsimo pagal privalomąją kompetenciją. Ikiteisminio tyrimo padalinio vadovas: 21. per kuo trumpiausius terminus pradėtame ikiteisminiame tyrime nustato prioritetą ir paveda atlikti ikiteisminį tyrimą pagal privalomąją kompetenciją. jei pagal nusikalstamos veikos kategoriją ir ikiteisminio tyrimo lygį ikiteisminiam tyrimui priskirtinas žemesnis (C kategorijos 2 lygio). 16. pagal kompetenciją organizuoja ikiteisminio tyrimo padalinio veiklą ir kontroliuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinę veiklą taip. 16.1. aukštas ar aukščiausias prioritetas. jeigu nesutinka su nustatytu prioritetu. bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai informuoja ikiteisminio tyrimo padalinio vadovą. generalinio prokuroro rekomendacijų. nedelsdamas. išvyksta į įvykio vietą ir. nustatytą vadovaujantis Aprašu.2. 3 16.4. savo veiklą ir procesinius veiksmus planuoja atsižvelgdamas į kiekvieno savo žinioje turimo ikiteisminio tyrimo prioritetą. 21. 17. kitų teisės aktų. nustato jo prioritetą ir paveda atlikti pagal privalomąją kompetenciją.3. jis: 16. 21. nustatęs nusikalstamos veikos požymius. . IV SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO PADALINIO IR PAREIGŪNŲ DARBO ORGANIZAVIMAS PAGAL NUSTATYTUS PRIORITETUS 19.5.

pagal kompetenciją savo veiklą organizuoja vadovaudamasis BPK. atsižvelgia į nustatytą ikiteisminio tyrimo prioritetą. organizuodamas ikiteisminio tyrimo kontrolę ir duodamas ikiteisminio tyrimo pareigūnui privalomus nurodymus. ____________________ . 22.2. Ikiteisminį tyrimą organizuojantis ir jam vadovaujantis prokuroras: 22. 4 22. kitais prokuroro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir Aprašu. nustato kitą prioritetą ir paveda ikiteisminio tyrimo padalinio vadovui organizuoti prokuroro sprendimo vykdymą. nesutikdamas su nustatytu ikiteisminio tyrimo prioritetu.1. 22.3.

B ar C ir ikiteisminio tyrimo lygį (1. aukštas prioritetas – B1 ir A3. vidutinis prioritetas – C1 ir B2. Policijoje atliekamų ikiteisminių tyrimų prioritetų nustatymo aprašo 1 priedas IKITEISMINIŲ TYRIMŲ PRIORITETAI Ikiteisminių tyrimų prioritetai nustatomi atsižvelgiant į nusikalstamos veikos kategoriją AA. 1 lygis 2 lygis 3 lygis AA A B C _________________ . C2 ir C3. A1 ir A2. 2 ar 3): aukščiausias prioritetas – AA. A. žemesnis prioritetas – B3.

pavardė) Gauti duomenys apie įtariamąjį ir (ar) tyrimo kryptį Atlikti procesiniai veiksmai 1 lygis 2 lygis 3 lygis Apie įtariamąjį Dėl tyrimo krypties / Nėra duomenų įtariamojo □ Priimtas pareiškimas □ □ □ □ Nukentėjusiojo apklausa □ □ □ □ Liudytojų apklausa □ □ □ □ Įvykio vietos apžiūra □ □ □ □ Vaizdo kameros □ □ □ □ Asmens parodymas atpažinti □ □ □ □ Parodymų patikrinimas □ □ □ □ Paimti daiktai ir dokumentai □ □ □ □ Paimti pėdsakai asmeniui identifikuoti □ □ □ □ Paskirtas objektų tyrimas □ □ □ □ Kita_____________________________ □ □ □ □ Kita_____________________________ □ □ □ □ Kita_____________________________ □ □ □ Įvykio vietoje apklausti asmenys. veikos pavadinimas) Nukentėjusysis (vardas ir pavardė. Nusikalstama veika (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnis. Policijoje atliekamų ikiteisminių tyrimų prioritetų nustatymo aprašo 2 priedas (Pradėto ikiteisminio tyrimo pažymos forma) KATEGORIJA LYGIS PROKURORO SPRENDIMAS (vadovo rezoliucija) (data. dalis. kontaktiniai duomenys) . gimimo data) □Nenustatytas Įtariamasis □Nustatytas (vardas. parašas) PRADĖTO IKITEISMINIO TYRIMO PAŽYMA Ikiteisminį tyrimą pradėjo (pareigos. neturėję reikšmingos informacijos (vardas ir pavardė. vardas ir pavardė) Ikiteisminio tyrimo Nr. gyvenamoji vieta.

pagal padarymo būdą panašūs nesunkūs ir aukštas vidutinis žemesnis B prioritetas prioritetas prioritetas apysunkiai nusikaltimai. apysunkiai nusikaltimai. baudžiamieji nusižengimai. 6 m. kai didžiausia laisvės atėmimo bausmė virš. neatsargūs. Apysunkiai nusikaltimai. ikiteisminiai tyrimai. neatsargūs nusikaltimai. Aiškus Yra duomenų Nėra duomenų įtariamasis / tyrimo krypčiai ir tyrimo krypčiai tyrimo kryptis / kaltiems ir kaltiems nukentėjo asmenims asmenims nepilnametis nustatyti nustatyti _________________ .. parašas. kai didžiausia laisvės atėmimo bausmė viršija 3 m. kai padaryta žala nukentėjusiojo gyvybei. susiję su vaikų seksualiniu išnaudojimu. Nesunkūs nusikaltimai.. nusikaltimai. pradėti mirties priežasčiai nustatyti pagal kodą 555000. kai didžiausia bausmė C prioritetas prioritetas prioritetas neviršija 3 m. didelį atgarsį sukėlę nusikaltimai. sveikatai ar didelės vertės turtui ir kai gresia pavojus nukentėjusiojo gyvybei ar aukščiausias aukščiausias aukštas A prioritetas prioritetas prioritetas sveikatai. daugiaepizodžiai ar turintys sisteminio pasikartojimo (teritorijoje ar laike) požymius.. Sunkūs nusikaltimai. bet neviršija 6 m. pradėti dėl dingusio be žinios asmens pagal kodą 556000. ikiteisminiai tyrimai. 2 Surašė (pareigos. nusikaltimai. vardas ir pavardė) PRIORITETŲ NUSTATYMAS LYGIS 1 2 3 KATEGORIJA aukščiausias aukščiausias aukščiausias AA prioritetas prioritetas prioritetas Labai sunkūs nusikaltimai.. neatsargūs vidutinis žemesnis žemesnis nusikaltimai.