You are on page 1of 54

Daiva Trijonien

Pirmoji pagalba ruoiantis lietuvi kalbos egzaminui


(mokinio ssiuvinis)
Turinys
Pratarm ................................................................................................................................................. 3
Dokumentai ............................................................................................................................................. 4
Lietuvi kalbos ir literatros programa ................................................................................................ 4
Lietuvi kalbos ir literatros brandos egzamino programa ................................................................ 12
VBE/MBE vykdymo instrukcijos ...................................................................................................... 15
Vertinimo instrukcija (kriteriniai apraai) .......................................................................................... 15
Teoriniai pagrindai .............................................................................................................................. 20
Tekstas ................................................................................................................................................ 20
Pastraipa ............................................................................................................................................. 21
Samprotavimas ................................................................................................................................... 24
Teorijos apibendrinimas ..................................................................................................................... 27
Samprotavimo rainys ......................................................................................................................... 27
Rainio pavadinimas .......................................................................................................................... 28
Dstymas ............................................................................................................................................ 30
Kontekstas .......................................................................................................................................... 32
Apibendrinimas .................................................................................................................................. 34
Literatrinis rainys ............................................................................................................................. 35
Literatrinio ir samprotavimo rainio skirtumai ................................................................................ 35
Raini pavyzdiai ............................................................................................................................. 36
Apibendrinimas .................................................................................................................................. 39
Praktins uduotys ............................................................................................................................... 40
Naudota literatra ................................................................................................................................ 54

2
Pratarm
is leidinys skirtas visiems moksleiviams, kurie ruoiasi laikyti gimtosios kalbos brandos
egzamin. Nesvarbu, kok mokyklin (toliau- MBE) ar valstybin (toliau-VBE). Reikia pabrti, kad
gimtosios kalbos egzaminas vienintelis privalomas, tai pasiruoti jam privalo kiekvienas, norintis
gyti Brandos atestat. Apie lietuvi kalbos egzamin daug raoma, diskutuojama, jo rezultatai kasmet
sistemingai blogja. Mokiniai skundiasi, dejuoja aptarindami uduotis, vertinim. Visuomen
vertina mokytojus, mokyklas, pliekia uduoi sudarytojus, bet kas i to... Situacija didina nerim,
kelia tamp, atveria kelius neteisingoms interpretacijoms.
Leidinio idja ir gim tada, kai jau daug met buvo dalyvauta vairiausiuose seminaruose,
mokymuose, VBE darb vertinimo procese, iklausyta ir sukaupta tiek metodins mediagos, kad net
susisteminti tapo per sunku.... Ikilo daug klausim apie tai, kaip visk sudlioti pirmiausia mokiniui,
kad jis nebijot, turt pakankamai ini, gyt gebjim, atrast literatros krin, inot, ko jame
iekoti, kaip tai panaudoti kuriant savo tekst- samprotavimo ar literatrin rain.
Leidinys panaus mokinio konspekt ssiuvin, kuriame sudti svarbiausi dalykai i Vidurinio
ugdymo bendrj program Lietuvi kalbos ir literatros programos (toliau BP), Lietuvi kalbos
egzamino (toliau BE) programos, vertinimo norm, teorini pagrind, teksto krimo princip. Tai
pirmoji pagalba viskas, k btina inoti prie lietuvi kalbos egzamin. O svarbiausias tikslas -
mokiniams turi bti aiku, paprasta. Nuoirdiai tikiuosi, kad konspektas pads jiems susikurti savo
gimtosios kalbos ir literatros mokymosi sistem, sudarys prielaidas mstyti ir rayti savarankikai,
krybikai, pasikartoti inomus dalykus, ivengti streso ir sumaities ruoiantis laikyti gimtosios
kalbos brandos egzamin, kuris, deja, yra privalomas visiems.

3
Dokumentai
io skyriaus tikslas - supaindinti su svarbiausiais dokumentais (skaityti dokument niekas
nemgsta), iskirti privalomus, inotinus dalykus.

Lietuvi kalbos ir literatros programa

Pagrindinis dokumentas, kuris reglamentuoja vis mokymosi kurs 11-12 klasje, yra Vidurinio
ugdymo bendrj program Lietuvi kalbos ir literatros programa (www.upc.lt), patvirtinta
2011m. I jos irinkti esminiai dalykai, vertinga informacija (parykinta).

