You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Albrecht Waldner, Inynier dowodzcy:


LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1 Czog Parowy:
KOSZT REKRUTACJI: 250 ZK PODSTAWKA: 100 X 50 MM
OD: SPECJALNE Czogi Parowe to ogromne, buchajce dymem machiny, ktre z oskotem tocz si na
PRESTI DRUYNY: +49 PUNKTW wroga, wystrzeliwujc w jego kierunku miercionone kule armatnie ze swych
PODSTAWKA: 20 X 20 MM napdzanych par dzia. Pochd tych elaznych potworw jest trudny do
powstrzymania. Strzay odbijaj si od pancerza, a korpus Czogu z atwoci
Albrecht Waldner podobnie jak inni Inynierowie dowodzcy ukoczy z wyrnieniem
miady wojownikw wroga. Czog Parowy to natchnione dzieo synnego Leonarda z
Imperialn Szko Artylerii. Uczelnia przycigna nowoczenie mylcego uczonego,
Miragliano, ktre napdza para pod cinieniem, pompowana systemami rur do
ktry od najmodszych lat wykazywa zainteresowanie sztuk inyniersk. Przez lata
tokw wprost z wielkiego kota. Wyprodukowano ich dwanacie, lecz obecnie
studiw Albrecht Waldner wzbogaca sw wiedz o nauki krasnoludzkich renegatw,
pozostao tylko osiem, z pieczoowitoci przechowywanych w murach Kolegium
wyrzuconych z Krasnoludzkiej Gildii Inynierw za prby ulepszenia sprawdzonych
Inynierw. W czasie wojny Kolegium moe zezwoli na uycie tych rzadkich i
technologii Khazadw.
cennych machin, o ile zagroenie jest prawdziwie powane.
Cho wikszo swego czasu Inynier dowodzcy spdza na majstrowaniu przy
W bitwie Czogiem Parowym kieruje Inynier dowodzcy, ktry nadzoruje poziom
na wp gotowych, wymylnych wynalazkach, to ma wiadomo, e ostatecznym
cinienia pary niezbdny czy to do napdzania ukadu jezdnego, czy to do
celem jego pracy jest utrzymanie w sprawnoci Czogu Parowego, ktry moe stawi
wystrzelenia z dziaa Czogu. Zadanie to wielce odpowiedzialne, ktre wymaga trafnej
czoa niezliczonym zagroeniom, z jakimi boryka si Imperium. Albrecht Waldner to
oceny co do wytrzymaoci kota parowego, przy jednoczesnej wiadomoci, e im
nader ekscentryczny specjalista, ktry stale mamrocze co w technicznym argonie i
wysze cinienie, tym machina ma wicej moliwoci. Zbyt wysokie cinienie grozi
biega od jednego koca Czogu Parowego do drugiego, stale poprawiajc dziaanie
wybuchem kota, a skutki takiego zdarzenia s katastrofalne.
podzespow.
Wikszo Czogw Parowych wyposaona jest w zasilane par dziao gwne,
UWAGI: Albrecht Waldner moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny: Cyrkowcy z znacznie mniejsze od dzia produkowanych w Imperialnej Szkole Artylerii, co jednak
Ligii Ostermarku, Muszkieterzy z Nuln, Stranicy drg z Averlandu, Zbrojna kompania z rekompensowane jest z powodzeniem przez zwrotno samego Czogu.
Ostlandu oraz onierze z Reiklandu i Nizioki z Krainy Zgromadzenia. Standardowym wyposaeniem jest rwnie dziako parowe zainstalowane w
Inynier dowodzcy, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach wieyczce, nowoczesna bro, przeznaczona do raenia wroga na bliski zasig
rozwoju wylosowa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z listy porcjami rozgrzanej pary.
umiejtnoci STRZELECKICH lub AKADEMICKICH. Ponadto, Albrecht Waldner moe
nauczy si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci specjalnych: CHARAKTERYSTYKA CZOGU PAROWEGO:
BALISTYKA: W czasie kadej potyczki model moe przerzuci jeden PAROWZ SZ WW US S WT W I A CP
dowolny rzut Kostk Artyleryjsk, wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Parowz * - - 4 8 4 - * -
CHARAKTERNIK: Inynier dowodzcy moe przerzuci nieudany test Koo - - - - 6 1 - - -
STRACHU i GROZY. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Ponadto,
ZASADY SPECJALNE:
najmita automatycznie zdaje testy SAM W WALCE. DUY CEL, MACHINA WOJENNA.
