You are on page 1of 56

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

Pendidikan Seni Kreatif


Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 1
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


PENDIDIKAN KHAS
(MASALAH PEMBELAJARAN)

Pendidikan Seni Kreatif


Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 1
Terbitan Terhad
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Mei 2015
Terbitan 2015

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara................................................................................................................................................... v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan..................................................................................................................... vi

Kata Pengantar.................................................................................................................................................. vii

Pendahuluan...................................................................................................................................................... 1
2
Matlamat ...........................................................................................................................................................
2
Objektif ..............................................................................................................................................................
3
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah ..............................................................................................

Fokus ................................................................................................................................................................ 4

5
Rancangan Pendidikan Individu.................................................................................................................
5
Kemahiran Abad Ke-21 ....................................................................................................................................

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.......................................................................................................................... 7

9
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................

Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................. 13

15
Pentaksiran .......................................................................................................................................................
19
Organisasi Kandungan .....................................................................................................................................

Komponen Pendidikan Seni Visual................................................................................................................... 22


Komponen Pendidikan Seni Muzik .................................................................................................................. 34
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
KATA PENGANTAR Keterampilan Diri, Perkembangan Fizikal & Estetika serta Sains &
Teknologi.
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan begitu juga
KSSR Pendidikan Khas yang dilaksanakan secara berperingkat-
DSKP merupakan dokumen utama rujukan guru dalam merangka
peringkat mulai tahun 2011 telah pun melepasi satu kohot murid
pengajaran dan pembelajaran (p&p) yang merangkumi pelbagai
di sekolah rendah. Selaras dengan keperluan dasar baharu di
strategi, aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan
bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-
menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun, mengolah dan
2025, maka KSSR dan KSSR Pendidikan Khas disemak semula
mempelbagai aktiviti berpandukan standard pembelajaran dan
untuk dilaksanakan mulai tahun 2017. Semakan ke atas kedua-
standard prestasi mengikut kesesuaian da keupayaan murid.
dua kurikulum tersebut bertujuan meningkatkan standard
kandungan dan standard pembelajaran supaya setanding dengan
Dalam melaksanakan p&p, guru perlu memberi penekanan
standard antarabangsa. Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran
kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang dinyatakan
Berfikir Aras Tinggi menjadi elemen utama mengangkat KSSR
secara eksplisit dalam DSKP. Antara pendekatan utama yang
dan KSSR Pendidikan Khas setanding dengan standard
wajar digunakan guru dalam menerapkan KBAT dalam p&p
antarabangsa. Standard kandungan dan standard pembelajaran
adalah pembelajaran berasaskan inkuiri (Inkuiri), iaitu pendekatan
tersebut turut disulami dengan standard prestasi untuk mengukur
yang mementingkan penyiasatan, pengumpulan dan
tahap penguasaan murid.
penganalisisan data. Pelaksanaan pendekatan Inkuiri boleh
dilakukan dengan menggunakan kaedah seperti Pembelajaran
KSSR Pendidikan Khas disemak semula yang dilaksanakan di
Berasaskan Projek, Pembelajaran Berasaskan Masalah,
sekolah rendah akan menggunakan Dokumen Standard
Pembelajaran Berasaskan Eksperimen dan Pembelajaran
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), yang digubal berlandaskan
Berasaskan Kontekstual.
Kerangka KSSR yang mempunyai enam tunjang, iaitu
Komunikasi, Kerohanian, Sikap & Nilai, Kemanusiaan,

vii
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
terlibat dalam penggubalan KSSR Pendidikan Khas. Semoga
pelaksanaan kurikulum ini akan mencapai hasrat dan matlamat
menghasilkan murid berkeperluan pendidikan khas yang mampu
berdikari, bersosialisasi dan menjalani kehidupan dengan lebih
bermakna.

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

viii
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

PENDAHULUAN pendidikan berkualiti untuk murid bermasalah pembelajaran


supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan
berupaya menjalani kehidupan dengan lebih bermakna.
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas
(Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan yang berlandaskan prinsip-prinsip
pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara
menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang
sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Pendidikan Jasmani
Tahun Satu bersifat holistik, selaras dengan yang dihasratkan
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-
2025.

Bagi memenuhi keperluan individu, pengajaran dan pembelajaran


di Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran
dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan
Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 , 8.(1)(c) yang menyatakan;

....seseorang guru boleh membuat pengubahsuaian


kepada:
i. kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran
ii. masa yang diperuntukkan bagi setiap aktiviti
iii susunan aktiviti; dan
iv bahan bantu mengajar
...... apa-apa pengubahsuaian yang dibuat di bawah perenggan
(1)(c) hendaklah mengikut Kurikulum Pendidikan Khas.

KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina supaya


pembelajaran yang diperolehi di bilik darjah dapat diaplikasikan
dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan

1
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

MATLAMAT 6. Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur,


cermat dan selamat;

KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Pendidikan Seni 7. Memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, disiplin diri dan
Kreatif digubal untuk memenuhi keperluan dan perkembangan bertanggungjawab;
individu bagi melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan
produktif menerusi pemupukan asas seni visual dan Seni Muzik. 8. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan
penghasilan seni kreatif; dan

OBJEKTIF 9. Melibatkan diri dalam kegiatan seni kreatif sebagai aktiviti


menarik.
Kurikulum Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Pendidikan
Seni Kreatif Tahun Satu membolehkan murid mencapai objektif
berikut:
1. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan;

2. Melibatkan diri dalam kegiatan seni Kreatif secara aktif,


kritis, kreatif dan menyeronokkan;

3. Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui


pancaindera,

4. Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat


menggunakannya;

5. Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai


kegiatan seni kreatif;

2
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina berasaskan


enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai;
Kemanusiaan; Ketrampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan
Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut
merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain
dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.
Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
berpengetahuan, berketrampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

3
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

FOKUS perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi


bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. Melalui bidang
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Pendidikan Seni Kraf Tradisional. Murid didedahkan mengenai beberapa jenis kraf
Kreatif Tahun Satu memberi fokus kepada dua komponen iaitu tradisional dalam budaya tanah air. Aspek apresiasi hasil kerja
Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Muzik, bagi menghasilkan diadakan sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi
Murid Berkeperluan Khas (MBK) yang berpengetahuan, pengenalan dan proses pembuatan.
berkemahiran, berdikari, bersosialisasi dan mengamalkan nilai
murni.

Pendidikan Seni Visual memberi penekanan dalam bidang


menggambar, corak dan rekaan, membentuk dan membuat
binaan serta kraf tradisional. Kemahiran menggambar
menekankan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang
murid. Murid dibimbing terhadap aspek melukis dalam membuat
gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Ia
menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi
dalam sesuatu hasil karya.

Mencorak dan membuat rekaan adalah sebahagian daripada


pengetahuan asas dalam pendidikan seni visual. Murid
memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan
mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan yang berlainan. Murid
dibimbing untuk menghasilkan karya berbentuk tiga dimensi.
Membentuk dan Membuat Binaan memberi perhatian kepada

4
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU RPI memperincikan antara lain:


1. Tahap prestasi sedia ada MBK;
2. Perancangan akademik dan bukan akademik;
Rancangan Pendidikan Individu (RPI) merupakan dokumen
3. Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai MBK;
disediakan oleh guru bagi menjelaskan matlamat perancangan
4. Objektif pendidikan yang boleh diukur;
pendidikan yang dirancang untuk setiap MBK. RPI menjadi
5. Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi mengenal
panduan guru dalam merancang aktiviti pengajaran dan
pasti perkembangan dalam pencapaian;
pembelajaran.
6. Perkhidmatan yang diperlukan oleh MBK;
7. Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu
Dalam menyediakan RPI, guru melaksanakan penilaian pelbagai
perkhidmatan dapat disediakan untuk MBK; dan
disiplin bagi memenuhi keperluan MBK. RPI dirancang khusus
8. Perancangan dan persediaan bagi membantu dan
bagi individu MBK, dan dokumentasi dilakukan tentang segala
membimbing MBK berinteraksi dengan persekitaran
pengubahsuaian dan penerapan ke atas rancangan pembelajaran
mereka.
dan perkhidmatan yang disediakan untuk MBK berkenaan. RPI
turut memaklumkan ibu bapa dan pihak sekolah tentang
keperluan individu MBK dan bagaimana keperluan tersebut
KEMAHIRAN ABAD KE-21
dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut, perlu
ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa, dan
Satu daripada hasrat KSSR adalah bagi melahirkan murid yang
MBK sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan peringkat
mempunyai kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus
negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya
sokongan lain.
yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri
yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 supaya
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK dan SP

5
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

dalam KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran)


PROFIL MURID PENERANGAN
Pendidikan Seni Visual Tahun Satu menyumbang kepada
Kerja Berkebolehan bekerjasama secara
pemerolehan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid. sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang lain.
Menggalas tanggungjawab bersama,
menghormati dan menghargai sumbangan
Jadual 1: Profil Murid yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
Memperoleh kemahiran interpersonal
PROFIL MURID PENERANGAN melalui aktiviti kolaboratif, bagi menjadikan
mereka pemimpin dan ahli pasukan yang
Berdaya tahan Berkeupayaan menghadapi dan mengatasi
lebih baik.
kesukaran, mengatasi cabaran dengan
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan
empati. Bersifat ingin Berkeupayaan membangunkan rasa ingin
tahu tahu semula jadi untuk meneroka strategi
dan idea baharu. Mempelajari kemahiran
yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri
Mahir Berkeupayaan menyuarakan dan
dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
berkomunikasi meluahkan fikiran, idea dan maklumat
berdikari dalam pembelajaran. Menikmati
dengan yakin dan kreatif, melalui kaedah
pengalaman pembelajaran sepanjang hayat
lisan, bertulis, dan mengguna pelbagai
secara berterusan.
media serta teknologi.
Berprinsip Berintegriti, jujur, saksama, adil dan
Pemikir Berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif; menghormati maruah individu, kumpulan
berkeupayaan menangani masalah yang dan komuniti. Bertanggungjawab atas
kompleks dan membuat keputusan yang tindakan, akibat tindakan dan keputusan
beretika. Berfikir tentang pembelajaran dan yang dibuat.
diri sebagai individu yang sedang belajar.
Mengemukakan soalan dan bersifat terbuka Bermaklumat Berkeupayaan mendapatkan pengetahuan
kepada perspektif, nilai dan tradisi individu dan membentuk pemahaman yang luas
dan masyarakat lain. Berkeyakinan dan dan seimbang merentasi pelbagai disiplin
kreatif dalam menangani bidang pengetahuan, serta meneroka pengetahuan
pembelajaran yang baharu. dengan cekap dan berkesan dalam konteks
isu tempatan dan global. Memahami isu-isu
etika / undang-undang berkaitan maklumat
yang diperoleh.

