MY VIEW ON INCEST

BY NAVEENKUMAR
Naveenkumar_n2000@yahoo.com
¡Ãë¦Á¥ËþÁ ±Â˜ÁÁŨÁÅ þÁ¥Á³Âѧ¨Å.
¥ÁÅÏžÁÅ þ ÁŧÃÏúà úɱÂå¨Ã. þ ¡Ê§ÁÅ þÁ©Äþ÷ ÁÅ¥Á §÷. ©Á¦Á¬ÁÅ
23. ‚ύ ¡É®Ãì Â¨ÊžÁÅ. LLB úÁžÁÅ©ÁôœÁÅþÂäþÁÅ. ÿËžÁ§Â£Âž÷ ¨Í
þé¬ÁÏ. ‚ýÄ©Á¨ hot indian stories ¨Ì incest ÁŧÃÏúà ‡ÁÅÑ©ÁÂ
§Â¬ÁÅàþÂä§ÁÅ. incest ¥ÄžÁ polls Áƙ þçÁíÿìÁÅàþÂä§ÁÅ. ‚ύ̍Á
©Ã«Á¦ÁÏ ˆ¥ÃýÏýÊ Ã´Í§÷ €þÊ ŠÁ ™ÂÁÛ§Êý÷ úʬÁÅàþÁä ŠÁ ±Â˜ÁÁÅ™ÁÅ
incest ¥ÄžÁ ŠÁ ¥Ë¨÷ §Â³Â™ÁÅ. ©ÄýþÃäÏýÃþà úÁÆúà þÁÅ œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ,
œÍúÃϞà Áƙ §Â¦Á ¨þáÃÏúÃÏžÃ.
€¬Á¨Å þÊþÁÅ incesT ¥ÄžÁ §Â¦Á™ÂþÍà ©ÁôþÁä €§ÁñœÁ ˆ¥Ãýà €þÃ
¥Ä§ÁÅ €™ÁÁ ©ÁúÁÅÖ. €ÏžÁōÁÅ þ þÃü üÄ©ÃœÁÏ ÁŧÃÏúà ¥ÄÁÅ úɱÂå¨Ã.
¥Á  ‚ÏýÍì þÊþÁÅ ¥Á  €¥Áé, þÂþÁä, €ÁÑ ©ÁôÏýÂ¥ÁÅ. þÂþÁäÁÅ
¡Áë¤ÁÅœÁí ©ÁôžÍêÁÏ. ¦ÁþÁ úÁþñͦÁ ™ÁÅ. ¦ÁþÁ úʬÃþÁ ©ÁôžÍêÁÏ
€¥ÁéÁÅ ‚úÂÖ§ÁÅ. þÂþÁäÁÅ ©ÁúÃÖþÁ ™Á£ÅçœÍ €ÁэÁÅ ¡É®Ãìúʳ§ÁÅ.
‚¡Áôå™ÁÅ þÊþÁÅ €¥Áé ©ÁôÏýÅþÂä¥ÁÅ. úÃþÁä¡ÁåýÃþÁÅϙà þÁÅ ¥Á Â
€ÁѦÁê €ÏýÊ ‡ÏœÍ ¡Êë¥Á. €ÁѦÁê ÌÏúÉÏ £ÌžÁÅâÂ ©ÁôÏýÅÏžÃ. €¥Áé
Áƙ £ÌžÁÅâÂ ¨Â©ÁôÂ ©ÁôÏýÅÏžÃ. €ÁэÁÅ Áƙ œÁ¨Ãì ±Í¨ÃÁ
©ÁúÃÖÏžÃ. €ÁÑ ¡Ã§Áë¨Å ÁÅÏ™ÁëϏ þÁ™ÁŬÁÅàÏýÊ ü©Á ü©Á¨Â™ÁÅœÁÆ
©ÁõÁÅ œÁÅÏý¦. €ÁÑ €þÂä €ÁÑ ¡Ã§Áë¨þÂä, €ÁÑ ¬Á®ÁÅì €þÂä þÁÅ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

‡ÏœÍ ‚«ÁÛÏ. €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÅ þÊþÁÅ €ÁÑ ¡ÁÁÑ¨Í ¡Á™ÁōÌþʩ™ÃþÃ. €¨Â
€ÁэÁÅ þÁÅ ¬ÁþÃäÿÃœÁÏ ˆ§Áå™ÃÏžÃ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ €ÁÑ þ úÊœÁ €þÃä
¡ÁþÁŨÅúʦÏúÁōÌþÊžÃ. þ úÊœÁ Â®ÁÅì, œÌ™Á¨Å ¡Ã¬ÃÃÏúÍÌþÊžÃ. þÂ
úÊœÁ ¡ÁõÁÅ¨Í ©Ê¨Å ¡ÉýÃÛÏúÁōÌþà £ÂÂ É¨Á¥ÁþÊžÃ. ¡ÁõÁÅ þÁ
¥ÁþÊžÃ. €¨Â €ÁÑ ¡ÁõÁÅ žÉϏÁ™ÁÏ ©Á§ÁÁÅ ©ÁúÃÖÏžÃ. ‚žÃ €¥ÁéÁÅ
œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ.
