REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr.03/14
din 02 mai 2017

Cu privire la defrişarea unor arbori
de pe teritoriul Centrului multifuncţional „Renaştere”
pentru persoane social -vulnerabile şi cu dizabilităţi
și al stadionului raional „Tinerețe”

În conformitate cu Legea nr. 436, art. 43 alin.(1) privind administraţia publică locală
din 28.12.2006, cu p. 24 din Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor în fondul
forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 27 din 19.01.2004, ţinând cont de actele Inspectoratului Ecologic de Stat
nr.106921 din 18 aprilie 2017 și nr.106923 din 21 aprilie 2017,

Consiliul Raional Decide:

1. Se acceptă defrişarea arborelui uscat şi periculos pentru clădirile adiacente indicaţi în
actul Inspectoratului Ecologic de Stat nr. 106921 din 18.04.2017.
2. Se acceptă defrișarea arborilor uscați și periculoși indicați în actul Inspectoratului
Ecologic de Stat nr.106923 din 21 aprilie 2017.
3. Se obligă Şeful DASPF Rîşcani Dna M. Turea și șeful DÎTS Rîșcani, dl V.Dandara:
3.1.să perfecteze şi să prezinte la Inspectoratul Ecologic de Stat actele necesare pentru
a obţine autorizaţia pentru tăierile preconizate.
3.2. să ia la evidență contabilă materialul lemons obținut în urma defrișării.
4. Se desemnează responsabil pentru executarea prezentei decizii Dna M. Turea, șef,
DASPF Rîşcani și dl V.Dandara șef, DÎTS Rîșcani, în termen de până la 14 mai
2017.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei de
specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi amenajarea
teritoriului.

Preşedinte al şedinţei Consiliului raional C.Tăbîrță
Secretar al Consiliului raional R. Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal Serviciul Juridic Anatolie Petraşescu
Șef DASPF M.Turea
Șef DÎTS V.Dandara

Related Interests