36 Realnews www.real.

gr ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΑ Νέα ανακάλυψη

Ν
έα γιγαντιαία υποθαλάσσια κοιτάσµα-
Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ τα υδρογονανθράκων µεταξύ Λιβύης
και Κρήτης φέρνουν στο φως οι σει-

Θησαυρός
σµικές έρευνες της αµερικανικής γεωφυσικής
εταιρείας Spectrum σε συνεργασία µε την ελ-
ληνική γεωφυσική εταιρεία ΙΟΝ. Οι έρευνες
των Αµερικανών ολοκληρώθηκαν µόλις πριν
από τρεις µήνες και τα επιστηµονικά τους ευ-

600 δισ. δολ.
ρήµατα είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά, ανοί-
γοντας παράλληλα νέες ενεργειακές προοπτι-
κές για τη χώρα µας.
Οπως υποστηρίζουν οι επιστήµονες, η πρό-
σφατη ανακάλυψη δείχνει µε βεβαιότητα ότι «Τέτοιου είδους στόχοι

νότια της Κρήτης
και ο ελληνικός θαλάσσιος χώρος κρύβει κοι- υφάλων είναι, κατά κα-
τάσµατα-µαµούθ και µάλιστα µεγαλύτερα από νόνα, επαναλαμβανό-
αυτά που έχουν ανακαλυφθεί πρόσφατα στην μενοι, όπως συμβαίνει
ΑΟΖ του Ισραήλ (κοίτασµα Λεβιάθαν) και της στην Κύπρο. Συνεπώς,
θα πρέπει να αναμένε-
Αιγύπτου (κοίτασµα Zορ). ται αντίστοιχη ύπαρξη
Η µελέτη της αµερικανικής εταιρείας Spectrum και ελληνικών υπεργι-
έχει τίτλο «Ενα θέαµα µέσα από τα µάτια του γαντιαίων στόχων, νο-
Πρόσφατες σεισµικές έρευνες αµερικανικών γεωφυσικών Ζορ: Η αναζήτηση του επόµενου σούπερ γίγα- τιοδυτικά της Κρήτης, σε
εταιρειών αποκαλύπτουν νέο κοίτασµα-µαµούθ ντα» και παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Λον- πολύ μεγάλα θαλάσσια
βάθη που πλησιάζουν τα
υδρογονανθράκων µεταξύ Λιβύης και Κρήτης, δίνο. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της µε-
λέτης, σε περίπτωση ανακαλύψεων κοιτασµά-
3.000 μέτρα», δηλώνει
στη Realnews o δρ Ηλί-
δέκα φορές µεγαλύτερο του κοιτάσµατος Ζορ των πετρελαίου αντί φυσικού αερίου νοτιο- ας Κονοφάγος
δυτικά της Κρήτης, οι πόροι των κοιτασµάτων
αυτών θα µπορούσαν µε 50% πιθανότητα να
ξεπεράσουν τα 10 δισ. βαρέλια που αντιστοι-
Των Α. ΚΟΝΤΗ & ∆. ΠΑΝΑΝΟΥ
χούν σε µία ακαθάριστη αξία υδρογονανθρά-
koinonia@realnews.gr κων 600 δισ. δολαρίων!
Στη µελέτη της εταιρείας σηµειώνεται ότι νο-
τιοδυτικά της Κρήτης και εντός της ΑΟΖ που
ανήκει στη Λιβύη εντοπίστηκαν ύφαλοι καρ-
στικών ασβεστολίθων ανάλογοι µε αυτούς που
υπάρχουν γύρω από το Υβωµα του Ερατοσθέ-
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2017 www.real.gr Realnews 37

Νέα ανακάλυψη ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα νέα κοιτάσµατα-µαµούθ

Ε Λ Λ Α ∆ Α

ΙΤΑΛΙΑ

Ι ό ν ι ο
Π έ λ α γ ο ς

Α Ο Ζ Ε Λ Λ Α ∆ Α Σ
A Β

5 χλµ. απέχουν από
το όριο της ελληνικής ΑΟΖ A Β
τα νέα κοιτάσµατα
A O Z Λ Ι Β Υ Η Σ

Μ ε σ ό γ ε ι ο ς
Θ ά λ α σ σ α
Λ Ι Β Υ Η

Κοιτάσµατα που επιβεβαιώθηκαν
Σε απόσταση αναπνοής από την ελληνική ΑΟΖ
από τις έρευνες των Αµερικανών
βρίσκονται τα νέα κοιτάσµατα που εντοπίστηκαν
στα λιβυκά ύδατα, υποδεικνύοντας την ύπαρξη
αντίστοιχου υποθαλάσσιου θησαυρού
A. ΥΦΑΛΟΣ 1, µήκους 100 χλµ.