€ÁэÁÅ ¡É®Ãì €¦ €œÁà ©Â§Ã ‚ÏýÍà ©É®ÃìþÁ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þÊþÁÅ €¥Áé
©Áôϙʩ®Áì¥ÁÅ. €úÁÖÏ €ÁÑ ¥Á ÂžÃ§Ê ©ÁôÏ™Ê €¥ÁéþÁÅ úÁƬÃþ þÁÅ
¥ÉÅžÁâ ¨ÊúÊžÃ. €¥ÁéþÁÅ žÌϏÁœÁþÁϏ £Âœ÷ §ÁÆÏ ¨Í ³ÂäþÁÏ úʬÁÅàÏýÊ
úÁƬʩ™ÃþÃ. ‚¨Â €¥Áé ¥ÄžÁ Í§ÃÁ¡ÉÏúÁōÁÅþÂäþÁÅ.  Í§ÃÁ ‡ýÆ
œÄ§ÁžÁÅ Â£ýÃÛ, €¥Áé Ì™ÁōÁÅ ¬É÷ð ¥ÄžÁ ÁŸÁ¨Å §Â³ÂþÁÅ. indian
passion ¨Íþ ÁŸÁ¨Å ¡ÉýÂÛþÁÅ. literotica.com ¨Í Áƙ ©ÁôþÂä¦.
hot indian telugu stories ¨ÍÁƙ þÊþÁÅ €¥Áé Ì™ÁōÁÅ žÉϏÃÏúÁÅ
Í™ÁÏ ÁŸÁ¨Å §Â³ÂþÁÅ. €ÏžÁÅ©Á¨ì incest ¥ÄžÁ ©Ã©Á§Á› §Â¦Á™ÂþÍÃ
þÁÅ €§ÁñœÁ ©ÁôÏžÁþà ¤Â©Ã¬ÁÅàþÂäþÁÅ.
incest sex €ÏýÊ sex between blood relations ¬ÁÆá¨ÏÂ
‚žÃ €§ÁãÏ. ÌÏúÉÏ ©Ã©Á§ÁϏ úɱÂå¨ÏýÊ, 1.€¥ÁéþÁÅ Ì™ÁōÁÅ
žÉϏÁ™ÁÏ, €ÁÑþÁÅ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ žÉϏÁ™ÁÏ, úɨÃìþà €þÁä¦Áêê žÉϏÁ™ÁÏ,
ÁÆœÁŧÃþà œÁÏ™Ãë žÉϏÁ™ÁÏ. ƒ §ÁÁÏ ¬É÷ð ¥ÁþÁ ¬Á¥Á ÂüÏ¨Í þëÞÁãÏ.
úÁýÛ ¡Á§ÁϏ Áƙ žÄþÃþà illicit intimacy ¨ÊÁ €Áë¥Á ¬ÁϣϟÁÏ
€Ïý§ÁÅ.
‚¡Áôå™ÁÅ ¥ÁþÁ¥ÁÅ ¬É÷ð €ÏýÊ ˆ¥ÃýÍ úÁÆžÂâÏ.
¬É÷ð €ÏýÊ ‹§Á¨÷ ¬É÷ð, §Ã¦Á¨÷ ¬É÷ð €þà §ÉÏ™ÁÅ §ÁÂ¨Å. ‹§Á¨÷
¬É÷ð €ÏýÊ, ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÅۍ͙ÁÏ, ¬Á®ÁÅì ¡Ã¬ÁÁ™ÁÏ, ¡Ã§Áë¨Å ¡Ã¬ÁÁ™ÁÏ,

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

œÌ™Á¨Å ¡Ã¬ÁÁ™ÁÏ, ¡ÁõÁÅþÁ™ÁÏ, ¥ÉÅ™ÁÝ účÁ™ÁÏ ‚¨ÂÏýéÃ. ‚ύÁ
§Ã¦Á¨÷ ¬É÷ð €ÏýÊ žÉϏÁ™ÁÏ. €ÏýÊ ¡ÁõÁÅ¨Í ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ
©Áõ¡Á™ÁÏ,Â§ÁÅ֍͙ÁÏ. ƒ Â§ÁêÁë¥ÁÏ ¥ÉÅœÂàþÃä žÉϏÁ™ÁÏ €Ïý§ÁÅ.
¡ÁëœÃ¡ÁþÍà ¢Á¨ÃœÁÏ ©ÁôÏýÅÏžÃ. €ÏýÊ result . žÉϏÁ™ÁÏ ©Á¨ì
¥ÁþÁÁÅ §ÉÏ™ÁÅ ¢Á¨ÃœÂ¨Å Á¨ÅÁŜ¦. ŠÁýà €ÏœÁŨÊþà ¬ÁÅŽÏ
§ÉÏ™Á©ÁžÃ ¬Äàë Á§ÁèÏ ŸÁ§ÃÏúà £Ã™ÁÝ ¡ÁôýÛ™ÁÏ. €ÏýÊ, žÉϏÃþÁ ©ÉÏýþÊ
Á¨ÃÊžÃ ¬ÁÅŽÏ. ¥ÁÆ™ÁÅþɨ¨ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ©ÁúÊ֞à Á§ÁèÏ.
¬Á¥Á ÂüÏ¨Í ¬É÷ð úʬÁō͙ÁÏ œÁ¡Áôå ÂžÁÅ. žÂþÍà ¡É¨Ãì €þÊžÃ
ŠÁ ÁϙëÁþ÷. ¡É®Ãì €¦þÁ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ¬É÷ð úʬÁō͙ÁÏ ¬Á¥Á ÂüÏ ©Ì¡Áôå
ÁÅÏýÅÏžÃ. Âþà ƒ §ÍüŨÍì ¡É®Ãì Âþà ©Â§ÁÅ Áƙ ¬Ê¢÷ ¬É÷ð ¡Ê§ÁÅœÍ
 þÁÏžÂþÃä €þÁŤÁ©Ã¬ÁÅàþÂä§ÁÅ.
