You are on page 1of 3

GIAO PHỐI

1. Giao phối chéo:
2. Thụ tinh ngoài:
3. Thụ tinh trong: cá thể con hoặc giao tử được bảo vệ

HÌNH THỨC SINH SẢN:
1. Đẻ trứng (tôm cua cá ếch): thú đơn giản, đơn huyệt
2. Đẻ con: Thú mỏ vịt
3. Trứng thai: mang trong bụng là trứng mà đẻ con

CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA
SINH SẢN
- Các yếu tố MT ngoài ảnh hưởng: nhiệt độ, ánh sáng, độ
ẩm
- Khi điều kiện môi trường ngoài tốt thì động vật tạo nên
sự phát triển
- Hệ liên quan các sự thay đổi môi trường ngoài: vùng
dưới đồi
- VDĐ cảm nhận sự thay đổi, tiết GnRH , tác động buồng
trứng, tinh hoàn tạo các hormone xúc tiến quá trình
sinh sản -> tạo giao tử
- 2 quá trình:
 Ở con cái: GnRH đến tuyến yên tạo FSH ( hormone hình
thành nang trứng, nang trứng -> giao tử cái) kích thích
nang trứng lớn dần -> giai đoạn tăng trưởng của nang
trứng. Đến ngày 13 – 14 chu kì kinh nguyệt, tiết hormone
LH -> nang trứng chín và rụng. Sau khi rụng thì phần còn
lại của nang trứng hình thành thể vàng tạo estrogen,
progesterone. Thể vàng tồn tại tạm thời và nếu không có
thụ tình thì bị tiêu biến trong 10 ngày do mạch máu đến
thể vàng bị co lại. Với tác động estrogen, niêm mạc trở
nên dày hơn, mạch máu phát triển nhiều hơn để thai có
thể hình thành. Hormone progesterone làm lớp niêm mạc
dày hơn, là hormone an thai, và bào thai không bám được
nếu thiếu progesterone. Không thụ thai thì các lớp niêm
mạc tách ra -> chu kì kinh nguyệt.
 Ở con đực: GnRH tác động lên tinh hoàn, kích hoạt tạo ra
tinh trùng. LH tác động lên mô kẽ, tác động tế bào Leydig.
Tb Leydig tạo testosterone -> dậy thì. Vd: bờm ở sư tử, bộ
long sặc sỡ, tiếng gáy ở gà, tác động do testosterone.
Hormone Inhibin ở tb Serteli trong các ống tạo tinh (1 tinh
tử tạo 4 tinh trùng trong tinh nguyên bào) ngăn cản việc
hình thành các sản phẩm.

TÁC DỤNG CÁC YẾU TỐ
MÔI TRƯỜNG
1. Ánh sáng:
 Ví dụ: Cá chép: Trong hồ nuôi nhiều ánh sáng thì cá
chép sinh sản nhiều hơn.
2. Nhiệt độ: Cá rô phi: Khoảng 30 độ thì cá rô phi đẻ 11 lứa/
năm
16 đến 18 độ thì cá không sinh sản

3. Thứ ăn: Cóc ếch: tháng 4 hoặc tháng 10 lượng nước nhiều,
đủ thời gian để nòng nọc chuyển thành ếch -> sinh sản (do
thức ăn đầy đủ)

ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở
ĐỘNG VẬT
1. ĐIỀU KHIỂN SỐ CON: số con 1 lứa (động vật quý hiếm)
1 nang tử cung -> n nang trứng ( dung kích dục tố) x n
giao tử đực
2.