You are on page 1of 5

Acceptarea cu reserve a ofertei valoreaza: contra oferta

Actiunea oblica poate privi : exercitarea drepturilor si actiunilor de natura
patrimoniala ale debitorului existente in patrimoniul acesteia din urma.
Atitudinea locatarului de a folosi lucrul si de a plati chiria valoreaza : oferta tacita in
vederea inchirierii unui nou contract de locatiune
Atunci cand din practicile statornicite intre parti rezulta ca tacerea valoreaza
acceptare : refuzul de a incheia contractual trebuie sa fie manifestat expres
Atunci cand tacerea valoreaza acceptare locul incheierii contractului este Acela in
care: destinatarul primeste oferta
Cel care produce altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita este obligat sa repare daca
a determinat producerea prejudiciului : cu vinovatie
Cesiunea de creanta transfera cesionarului , fara a fi necesar acordul altei personae:
dreptul de ipoteca
Compensatia legala opereaza daca : datoriile reciproce au ca obiect o suma de bani
Constatarea de catre instant a rezolutiunii unilaterale abusive atrage: nulitatea
contractului ??
Contractu de antrepriza e sinalagmatic
Contractul ce corespunde vointei reale a partilor este : contractual secret
Contractul de arendare pentru care legea ce are forma scrisa ese solemn
Contractul de asig este real
Contractul de asigurare este : aleatoriu
Contractul de comodat este real
Contractul de comodat( imprumut) este : cu titlu gratuity
Contractul de consumatie e unilateral
Contractul de deposit este real
Contractul de deposit gratuit e unilateral
Contractul de donatie cu sarcina e sinalagmatic
Contractul de donatie este solemn
Contractul de donatie fara sarcina e unilateral
Contractul de donatie: cu titlu gratuit
Contractul de gaj este real
Contractul de imprumut de consumatie este real
Contractul de imprumut de folosinta e unilateral
Contractul de intretinere este : aleatoriu
COntractul de locatiune este : consensual
Contractul de locatiune este sinalagmatic
Contractul de mandat este consensual
Contractul de schimb este : comutativ
Contractul de tranzitie pentru care legea ce are forma scrisa este solemn
Contractul de vanzare – cumparare este: comutativ
Contractul de vanzare asupra bunurilor immobile este solemn c
Contractul de vanzare cumparare este sinalagmatic
Contractul de vanzare-cumparare este consensual
Contractul de vanzare-cumpare cu clauza de intretinere este : aleatoriu
Contractul e unilateral daca obligayiile sunt doar reciproce
Contractul este unilateral daca da nastere la : obligatii pentru o parte
Contractul fictiv ,forma a simulatiei, presupune ca partile incheie si un contract
secret: in care se arata ca cel public nu exista in realitate
Contractul in care intinderea prestatiilor partilor nu este determinate la momentul
incheierii este : aleatoriu

3. in cazul stipulatiei pentru altul : ca urmare a acceptarii de catre acesta a stipulatiei ??? Drepturile si obligatiile contractuale sunt opozabile tertilor Este antrenata raspunderea pentru ruina edificiului in cazul daramarii : unei cladiri Este gratuit prin esenta lui : contractual de : comodat Este nedatorata: plata efectuata de debitorul care a executat a doua oara prestatia pentru ca a pierdut chitanta liberatorie Este prin esenta lui cu titlu oneros: schimbul Este prin natura sa cu tiltu gratuit : mandatul intre 2 persoane fizice Este sanctionata cu nulitatea simulatia in care donatia reprezinta contractual secret prin care se eludeaza revocabilitatea donatiilor intre soti Este successor cu tiltu particular ( avand-cauza) : legatarul cu titlu particular Este valabila clauza de denuntare unilaterala cuprinsa intr-un contract revocabil Exceptia de neexcutare nu poate fi invocata : impotriva tertilor ale caror drepturi sunt intemeiate pe contractual unilateral . se naste.in cazul in care . creanta lor : este anterioara actului public Creditorul contractual are dreptul doar la daune interese in cazu in care neexecutarea culpabila a obligatiilor contractuale este : partiala si de mica importanta Creditorul este dator sa refuze plata oferita de terti daca : daca printr-o conventie a partilor ulterioara nasterii raportului juridic obligational rezulta ca obligatia trebuia executata numai de debitor Creditorul obligatiei temporar imposibil de executat : poate solicita desfiintarea contractului Daca autorul prejudiciului depaseste limitele legitimei aparari in interesul unei terte persoane : victim se va indrepta impotriva tertului in temeiul imbogatirii fara justa cauza Daca niciuna dintre parti nu face imputatia platii vor fi applicate regulile 1-4: 4.1.2 Daca se incheie mai multe contracte successive translative de proprietate care au ca obiect transmiterea aceluiasi bun mobil corporal . la nasterea acestuia Dobanzile si orice alte venituri aferente creantei devenite scadente dar neincasate inca decedent se cuvin : cesionarului cu incepere de la data cesiunii Domeniul de aplicare a actiunii pauliene cuprinde: in principiu toate actele juridice civile cu privire la drepturi patrimoniale Dreptul tertului beneficiar . transmiterea proprietatii va opera catre cel care : intra cu buna credinta in posesia bunului Debitorul este tinut sa plateasca cesionarului din momentul in care : accepta cesiunea printr-un inscris cu data certa Decesul sau icapacitatea ofertantului : atrage caducitatea ofertei irevocabile doar daca natura ofertei sau imprejurarile o impugn Determinarea subiectelor raportuui juridic operational are loc: de regula.Contractul nu poate fi invocat de catre : parti impotriva tertilor in lipsa datei certe impuse de lege pentru opozabilitate ?? Contractul sinalagmatic e Acela in care obligatiile partilor sunt reciproce si interdependente Conventia prin care se modif sau se stinge un contract solemn ca regula trebuie sa fie facuta in : in aceeasi forma ca si contractual modificat sau stins Creanta este cedata: prin simpla conventie a cedentului si a cesionarului Creditorii instrainatorului apparent vor fi preferati creditorilor dobanditorului apparent .