‚ÁÑ™Á ¥ÁþÁÏ ŠÁ ©Ã«Á¦ÁÏ ÁŧÁÅà¡ÉýÅۍͩ¨Ã. ¤Â§Áê ¤Á§Áà¨Å
žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÊ œÁ¡Áôå ÂžÁÅ. ¥ÃÃ¨ÃþÁ ©Â®ÁÅì ‡©Á§ÁÅ, ‡¨Â žÉϏÃÏúÁÅ
ÁÅþÂä ¬Á¥Á ÂüÏ¨Í œÁ¡Áôå. ÂþÃ, ©Ä®ÁÅì œÁ¡Áôå úʬÃþÂ, žÌ§ÁÁþÁÏœÁ
©Á§ÁÁÅ €žÃ œÁ¡Áôå ÂžÁÅ. ‡©Á§Ãþà žÉϏÃþÂ, Á™ÁÅ¡Áô §ÂþÁÏœÁ©Á§ÁÁÅ
œÁ¡Áôå ÂžÁÅ. €ÏýÊ,. žÉϏÃÏúÁōͩÁúÁÅÖ. Âþà Á™ÁÅ¡Áô §ÂÁÆ™ÁžÁÅ.
ƒ þÂýà ™Á ¡Ã¨ì¨Å ¥ÁÁ ¡Ã¨ì¨Å žÉϏÃÏúÁōÍþÊ ©ÊªÁÏ¨Í ƒ
©Ã«Á¦ÁÏ ¥Á§Ãֱͦ Á´ÂۨŠÌþà œÉúÁÅ֍ÁÅÏý§ÁÅ . . ƒ ¬ÁÆœÁëÏ incest
sex Áƙ ©Á§Ãà¬ÁÅàÏžÃ. incest sex ¨Ì Á™ÁÅ¡Áô ©Á¬Êà ¢Á¨ÃœÁÏ
žÂ§ÁśϏ ©ÁôÏýÅÏžÃ.
‡¨ÂÁÏýÊ, ŠÁ €¥Áé Ì™ÁōÁÅ, €ÁÑ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ, €þÁä úɨÃì, œÁÏžÃë
ÁÆœÁŧÁÅ žÉϏÃÏúÁōÌþÃ, Á™ÁÅ¡Áô ©ÁúÃÖ, ¡Ã¨ì¨Å ¡Áô™ÃœÊ  ¡ÁôýÊÛ ¡Ã¨ì¨Å
§ÍÁêϏ ¡ÁôýÊÛ €©ÁÂªÁÏ 100% ¨ÊžÁÅ. ‡ÏžÁōÁÏýÊ €¥Áé Ì™ÁōÁÅ,

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

€þÁä úɨÃì, €ÁÑ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ, œÁÏ™Ãë ÁÆœÁŧÁÅ, ©Ä®Áì¨Í ¡Áë©ÁÿÃÏúÊ §ÁÁàÏ
ŠÁýÊ. ¥ÊþÁ§ÃÁϨÍþÊ €©ÁÁ§Á¥ËþÁ ¬ÁÏœÂþÁÏ Á¨ÅÁÅœÁÅÏýÊ, ‚ύÁ
þʧÁŏ same blood Á¨Ã¬Êà ˆ¥Ã ü§ÁŏÁÅœÁÅÏ™Ì ©ÁõÿÃÏúÁōͩÁúÁÅÖ.
Â£ýÃÛ, incest sex ¨Í ±Ì§Á±ÂýÅþÁ Áƙ Á§ÁèÏ §Â©Á™ÂþÍÃ
©Ä¨Å¨ÊžÁÅ. ‚žÃ ¬Á¥Á Âü ¡Á§ÁϏÂ, §ÍÁê Â§Á›ÏÂ ©ÂÏúÁþĦÁÏ ÂžÁÅ.
¡ËÂ ŠÁ ©Ê®Á €¨ÂÏýà ¬ÁÏœÂþÁÏ §ÍÁêϏ¡ÁôýÃÛþÂ, ¬Ãà¡ÁÏ¡ÁÂ¨¨Í
úÁýÛ ¡Á§Á¥ËþÁ ‡þÍä úÍÁÅѨŠ©Á³Âà¦. €ÏžÁÅÊ ¥ÁþÁ ¬Á¥Á Âü Á§Áà¨Å,
incest sexþÁÅ þëʟÃÏú§ÁÅ.
‚ύÁ Á§ÁèÏ §ÂÁÅϙ incest sexúʬÁōͩÁúÂÖ €þÊ ©Ã«Á¦ÁÏ
¡Á§ÃªÄ¨Ã³Âà¥ÁÅ.
¬É÷ð €ÏýÊ ˆ¥ÃýÃ? sex is nothing but friction between
skin and skin €þà ŠÂ¦ÁþÁ €þÂä™ÁÅ. ¥Á§ÌÂ¦ÁþÁ ‚ύÌÏúÉÏ
¥ÁÅÏžÁōÁÅ ©É®Ãì skin to skin no sin €þÂä™ÁÅ. ƒ back ground ¨Ì
¥ÁþÁÏ incest sex ÁŧÃÏúà úÁ§ÃÖÏúÁōÁÅϞ¥ÁÅ.
€¥Áé Ì™ÁōÁÅ, €ÁÑ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ, €þÁä úɨÃì, œÁÏ™Ãë ÁÆœÁŧÁÅ
‡ÏœÍ ¬ÁþÃäÿÃœÁϏ ©ÁôÏý§ÁÅ. ŠÁ§Ãþà ŠÁ§ÁÅ œÂÁÅœÁÅÏý§ÁÅ.
