REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr. 03/06
din 02 mai 2017

Cu privire la restabilirea raporturilor de muncă
cu dl Vasile Guțu, vicepreședinte al raionului

În temeiul art. 46 al. (1) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind
administrația publică locală, al Deciziei Curții Supreme de Justiție din 14 martie
2017 și ținând cont de sentința judecătoriei Rîșcani din 12 august 2013,

Consiliul rational DECIDE:

1. Se restabilesc raporturile de muncă cu dl Vasile Guțu, vicepre ședinte al
raionului, suspendate provizoriu prin decizia consiliului raional nr. 05/11 din
27 octombrie 2016, începând cu 15 martie 2017.

2. Contabilitatea aparatului Președintelui raionului (dna Olga Zubcova) va
efectua calcularea și achitarea salariului dlui Vasile Guțu începând cu 15
martie 2017 conforn legislației în vigoare.

3. Controlul deciziei se pune în sarcina Comisiei consultative de specialitate
pentru activităţi social-culturale, învăţămînt, protecţie socială, sănătate
publică, muncă şi drept.

Președinte al ședinței C.Tăbîrță

Secretar al Consiliului raional Rodica Postolachi

Contrasemnat:

Serviciul Juridic
specialit principal Anatolie Petrașescu
Specialit principal , RU A.Zaincicovschi
Constabil șef O.Zubcova

Related Interests