REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr.03/02
din 02 mai 2017
„Cu privire la modificarea
bugetului raional
pentru anul 2017”

În temeiul art.43 punctul 1 (b), din Legea Republicii Moldova nr.436 din
28.12.2006, privind administraţia publică locală; art.18 (2), art.26 (3) al Legii
nr.397-XV din 16.10.2003, privind finanţele publice locale; art.16 al Legii nr.181
din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- fiscale; cap.X
pct.10.1 lit.a), b), pct.10.2 lit.a) Ordinului Ministrului Finanţelor nr.209 din
24.12.2015 și ținând cont de demersurile instituţiilor Consiliului raional”,

Consiliul raional DECIDE:

1. Se majorează planul de venituri ”Donaţii voluntare pentru cheltuieli
curente din surse interne pentru instituţiile bugetare” (K6 – 144114) în
sumă de 40.0 mii lei la Aparatul Președintelui.
2. Din contul majorării veniturilor la Aparatul Președintelui se majorează
planul de cheltuieli pentru acordarea premiilor învingătorilor conform
Regulamentului cu privire la susținerea și premierea copiilor și tinerilor
dotați, în sumă de 40,0 mii lei, (K6 - 222990) “Servicii neatribuite altor
alineate”.
3. Executarea deciziei se pune în sarcina Direcţiei Finanţe, şef dna A.
Tăbîrţa;
4. Controlul executării asupra deciziei se pune în sarcina comisiei
consultative de specialitate pentru activităţi economico – financiare şi
comerţ, preşedinte S.Tulicii.

Preşedinte al şedinţei Consiliului raional C.Tăbîrță
Secretar al Consiliului raional R. Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal,
Aparatul preşedintelui raionului A.Petraşescu
Șef Direcția Finanțe A. Tăbîrța
Contabil șef AP O.Zubcova

Related Interests