6
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

Jadual 2: Tahap Pemikiran dalam KBAT


PROFIL MURID PENERANGAN
TAHAP
Penyayang/ Menunjukkan empati, belas kasihan dan PENERANGAN
PEMIKIRAN
Prihatin rasa hormat terhadap keperluan dan Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran,
perasaan orang lain. Komited untuk dan nilai dalam situasi berlainan untuk
berkhidmat kepada masyarakat dan melaksanakan sesuatu perkara
memastikan kelestarian alam sekitar.
Patriotik Mempamerkan semangat kekitaan, kasih Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian
sayang, kesetiaan, kebanggaan, dan rasa kecil untuk memahami dengan lebih
hormat terhadap negara. mendalam serta hubung kait antara
bahagian berkenaan

Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan


menggunakan pengetahuan, pengalaman,
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan kaedah yang kreatif dan inovatif
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi meransang pemikiran
KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
Jadual 2.
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.

7
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
Strategi p&p yang dirancang perlu memberi penekanan kepada
yang munasabah.
pembelajaran berpusatkan murid dan p&p berasaskan aktiviti.
Murid dilibatkan secara aktif dalam p&p yang menyepadukan
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai penerapan sikap dan nilai murni. Bagi meningkatkan minat dan
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir keseronokan belajar, guru boleh mempelbagaikan pendekatan
tidak mengikut kelaziman. pengajaran seperti pembelajaran berasaskan inkuiri,
konstruktivisme, pembelajaran kontekstual, pembelajaran masteri,
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
perbincangan, analisis tugasan, belajar melalui bermain,
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
pengajaran bertema, pembelajaran pengalamian, pendekatan
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
kolaborasi dan multi sensori.
berfokus untuk menyelesaikan masalah.

Pembelajaran Berasaskan Inkuiri


KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti Pembelajaran berasaskan inkuiri merupakan pendekatan yang
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat
seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi tentang sesuatu fenomena yang berlaku. Pembelajaran secara
untuk menggalakkan murid berfikir.
inkuiri berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan
ditemui oleh murid sendiri.

8
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

Konstruktivisme Pendekatan Masteri memastikan semua murid menguasai


Konstruktivisme merupakan fahaman yang mencadangkan murid standard pembelajaran yang ditetapkan sebelum berpindah ke
belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang standard pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini berpegang
bermakna kepada diri mereka. Antara unsur penting dalam kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi
konstruktivisme adalah: peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar
1. Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. mengikut kadarnya. Aktiviti pemulihan dan pengayaan perlu
2. Pembelajaran adalah hasil usaha murid sendiri. dilaksanakan bagi murid yang belum menguasai asas masteri,
3. Pembelajaran berlaku apabila murid menghubungkan idea sementara aktiviti pengayaan dilaksanakan oleh murid yang telah
asal dengan idea baharu bagi menstruktur semula idea mencapai aras masteri.
mereka.
4. Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan Perbincangan
pengalaman serta membuat refleksi. Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan
mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih.
Semasa perbincangan, murid perlu mempunyai fikiran terbuka
Pembelajaran Kontekstual untuk menerima pendapat pihak lain. Guru boleh bertindak
Pembelajaran Kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalan bagi memandu
dengan kehidupan harian murid. Pendekatan ini melibatkan murid murid ke arah tajuk perbincangan. Perbincangan boleh dijalankan
belajar secara menyiasat seperti pendekatan pembelajaran sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti.
berasaskan inkuiri. Dalam melaksanakan pendekatan
pembelajaran kontekstual, perkaitan antara ilmu yang diajar Analisis Tugasan
dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Murid tidak hanya belajar Pendekatan Analisis Tugasan (PAT) melibatkan proses
secara teori semata-mata, bahkan dapat menghayati kerelevanan pembahagian kemahiran kepada beberapa komponen atau
ilmu yang dipelajari dengan kehidupan harian. langkah mudah yang dapat dikuasai dan dipelajari oleh seseorang
Pembelajaran Masteri murid. PAT membantu guru menyusun atur kemahiran yang

