REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

Decizia nr.03/07
din 02 mai 2017

Cu privire la modificarea decizie 05/09 din 12 septembrie 2003 cu privire la
fondarea întreprinderii municipale Publicația periodică a Consiliului raional
“Eveniment actual”

În temeiul art.43 alin.(1), lit. n) și p) din Legea nr.436-XV din 28.12.2006 privind
administrația publică locală, Regulamentului-model al întreprinderii municipale
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 387 din 06.06.1994

Consiliul raional Rîșcani DECIDE:

1. Se modifică decizia 05/09 din 12 septembrie 2003 cu privire la fondarea
întreprinderii municipale Publicația periodică a Consiliului raional
“Eveniment actual” prin substituirea punctului 2 în următoarea redacție:
- Se numește în funcția de director al Întreprinderii municipale Publica ția
periodică a Consiliului raional “Eveniment actual” redactorul, dna Lilia
Opalco.
2. Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate în problemele sociale, învățămînt, protecție socială, sănătate
publică, muncă și drept.

Președinte al ședinței Consiliul raional C.Tăbîrță
Secretar al Consiliului raional R. POSTOLACHI

Contrasemnat:
Specialist principal al S.J. A. PETRAȘESCU
Viceprședinte al raionului G.Zamurdac
Redactor L.Opalco