§Â¬ÁōÁÅÏý§ÁÅ, ¡Áõ¬ÁōÁÅÏý§ÁÅ. ý ±Âý¨Íì ÃϞ ¥ÄžÂ
¡Á™ÁÅœÁÅÏý§ÁÅ. €¡Áôå™ÁÅ ŠÁ§Ã úÁ§ÁéÏ ŠÁ§ÃÃ §Â¬ÁōÁÅÏýÅÏžÃ. ¥Á§Ã
€žÃ friction ÁžÂ. €¥Áé ¡ÁÁÑþÁ Ì™ÁōÁÅ ÁÆúÁÅþà €¥Áé úÉ¦ê ¥ÄžÁ
úÉ¦ê ©Ê¬Ã §Â³Âà™ÁÅ. €¥Áé Ì™ÁōÁÅ £ÅÁÓ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅÏýÅÏžÃ.
œÁÏ™ÃëÁÆœÁŧÁÅ úÊœÁŨŠþÃ¥ÁŧÁŜ™ÁÅ. ‚©ÁþÃä frictionÃϞÍà ©Á³Âà¦.
‚ÁÑ™Á ‚ύ̍Á ©Ã«Á¦ÁÏ Á¥ÁþÃÏú¨Ã. ¬Äàë ¡Áô§ÁÅ«ÁÅ™ÁÅ, negative
positive ŸÁÅë©Â¨Å. ŠÁ§Ãþà ŠÁ§ÁÅ ¡Á§Á¬Áå§ÁÏ Á§ÃïÏúÁōÁÅÏý§ÁÅ.
€ÏžÁ¥ËþÁ €¥Á Âé¦ ÁþÁ¡Á™ÃœÊ €§Á©Ë ˆ®Áì¥ÁŬÁ¨Ã ©Â™ÁÅ ‰þÂ
Á®Âì§ÁåÁÅÏ™Á úÁƳÂà™ÁÅ. €ÏžÁ¥ËþÁ ÏýÄ ÁþÁ¡Á™ÃœÊ ¡ÁžÁöÁ§Ê®Áì

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ÁŧÂë™ÁÅ Áƙ ¥É ©Ë¡Áô, ¥É ‡œÁÅਠ©Ë¡Áô Á®Âì§ÁåÁÅϙ úÁƳÂà™ÁÅ.
€¨ÂÊ ŠÁ handsome €£Âç¦ ÁþÁ¡Á™ÃœÊ, €¥Á Â馨ŠÁƙ "€£ç
‡ÏœÁ £ÂÁÅþÂä™Í" €þà €þÁōÁÅÏý§ÁÅ. ¥ÁþÁ¬Áű§ʬÁōÁÅÏý§ÁÅ. ‚žÃ
‡©Á§Ã œÁ¡Áôå ÂžÁÅ. ¡ÁëÁǜà ¬ÁÿÁüÏ.
€¨ÂÊ €¥Áé Ì™ÁōÁÅ, €þÁä úɨÃì, €ÁÑ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ, œÁÏ™Ãë
ÁÆœÁŧÁÅ, ŠÁ§Ãþà ŠÁ§ÁÅ œÂÃþ ‚©Ê ¤Â©Â¨ÅÁ¨ÅÁŜ¦. Âþà €žÃ
þëÞÁãÏ €þÊ ¤Á¦ÁÏ ©Á¨ì, €¨Â úɦÁê™ÁÏ ±Â¡ÁÏ €þÊ ¤Â©ÁþÁ ©Á¨ì 
Í§ÃÁ ¥ÁþÁ¬ÁŨÍþÊ €›Â§Ã±ÍœÁÅÏžÃ. €ÏžÁÅÊ ¥ÁþÁ ¡ÉžÁâ¨Å €þÂä§ÁÅ "ƒ™ÁÅ ©ÁúÃÖþÁ ÁÆœÁŧÁÅ, ©Á¦ÁÅð¨Í ©ÁôþÁä œÁÏ™Ãë ŠÊ £É™÷ ¥ÄžÁ
ÁƧÍ֍ÁÆ™ÁžÁÅ" €þÃ. ‡ÏžÁōÁÅ. ©Â®ÁìÁÅ ¥ÁþÍ ©ÃÂ§ÁÏ
Á¨ÅÁÅœÁÅÏžÁþÃ. €ÏýÊ ‚ÁÑžÁ ¥ÁþͩͧÁÏ Á¨Á™ÁÏ ¬ÁÿÁüÏ.
€ÏžÁÅÊ €¨Â ÁƧÍÖ©ÁžÁÅâ €þÂä§ÁÅ. Â£ýÃÛ, ™Á ¥ÁÁ ¥ÁŸÁê Á¨ÃÊ ƒ
¡Á§Á¬Áå§ÂÁ§ÁÁÅ, €¥Áé Ì™ÁōÁÅ, €þÁä úɨÃì, €ÁÑ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ, œÁÏ™Ãë
ÁÆœÁŧÁÅ €þà ¥ÃþÁöÁ¦Ï¡Áô ¨ÊžÁÅ. ¬ÁÇ«ÃÛ¨Í €ÏœÂ ©ÌÁýÊ. ¥ÁþÍ ©ÃÂ§ÁÏ
€ÏžÁ§ÃÃ ©ÌÁýÊ.
