REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr. 03/16
din 02 mai 2017

Cu privire la delegarea dlui Iurie Urzică
la Ploiești, România

În temeiul art. 53, al.1, litera p), art. 54 din legea Republicii Moldova nr.
436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Regulamentului cu
privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 (art. 6, 7, 9, 11, 19, 21, 24) și în baza
invitației oficiale a Asociației ”Euroregiunea Siret – Prut – Nistru” nr. 119 din
15.03.2017,

Consiliul Raional decide:

1. Se aprobă dispoziția nr. 19 din 25 aprilie 2017 „Cu privire la delegarea
dlui Iurie Urzică la Ploiești, România.

2. Se desemnează responsabil pentru executarea deciziei, în termini legali, dl
Anatolie Zaincicovschi, specialist principal, serviciul resurse umane din Aparatul
președintelui raionului.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, protecţie
socială, sănătate publică, muncă şi drept.

Președinte al ședinței C.Tăbîrță

Secretar al Consiliului raional Rodica Postolachi

Contrasemnat:
Serviciul Juridic
specialit principal Anatolie Petrașescu
Serviciul RU specialist principal Anatolie Zaincicovschi