REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr. 03/01
din 02 mai 2017

”Сu privire la corelarea bugetului raional aprobat
cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017”

În temeiul art.24 pct.din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanţele publice
locale, art.55, pct.5 din Legea nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi
responsabilităţii bugetar – fiscale, a Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.279
din 16.12.2016, a Legii nr.33 din 17.03.2017 privind modificarea Legii bugetului
de stat pe anul 2017 nr.279 din 16.12.2016,

Consiliul raional DECIDE :

1. Se modifică decizia nr.08/02 din 28.12.2016 “Cu privire la corelarea
bugetului raional pentru anul 2017”, după cum urmează:
- la punctul 1 cifra “133371,0” se substituie cu cifra “140657,1”; cifra
“ 138201,0” se substituie cu cifra “145487,1”;
- la punctul 2 cifra “111986,6” se substituie cu cifra “123572,7”și se
completează cu textul “transferuri curente primite cu destinație specială
între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul doi pentru
infrastructura drumurilor” – 11586,1 mii lei;
- la punctul 4 anexele nr.1,2,3,se substituie cu anexele nr.1,2,3, la
prezenta decizie;
2. Executarea deciziei în termen până la 31.12.2017 se pune în sarcina
Direcţiei Finanţe, şef dna Aculina Tăbîrţă;
5. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei
consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi
comerţ, preşedinte S.Tulicii.

Preşedinte al şedinţei Consiliului Raional C.Tăbîrță
Secretar al Consiliului Raional R.Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal,
Aparatul preşedintelui raionului A.Petraşescu

Șef Direcția Finanțe A. Tăbîrța
Șef, SCGCD I.Costețchi