‚ύÁ ‚žÃ œÁ±Âå ©Ì±Âå €þÊ ©Ã«Á¦ÁÏ úÁ§ÃÖžÂâ¥ÁÅ. ‚ϞÊ
úÉ¡ÁôåÁÅþÂä¥ÁÅ seks is nothing but friction between skin and
skin ¥ÁþÁ úʜà ¥ÄžÁ ©ÁôþÁäžÃ ¬ÃÑþ÷, ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ ©ÁôþÁäžÃ ¬ÃÑþ÷, ™Á
©Á¨ìÁÅ Áƙ úʜà ¥ÄžÁ ©ÁôþÁäžÃ ¬ÃÑþ÷, ¡ÁõÁŨͩÁôþÁäžÃ ¬ÃÑþ÷. úÊœÃ
¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Êà œÁ¡Áôå¨ÊžÁÅ, Âþà ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ ©ÁôþÁä ¬ÃÑþ÷ ¡ÁõÁÅ ¨Í
©ÁôþÁä ¬ÃÑþ÷ œÍ §ÁÅžÁÅâÁÅÏýÊ œÁ¡Áôå ‡¨Â €©ÁôœÁÅÏžÃ. úʜà ¥ÄžÁ úɦê
©Ê¬Ã §ÁÅžÃâœÊ œÁÁÅÑ©Á¬ÁÅŽÏ Á¨ÅÁÅœÁÅÏžÃ. ¡ÁõÁÅ¨Í ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ
§ÁÅžÃâœÊ ‡ÁÅÑ©Á ¬ÁŎύÁ¨ÅÁÅœÁÅÏžÃ. ‡ÏžÁōÁÏýÊ, ¬Áå§Áî þ™ÁŨþÃä
(sensitive nerves) €ÁÑ™Á ÊÏžÄëÁÇœÁ¥Ë ©ÁôþÂä¦. €žÃ ªÁ§Ä§Á
þçÂé›Ï. Â£ýÃÛ ¡ÁõÁÅ¨Í ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ žÉϏÁ™ÁÏ, žÉϏÃþÁ ¬ÁÅŽÏ
€þÁŤÁ©ÃÏúÁ™ÁÏ œÁ¡Áôå ÂžÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Âþà ƒ žÉϏÁ™ÁÏ ˆ ¡Á§Ã¬ÃàœÁŨÍì ³ÂŸÁêÏ €©ÁôœÁÅÏžÃ. ƒ þÁ™ÁÅ¥Á
©Áþ÷ ¬Ë™÷ ¨©÷ ²Â«Áþ÷ €¦±Í¦ÏžÃ. ‚žÃ ¥Á Â¥ÁƨŠ¬É÷ð ÁÅ ÂþÃ,
incest sex ÁōÂþà €¬Á¨Å ¡ÁþÍçžÁÅ. ¬É÷ð úɦÁ Âê¨ÏýÊ ¥ÁÅÏžÁÅ
¥ÁþÁ¬ÁŨŠÁ¨©Â¨Ã. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ªÁ§Ä§Â¨Å Á¨©Â¨Ã. ‚«ÁÛÏ ¨Êþà ©Â®ÁìœÍ
úÊ¬Ê ¬É÷ð Ê©Á¨Ï ªÁ§Ä§Â¨ Á¨¦Á œÁ¡Áå, ¥ÁþÁ¬ÁŨÁ¨¦Á ÂžÁÅ.
™Á£ÃçúÃÖ žÉϏÁ™ÁÏ ‚žÊ Í©ÁÁÅ úÉÏžÁÅœÁÅÏžÃ. ©Áê¤Ãú§ÛÃ
™Á£ÅçÍ¬ÁÏ þÄ žÁÁÓ§Á œÌ™Á¨Å ¡ËÃ ‡œÃà, ¡ÁõÁÅ ©Ã™ÁžÄ¬Ã ¦Á ÂÏœÃëÁϏÂ
¡Á™ÁōÁÅÏýÅÏžÃ. Ê©Á¨Ï ¡ÁõÁŨ͡Á¨ ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ ©Áõ¡Á™ÁÏ œÁ¡Áå ‚ÏÁ
ˆ¥Ã ©ÁôÏ™ÁžÁÅ. ŠÁ ¥ÁÅžÁÅâ¥ÁÅúÁÖý €¬Á¨Å ©ÁôÏ™Á©Áô. žÂþÍãžÁŨÅ,
þÁ©Â§ÁÅ ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ £Í§Âì¡Á™ÁōÌþÃ, þÁ©Â§ÁÅ ¬ÁÏžÁŨÍì ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ
©Áõ¡ÁôÁÅÏýÊ ™Á£Åç¨þÂä ¥ÃÁŨŜ¦. ‚ύ ¥ÁþÁÁÅ ‚«ÁÛ¥ËþÁ
€¥Á Âé¦þà ©ÁõÿÃÏúÁōÁÅÏýÆ, þÁúÃÖþÁ £ÆœÁōÁŸÁ úÁžÁÅ©ÁôÁÅÏýÆ
¥ÉÅ™ÁÝ ÌýÅۍÁÅÏýÉ €ÏœÁÁþÁä ‡ÁÅÑ©Á œÁÇ¡Ãà ¨¤Ã¬ÁÅàÏžÃ. Â£ýÃÛ
žÉϏÁ™ÂþÍà ¡ÁõÁÅ ¥ÉÅ™ÁÝ ‡ÏœÁ ¥ÁÅŽê¥É ¥ÁþÁ¬ÁŨŠÁ¨©Á™ÁÏ ÁÆ™Â
€ÏœÊ ¥ÁÅŽêÏ.
incest sex ¨Í Áƙ ‚žÁâ§ÃÃ ‚«ÁÛÏ ‰œÊþÊ ‚ÏžÁÅ¨Í þÁÏžÁÏ
©ÁôÏýÅÏžÃ. úɨÃì ¥ÄžÁ ¥ÁþÁ¬ÁÅÏžÁþÃ, žÂþÃþà £¨©ÁÏœÁϏ žÉϏÜÉ
¥ÃÃ¨ÊžÃ œÁþÁÅä¨Å, úÃœÁà ¯Í¤Á.
