REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr.03/11
din 02 mai 2017
Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor
în proprietatea Direcției Învățământ Tineret și Sport Rîșcani
În temeiul art.43, al.(1), lit. c) și art.74, al.( 5) din Legea Republicii Moldova
nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, p.1 alin.2, p.13-
16 din Hotărârea Guvernului nr.901 din 31.12.2015 privind aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică”,
în temeiul p.1 al deciziei Consiliului raional nr.02/01 din 14.03.2017 privind
alocarea mijloacelor, demersului nr.116 din 07.04.2017 a Centrului de Creație a
copiilor Rîșcani,
Consiliul Raional DECIDE:

1. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui
raionului în proprietatea Direcției Raionale Învățământ Tineret și Sport,
bunurile distincte - carburanți (cărbune), destinate pentru gimnaziul
Horodiște, în cantitate de 4 tone, în sumă de 16400,00 lei.
2. Se instituie comisia de transmitere a bunului în componenţa:
Preşedinte comisiei: Zamurdac Galina, vicepreşedinte al raionului
Membrii comisiei Petrașecu Anatol, specialist principal Serviciul Juridic
Zubcova Olga, contabil şef, Aparatul Președintelui
Marta Chetraru, șef, Serviciul Administrație publică
Viorel Dandara, șef, DRÎTS Rîșcani
Liubovi Tîmciuc, contabil șef, DRÎTS Rîșcani
Briceag Rodica, director, gimnaziul Horodiște
3. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui
raionului în proprietatea Direcției Raionale Învățământ Tineret și Sport,
bunurile distincte - scaune , destinate pentru Centrul de Creație a Copiilor
din or.Rîșcani, în cantitate de 20 unități, în sumă de 4600,00 lei.
4. Se instituie comisia de transmitere a bunului imobil în componenţa:
Preşedinte comisiei: Zamurdac Galina, vicepreşedinte al raionului
Membru comisiei Petrașecu Anatol, specialist principal, Serviciu Juridic
Zubcova Olga, contabil şef, Aparatul Președintelui
Marta Chetraru, șef, Serviciul Administrație publică
Viorel Dandara, șef, DRÎTS Rîșcani
Liubovi Tîmciuc, contabil șef, DRÎTS Rîșcani
Mogîldan Svetlana, director, Centrul de Crea ție a
copiilor Rîșcani
5. Contabilitatea Aparatului Preşedintelui raionului (dna O.Zubcova) va efectua
transmiterea bunurilor conform legislaţiei în vigoare în termeni de până la
12 mai 2017.
6. Se desemnează responsabil pentru executarea prezentei decizii dna
G.Zamurdac, vicepreședinte al raionului.
7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ

Preşedinte al şedinţei
Consiliului Raional C.Tăbîrță
Secretar
al Consiliului Raional R.Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal SJ A.Petraşescu
Executor: Contabil şef O.Zubcova
Vicepreședinte G.Zamurdac
Director, Centrul de creație a copiilor S.Mogîldan
Director, gimnaziul Horodiște R.Briceag