και εντός της ελληνικής υποθαλάσσιας περιοχής
B. ΥΦΑΛΟΣ 2, µήκους 80 χλµ.

Realnews Περιοχή πιθανών κοιτασµάτων

νη στην Κύπρο. Ο πρώτος ύφαλος εµφανίζει δρ Ηλίας Κονοφάγος, µέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακα- ζεται πολύ στενά µε τον γνωστό κολοσσό του
εξαιρετικές οµοιότητες µε τον αντίστοιχο ύφα- δηµίας Αθηνών, και η Τερέζα Φωκιανού, γεωλόγος και τέως ενεργειακού κλάδου, την επίσης αµερικανική
λο καρστικού ασβεστολίθου του κοιτάσµατος πρόεδρος της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Πετρελαίων Ερευνας και Exxon Mobil. Ως εκ τούτου, οι ειδικοί τονίζουν
Ζορ, ο οποίος, ως γνωστόν, έχει µήκος περί- Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων (∆ΕΠ ΕΚΥ). ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ρύθµισης του τρι-
που 10 χλµ. Αυτά τα επιστηµονικά ευρήµατα Σύµφωνα µε τους δύο επιστήµονες, το θαλάσσιο βάθος δεν πλού σηµείου της ΑΟΖ µεταξύ Ελλάδας, Ιταλί-
δείχνουν µε βεβαιότητα ότι οι δύο ύφαλοι κρύ- αποτελεί εµπόδιο στην περίπτωση αυτή, δεδοµένου ότι πρόκειται ας και Λιβύης. Χωρίς αυτή τη ρύθµιση ο τερά-
βουν µεγάλα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων. για τεράστιους στόχους κοιτασµάτων, λαµβάνοντας κιόλας υπό- στιος πλούτος, που, σύµφωνα µε τα στοιχεία
ψη ότι πρόσφατα ελληνικής ιδιοκτησίας γεωτρύπανο πραγµατο- των αµερικανικών εταιρειών, υπάρχει εκεί, θα
H AOZ ποίησε γεώτρηση σε θαλάσσιο βάθος κοντά στα 3.600 µέτρα. µείνει ανεκµετάλλευτος εξαιτίας της ανικανότη-
Το εξαιρετικά ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι τας να διαµορφώσουµε ως χώρα την κατάλλη-
ότι τα δύο σηµεία των ερευνών απέχουν ελά- Επενδυτικός στόχος λη στρατηγική ανάδειξης του ορυκτού πλούτου
χιστα από τη νοητή οριογραµµή που χωρίζει «Είναι φανερό ότι τέτοιοι στόχοι δεν µπορούν παρά να αποτε- υδρογονανθράκων.
τη λιβυκή ΑΟΖ από την ελληνική. Συγκεκριµέ-
να, ο πρώτος ύφαλος απέχει µόλις 5 χιλιόµε-
πλούτος λέσουν επενδυτικό στόχο εξαιρετικά εύρωστων και πολύ µεγά-
λων πετρελαϊκών εταιρειών. Εφόσον µελλοντικές έρευνες απο-
Σύµφωνα µε την έρευνα, οι
Οι ειδικοί
τρα από τα ελληνικά θαλάσσια όρια, όπως αυ- δείξουν τελικά την ύπαρξη κοιτασµάτων φυσικού αερίου αυτού
τονίζουν ότι είναι
τά ορίστηκαν από τη λιβυκή πλευρά, η οποία του µεγέθους, το περιεχόµενό τους είναι φανερό ότι θα µπο-
και ανέθεσε στις εταιρείες τη διεξαγωγή των
επιτακτική η
ρούσε να τροφοδοτήσει την Ευρώπη για πολλές δεκαετίες», το- πόροι των κοιτασµάτων αυτών
ανάγκη ρύθµισης
ερευνών. Η Spectrum διαπίστωσε µε εµφανή