€¥ÁéþÁÅ £Âœ÷ §ÁÆÏ¨Í ³ÂäþÁÏ úʬÁÅàÏýÊ úÁÆ™ÌúÁÅÖ. €ÁѦÁê
£ýۨŠÁýÅۍÁÅÏýÅÏýÊ úÁÆ™ÌúÁÅÖ. úɨÃì £Âë ©Ê¬ÁōÁÅÏýÅÏýÊ úÁÆ™ÌúÁÅÖ.
eye fucking úɦÉÅêúÁÅÖ. Âþà ¥ÉÁÅ ‚«ÁÛÏ ¨ÊÁÅϙ ¥ÉþÁÅ
œÂÁÁÆ™ÁžÁÅ. ‚žÁâ§ÃÃ ‚«ÁÛÏ ‰þÁ¡Áô™Ê žÌϏÁœÁþÁϏ úʬÁōÁÅþÂä
€ÏžÁÅ¨Í ¬ÁÅŽÏ ©ÁôÏýÅÏžÃ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

€¨ÂÏý¡ÁôåžÁÅ, ©ÁõöÁ¨ÍìÃ ©É¨Ãò, €¥ÁéþÁÅ, €ÁÑþÁÅ, úɨÃìþÃ
žÉϏÃþÁýÅÛ ©ÁõÿÃÏúÁō͙ÁÏ œÁ¡Áå ©Ê§Ê ¥Á §ÁÓϨʞÁÅ. €¨Â ©ÁõÿÁ¨Íì œÊ¨Ê
©Â®ÁÅì ÌÏžÁ§ËœÊ,  ©ÁõÿÁ¨ÁÅ €¯Á§Á §ÁÆ¡ÁÏ ‚úÃÖ,ÁŸÁ¨ÅÂ ¥Á¨ÃúÊ
þ¨ÂÏýà ©Â®ÁÅì, ‚ύ incest sex ¥ÄžÁ ÁŸÁ¨Å §Â¬Ê©Â®ÁÅì ‡ÏœÍ
¥ÁÏžÃ.  ÁŸÁ¨Å úÁžÃ©Ã, Á¨¨Íì œÊ¨ÅœÁÆ, ¥ÉÅ™ÁÝ þÁ¨Å¡ÁôÌþʩ®ÁÅì
‡ÏœÍ¥ÁÏžÃ. œÁ¥ÁÁÅ þÃü üÄ©ÃœÁÏ¨Í žÌ§ÁÁþà þÁÏžÂþÃä, ÁþĬÁÏ
fictions¨Í þËþ ±ÌÏžÁÅœÁÆ, þÁÏžÃÏúÁ™ÁÏ œÁ¡Áôå ÂžÁōÁžÂ.
±ÍþÄ ƒ ÁŸÁ¨Å úÁžÃ©Ã úəñ͜ÁÅþÂä§Â €ÏýÊ, €žÄ ¨ÊžÁÅ.
‡ÏžÁōÁÏýÊ, ƒ ÁŸÁ¨Å úÁžÃ©Ã, ‚ÏýÍà ©É®Ãì, €¥Áé ¬Á®Áì¥ÄžÁ, €ÁÑ
¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ, úɨÃì ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Êà, ‚§ÁÁœÁϜ§ÁÅ. ‚ÏýÍìþÁÅÏ™Ã
©É®ÁìÌ™ÁœÂ§ÁÅ. §ÍüÆ žÌ§ÃÊ œÃϙà Áƙ žÌ§ÁÁžÁÅ. €ÏžÁÅ©Á¨ì 
³ÂÿÁ¬ÁÏ ‡©Á§ÁÅ úɦÁê§ÁÅ. Í§Ã Í§Ã Á´ÂۨŠ‡©Á§ÁÅ Ìþà œÉúÁÅÖ
ÁÅÏý§ÁÅ úÉ¡ÁåÏ™Ã.
¥ÁþÁ žËþÁϞÍÁ üÄ©ÃœÁÏ¨Í Áƙ incest sex €þÁÅ ¯Á›Ï
ÁþáìÁÆà©ÁôÏýÅÏžÃ. ŠÁ ƒ™ÁÅ ©ÁúÃÖþÁ €¥Á Âé¦ €ÏýÊ 13 ˆ®Áì
€¥Á Âé¦, ¥É ¡ÁÁÑþÁ,  €¥Á Âé¦ œÁÏ™Ãë ÂþÃ, €þÁä¦Áê ÂþÃ,
œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ÂþÃ, ©É®ÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ €þà €þÁōÁÅϞ¥ÁÅ. ©Â®ÁÅì  €¥Á Âé¦
£ÅüÏ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã þÁ™Á©ÁýÏ úÁƬÁÆà ©ÁôÏýÂ¥ÁÅ. ‚žÃ
£ÿçÁϏÁϏÂþÊ ü§ÁŏÁÅœÁÆ ©ÁôÏýÅÏžÃ. Âþà  úÉ¦ê ‡ÁÑ™Á ©ÁôÏžÍ
Á¥ÁþÃÏúÁÏ™Ã.  œÁÏ™Ãë, €þÁä¦Áê, œÁ¥ÁÅé™Ã €§ÃúÉ¦ê  €¥Á Âé¦ ¥ÉŨÁ
úÁþÁÅä ¥ÄžÁ þ̍ÁÅÑœÁÆ ©ÁôÏýÅÏžÃ.  €¥Á Âé¦ Áƙ œÉ¨Ã³Í,
œÉ¨Ã¦ÁÍ, €œÁþà úʜà ¥ÄžÁ œÁþÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã ¡ÁýÅۍÁÅÏýÅÏžÃ. ‚žÃ ŠÁ
©ÃŸÁϏÁ incest sex ÂžÂ..