prestatiile: nu au character reciproc Indatorirea corelativa dreptului de creanta are character :Patrimonial Instanta judecatoreasca sesizata cu o cerere de rezolutiune a contractului: Poate respinge actiunea Interpunerea de persoane presupune : incheierea unui contract public si a unui contract secret in care se arata ca unul dintre cei care au incheiat contractual public nu are calitate de parte stabilindu-se adevaratul contractant Locul incheierii contractului atunci cand acceptarea consta intr0un act sau fapt al destinatarului ofertei este : locul in care se afla ofertantul cand ia cunostinta de acceptare Momentul incheierii contractului .daca tacerea valoreaza acceptare este Acela in care : se implineste termenul de acceptare Momentul incheierii contractului este Acela care ofertatul primeste acceptarea? Neexecutarea pentru a justifica efectul exceptie de neexecutare trebuie sa fie :partial dar suficient de importanta Nerespectarea formei cerute de lege ad validitatem se sanctioneaza cu : nulit absoluta Notificarea creditorului in cazul intervenirii unei cause fortuite care face imposibila executarea obligatiei: lipsa acesteia atrage raspunderea debitorului pentru prejudiciile cauzate creditorului prin faptul ca acesta nu a cunoscut existenta evenimentului fortuity Nu constituie conditie pentru admisibilitatea rezolutiunii judiciare: culpa debitorului in neexecutare Nu este corelativa drepturilor de creanta : obligatia de a nu face opozabila erga omnes .creditorul : poate obtine rezolutiunea respective reziliere In cazul rezolutiunii unilaterale stipulate in contract : este necesara punerea in intarzaiere a debitorului In cazul stipulatiei pentru altul.Exceptia de neexecuare nu poate fi invocate daca partile au convenit un termen de executare : a uneia dintre obligatiile reciproce Exceptia de neexecutare poate fi invocate : de catre cel care si-a executat cu buna credinta proprille obligatii Exceptia de neexecutare se poate invoca : atat pec ale judiciara cat si pe cale extra judiciara Execptia de neeexcutare are ca effect : suspendare executarii prestatiilor partii care o invoca Garantul este obligat sa continue gestiunea : pana cand geratul sau mostenitorii acestuia vor fi in masura sa o preia Imposibilitatea fortuita de executare a obligatiei: poate fi determinata de forta majora.cazul fortuit ori alte evenimente assimilate acestora In cazul cesiunii de creanta cu titlu gratuity dispozitiile generale se completeaza in mod corespunzator cu cele : din materia contractului de donatie In cazul de vanzare cumparare de bunuri immobile : oferta si acceptarea trebuie sa aiba forma autentica In cazul imputatiei facuta de debitor: debitorul poate fara consimtamantul creditorului sa impute plata asupra unei datorii care nu este inca exigibila cu preferinta fata de o alta datorie scadenta numai daca s-a prevazut ca debitorul poate plati anticipat IN cazul neexecutarii culpabile a obligatiilor contractuale . contract sinalagmatic.

