REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr. 03/09
din 02 mai 2017

Cu privire la transmiterea bunurilor imobiliare - proprietate publică a
Aparatului Preşedintelui Raionului, în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate
Corlăteni prin contract de comodat

În temeiul art.43, alin. (1), art. 74, alin. (5) din Legii Republicii Moldova nr.436-
XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Capitolului VII, comodatul din
Codul Civil al Legii Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002, p.1 alin.3, p.13-16 al
Hotărârea Guvernului nr.901 din 31.12.2015 privind aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică”, p.3.3.54 al Ordinului Ministrului
Finanțelor nr.216 din 28.12.2015,
Consiliul Raional DECIDE:
1. Se transmite prin contract de comodat în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate
Corlăteni bunurile imobiliare, proprietate publică a Consiliului Raional Rî șcani, în
sumă de 912000 lei, lista bunurilor se anexează.
2. Se instituie comisia de predare-primire a bunurilor imobiliare în componenţa:
Preşedinte comisiei: Galina Zamurdac, vicepreşedinte
Membru comisiei Zubcova Olga, contabil şef, AP
Petrașescu Anatol, specialist principal, Serviciul Juridic
Costețchi Ion, șef sec ție CGCD
Crigan Alexandru, Auditor intern,
Manole Anatol, Arhitect șef
Cazacu Anatol, şef IMSP CS Corlăteni
Bologa Corina, contabil IMSP CS Corlăteni
Tulicii Serghei, consilier raional.
3. Contabilul şef al Aparatului Preşedintelui Raionului Rîşcani (dna O.Zubcova) va
perfecta actul de primire - predare privind transmiterea în gestiune IMSP CS Corlăteni
conform deciziei date și va indica gestionarul în certificatul proprietății a bunurilor.
4. Se obligă directorul IMSP Centru de Sănătate Corlăteni (dl Anatol Cazacu) să
efectueze monitorizarea evidenței și păstrării patrimoniului dat.
5. Se desemnnează responsabil de executarea prezentei decizii Petrașescu Anatol,
specialist principal, Serviciul Juridic.
6. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru activităţi economice-financiare şi comerţ.

Preşedinte al şedinţei Consiliului Raional C.Tăbîrță
Secretar al Consiliului Raional R.Postolachi
Contrasemnat:
Specialist principal Serviciu Juridic Anatol Petrașescu
Contabil șef Olga Zubcova
Șef, IMSP CS Corlăteni Cazacu Anatol
Anexa nr.1
la decizia nr.01/09 din 02 mai 2017

Lista bunurilor imobiliare, proprietate publică a Consiliului raional Rîșcani
transmise prin contract de comodat în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Corlăteni

Nr. Denumirea canti
Nr. cadastral Preț suma notă
crt. obiectului tate
1 Construcție de bază 7121208.228.01 1 638400,00 638400,00
2 Construcție de bază 7121208.228.02 1 273600,00 273600,00
total 2 912000,00 912000,00

Secretar
al Consiliului Raional R.Postolachi