REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr.03/04
din 02 mai 2017

„Cu privire la Planul de acțiuni pentru implementarea
Controlului Financiar Public Intern pentru anii 2017-2019”

În temeiul art. 8 și art.14 din Legea Republicii Moldova nr.229 din 23.09.2009,
privind controlul financiar public intern, art.24 și art.25 din Legea Republicii
Moldova nr. 181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-
fiscale, Legii Republicii Moldova nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice
locale, Hotărîrii Guvernului nr.1041 din 20.12.2013 cu privire la aprobarea
Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern, Ordinul
Ministerului Finanțelor nr.51 din23.06.2009 cu privire la Standardele Naţionale de
Control Intern în sectorul public,

Consiliul raional DECIDE:

1. Se aproba Planul de acțiuni pentru implementarea Controlului Financiar
Public Intern pentru anii 2017 -2019. (anexa nr.1).

2. Executarea deciziei, se pune în sarcina vicepreședintelui raionului, dna
Zinaida Tcaci.

3. Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru activităţi economico – financiare şi comerţ, preşedinte,
S. Tulicii.
Preşedinte al şedinţei Consiliului raional C.Tăbîrță
Secretar al Consiliului raional R. Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal,
Aparatul preşedintelui raionului A. Petraşescu
Șef, Direcția Finanțe A. Tăbîrța
Auditor intern A.Crigan
Vicepreședinte al raionului Z.Tcaci
Conducătorii subdiviziunilor Consiliului raional