REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr. 03/ 15
din 02 mai 2017

Cu privire la aprobarea Programului
de activitate a Consiliului Raional pentru
trimestrul III al anului 2017

În temeiul art. 43, al. (1) şi (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală,

Consiliul Raional DECIDE:

1. Se aprobă Programul de activitate a Consiliului Raional pentru trimestrul III
al anului 2017 (se anexează).
2. Comisiile consultative de specialitate, subdiviziunile Consiliului Raional vor
aproba programele sale de activitate pentru trimestrul III al anului 2017,
contribuind la realizarea lor în termenii stabiliţi.
3. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii, în termen de
până la 30.09.2017, secretarul Consiliului raional, R.Postolachi.
4. Controlul executării prezentei decizii se încredințează comisiilor
consultative de specialitate.

Preşedinte al şedinţei
Consiliului raional C.Tăbîr ță

Secretar al Consiliului raional R. POSTOLACHI

Contrasemnat:
Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului A.PETRAŞESCU
Șef SAP M.Chetraru
Șef Df A.Tăbîr ță
Șef SAM O.Timofeev

Related Interests