9
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

hendak diajar, memberi latihan yang konsisten dan menilai tahap mempelajari kandungan, maklumat dan fakta-fakta yang
pencapaian murid. PAT boleh dilaksana seperti berikut: diperlukan untuk membuat kesimpulan tentang persoalan atau
1. Memastikan kemahiran yang sesuai diajar pada murid masalah yang ditimbulkan. Melalui PBP murid dapat mempelajari
mengikut tahap keupayaan. kemahiran yang dihasratkan dan mengasah kemahiran berfikir
2. Huraikan secara ringkas kemahiran dipilih. mereka sendiri.
3. Kemahiran yang dipilih dipecahkan kepada langkah-langkah
kecil. Belajar Melalui Bermain
4. Buat penyesuaian langkah pembelajaran mengikut Pendekatan Belajar Melalui Bermain (BMB) ditekankan dalam
keupayaan dan kebolehan murid. proses p&p bagi murid khususnya MBK kerana pendekatan ini
5. Guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap berupaya menarik minat dan menimbulkan keseronokan ketika
kemahiran yang dikuasai murid. belajar. BMB menggalakan MBK melakukan penerokaan,
6. Membuat penambahan dan perubahan di mana perlu penemuan dan pembinaan kefahaman berdasarkan pengalaman,
sehingga murid dapat menguasai kemahiran yang hendak dengan rasa gembira dan seronok. Pendekatan ini boleh
diajar. meningkatkan keupayaan kognitif dan meningkatkan rasa ingin
tahu, penguasaan kemahiran berfikir dan psikomotor, serta
Pembelajaran Berasaskan Projek kemahiran mengendalikan emosi.
Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) merupakan proses
pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan inkuiri. PBP Ciri pendekatan bermain sambil belajar yang ditekankan
memerlukan murid untuk memberi tumpuan kepada persoalan termasuk:
atau masalah yang kompleks, menyelesaikan masalah tersebut 1. Aktiviti yang menyeronokkan.
melalui proses penyiasatan secara bekerjasama dalam suatu 2. Penerokaan dan interaksi dengan persekitaran.
tempoh waktu. Projek yang dijalankan adalah untuk menyiasat 3. Permainan bebas dan terancang.
topik atau isu yang dihadapi murid dalam persekitaran sebenar. 4. Keanjalan masa.
Semasa menjalankan proses penyiasatan ini, murid dapat 5. Percubaan idea sendiri.

10
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

6. Peluang untuk memberikan tumpuan dan perhatian. 3. Kemahiran yang diperoleh daripada tema yang diajar
dapat membantu murid mendapat kemahiran
Pengajaran Bertema penyelesaian masalah.
Pendekatan Pengajaran Bertema (PB) digunakan dalam proses 4. Sumber yang mudah didapati.
p&p murid khususnya MBK. Pemilihan topik atau tema mestilah 5. Mengikut musim atau peristiwa untuk memberi kesedaran
bersesuaian dengan persekitaran murid. dan pengukuhan serta meningkatkan pengetahuan murid.

Pendekatan PB melibatkan: Pembelajaran Pengalamian


1. Penggunaan suatu tajuk umum merentasi bidang Pendekatan Pembelajaran Pengalamian adalah berdasarkan
pembelajaran. kesediaan dan keupayaan individu murid khususnya MBK.
2. Pemilihan tajuk tema berasaskan kesesuaian tahap murid, Pendekatan ini meningkatkan arah kendiri individu di mana murid
situasi tertentu atau peristiwa semasa. diberi peluang menilai keupayaan diri sendiri.
3. Saling berkaitan dengan pengalaman sedia ada dan Dalam melaksanakan pendekatan ini, guru berperanan:
pengalaman baru yang diperoleh secara tersusun dan 1. Menentukan suasana yang positif untuk proses
sistematik. pembelajaran.
4. Peluasan dan pengukuhan pengetahuan dan kemahiran 2. Menjelaskan peranan murid dalam tugasan.
5. Pemeringkatan daripada yang mudah kepada yang sukar 3. Memastikan sumber untuk proses pembelajaran ada dan
dan umum kepada yang lebih khusus. mudah diperoleh.
4. Menyusun sumber untuk proses pembelajaran.
Pemilihan tema pula perlu mengambil kira: 5. Seimbangkan komponen intelek dan emosi dalam
1. Kesesuaian dengan kehidupan murid. pembelajaran.
2. Peluang untuk mengaplikasi kemahiran kepada murid- 6. Berkongsi perasaan dan pemikiran dengan murid tanpa
murid seperti kemahiran asas mendengar, membaca, menguasai dan mengongkong mereka.
menulis, mengira, penggunaan komputer dan lain-lain.

11
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

Proses pembelajaran bagi Pendekatan Pengalamian ialah: 3. Bersosialisasi dan berkomunikasi.


1. Guru menentukan matlamat dan objektif untuk individu 4. Melaksanakan aktiviti yang menggembirakan.
serta kumpulan. 5. Meneroka dan berinteraksi dengan persekitaran.
2. Aktiviti pembelajaran yang dibentuk adalah mewujudkan 6. Melakukan aktiviti bebas dan aktiviti terancang.
suasana pembelajaran yang sesuai dengan kesediaan
murid. Antara aktiviti rekreasi di luar bilik darjah termasuk lawatan,
3. Guru perlu menjelaskan tentang tugas atau aktiviti yang perkhemahan/kursus motivasi, perkelahan, aktiviti berkuda,
akan dijalankan dengan murid dan berbincang mengenai berenang dan aktiviti menjual beli.
apa yang diharapkan daripada murid.
4. Murid perlu ditempatkan dalam situasi atau suasana yang
memerlukan kemahiran baru atau sokongan dan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
peneguhan dengan pengalaman lalu.
5. Pembelajaran berlaku melalui pengalaman pembelajaran
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
dan berikan maklumat tentang apa yang dibuat atau
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (p&p)
dipelajari.
selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen ini
6. Berikan bantuan, latihan dan peneguhan dengan
diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan
mengaitkan pembelajaran yang baru dalam kehidupan
modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran
sebenar murid seperti sekolah, keluarga dan komuniti.
semasa dan masa hadapan. Elemen dalam EMK adalah seperti
berikut:
Pembelajaran Luar Bilik Darjah
Pendekatan ini bertujuan menyediakan ruang dan peluang untuk
1. Bahasa
murid:
Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
1. Memperoleh pengalaman sebenar.
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
2. Berekreasi.

