naturlig helbredelse I denne spalta får ulike terapeuter ordet for å

fortelle om resultater fra deres praksis. Denne
gangen slipper vi til fysioterapeut og kostholds-
rådgiver Andreas Dønåsen i Trondheim.

Fra grandiosa og ingen belastning
til fiskekaker og dype knebøy
Tekst Andreas Dønåsen Foto Shutterstock

En mann i begynnelsen av uker var han storfornøyd
50-årene kom til meg med med å ha klart seg uten
smerter i begge knærne medikamenter bortsett fra
og som hadde vart i to år. i ett tilfelle. Han kunne
Han hadde ikke vært utsatt endelig sove hele natta uten
for skade, og det forelå smerter og trivdes med å gå
ingen kjent patologisk til og fra jobben hver dag.
tilstand. Symptomene var Ved siste oppfølging totalt
blitt gradvis verre og verre. fire måneder fra oppstart
Han kunne ikke sitte med var mannen helt smertefri,
bøyde knær lengre enn en han trente fast to ganger
time om gangen. Mannen per uke og hadde som en
tok Paracet og Ibux opptil bonus gått ned 5–6 kg.
tre ganger daglig. Han var
avhengig av smertestillende Erfaringene viser at selv
for å sove. Nylig hadde han små endringer kan gi gode
fått resept på betennelses- resultater. Ved smerte
dempende midler (NSAID) må øvelsene være enkle
fra legen, men de hadde skjelett-plager ikke skyldes hjemme samt å gå mer i å forstå og utføre. En lav
ingen effekt. Han følte at betennelser alene, men hverdagen. terskel gir økende mest-
plagene gikk utover livskva- slitasje av vev. Han forstod ringsfølelse. Mange smer-
liteten. etter hvert at belastning I løpet av de neste seks tetilstander handler om
ikke var farlig, men helt ukene økte han gradvis understimulering, ikke om
Den lett overvektige nødvendig for å bli bra. aktivitetsnivået. Han trente overbelastning. Hvis man
mannen fortalte at han var tre ganger per uke og gikk ønsker å øke belastningen,
relativt inaktiv. Han gikk Vi avtalte å foreta små minst én strekning til og er det viktig først å innta
vanligvis til jobben, men endringer i kostholdet, fra jobb. Ved neste oppføl- et optimalt kosthold og få
selv dette hadde begynt å gradvis øke belastningen på gingstime rapporterte han nok søvn og hvile. Kroppen
bli problematisk. Ingen av knærne og samtidig gradvis om redusert smerte, men fungerer som et helhetlig
de kliniske testene indikerte å redusere medikament- han måtte fortsatt bruke system og bør i tilfeller som
at det forelå vevsskade. En bruken. Mannen fikk enkle smertestillende tabletter i dette behandles med en
røntgenundersøkelse ga oppgaver som å innta mer blant. Etter ytterligere seks helhetlig tilnærming.
heller ingen indikasjoner på fisk (uansett form), hoppe
at det forelå noe patologisk, over/utsette frokosten,
selv om han hadde mye ha mer grønnsaker på Om artikkelforfatteren
vondt. tallerken og øke inntaket
av naturlig fett fra nøtter, Andreas Dønåsen (f. 1991) er
Jeg forklarte ham at smer- oliven, avokado og feite utdannet fysioterapeut fra Saxion
tene vi opplever, ikke alltid meieriprodukter. Brød, University of Applied Sciences,
samsvarer med skader og at banan, ris og potetgull Enschede, i 2014. Han ble sertifisert
smertene kan utløses av helt ble frarådet. Han ble også kostholdsrådgiver hos mf Gruppen,
andre faktorer. Jeg viste til anbefalt å øke inntaket av Stockholm i 2014. Dønåsen arbeider
at kostholdet, stress, søvn omega-3-fettsyrer. For mer som fysioterapeut og kostholdsrådgi-
og fysisk aktivitet påvirker effektivt å stimulere knærne ver ved Trondhjem Medisinske Senter og driver i tillegg
kroppen som et system. fikk han i oppgave å gjøre Paleoterapeuten AS, der han tilbyr kurs og foredrag.
I tillegg indikerer nyere dype knebøy med hjelp og E-post: andreas@paleoterapeuten.no
forskning at flere muskel- foreta serier med seteløft Nettside: www.paleoterapeuten.no

84 l Helsemagasinet VOF l  DESEMBER 2016