úÃþÁä ¡Ã¨ì¨ÅÂ ©ÁôþÁä¡Áô™ÁÅ œÁ¨Åì¨Å Ì™ÁōÁÅ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ þ £ÅüÃØ
¥ÁÅÏ™Á €ÏýÆ ¥ÁÅžÁÅâ¡ÉýÅۍ͙ÁÏ ¥ÁþÁ úÁƬÁÆà ©ÁôÏýÂ¥ÁÅ. ‚ύÁ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

œÂœÁ¦Áê¨Å ƒ™ÁÅ ©ÁúÃÖþÁ ¥ÁþÁÅ¥Á §Â®ÁìþÁÅ ©Â®Áì œÌ™Á¨ ¥ÄžÁ
ÁƧÍÖ¡ÉýÅۍ͙ÁÏ ©Â®Áì £Åü¨ ¥ÄžÁ úÊœÁŨŠ©É¦Áê™ÁÏ ÁÆ™Â
úÁƬÁÅàÏýÂ¥ÁÅ.
Ì™ÁōÁÅ--Í™Á¨Å, ÁÆœÁŧÁÅ_€¨Åì™ÁÅ £É™÷ §ÁÆÏ¨Í žÉϏÃÏúÁÅ
ÁÅÏýÅÏýÊ, žÌϏÁœÁþÁϏ ÃýÍà ¬ÁÏžÁŨÍì þÁÅϙà úÁÆ¬Ê œÁ¨Åì¨Å
‡ÏœÍ ¥ÁϞà ©ÁôþÂä§ÁÅ. ¡Á§ÃªÄ¨Ã¬Êà ‚©ÁþÃä incest sex ÃÏžÃÊ ©Á³Âà¦.
þ ¥ÁýÅۍÁÅ þÊþÁÅ, €¥Áé Ì™ÁōÁÅ ÁŸÁ¨Å €þÃä ¬ÊÁ§ÃÏúÂþÁÅ. €©Ã
úÁžÁÅ©ÁôœÁÆ €¥ÁéþÁÅ žÉϏÃþÁýÅÛ ©ÁõÿÃÏúÁōÁÅÏýÆ ¥ÉÅ™ÁÝ þÁ¨Å¡Áô
ÁÅÏýÂþÁÅ. ‚ύ̍Á ©Ã«Á¦ÁÏ ˆ¥ÁÏýÊ, ƒ ÁÆë¡÷ ¨Í £ÆœÁÅ ÁŸÁ¨Å
©ÁôÏý¦ €þà €ÏžÁ§ÃÃ œÉ¨Å¬ÁÅ. ƒ ÁÆë¡÷ ÁÅ ©ÁúÂÖ§ÁÅ €ÏýÊ £ÆœÁÅ
ÁŸÁ¨Å úÁ™Á©Á™ÂþÍÊ. ¡Êë¥ÃÏúÁōÁÅþÁä ©Â®ÁÅì, ¡Êë¦Á¬Ä ¡Ãë¦ÁŨŠžÉϏÃÏúÁÅ
ÌþÊ ÁŸÁ¨Å ¥ÁþÁÁÅ ¬ÃþÃ¥Á ¨¨Ì ©ÁôþÂä¦. žÂþÍͬÁÏ ƒ ÁÆë¡÷ ÁÅ
§ÂþÁ©Á¬Á§ÁϨʞÁÅ. ‚ύÁ ¥ÃÃ¨ÃϞà incest sex. Â¬Áà ÃÃÑúÊÖ ÁŸÁ¨Å
‚©Ê ÁžÂ. £ÂëÏžÄ ©Ã¬ÄÑ œÂÊ©Â™ÁÅ ‡ÁÅÑ©Á Ã÷ Í¬ÁÏ §Â, þÂýÅ
ÌýÛϏ ¨ÊþÞÃ, incest sex ÁŸÁ¨Å úÁžÃ©Ã Â§ÁÅ֍͙ÁÏ œÁ¡Áôå ÂžÁÅ
ÁžÂ.
‚žÊ ©Ã´Â¦Á ÂþÃä ¥Á§Í Í›Ï¨ÍþÁÅϞáÁ§ÃªÄ¨ÃžÂâ¥ÁÅ. desibaba
dirty chat¨Ì úÁƬÊà ƒ incest lovers ‡ÁÅÑ©ÁÂ ÁþÁ¡Á™ÁœÂ§ÁÅ.
mera maam randi €þÊ ¡Ê§ÁÅœÍ ©ÁúÊ֩¨Åì ‡ÏœÍ ¥ÁϞà ©ÁôþÂä§ÁÅ.
