LA VIDA EN L’EDAT MITJANA

(descripció de les fases del projecte)

El procés que hem seguit és el següent:

1r organització: Divisió del grup classe 4 grups d’experts cadascú dels quals
haurà de fer-se càrrec d’un espai medieval: el castell, el feu, les ciutats i el
monestir.

2n investigació: la font d’informació ha estat el llibre de text d’Història de 2n
d’ESO. Selecció de la informació necessària per la redacció del següent text
explicatiu:

EL CASTELL EL FEU

a. Origen i significat de la paraula a. Origen i significat de la paraula
b. Descriure les parts d’un castell. b. Descriure les parts del feu.
c. On estaven situats? c. On estaven situats?
d. Quina gent els habitava? d. Quina gent habitava cada part?
e. Cerca tres castells medievals e. Cerca a quines activitats agrícoles
pròxims a la teua localitat. es dediquen els llauradors de la
teua comarca.

EL MONESTIR LA CIUTAT

a. Origen i significat de la paraula a. Origen i significat de la paraula
b. Descriure les parts del monestir. b. Descriure les parts de la ciutat.
c. On estaven situats? c. On estaven situades?
d. Quina gent hi vivia? d. Quina gent habitava cada part?
e. Cerca a 3 monestirs que es troben e. Cerca 3 ciutats que conserven
prop de la teua localitat. l’estructura medieval.

3a creació: A partir de la informació cercada, es fan dues activitats:

a) Redacció un text creatiu. Cal posar-se en el paper d’una persona de l’Edat
Mitjana. Es parteix de l’esquema següent:
La vida de...
 Un noble (rei, duc, marqués, comte). Un cavaller o una dama.
 Un eclesiàstic (Papa, arquebisbe, abat, bisbe, cardenal, monjo/a, frare, sacerdot)
 Un llaurador (lliure o serf). Un home o una dona.
 Un artesà (aprenent, oficial o mestre)
 Un comerciant (alta o baixa burgesia).
 Un criat o un captaire.

Aspectes de cal tractar en la redacció...
 Presentació: Nom, edat, què sóc, com sóc físicament i quina és la meua indumentària.
 Les activitats: Què faig diàriament? Amb qui em relacione? Què m’agrada fer i què no?
 L’alimentació: Què menge?
 L’habitatge: On visc?

b) Elaboració de sopa de lletres i mots encreuats amb el vocabulari que
ha tractat cada grups d’experts.

L’artefacte que s’ha creat és un llibre digital amb l’eina Camaléo que
arreplega totes les redaccions, les sopes de lletres i mots encreuats que
s’han elaborat.

Maria Mira Castelló
Professora de Valencià: llengua i literatura
IES La Mola
Curs 2016-17
2n ESO