You are on page 1of 8

Pxina 1 de 8

Parte cientfico-
tcnica
TECNOLOXA
[CM.PC.002.Z]

1. Formato da proba
Formato

A proba consta de vinte cuestins tipo test.


As cuestins tipo test teen tres posibles respostas, das que soamente unha correcta.

Puntuacin

Puntuacin: 0.50 puntos por cuestin tipo test correctamente contestada.


Por cada cuestin tipo test incorrecta restarase 0.125 puntos.
Polas respostas en branco non se descontar puntuacin.
No caso de marcar mis dunha resposta por pregunta considerarase como unha resposta en branco.

Duracin

Este exercicio ter unha duracin mxima de: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

Bolgrafo con tinta negra ou azul.


Calculadora non programable.

Pxina 2 de 8
Parte cientfico-
tcnica
TECNOLOXA
[CM.PC.002.Z]

2. Exercicio
1. O proceso de fabricacin no que se deforma un bloque de metal, previamente quentado, golpe-
ndoo con mazas ou cunha prensa, cocese como:

El proceso de fabricacin en el que se deforma un bloque de metal, previamente calentado, golpendolo con
mazas o con una prensa, se conoce como:

A Estampacin.
B Extrusin.
C Forxa.
Forja.

2. Que tcnica sera a mis axeitada para obter unha botella de material plstico?

Qu tcnica sera la ms adecuada para obtener una botella de material plstico?

A Moldeamento por inxeccin.


Moldeado por inyeccin.

B Moldeamento por soprado.


Moldeado por soplado.

C Extrusin.
Extrusin.

3. Cal destes elementos indispensable para fabricar aceiros?

Cul de estos elementos es indispensable para fabricar aceros?

A Cobre.
B Aluminio.
C Carbono.

4. O formign armado engade unha armadura no seu interior porque o formign en masa non sopor-
ta ben os esforzos de:

El hormign armado aade una armadura en su interior porque el hormign en masa no soporta bien los
esfuerzos de:

A Compresin.
B Traccin.
C Cortadura.
Corte.

Pxina 3 de 8
Parte cientfico-
tcnica
TECNOLOXA
[CM.PC.002.Z]

5. En que escala as medidas lineais do debuxo sern menores que as correspondentes medidas re-
ais do obxecto?
En qu escala las medidas lineales del dibujo sern menores que las correspondientes medidas reales del
objeto?

A 1:7
B 7:7
C 7:1

6. En que tipo de perspectiva est debuxada a figura?


En qu tipo de perspectiva est dibujada la figura?

A Isomtrica.
B Cnica
C Cabaleira.
Caballera.

7. Cal destas pezas est cotada de forma correcta?


Cul de estas piezas est acotada de forma correcta?

A B C

8. Tendo en conta as pezas que aparecen a seguir, indique, das posibilida-


des que se ofrecen, a cal pode corresponder o alzado amosado.
Teniendo en cuenta las piezas que aparecen a continuacin, indique, de las posi-
bilidades que se ofrecen, a cul puede corresponder el alzado mostrado.

A B C

Pxina 4 de 8
Parte cientfico-
tcnica
TECNOLOXA
[CM.PC.002.Z]

9. Que esquema sera o correcto para medir a cada de tensin na resistencia de 8 ?

Qu esquema sera el correcto para medir la cada de tensin en la resistencia de 8 ?

A B C

10. Segundo a montaxe da figura, cal ser a cada de tensin na


resistencia R3?

Segn el montaje de la figura, cul ser la cada de tensin en la


resistencia R3?

A 1V
B 3V
C 9V

11. Segundo a montaxe da figura, cal ser o valor da resistencia total?

Segn el montaje de la figura, cul ser el valor de la resistencia total?

A 6
B 9
C 30

12. A que compoente corresponde o seguinte smbolo?

A qu componente corresponde el siguiente smbolo?

A LDR.
B Dodo.
Diodo.

C Transistor.

Pxina 5 de 8
Parte cientfico-
tcnica
TECNOLOXA
[CM.PC.002.Z]

13. Calcule a resistencia dun radiador polo que circulan 2A cunha potencia de 800W.

Calcule la resistencia de un radiador por el que circulan 2A con una potencia de 800W.

A 200
B 400
C 1600

14. Se unha resistencia de 90 ten tolerancia de fabricacin 10 %, entre que valores poder va-
riar?

Si una resistencia de 90 tiene tolerancia de fabricacin 10 %, entre qu valores podr variar?

A 9 10
B 81 99
C 80 100

15. Segundo a montaxe da figura, cal ser o valor da resistencia total?

Segn el montaje de la figura, cul ser el valor de la resistencia total?

A 18
B 9
C 8

16. Cal dos seguintes sistemas de pancas non presenta vantaxe mecnica?

Cul de los siguientes sistemas de palancas no presenta ventaja mecnica?

A B C

17. Cal a forza mnima que cmpre realizar, segundo o esque-


ma, para vencer unha resistencia de 240 N?

Cul es la fuerza mnima que hay que realizar, segn el esquema,


para vencer una resistencia de 240 N?

A 120 N
B 80 N
C 60 N

Pxina 6 de 8
Parte cientfico-
tcnica
TECNOLOXA
[CM.PC.002.Z]

18. Que tipo de panca atopamos nunha carreta como a da figura?

Qu tipo de palanca encontramos en una carretilla como la de la figura?

A De primeiro xnero.
De primer gnero.

B De segundo xnero.
De segundo gnero.

C De terceiro xnero.
De tercer gnero.

19. Unha engrenaxe motriz A xira a 1000 rpm e a engrenaxe arrastrada B a 250 rpm. Se A ten 20
dentes, cantos dentes ter a engrenaxe B?

Un engranaje motriz A gira a 1000 rpm y el engranaje arrastrado B a 250 rpm. Si A tiene 20 dientes,
cuntos dientes tendr el engranaje B?

A 80.
B 40.
C 5.

20. Que forza mnima teriamos que realizar, segundo o seguinte es-
quema, para vencermos a resistencia de 600 N, elevndoa medio
metro?

Qu fuerza mnima tendramos que realizar, segn el siguiente esquema,


para vencer la resistencia de 600 N, elevndola medio metro?

A 150 N
B 200 N
C 300 N

Pxina 7 de 8
Parte cientfico-
tcnica
TECNOLOXA
[CM.PC.002.Z]

3. Solucin para as preguntas tipo test


N A B C

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

18 X

19 X

20 X

N de respostas correctas (C)

N de respostas incorrectas (Z)

Puntuacin do test = C x 0.5 Z x 0.125

Nas preguntas de test, por cada resposta incorrecta descontaranse 0.125


puntos. As respostas en branco non descontarn puntuacin.

Pxina 8 de 8