REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr.03/03
din 02 mai 2017

”Сu privire la alocarea
mijloacelor financiare
pentru anul 2017”
În temeiul art.43 alineatul (1), lit. b), din Legea Republicii Moldova nr.436 din
28.12.2006, privind administraţia publică locală, art.18 (2), art.26 (3) din Legea
nr.397-XV din 16.10.2003, privind finanţele publice locale, art.16 al Legii nr.181
din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, cap.X
pct.10.1 lit. a) și b) din Ordinul Ministrului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015,
Setul metodologic, al Regulamentului de distribuire a Fondului de Rezervă,

Consiliul raional DECIDE:
1.Se alocă mijloace financiare din soldul mijloacelor disponibile a bugetului
raional la situația din 01.01.2017 pentru:
- Aparatului Președintelui pentru construcția monumentului în memoria lui
Gheorghe Râșcanu - 100,0 mii lei, (K6 - 312110);
- Aparatului Președintelui pentru acordarea premiilor conform
Regulamentului cu privire la susținerea și premierea copiilor și tinerilor
dotați - 57.9 mii lei, (K6 – 222990);
- Primăriei Gălășeni, pentru asigurarea cu apă a grădiniței din s. Mălăie ști
(apeduct și canalizare) - 50,0 mii lei, (K6 – 293120 );
- Școlii de sport Rîșcani, pentru lucrări de reparații - 450,0 mii lei, (K6
-311120).

2. Se alocă mijloace financiare din soldul mijloacelor disponibile a bugetului
raional la situația din 01.01.2017, componenta “ taxa pentru folosirea
drumurilor”, nevalorificată în anul 2016, primăriei Vasileuți, pentru reparația
drumurilor (K6 - 222500) -119,84 mii lei.

3. Se alocă mijloace financiare din soldul transferurilor speciale neexecutate
în anul 2016 Școlii de sport Rîșcani, pentru lucrări de reparații (K6 -
311120)- 198,5 mii lei.

4.Se alocă mijloace financiare din componenta raională a transferurilor
categoriale pentru anul 2017 Gimnaziului s. Răcăria, pentru lucrări de
reparație a sălii de sport - 250,0 mii lei (K6 -311120).
5.Se alocă din Fondul de Rezervă ajutor material unic doamnei Vera Goleac,
originara din s. Petrușeni, în sumă de 5,0 mii lei (K6 - 272600);

6.Executarea deciziei se pune în sarcina Direcției Finanțe, șef dna Aculina
Tăbîrța;
7.Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru activităţi economico – financiare şi comerţ, preşedinte,
S. Tulicii.

Preşedinte al şedinţei Consiliului raional C.Tăbîrță
Secretar al Consiliului raional R. Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal,
Aparatul preşedintelui raionului A Petraşescu
Șef, Direcție Finanțe A. Tăbîrța
Contabil șef O.Zubcova
Șef, DASPF M.Turea
Șef, DÎTS V.Dandara

Related Interests