You are on page 1of 3

Titul, meno a priezvisko, adresa trvalho bydliska, potov smerovacie slo, obec,

telefonick a e-mailov kontakt

Do hlaviky trestnho oznmenia je potrebn uvies presn identifikciu oznamovatea


trestnho inu. V prpade, ak sa Vae trval bydlisko li od prechodnho, je potrebn
uvies adresu pre doruovanie. Uvedenie telefonickho a e-mailovho kontaktu me
uahi komunikciu s vyetrovateom.

Adresta trestnho oznmenia je potrebn Ministerstvo vntra SR


zvoli poda miesta spchania trestnho inu.
V prpade nesprvne zvolenej adresy bude Prezdium Policajnho zboru
trestn oznmenie odstpen na prslun
expozitru. Nrodn kriminlna agentra
Pri osobnom podan trestnho oznmenia je
vhodn necha si potvrdi prijatie trestnho Nrodn protikorupn jednotka
oznmenia na kpii trestnho oznmenia.
expozitra Bratislava

Raianska 45

812 72 Bratislava

Jedno vyhotovenie trestnho oznmenia je


Na vedomie:
vhodn posla na vedomie radu pecilnej Generlna prokuratra SR
prokuratry GP SR. Prokurtor me prejavi rad pecilnej prokuratry GP SR
o dan trestn oznmenie zujem a iniciatvne trova 2
podnika kroky smerom k objasneniu trestnej 812 85 Bratislava
innosti.
V Bratislave, da 11. aprla 2010
Kad trestn oznmenie mus by
oznaen miestom a dom jeho
spsania.

VEC: OZNMENIE SKUTONOST NASVEDUJCICH SPCHANIU TRESTNHO INU


Je vhodn namiesto formulky trestn oznmenie poui veobecnejiu formulciu z
dvodu, aby nedolo k naplneniu znakov skutkovej podstaty trestnho inu kriv
obvinenie.
Tmto podanm oznamujem skutonosti, ktor nasveduj spchaniu trestnho inu
prijmania platku poda 328 zkona . 300/2005 Z.z. Trestn zkon (alej len
Trestn zkon).
vodom je potrebn zhrn, ak kon vykonvame podanm a ak je trestn oznmenie
rozsiahlejie, uvedieme v vode aj truktru trestnho oznmenia.

Da 25. marca 2010 som kpil stavebn pozemok v Pieanoch z dvodu mjho
zmeru postavi na uvedenom pozemku rodinn dom.
Dkaz: List vlastnctva . 7452 (prloha . 1)
Da 08. aprla 2010 som podal iados o vydanie stavebnho povolenia na Okresnom
rade v Pieanoch.
Dkaz: iados o vydanie stavebnho povolenia zo da 08.04.2010 (prloha . 2)
Da 10. aprla 2010 mi bola doruen SMS z telefnneho sla +421 912 345 678
v znen: stavebne povolenie nedostanes len tak lahko.. stretnime sa o 19:00
v kaviarni na Nezabudkovej 3.
Dkaz: Prepis SMS zo da 10.04.2010 (prloha . 3)
Po vode je potrebn chronologicky zhrn podstatn skutkov okolnosti. Vhodn je zaa
udalosami, ktor predchdzali trestnej innosti a ktor svisia s trestnou innosou. Pri
uvdzan okolnost je potrebn uvies vdy as alebo asov obdobie, v ktorom udalosti
nastali. Na preukzanie svojich tvrden je potrebn oznai dkazy. Kpie dokumentov,
ktor preukazuj nae tvrdenia, je potrebn priloi k trestnmu oznmeniu ako prlohu.

Da 10. aprla 2010 o 19:05 som priiel s mojou manelkou do kaviarne


nachdzajcej sa na adrese Nezbudkova 3, Pieany. V kaviarni ns akal pn Jn
Novk, pracovnk Okresnho radu v Pieanoch, ktor rozhoduje o mojej iadosti
o vydanie stavebnho povolenia. Okrem neho bola v kaviarni anka, ktorej meno
a priezvisko neviem uvies.
Svojm konanm Jn Novk od zaiatku stretnutia naznaoval, e nie je mon zska
stavebn povolenie. Napokon nm stne oznmil, e ak mu do konca tda
prinesieme s manelkou v hotovosti 3 000,- EUR, tak so stavebnm povolenm
nebude problm a dokonca stne uviedol, e stavebn povolenie pre rodinn dom
bude vybaven prednostne.
Dkaz: vsluch mojej manelky, pani XY, nar. ................., bytom ......................
Po uveden okolnost, ktor predchdzali trestnmu konaniu je potrebn o
najpodrobnejie vecne pomenova trestn konanie podozrivej osoby. Konanie je potrebn
pecifikova o mono najpodrobnejie dtumom, asom, prtomnmi osobami
a spsobom konania. Na preukzanie tvrden je potrebn oznai dkazy. Na preukzanie
tvrden me posli aj vsluch osb prtomnch v ase spchania trestnho inu.
Osobu, ktorej konanie pomenvame, je eln identifikova.