1.Programos paskirtis:
1.1. Lietuvi kalbos ir literatros vidurinio ugdymo programos paskirtis apibrti lietuvi kalbos
kaip mokomojo dalyko tiksl ir udavinius, turin, numatomus bendrojo ir iplstinio kurso mokini
pasiekimus. Programa skiriama mokykloms, kuriose mokomasi lietuvi arba tautins maumos kalba.
1112 klasi mokiniai gali rinktis bendrj arba iplstin lietuvi kalbos ir literatros kurs.
1.2. Mokantis pagal bendrojo kurso program sudaromos galimybs mokiniui gyti bendrj
kalbin, literatrin kultrin isilavinim, isiugdyti kalbos vartojimo gebjimus, reikalingus
visaveriam kiekvieno mogaus gyvenimui.
1.3. Iplstinis kursas apima bendrj kurs, bet yra platesnis ir isamesnis. Mokiniui sudaroma
galimyb gyti isamesn kalbin ir platesn literatrin kultrin isilavinim. Skaitoma ir
nagrinjama daugiau ir sudtingesni groini ir negroini krini, jie nagrinjami
vairesniais aspektais. Atliekama vairesni ir sudtingesni sakytins ir raytins kalbos
ugdymosi uduoi, projektini kalbos ar literatros tyrimo darb, kuriems reikia
savarankikumo, krybingumo, platesnio kultrinio konteksto imanymo.

Komentaras: nesvarbu, kokiu kursu mokosi mokinys- bendruoju ar iplstiniu- egzamino tip jis gali
rinktis laisvai (mokyklin, toliau - MBE arba valstybin, toliau - VBE);

2. Dalyko tikslas:

Lietuvi kalbos ir literatros kaip dalyko tikslas padti mokiniams ugdytis komunikavimo lietuvi
kalba, literatrin kultrin kompetencijas; pltoti gebjimus kalbti ir rayti aikia, taisyklinga
ir turtinga kalba, suvokti save kaip kalbos ir kultros paveldtojus, puoseltojus ir krjus;
susiformuoti laisvo, atsakingo mogaus savimon, asmenin santyk su literatra (ir kultra),
stiprinti savo tapatybs jausm ir savivert; ugdytis krybin ir kritin mstym.

Komentaras: visas BP literatros ir kalbos kursas pirmiausia orientuojamas ne ini kiek, bet
literatros raidos etap, krypi, krini analizs principus, supratim, kad literatra yra
neatsiejama nuo bendrj istorini, socialini, bendrakultrini tautos vystymosi etap. Be to,
mokiniui svarbu suvokti lietuvi tautos egzistencin patirt, ukoduot literatroje, kalbos- kaip
pasaulio ir savs painimo- svarb.
4
3. Dalyko udaviniai:
3.1. Bendrojo kurso udaviniai
Siekiama, kad mokydamiesi pagal bendrojo kurso program mokiniai:
pltot kalbos inias, tvirtint kalbos vartojimo praktikos gdius;
ugdytsi sakytin kalb; remdamiesi literatra, rayt rilius vairios paskirties ir anr tekstus;
skaityt brandiausius lietuvi ir visuotins literatros krinius, plst literatrin ir kultrin
akirat, lavintsi menin skon;
susidaryt lietuvi literatros visumos vaizd;
remdamiesi kalbos, literatros iniomis, Lietuvos literatros (ir kultros) raidos supratimu, autoriaus
biografijos, istoriniu, kultriniu kontekstu, nagrint ir vertint groinius ir negroinius krinius,
aptart j ssajas su dabartimi;
remdamiesi krini idj ir pozicij vairove, formuotsi vertybines nuostatas.
3.2. Iplstinio kurso udaviniai
Siekiama, kad mokydamiesi pagal iplstinio kurso program mokiniai:
gilint kalbos inias, lavint kalbos vartojimo praktikos gdius;
remdamiesi literatra (ir kultra), rayt rilius krybinius, probleminius tekstus; ugdytsi
sakytin kalb; ugdytsi stiliaus individualum;
skaityt brandiausius lietuvi ir visuotins literatros krinius, gyt plat literatrin ir
kultrin akirat, lavintsi menin skon;
susidaryt lietuvi literatros visumos vaizd;
remdamiesi kalbos, literatros iniomis, Lietuvos literatros (ir kultros) raidos supratimu, autoriaus
biografijos, istoriniu, kultriniu kontekstu, vairiais aspektais nagrint, lygint ir vertint krinius,
aptart j ssajas su dabartimi;
remdamiesi krini idj ir pozicij vairove, formuotsi vertybines nuostatas;
pltot savarankiko kalbos ir literatros tyrimo gebjimus.