RUSZNIKARZ: Albrecht Waldner jest mistrzem rusznikarstwa, a posiadana CZOG PAROWY: Wytrzymaa konstrukcja zapewnia MACHINIE WOJENNEJ
wiedza pozwala unika mu wielu niebezpiecznych sytuacji. Jeeli mia Ochron Pancerza na 1+. Ponadto, chronieni grubym pancerzem modele maszynisty
miejsce NIEWYPA! naley wykona rzut K6. Wynik 2+ oznacza, e i pasaerw otrzymuj premi +3 do Ochrony Pancerza lub otrzymuj Ochron
dziki zdolnociom rusznikarskim Inynier dowodzcy otrzymuje premi +1 Pancerza na 4+ jeli nie posiadaj PANCERZA.
do rzutu na TABEL NIEWYPAU! DZIAA GWNEGO. DZIAO GWNE: Umieszczone w korpusie MACHINY WOJENNEJ dziao gwne
CHARAKTERYSTYKA ALBRECHTA WALDNERA: posiada cech ora PRZEBICIE PANCERZA , RUCH albo STRZA oraz WYMAGA
MAODOBRY SZ WW US S WT W I A CP PRZYGOTOWANIA. Przed wystrzeleniem z dziaa gwnego, Inynier dowodzcy
Pocztkowa 4 3 4 3 3 1 3 1 7 zgodnie z zasadami podanymi w ROZDZIALE XX: MACHINY PAROWE
Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9 powinien obrci model Czogu Parowego w kierunku, w ktrym zamierza
wystrzeli i rzuci Kostk Artyleryjsk. Jeeli wypad NIEWYPA! dziao gwne nie
BRO/PANCERZ: Inynier dowodzcy posiada SZTYLET, MIECZ, MUSZKIET, LEKKI
wypalio, a gracz musi wykona rzut na TABEL NIEWYPAU! DZIAA
PANCERZ oraz CZOG PAROWY i KLUCZ NASTAWNY.
GWNEGO. Jeeli wypadnie liczba, naley umieci wzornik pomienia w ten
ZASADY SPECJALNE:
sposb, e cieszy koniec dotyka wylotu lufy dziaa gwnego. Modele, ktrych
DRUYNA OBSUGI.
podstawki s cakowicie przykryte, zostaj trafione automatycznie, modele ktrych
INYNIER: Albrecht Waldner to dowiadczony cho nieco ekscentryczny Inynier. W
podstawki s czciowo przykryte, zostaj trafione na 4+. Modele otrzymuj
grze odzwierciedla to zasada wedle ktrej jedna z grup stronnikw, znajdujca si w
liczb trafie rwn wynikowi uzyskanemu na Kostce Artyleryjskiej. Trafienia
odlegoci nieprzekraczajcej 6 od bohatera specjalnego, moe uy w fazie strzelania
rozpatrywane s z SI 4 z cech ora PRZEBICIE PANCERZA.
jako podstaw testu warto wspczynnika UMIEJTNOCI STRZELECKIE
Modele UKRYTE znajdujce si pod wzornikiem pomienia automatycznie unikaj
Inyniera lub skorzysta z jednej, znanej przez Posta Dramatu zdolnoci z listy
trafienia.