12
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

Semasa p&p bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, 4. Sains Dan Teknologi
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
dan berkomunikasi secara berkesan. kalangan murid.
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu
2. Kelestarian Alam Sekitar serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih
Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam cekap dan berkesan.
jiwa murid perlu dipupuk melalui P&p semua mata Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam P&p
pelajaran. merangkumi empat perkara iaitu:
Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi);
alam. o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
manipulatif tertentu);
3. Nilai Murni o Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran keselamatan); dan
supaya murid sedar akan kepentingan dan o Penggunaan teknologi dalam aktiviti p&p.
mengamalkannya.
Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan 5. Patriotisme
dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
kehidupan harian. pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.
Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
sebagai rakyat Malaysia.

13
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi


6. Kreativiti Dan Inovasi Penerapan elemen TMK dalam p&p memastikan murid
Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta kemahiran asas TMK yang dipelajari.
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
idea yang ada. menjadi kreatif malah menjadikan p&p lebih menarik dan
Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk PENTAKSIRAN
memastikan pembangunan modal insan yang mampu
menghadapi cabaran abad ke-21. Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat melalui
Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pelbagai kaedah seperti kerja rumah, pembentangan, kerja
p&p. projek, ujian dan sebagainya. Pentaksiran ialah satu alat
pengukur bagi menilai pencapaian murid dalam memperoleh
7. Keusahawanan pengetahuan, menguasai kemahiran dan mengamalkan nilai di
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk samping memberi maklum balas tentang keberkesanan sesi p&p.
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu Pentaksiran juga menyokong pembelajaran MBK dan memberi
budaya dalam kalangan murid. maklum balas yang berguna kepada pihak berkepentingan seperti
Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam p&p melalui pentadbir, guru dan ibu bapa atau penjaga tentang
aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, perkembangan MBK.
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan
Pentaksiran boleh dilaksanakan secara formatif atau sumatif.
minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.
Tujuan utama pentaksiran formatif adalah untuk memantau
perkembangan pembelajaran murid. Adalah penting bagi guru

14
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

merekabentuk instrumen pentaksiran yang sah dan boleh 2. Adil kepada semua murid.
dipercayai bagi tujuan mendapatkan data autentik. Maklumat 3. Mengambilkira pelbagai aras kognitif
yang dikumpul melalui pentaksiran formatif membantu guru 4. Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam mencapai pembelajaran.
sesuatu standard kandungan atau standard pembelajaran bagi 5. Mengambilkira pengetahuan dan kemahiran yang telah
sesuatu mata pelajaran. Maklumat yang dikumpul juga membantu dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauh mana mereka
guru mengadaptasi p&p berdasarkan keperluan dan keupayaan fahami.
murid mereka.

Pentaksiran sumatif pula dilaksanakan di akhir p&p satu set Pentaksiran Sekolah (PS) merupakan antara satu komponen
standard kandungan atau secara berkala. Pentaksiran sedemikian utama dalam p&p kerana ia berperanan mengukuhkan
bertujuan untuk menilai pencapaian MBK dalam menguasai pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran
standard kandungan bagi sesuatu mata pelajaran. guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang
telah dilaksanakan atau dicapai dalam p&p. PS dilaksanakan
Pentaksiran yang menyeluruh perlu dirancang dengan baik dan
oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dengan
dijalankan secara berterusan sebagai sebahagian daripada aktiviti
perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran,
di bilik darjah. Usaha guru dalam melaksanakan pentaksiran yang
pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan hingga
holistik di samping membantu memperbaiki kelemahan murid
pelaporan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan
akan membentuk ekosistem pembelajaran yang kondusif dan
pihak sekolah dalam usaha membentuk insan yang harmonis dan
seimbang.
seimbang. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut
Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas di pihak guru dan
keupayaan dan pencapaian murid, guru harus menggunakan sekolah untuk memperkembangkan potensi MBK ke tahap
strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut: tertinggi mengikut keupayaan masing-masing. PS mempunyai ciri-
1. Pelbagai bentuk. ciri berikut:

15
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

Holistik iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan pencapaian
tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan
pengamalan nilai murni; dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid
Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama
dengan p&p; sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan,
Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan
mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan dengan orang lain.
Merujuk Standard Prestasi yang dibina berdasarkan Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum balas yang
Standard Kurikulum. lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maklumat
yang diperolehi membolehkan pihak yang bertanggungjawab
PS boleh dilaksanakan secara: mengenali, memahami, menghargai, serta mengiktiraf murid

Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi

proses p&p. untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa.

Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit


pembelajaran, semester atau tahun. Pentaksiran bagi setiap kelompok Standard Kandungan boleh
dijalankan dengan menggunakan Standard Prestasi sebagai skala
rujukan guru bagi menentukan tahap penguasaan MBK bagi
Pentaksiran Rujukan Standard
Standard Kandungan yang ditetapkan.
Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan
perkembangan murid dalam pembelajaran, serta prestasi
Standard Prestasi menunjukkan enam Tahap Penguasaan (TP)
seseorang murid. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan
yang merujuk kepada aras penguasaan yang disusun secara
proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu,
hieraki, dan diguna bagi tujuan pelaporan. Pentaksiran yang
faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari
dibuat seharusnya mengintegrasikan kandungan, kemahiran dan
berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan.
nilai untuk melihat sejauh mana murid menguasai Standard

16
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

Kandungan tertentu secara holistik. Jadual 5 menyenaraikan disamping mengamalkan nilai-nilai


murni
maksud dan tafsiran umum tentang setiap tahap penguasaan bagi
Menzahirkan idea, pengetahuan
mata pelajaran KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dan kefahaman bahasa seni kreatif,
Pendidikan Seni Kreatif Tahun Satu. media serta proses dan teknik
5 dalam penghasilan karya yang
betul dan kreatif serta mengikut
Jadual 5: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan KSSR disiplin dan mengamalkan nilai-nilai
murni
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Pendidikan Menzahirkan idea berpandukan
Seni Kreatif Tahun Satu kemahiran seni kraetif , proses dan
teknik dalam penghasilan karya
TAHAP yang kreatif dan unit mengikut
TAFSIRAN UMUM
PENGUASAAN disiplin yang betul dan boleh
Mengenal, mengetahui dan 6 dicontohi serta boleh bercerita
menamakan bahasa seni kreatif, tentang hasil karya sendiri secara
1 media serta proses dan teknik pada lisan dengan menghubungkaitkan
karya di samping mengamalkan sejarah seni dan warisan seni
nilai-nilai murni negara disamping mengamalkan
Mengetahui, memahami dan nilai-nilai murni
menyenaraikan bahasa seni kreatif,
2 media serta proses dan teknik pada
karya di samping mengamalkan
niali-nilai murni
Mengaplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni kreatif,
media serta proses dan teknik
3
dalam penghasilkan karya di
samping mengamalkan nilai-nilai
murni
Menzahirkan idea, pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni kreatif,
4 media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya yang
betul dan mengikut disiplin

17
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

ORGANISASI KANDUNGAN Jadual 3: Organisasi DSKP

STANDARD STANDARD STANDARD


KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Pendidikan Seni KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
Kreatif Tahun Satu dibangunkan berdasarkan seni visual dan seni
Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria
muzik. tentang perkara kriteria atau umum yang
yang murid patut indikator kualiti menunjukkan tahap-
ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap prestasi yang
Komponen Pendidikan Seni Visual digubal bertemakan alam
lakukan dalam pencapaian yang perlu murid
semulajadi dan alam benda. Bidang yang diajar adalah: suatu tempoh boleh diukur bagi pamerkan sebagai
persekolahan setiap standard tanda bahawa
1. Menggambar merangkumi aspek kandungan. sesuatu perkara itu
2. Corak dan Rekaan pengetahuan, telah dikuasai murid
kemahiran dan
3. Membentuk dan Membuat Binaan nilai.
4. Kraf Tradisional

Manakala, Komponen Pendidikan Muzik pula merangkumi aktiviti


menyanyi, pengalaman awal untuk memainkan perkusi,
penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvasi, dan
apresiasi muzik.

Kandungan KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran)


Pendidikan Seni Kreatif Tahun Satu di olah di bawah 3 lajur iaitu
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard
Prestasi. Susunan aspek-aspek ini adalah bertujuan
memudahkan kandungan kurikulum ini diorganisasikan.
Penerangan tentang setiap lajur adalah seperti Jadual 3.

18
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

Komponen Seni Visual

19
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

20
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

1. 0 MENGGAMBAR

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Mengecam media kering

1.1 Mengenal dan Murid berupaya: 2 Menyatakan kegunaan media kering


menggunakan alatan 1.1.1 Menamakan media
3 Menggunakan media kering secara bebas
seni lukis kering seperti :
i. pensel
4 Menggunakan gabungan dua media kering
ii. pensel warna
iii. krayon
Menggunakan gabungan pelbagai media
iv. pena penanda 5
kering

Menggunakan gabungan pelbagai media


1.1.2 Menggunakan media
kering secara kreatif dengan berhemah
6
kering untuk
menggambar

21
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid berupaya:
1 Mengecam media dan bahan yang digunakan

2 Menyatakan kegunaan bahan dan alatan yang


1.2 Contengan bebas 1.2.1 Menghasilkan contengan
digunakan
bebas tanpa alatan di
atas : 3 Menghasilkan contengan bebas tanpa alatan di
(i) pasir udara
(ii) tepung
4 Menghasilkan contengan bebas tanpa alatan di
(iii) bijirin
atas pasir, tepung dan bijirin

5 Menghasilkan contengan bebas menggunakan


1.2.2 Menghasilkan contengan
media kering di atas kertas lukisan, kad manila
bebas menggunakan
dan kain.
media kering di atas :
(i) kertas lukisan 6 Membimbing rakan menghasilkan contengan
(ii) kad manila bebas dengan menggunakan media kering
(iii) kain

22
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

STANDARD PRESTASI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid berupaya:
1 Mengecam bahan yang digunakan

1.3 Melukis tanpa alatan 1.3.1 Melukis secara bebas 2 Melakukan pergerakan jari jemari pada bahan
dengan menggunakan
jari pada : Melakar dengan menggunakan jari di sebarang
3
(i) tapak tangan permukaan

(ii) tepung Melukis secara bebas dengan menggunakan


4
jari di sebarang permukaan
(iii) pasir
5 Melukis gambar mudah dengan menggunakan
(iv) kertas jari di atas bahan

