REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr. 03 /12
din 02 mai 2017

Cu privire la expunerea la licitație
pentru comercializare bunurile,
proprietate publică a Consiliului raional

În temeiul art.43, alineatul (1), litera c) și e) din Legea Republicii Moldova
nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, punctului 12 din
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12 mai 1998 despre
aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele
(fondurile) fixe, p.3.3.52, 3.3.53 al Ordinului Ministrului Finanțelor nr.216 din
28.12.2015, Ordinului Minsitrului finanțelor nr.92 din 20.12.2006,
Consiliul Raional DECIDE:
1. Se expun la licitație pentru comercializare bunurile, proprietate publică a
Consiliului raional, aflate în gestiunea Aparatul Președintelui, luate la evidenața
contabilă după reparația capitală a clădirilor administrative și construcțiilor
speciale, ( anexa 1).
2. Comisia de licitație va organiza comercializarea acestor bunuri conform
legislației.
3. Contabilitatea Aparatului (dna O.Zubcova) va efectua control sumelor, obţinute
din comercializarea materialelor și va efectua trecerea la pierderi materialele
conform deciziei în cauză.
4. Se desmnează responsabil de executarea acestor bunuri vicepreședintele
raionului, dna Zinaida Tcaci.
5. Controlul îndeplinirii prezentei deciziei se pune pe seama comisiei de
specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ.

Preşedinte al şedinţei Consiliului Raional C.Tăbîrță

Secretar al Consiliului Raional R.Postolachi

Contrasemnat:
Specilist principal SJ Anatol Petraşescu

Contabil şef Olga Zubcova
Specialist superior L.Tașciuc
Vicepreședinte Zinaida Tcaci