του τριπλού
νίζει ο κ. Κονοφάγος, σηµειώνοντας ότι ο εντοπισµός των νέων θα µπορούσαν µε 50%
έκπληξη ότι ο υπεργιγαντιαίος αυτός «στόχος» κοιτασµάτων αναβαθµίζει ακόµα περισσότερο τη γεωπολιτική
προσοµοιάζει στο κοίτασµα Ζορ.
σηµείου της ΑΟΖ
µεταξύ Ελλάδος,
και ενεργειακή θέση της Ελλάδας. πιθανότητα να ξεπεράσουν
Ωστόσο, ο εν λόγω ύφαλος έχει συνολικό µή- «Τα πιθανά κοιτάσµατα φυσικού αερίου ή και πετρελαίου,
κος 100 χλµ. και ο όγκος του υπολογίζεται ότι
Ιταλίας και
υπεργιγαντιαίου µεγέθους, στα νότια της Κρήτης, σε συνδυα-
τα 10 δισ. βαρέλια
Λιβύης. Χωρίς
είναι πιθανότατα ακόµα και δέκα φορές µεγα- σµό µε τις αναµενόµενες νέες επενδύσεις σε Αίγυπτο, Κύπρο,
αυτή τη ρύθµιση ο
λύτερος του αιγυπτιακού κοιτάσµατος Ζορ! Επι- Ισραήλ και Λίβανο, θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε σηµαντι-
τεράστιος πλούτος,
πλέον, οι Αµερικανοί ερευνητές εντόπισαν µό- κές συνέργειες υποδοµών, τόσο στην έρευνα όσο και στην πα- Μάλιστα, σηµειώνεται ότι σήµερα η ελληνι-
που υπάρχει
λις 6 χιλιόµετρα ανατολικότερα από τον πρώ- ραγωγή κοιτασµάτων στην ανατολική Μεσόγειο», προσθέτει το κή έρευνα των υδρογονανθράκων είναι επικε-
εκεί, θα µείνει
το στόχο και ένα δεύτερο κοίτασµα µήκους 80 µέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδηµίας Αθηνών. ντρωµένη στη χερσαία και υποθαλάσσια δυτι-
ανεκµετάλλευτος
χιλιοµέτρων. Τα νέα ερευνητικά στοιχεία εκτιµάται ότι θα πολλαπλασιάσουν κή Ελλάδα, που περιέχει κλασικούς ασβεστολι-
«Τέτοιου είδους στόχοι υφάλων είναι, κατά το επενδυτικό ενδιαφέρον των παγκόσµιων πετρελαϊκών κολοσ- θικούς στόχους κοιτασµάτων υδρογονανθρά-
κανόνα, επαναλαµβανόµενοι, όπως συµβαίνει σών ενόψει του νέου διαγωνισµού, που θα προκηρυχθεί από κων. Την ίδια στιγµή, αντιθέτως µε αυτό που
στην Κύπρο. Συνεπώς, θα πρέπει να αναµένεται το υπουργείο Ενέργειας, για τα θαλάσσια οικόπεδα σε Κρήτη ισχύει στη χώρα µας, τα περισσότερα κράτη
αντίστοιχη ύπαρξη και ελληνικών υπεργιγαντι- και Ιόνιο. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να επισηµανθεί ότι η αµερι- της Μεσογείου έχουν ήδη στοχεύσει στο νέο
αίων στόχων, νοτιοδυτικά της Κρήτης, σε πο- κανική γεωφυσική εταιρεία Spectrum, που ήταν η επικεφαλής ερευνητικό µοντέλο της εταιρείας ΕΝΙ, δηλαδή
λύ µεγάλα θαλάσσια βάθη που πλησιάζουν τα των ερευνών κατά τις οποίες ανακαλύφθηκαν τα τεράστια κοι- της αναζήτησης υφάλων ασβεστολίθων τύπου
3.000 µέτρα», υποστηρίζουν στη Realnews o τάσµατα υδρογονανθράκων, εντός λιβυκών υδάτων, συνεργά- Ζορ, όπως η Κύπρος.