™Á©Â®Áì¨Í €Áë¥Á ¬ÁϣϟÁÏ ¬Á§Áí³ÂŸÂ§Á›Ï. ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í ©ÁôþÁä ¥ÁÁ
¡Ã¨ì¨Å, œÁþÁ œÁ¨Ãì ¡Á§Â¦ ©Â™Ã úÊœÁ žÉϏÃÏúÁō͙ÁÏ úÁƬÊà,
ˆ¥ÁþÁōÁÅÏý™ÁÅ. ‡ÏžÁōÁÏýÊ þÁÅ þÉýÍì ©ÁôþÁä ¢ÉëÏ™÷ð ÁÅ ‚¨ÂìÏýÃ
€þÁŤÁ©Â¨Å ©ÁôþÂä¦. €¨ÂÊ €ÁÑ œÁþÁ £Â¦ ¢ÉëÏ™÷ œÌ
žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÅÏýÊ úÁƬÃþÁ œÁ¥ÁÅé®ÁÅì, ‡ÏœÍ ¥ÁÏžÃ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

‚ύ ¬ÁÏ¡ÁþÁä ÁÅýÅϣ¨¨Í ‰œÊ ‚žÃ ú¨ Â¥Áþ÷ €¦ÏžÃ.
œÁÏ™Ãë £ÃüÃþɬ÷, œÁ¨Ãì Áƙ ©ÁôžÍêÁÏ, ¨ÊÁ ¨Ê™Ä¬÷ Áì£÷, €¨Â œÁ¨Ãì
œÁÏ™Ãë £¦ÁýÁÅ ©É¨ÃœÊ ‚ÏýÍì ©ÁôþÁä €ÁÑ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ, €þÁä úɨÃì þÉý÷ ¨Í
£ÆœÁÅ £Ì¥Áé¨Å úÁÆ™ÁÝÏ, £ÆœÁÅ ÁŸÁ¨Å úÁžÁ©Á™ÁÏ, £Æì ¢Ã¨÷é ¬Ä™Ä¨Å
Á¨Ã¬Ã úÁÆ™ÁÝÏ úʬÁÅàÏý§ÁÅ. ƒ¡Á§Ã¬ÃàœÁŨÍì incest sex ÁÅ ¡Áë¤Â©ÃœÁÏ
€©ÁôœÂ§ÁÅ. €¨ÂÊ þ ¥Á žçÃ, ‚ÏýÍì ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í ©ÁôþÁä œÁ¨Ãì þà úÁƬÁÆà
©ÁôþÁä Ì™ÁōÁōÁÅ Áƙ ¬É÷𠁨ÍúÁþÁ¨Å ©Á³Âà¦. ¡Á§Ã¬ÃàœÁŨ ¡Áë¤Â©ÁÏ
©Á¨ì Áƙ incest sex ¡Áô™ÁÅœÁÅÏžÃ.
‚¡Áôå™ÁÅ ¡ËþÁ úÉ¡ÃåþÁ ©Ã«Á¦Á ¨¨Íþà ³Â§ÂϪÁÏ ˆ¥ÁÏýÊ:-1.¬É÷ð €ÏýÊ, Ê©Á¨Ï ¡ÁõÁŨͥÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ žÉϏÁ™ÁÏ ÂžÁÅ. ¥ÁþÁ¬ÁŨÅ
Áƙ Á¨©Â¨Ã.
2.¡Á§Ã¬ÃàœÁŨ ¡Áë¤Â©ÁÏ €ÏýÊ €ÁÑ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ, €þÁä úɨÃì, €¥Áé Ì™ÁōÁÅ
¥ÁŸÁê ŠÏý§Ã œÁþÁÏ žÄþÍà Â§Á›Ï.
3.incest sex ¨Í one side ¨©÷ ¡ÁþÍçžÁÅ. £¨©ÁÏœÁÏ ¬É÷𠀬Á¨Å
¡ÁþÍçžÁÅ. ‚žÁâ§ÃÃ ‚«ÁÛÏ ‰œÊþÊ ÁÅýÅۏ ©ÁôÏýÅÏžÃ. ¨ÊÁ±ÍœÉ €¨ì§Ã
€©ÁôœÁÅÏžÃ.
4.incest sexúɬÁōÁÅþÂä, žÂþà ©Á¨ì Á§ÁèÏ §ÂÁÅϙ üÁëœÁà¡Á™Â¨Ã.
5.incest sex ¥Áƙ͍ÁÏýà Ã œÉ¨Ã¦ÁÁÆ™ÁžÁÅ. ŠÁ§ÃÃ œÉ¨Ã¬Êà
©Áõ§ÁϜ œÉ¨Å¬ÁÅàÏžÃ.
6.incest sex fantasy úʬʩ®ÁÅì ‚þ÷ ¬É¬÷Û ÁŸÁ¨Å úÁ™Á©Á™ÁÏ, §Â¦Á™ÁÏ
œÁ¡Áôå ÂžÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7.€¨Â úÁžÃ©Ã ©ÁõÿÁ¨Ìì œÁÇ¡Ãà ¡Á™ÁýÏ Â¥Áþ÷.
8. €¬Á¨Å œÁ¡Áôå ‡©Á§ÃžÃ €ÏýÊ--¡ÁþÄ ±Âý ¨ÊÁÅÏ™Â, ƒ ÁÆë¡÷ ¨Í Ã
©ÁúÃÖ, ƒ ÁŸÁ¨Å úÁžÃ©Ã, ûÄ ûÄ €ÏýÆ--- §Â¬ÃþÁ ©Â™ÃþÃ, --©Ê¬ÃþÁ
©Â™ÃþÃ, --úÁžÁÅ©ÁôœÁÅþÁä ©Â®ÁìþÁÅ-- œÃýÊÛ ©Â®ÁìžÃ €þà þ ¤Â©ÁþÁ.
¥Ä§Ê¥ÁÏý§ÁÅ.
Yours
Naveenkumar
Naveenkumar_n2000@yahoo.com

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com