REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr. 03/18
din 02 mai 2017

„Cu privire la transmiterea autobuzelor școlare,
bunuri din proprietatea publică a statului
în proprietatea Consiliului Raional Rîșcani,
în gestiunea DRÎTS Rîşcani”

În conformitate cu art 43, al. 91), lit c) din legea nr.436-XVI din 28.12
2006 privind administraţia publică locală, cu art. 8 din Legea nr. 523-XIV din
16.07.1999 „Cu privire proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale” şi
Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,
aprobat prin HG nr. 901 din 31.12.2015 şi ținând cont de scrisoarea de solicitare nr.
08/15-388 a Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova „ Cu privire la
transmiterea autobuzelor şcolare”,

Consiliul raional decide:

1. Se acceptă transmiterea în proprietatea publică a Consiliului raional două
autobuze școlare de marca Renault Master repartizate de Ministerul
Educației al Republicii Moldova, în gestiunea D.R.Î.T.S.
2. Se obligă D.R.Î.T.S. Rîșcani să ia la evidența contabilă, să gestioneze și să
monitorizeze utilizarea autovehiculelor conform destinației în corespundere
cu actele normative în vigoare.
3. Se obligă șeful D.R.Î.T.S. Rîșcani, dl V.Dandara să redacteze și să expedieze
în adresa Guvernului României o scrisoare de mulțumire pentru ajutorului
acordat raionului Rîșcani.
4. Responsabil de îndeplinirea prezentei decizii se desemnează șeful D.R.Î.T.S
Rîșcani (V. Dandara).
5. Controlul îndeplinirii prezentei decizii va fi realizat de comisia de
specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, protecţie socială,
sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept.

Preşedintele al şedinţei C.Tăbîrță
Secretar al Consiliului Raional R. Postolachi
Contrasemnat:
Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului A.PETRAŞESCU
Vicepreședinte al raionului G.Zamurdac
Șef DÎTS V.Dandara