Poda 328 ods. 1 Trestnho zkona:


Kto priamo alebo cez sprostredkovatea pre seba alebo pre in osobu prijme, iada
alebo si d sbi platok, aby konal alebo sa zdral konania tak, e poru svoje
povinnosti vyplvajce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
potrestn sa odatm slobody na dva roky a p rokov.
Po tom, o s vecne zhrnut okolnosti trestnej innosti, mono uvies znenie skutkovej
podstaty trestnho inu, ktor zodpoved oznamovanmu konaniu podozrivej osoby.
Orgny inn v trestnom konan nie s povinn prida sa nami uvedenej skutkovej
podstaty trestnho inu a mu konanie pchatea kvalifikova ako in trestn in.
Nemm vedomos o iadnej prekke pre vydanie stavebnho povolenia na stavbu
mjho rodinnho domu. Preto mm podozrenie, e vyie uvedenm konanm mohlo
djs k naplneniu znakov skutkovej podstaty trestnho inu prijmania platku poda
328 ods. 1 Trestnho zkona, pretoe na stretnut da 10. aprla 2010 Jn Novk
priamo pre seba poiadal o hotovos vo vke 3 000,- EUR bez akhokovek
prvneho dvodu za elom odstrnenia domnenej prekky pri vydan stavebnho
povolenia.

V trestnom oznmen je vhodn uvies tzv. skutkov vetu skutok, ktorm malo djs
k spchaniu trestnho inu. To znamen, e je potrebn v jednej vete zhrn naplnenie
vetkch znakov skutkovej podstaty trestnho inu. Skutkov veta sli na identifikovanie
skutku v rozhodnutiach orgnov innch v trestnom konan.

Tmto podanm si v zmysle 46 a nasl. Trestnho poriadku uplatujem voi


prpadnmu pchateovi trestnho inu nhradu kody v rmci adhzneho konania vo
vke 5 000,- EUR. kodu odvodujem tm, e mi bolo znemonen zaa so
stavbou domu. V ase vyie popsanch udalost som mal so spolonosou XXX,
s.r.o, uzatvoren zmluvu o dielo na stavbu rodinnho domu, priom z dvodu
nemonosti vstavby som povinn uhradi uvedenej spolonosti zmluvn pokutu vo
vke 4 500,- EUR. kodu alej odvodujem vo vke 500,- EUR psychickou ujmou,
ktor mi bola spsoben v svislosti s konanm pna Jna Novka.
Dkazy:
Zmluva o dielo uzatvoren medzi mnou a spolonosou XXX, s.r.o. zo da 10. janura
2010 (prloha . 4)
Lekrska sprva z psychologickho vyetrenia zo da 11.aprla 2010 (prloha . 5)
Osoba, ktorej bola spsoben trestnm inom koda, m monos navrhn, aby sd
v odsudzujcom rozsudku uloil obalovanmu povinnos nahradi tto kodu.
Z nvrhu mus by zrejm z akch dvodov a v akej vke sa nvrh na nhradu kody
uplatuje. Nvrh je potrebn uplatni najneskr do skonenia vyetrovania alebo
skrtenho vyetrovania.

Tmto podanm iadam o dsledn preetrenie vyie uvedench podozrivch


okolnost orgnmi innmi v trestnom konan a vyvodenie zverov v slade
s Trestnm poriadkom. Vzhadom na zvanos pomenovanej protispoloenskej
innosti, iadam o dsledn vykonvanie dozoru prokurtora poda platnch prvnych
predpisov vo vetkch tdich vyetrovania.
Tmto vyhlasujem, e si nie som vedom uvedenia akchkovek nepravdivch dajov
v tomto podan a zrove iadam o potvrdenie prijatia trestnho oznmenia a tie o
to, aby som bol vas informovan o prijatch opatrenia a vsledkoch etrenia vo veci.
Trestn oznmenie m by vecn a zaloen na faktoch. Z dvodu, e trestnm
oznmenm je mon naplni skutkov znaky trestnho inu kriv obvinenie poda 345
Trestnho zkona, je potrebn na zver trestnho oznmenia uvies, e si oznamovate
nie je vedom uvedenia iadnych nepravdivch okolnost.
V prpade, e oznamovate je pokoden, na jeho iados sa mu psomne prelo aj
psomn potvrdenie o prijat trestnho oznmenia.

Nakoko mm obavu o svoj ivot a zdravie v svislosti s tmto podanm, iadam, aby
orgny inn v trestnom konan v zmysle ust. 62 ods. 2 Trestnho poriadku
neuviedli daje o mojej totonosti do trestnho spisu.
Oznamovate trestnho inu m monos pri stnom oznmen poiada, aby sa
v trestnom oznmen neuviedli daje o jeho totonosti. V prpade psomnho trestnho
oznmenia mono sksi vyui toto prvo. Materily, ktor umouj zistenie totonosti
oznamovatea, sa ukladaj na prokuratre. Do spisu sa zakladaj len so shlasom
oznamovatea.

...................................................
Titul, meno a priezvisko oznamovatea
Zoznam prloh:
1. List vlastnctva . 7452
2. iados o vydanie stavebnho povolenia zo da 08.04.2010
3. Prepis SMS zo da 10.04.2010
4. Zmluva o dielo zo da 10.01.2010
5. Lekrska sprva zo da 11.04.2010

Na konci trestnho oznmenia je vhodn uvies zoznam vetkch prloh, ktor s v podan
uveden. Pre lep prehad je vhodn prlohy zoradi a slo prlohy ceruzkou uvies aj na
samotnej prlohe napr. v pravom hornom rohu prlohy.