Membimbing rakan melukis menggunakan


6
bahan secara berhemah

23
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid berupaya:
Menamakan dan menyatakan kegunaan media
1
kering
1.4 Melukis dengan alatan 1.4.1 Melukis gambar mudah
menggunakan media
Menghasilkan gambar dengan menyambung
kering : 2
titik-titik

(i) pensel
3 Melakar secara bebas

(ii) pensel warna


Melukis gambar mudah menggunakan
4
(iii) krayon gabungan dua media kering

(iv) arang Melukis gambar mudah menggunakan


5
gabungan pelbagai media kering
(v) pena penanda
Melukis menggunakan gabungan pelbagai
6
media kering secara kreatif dengan berhemah

24
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid berupaya:
1 Mengecam media kering

1.5 Mewarna 1.5.1 Mewarna gambar mudah 2 Menyatakan kegunaan media kering
menggunakan media
kering : 3 Mewarna secara bebas

(i) pensel Mewarna gambar mudah menggunakan pilihan


4
salah satu media kering
(ii) pensel warna

Mewarna gambar mudah menggunakan


(iii) krayon 5
gabungan pelbagai media kering secara kreatif
(iv) arang
Membimbing rakan mewarna gambar mudah
6
(v) pena penanda menggunakan media kering secara berhemah

25
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

26
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

2. 0 CORAK DAN REKAAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid berupaya:
1 Mengecam corak di persekitaran

2.1 Menghasilkan corak Menyatakan kegunaan bahan dan alatan yang


2.1.1 Menghasilkan corak 2
tidak terancang digunakan
bebas secara berulang
menggunakan media
3 Melakar corak bebas
kering
Menghasilkan corak secara berulang
4

Menghasilkan corak secara berulang dengan


5
gabungan pelbagai media kering

Mencipta pelbagai corak berulang secara


6
kreatif

27
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid berupaya:
1 Mengecam corak di persekitaran

2.2 Menghasilkan corak 2.2.1 Menghasilkan corak 2 Menyatakan alatan yang digunakan
terancang dengan menyambung
titik-titik 3 Mempraktikan corak yang dilihat

2.2.2 Menghasilkan corak Menghasilkan corak dengan menyambung titik-


dengan menekap 4
titik dan menekap

Menghasilkan corak dengan menyambung titik-


5 titik dan menekap menggunakan gabungan
pelbagai media kering

6 Mencipta corak terancang secara kreatif

28
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.2.3 Menghasilkan corak 1 Mengecam teknik gosokan


dengan teknik gosokan
Mengenal dan menamakan bahan yang
menggunakan : 2
digunakan dalam teknik gosokan
(i) duit syilling
Menghasilkan satu gosokan menggunakan duit
3
(ii) daun syiling dan daun

Menghasilkan corak duit syiling dan daun


4
secara berulang dengan teknik gosokan

Menghasilkan corak duit syiling dan daun


secara berulang dengan teknik gosokan
5
menggunakan gabungan pelbagai media
kering secara kreatif

Mencipta gambar dengan teknik gosokan


6
menggunakan duit syiling dan daun

29
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid berupaya:
1 Mengenal bahan dan alatan yang digunakan

2.3 Menghasilkan projek 2 Mereka pelbagai corak


2.3.1 Menghasilkan projek
menggunakan corak dan
3 Merancang projek
rekaan

Menghasilkan projek menggunakan hasil corak


4
dan rekaan

Menghasilkan projek menggunakan hasil corak


5
dan rekaan dengan gabungan pelbagai teknik

6 Membuat kemasan akhir projek secara kreatif

30
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

3. 0 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

STANDARD PRESTASI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD


PEMBELAJARAN

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid berupaya:
1 Mengecam bahan dan alatan yang digunakan

4.1 Menghasilkan binaan 4.1.1 Mengenal teknik :


Mengenal dan menamakan teknik yang
mudah 2
digunakan
(i) mengoyak

3 Mempraktikkan setiap teknik


(ii) menggunting

(iii) menebuk 4 Membuat binaan mudah

(iv) menampal Membuat binaan mudah dengan menggunakan


5 gabungan pelbagai teknik dan bahan secara
kreatif

Membimbing rakan menghasilkan binaan mudah


6
dengan gabungan pelbagai teknik

31
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid berupaya:
Mengenal dan menamakan teknik yang
1
digunakan
4.2 Menghasilkan 4.2.1 Membuat buku skrap
karya/projek 2
berkaitan teknik : Mempraktikkan setiap teknik

(i) mengoyak Menghasilkan projek buku skrap menggunakan


3
(ii) menggunting pilihan salah satu teknik

(iii) menebuk Menghasilkan projek buku skrap menggunakan


4
(iv) menampal gabungan teknik-teknik

Membuat kemasan akhir pada projek buku


5
skrap secara kreatif

Membimbing rakan menghasilkan projek buku


6
skrap

32
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

4.0 KRAF TRADISIONAL

STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid berupaya:
Mengenal dan menamakan bahan membuat
1
anyaman
4.1 Mengenal kraf tradisional
4.1.1 Mengenal anyaman
2 Membuat garisan tapak anyaman

3 Menggunting garisan tapak anyaman


4.1.2 Menghasilkan anyaman
mudah 4 Menghasilkan anyaman mudah

5 Membuat kemasan akhir pada anyaman

6 Mencipta anyaman lain secara kreatif

33
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

Komponen Pendidikan Muzik

34
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

1.0 PERSEPSI MUZIK

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menunjukkan tindak balas spontan terhadap muzik yang
Murid berupaya: 1
diperdengarkan
1.1 Mengenal muzik 1.1.1 Mengecam bunyi
alam dari persekitaran
kelas
2 Membuat gerakan mengikut muzik secara bebas
1.1.2 Memberi respon
terhadap lagu yang
diperdengarkan
3 Meniru bunyi alam yang didengar
1.1.3 Menyanyikan
semula lagu mudah
yang telah Membuat gerakan berpandukan muzik yang
diperdengarkan. 4
diperdengarkan.