este : obligatie de rezultat Obligatia este raportul juridic in al carei continut intra: dreptul creditorului si indatoririle correlative ale debitorului Obligatia vanzatorului de a preda bunul vandut este : de a face Obligatia vanzatorului de a transmite un dezmembramant al dr de proprietate e o obligatie de : a da Obligatiile reale de a face sunt accesorii ale detinerii unui bun Obligatiile reale sunt considerate categorii juridice intermediare intre : drepturile reale si drepturile de creanta Obligatiile reale sunt opozabile: detinatorului bunului Obligatiile scriptae in rem sunt opozabile :detinatorului actual al bunului Oferta cu termen intre prezenti nu poate fi retrasa Oferta intre prezenti devine caduca daca : nu este acceptata de indata Oferta irevocabila : poate fi retrasa Oferta trebuie sa contina : cel putin elementele esentiale ale contractului ce urmeaza a fi incheiat Partile pot dovedi simulatia cu orice mijloc de proba: cand pretind ca aceasta are character ilicit Pentru a putea opera rezolutiunea este necesar ca neexecutarea sa ii fie imputabila : debitorului Pentru admiterea actiunii pauliene este necesara ca : creanta sa fie certa la data formularii actiunii pauliene Pentru antrenarea raspunderii comitentului este suficienta si o simpla aparenta ca fapta e in legatura cu atribuitiile sau cu scopul functiilor incredintate .aparenta pe care victim : nu o cunoaste si nu putea sa o cunoasca Pentru contractual consensual forma autentica are valoare: ad validitatem Persoana care determina prin exercitiul drepturilor sale producerea unui prejudiciu: Este obligata sa repare prejuciul aparut prin exercitiul abuziv al drepturilor Plata poate fi facuta catre : creditorul solidar Prescriptia extinctive a actiunii oblice este determinate de : ambele variante de mai sus cumulative Prin alte cazue autorizate de lege prin care se pot modifica sau stinge contracte se intelege: cauze determinate prin vointa partilor Prin obligativitatea efcetelor contractului se intelege atat partile cat si tertii trebuie sa respecte realitatea juridical rezultand din contract Prin relativitatea efectelor contractului se intelege : contractile au effect doar intre parti contractante Promitentul raspunde daca asigura executarea obligatiei tertului : chiar daca se produce un prejudiciu minor creditorului .Nu este criteriu pentru stabilirea caracterului de obligatie de mijloace sau de rezultat: diferenta de valoare intre contra prestatie Nu este izvor de obligatii : plata Nu este successor cu tiltu particular : beneficiarul unei stipulatii pentru altul ?? Nu pot face obietul unei cesiuni creantele: care sunt declarate netransmisibile de lege Nu sunt avanzi cauza: cei care dobandesc de la una dintre parti un bun pierit fortuit ???\ Obligatia concubinului mamei de a presta intretinere copilului este obligatie : naturala Obligatia debitorului . partea promisiunii faptei altuia.

ca regula : inopozabilitatea fata de terti al actului secret Simulatia constituie exceptie de la principiul : opozabilitatii Spre deosebire de revocare retragerea ofertei: priveste momentele anterioare primirii de catre destinatar a ofertei Statutul si unitatile administrative-teritoriale pot fi subiecte ale unui raport juridic obligational cand participa: nemijlocit si in nume propriu Stingerea obligatiei prin compensatie: poate fi invocate de : fideiusor impotriva creditorului atunci cand debitorul principal dobandeste o creanta impotriva creditorului obligatiei garantate prin fideisiune Stipulatia devine irevocabila: la moartea stipulantului Stipulatia pentru altul poate fi revocata : de stipulant dar cu acordul promitentului daca acesta din urma are interes sa o execute Succesorii universali si cu titlu universal dobandesc de la autorul lor . in cazul in care transmisiunea dreptului este afectata de : conditie suspensive Transmiterea dreptului de creanta este o obligatie: de a da Victima prejudiciului cauzat de animal se poate indrepta : impotriva paznicului material in temeiul raspunderii pentru fapta proprie .partea contractanta dreptul de proprietate Succesorul cu tiltu particular (avand cauza ) beneficiaza de : drepturile aflate in stransa legatura cu bunul dobandit Tacerea: valoreaza acceptarea cand rezulta din acordul partilor Transferul proprietatii bunurilor de gen opereaza : in momentul individualizarii Transferul proprietatii opereaza la momentul incheierii contractului daca acesta are ca obiect bunuri determinate Transferul prprietatii nu opereaza la momentul incheierii contractului .Propunerea adresata unei persoane nedeterminata valoreaza oferta daca : rezulta din uzante Propunerea de donatie valoreaza oferta atunci cand contine : o conditie pur potestativa? Punerea in intarzaiere constituie o conditie a : rezolutiunii judiciare Raspunde pentru prejudiciile cauzate de lucru in toate cazurile :paznicul juridic Raspunde pentru ruina edificiului: proprietarul Revocarea ofertei cu termen intre absenti : nu produce efecte Revocarea ofertei fara termen intre absenti care ajunge la destinatar ulterior primirii acceptarii : atrage raspunderea delictuala a ofertantului Rezilerea consta in : incetarea contractului pt viitor Rezilierea nu consta in desfiintarea retroactive a contractului Rezolutiunea nu poate fi invocata : de partea care nu si-a executat culpabil propria obligatie Rezolutiunea opereaza de plin drept daca : obligatiile nu au fost executate la momentul stability prin contract Rezolutiunea spre deosebire de reziliere: presupune desfintarea retroactive a contractului Rezolutiunea stipulatiei pentru altul nu poate fi ceruta de catre : tert beneficiar Riscul contractului e suportat de catre : debitorul obligatiei imposibil de executat Riscul contractului nu e suportat de catre : creditorul obligatiei imposibil de executat Riscul contractului sinalagmatic netraslativ de proprietate se suporta de catre : debitorul obligatiei imposibil de executat Sanctiunea simulatiei este.