You are on page 1of 2

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN H U N E D O A R A

Doamnă Inspector Școlar General,

Subsemnatul/Subsemnata, ,

posesor/posesoare a CI seria , nr. __ , CNP ,

telefon , încadrat/încadrată pe postul1 ,

de la , gradul didactic ,

cu funcția de2 , de la ,

vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul de acordare a gradației de merit în învățământul

preuniversitar, sesiunea 2017.

Menționez că la data de 01 septembrie 2016 am o vechime efectivă în învățământul

preuniversitar de ani.

Optez ca dosarul meu să fie evaluat la categoria3 .

Anexez prezentei cereri dosarul de înscriere, conform metodologiei de concurs, aprobată prin

O.M.E.N.C.S. nr. 6161/2016, care conține un număr de pagini.

.

Data ……………………….. Semnătura ……………………….

1
profesor, institutor, educator, maistru, secretar, redactor, consilier, administrator de patrimoniu etc.;
2
director, director adjunct, inspector școlar;
3
categoria pe care se depune dosarul, exemplu: personal didactic/specialitatea limba și literatura română; personal de
conducere, îndrumare și control; personal didactic auxiliar/secretar;

hd. +4 (0) 254220911 inspectorat@isj.Str.ro . 2. +4 (0) 254215755 Fax: +4 (0) 254215034. HUNEDOARA Tel: +4 (0) 254213315.hd.DEVA.edu. http://isj. Barițiu nr. jud. Gh.ro.edu. 330065 .