umiejtnoci STRZELECKICH. Naley pamita, e zasada ta nie ma zastosowania
Naley jednak zauway, e Czog Parowy nie moe sta & strzela z dziaa
w przypadku, gdy Inynier w biecej turze bieg, skorzysta z umiejtnoci lub
gwnego. Przeadowanie dziaa gwnego wymaga zuycia 3 Punktw Pary.
zasady specjalnej uywanej w fazie magii lub fazie strzelania, strzela, skaka,
GRANATNIK: Inynierowie z Imperialnej Szkoy Artylerii umiecili w wieyczce
szarowa, upad, wspina si zosta Oszoomiony!, Powalony na ziemi!, Wyczony z akcji!
granatnik wyposaony w napdzany par system repetujcy. Granatnik posiada
lub wykonywa jakiekolwiek inne dziaania poza zwykym ruchem.
cech ora PRZEBICIE PANCERZA , RUCH albo STRZA oraz ZAWODNY. Inynier
MASZYNISTA: Inynier dowodzcy potrafi kierowa Czogiem Parowym. Dziki
dowodzcy korzystajc z granatnika moe wystrzeli pocisk na odlego do 16.
umiejtnoci Posta Dramatu moe przerzuci nieudany test kierowania, wynik
Udany rzut na trafienie oznacza, e pociski uderzaj w cel z SI 6. Naley jednak
drugiego rzutu jest ostateczny.
zauway, e Czog Parowy nie moe sta & strzela z granatnika. Przeadowanie
OD: Po zakoczeniu fazy eksploracji naley wykona rzut K6, ktrego wynik
granatnika wymaga zuycia 1 Punktu Pary.
okreli warto wynagrodzenia o ktre upomni si Albrecht Waldner. Wynik 1
POWZ: W Czogu Parowym moe podrowa do 7 pasaerw wielkoci
oznacza, e Inynier dowodzcy wraz z Czogiem Parowym zosta wezwany do
czowieka lub mniejszych (do powozu nie moe zatem wej model na
Imperialnej Szkoy Artylerii - naley usun Posta Dramatu wraz z Czogiem Parowym
podstawce 40x40 mm i wikszej) lub do 7 SKRZY ADUNKU, przy czym jeden
z KARTY DRUYNY. Wynik 2-5 oznacza, e Posta Dramatu zadaa odu w
z pasaerw musi zaj miejsce na kole obok wonicy.
wysokoci 50 zk. Natomiast rezultat 6 oznacza, e Inynier dowodzcy zaaferowany
ostatnimi wydarzeniami zapomina o odzie.

TABELA NIEWYPAU! DZIAA GWNEGO


K6 EFEKT
1-2 ZNISZCZONE! Dziao gwne wybucha z potnym hukiem. Odamki metalu
lec we wszystkich kierunkach, a na miejscu wybuchu pozostaje spowita
chmur czarnego dymu dziura. Naley uy 3 okrgego wzornika, ktrego
rodek naley umieci nad rodkiem modelu. Wszystkie modele, ktrych
podstawki s cakowicie przykryte, otrzymuj trafienie automatycznie, a te,
ktrych podstawki s czciowo przykryte, otrzymuj trafienie na 4+. Modele
otrzymuj liczb trafie rwn wynikowi uzyskanemu na Kostce Artyleryjskiej.
Trafienia rozpatrywane s z SI 4 z cech ora PRZEBICIE PANCERZA. Dziao
gwne ulega zniszczeniu, a Czog Parowy zostaje Wyczona z akcji!.
3-4 AWARIA! Proch nie chce si zapali i dziao gwne nie wypala. Inynier dowodzcy
musi przeadowa dziao gwne zanim bdzie mogo ponownie wystrzeli.
5-6 NIE MOE WYPALI. Wystpia jaka mniejsza usterka, ktra uniemoliwia
wypalenie z dziaa gwnego w tej turze, by moe lont nie zosta odpowiednio
umieszczony, a moe Inynier dowodzcy nie dopeni jakiej czynnoci. Dziao
gwne jest cay i mona z niego strzela w nastpnej turze w zwyky sposb.

1|Strona