5 Membezakan muzik secara berpandu

6 Persembahan dengan bimbingan guru.

35
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

36
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

2.0 PENGALAMAN NYANYIAN

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid berupaya:
1 Mengeluarkan suara secara bebas
2.1 Menyanyi 2.1.1 Humming
mengikut muzik i. secara bebas
ii. mengikut melodi
2 Mengeluarkan suara secara perlahan danansur kuat

2.1.2 Menyanyi lagu yang


pernah didengar 3 Mengajuk lagu yang diperdengarkan secara bebas
Contoh:
lagu Selamat Hari Jadi
4 Menyanyi lagu yang pernah di dengar secara berpandu
2.1.3 Menyanyi lagu yang
digemari

Cadangan: 5 Menyanyi mengikut muzik dengan betul dan jelas


Lagu Negaraku

6 Membuat persembahan nyanyian di dalam kelas

37
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

38
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

3.0 PENGALAMAN MUZIKAL

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid berupaya:
Mengeluarkan bunyi secara bebas
Murid berupaya:
3.1 Meneroka bunyi
dari pelbagai 3.1.1 Meniru bunyi yang
sumber melalui didengar
2 Mengulang bunyi yang di dengar
pengamatan dan
pendengaran i. haiwan
ii. manusia
iii. kenderaan 3 Menamakan bunyi yang di dengar

3.1.2 Mengecam bunyi


yang didengar 4 Meniru bunyi berdasarkan gambar
i. haiwan
ii. manusia
iii. kenderaan 5 Membezakan bunyi secara berpandu

6 Mengelas bunyi berdasarkan gambar secara berpandu

39
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid berupaya:
Mengenal anggota badan
1
3.2 Mengenal alat 3.2.1 Mengenal perksi
perkusi badan

3.2.2 Mengenal alat 2 Menamakan perkusi badan


perkusi
konvensional

i. kerincing 3 Mengenal alat perkusi konvensional


ii. kastenet
iii. tamborin

4 Membunyikan perkusi konvensional secara bebas

Mengenal alat perkusi melalui bunyi


5

6 Memainkan perkusi badan dan alat perkusi berpandu

40
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

4 APRESIASI DAN ESTETIKA SENI MUZIK

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid berupaya: 1 Menggerakkan anggota badan secara bebas


4.1 Membuat 4.1.1 Melakukan
pergerakan
gerakan secara
mengikut Menggerakkan anggota badan bahagian atas iaitu dari pinggang
irama lagu
bebas 2
kekepala dalam keadaan duduk

4.1.2 Melakukan
gerakansecara Menggerakkan keseluruhan anggota badan dalam keadaan
3
terkawal berdiri setempat

4 Menggerakkan kaki mengikut langkah berpandu

5 Menggerakkan kesemua anggota badan mengikut lagu berpandu

Menggerakkan kesemua anggota badan mengikut lagu dengan


6
langkah yang betul

41
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid berupaya:
1 Menggunakan deria rasa dengar dan sentuh.
4.2 Menghayat i muzik 4.2.1 Menghayati muzik
dalam sosialisasi. secara berpasangan
dalam melakukan
aktiviti. 2 Menggunakan deria rasa, dengar dan sentuh dalam aktiviti diberi.
i. Lakaran
ii. Bentuk

3 Melakar garisan dalam penghayatan muzik.


4.2.2 Menghayati muzik
secara berkumpulan
dalam melakukan
aktiviti. 4 Membentuk objek dalam penghayatan muzik berpandu
i. Lakaran
ii. Bentuk

5 Membentuk objek dalam penghayatan muzik secara bebas

6 Mempersembahkan hasil kreativiti berdasarkan penghayatan muzik.

42
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

43
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

PANEL PENGGUBAL KSSR PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN SATU

Bil. Nama Jawatan Jabatan / Sekolah

Ketua Sektor Sektor Pendidikan Khas


1. Dr. Rusilawati binti Othman Sektor Pendidikan Khas Bahagian Pembangunan
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum

Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Khas


2. Muhammad Faunizan b Mohd Rani Sektor Pendidikan Khas Bahagian Pembangunan
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum

SK St Aidan
Guru Penolong
3. Abu Halifah b Ibrahim Bahau
Negeri Sembilan

SK Precent 9(2)
Guru Penolong
4. Azlina Suryani bt Mohd Ab Suki Putrajaya

SK Kota Masai 2
Guru Penolong
5. Yulisa Irna bt Mohd Minin Masai
Johor

SK Taman Koperasi Polis


Guru Penolong
6. Nurul Ain bt Zahari Batu Caves
Kuala Lumpur

44
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 2017

45

You might also like