Komentaras: i esms bendrasis ir iplstinis kursas skiriasi mokini gebjim lygiu, uduoi
sudtingumu ir privalom autori skaiiumi (bendrasis k.-apie 26, iplstinis- apie 36);

4. Dalyko struktra:

Program sudaro dvi struktrins dalys:


4.1 Kalbinis ugdymas (kalbos funkcijos, bendravimo kultra, tekst stiliai, tekst krimas,
samprotavimo, argumentavimo, negroinio teksto vientisumo, teksto logikos ir kalbos vartojimo
mokymas);
4.2. Literatrinis (kultrinis) ugdymas (kursas sudarytas laikantis istorinio/chronologinio
nuoseklumo: lietuvi literatros raida nuo Renesanso iki ms dien). Dmesys sutelkiamas
filosofin, etin, visuomenin literatros turin ir krini raik. Nagrinjami privalomi kriniai siejami
5
su biografiniu, istoriniu, kultriniu kontekstu pagrindiniais laikotarpio reikiniais ir idjomis. Iskirti
privalom autori kriniai (privalomi bendrajam ir iplstiniam kursui), kontekstiniai kriniai
(ne visi privalomi, galima rinktis), nurodyti pagrindiniai laikotarpio reikiniai ir idjos, epoch
reprezentuojanios asmenybs, krini nagrinjimo aspektai);

Lietuvi kalbos ir literatros egzamino uduotys bus sudaromos tik i programoje nurodyt
privalom autori krini (programos priede yra isamiai nurodyti privalom autori krini
pavadinimai).

Komentaras: kalbiniam ugdymui skiriama maiau pamok, o literatriniam ugdymui daugiau.


Programa plati, sudtinga, todl silomas paprastesnis/sutrumpintas variantas, kuriame irinkti i
literatrinio ugdymo dalies tik privalomi autoriai ir kontekstiniai dalykai (pabraukti autoriai
privalomi tik iplstiniam kursui). Pasitikrinkite, koki autori ir krini reikia egzaminui.
PRIVALOMI AUTORIAI KONTEKSTAS

1. M. Mavydas. Katekizmas (lietuvika eiliuota prakalba); Renesanso ir reformacijos


2. M. Dauka. Postil (Prakalba malonj skaitytoj); idjos Europoje ir LDK;
3. J. Radvanas. Radviliada (I d. 3196 eil., III d. 85169 eil.); asmens, tautos, valstybs
samprata; tautins ratijos
pradia;
4. V. ekspyras. Hamletas. Sonetai (1,5,24,65,116,132,154) Drama; tragedija; veikj
charakteriai, krinio idja,
konfliktas, problemos,
vertybs; soneto ypatybs;
5. M. K. Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilraiai). Baroko idjos Europoje ir
LDK; mogaus ir pasaulio
prietaringumas;
6. K. Donelaitis. Metai. vietimo amiaus idjos;
situacija Maojoje Lietuvoje;
pietizmo judjimas; mogus
ir gamta, emdirbio
gyvenimo vert,
tautikumas; poemos raika;
7. J. V. Gt. Faustas. I dalis, II dalies pabaiga. vietimo amiaus idjos
Europoje; pasaulio painimo,
mogaus prigimties,
gyvenimo prasms
klausimai; tragedijos anro
ypatybs;
8. A. Mickeviius. Eilraiai Romantika, Od jaunystei, Romantizmo pasauljauta;
Akermano steps. Vlins, II, IV dalis, poema Ponas Tadas romantinis herojus ir jo
(I kn. 140 eil.). idealai; romantins poemos
bruoai;

6
9. A. Baranauskas. Anyki ilelis. Lietuvi romantizmo
bruoai; asmens ir tautos
istorinio likimo suvokimas;
mogus ir gamta; poemos
bruoai, raika;

10. V. Kudirka. Tautika giesm. Varpas. Labora. I mano XIXa. pab.-XXa. pradios
atsiminim keletas odeli. pokyiai lietuvi kultroje ir
literatroje; tautinis
isivadavimas ir
visuomeniniai idealai;
11. Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilraiai). Asmens laisv, tautin
savimon, ypatingas santykis
su tautos tapatybe; asmens
vieniumas, individualiosios
lyrikos prasms; talento
universalumas ir aktualumas;
12. J. Bilinas. Lidna pasaka. Pasirinkti apsakymai. Realizmas; lyrins prozos
13. J. Tumas-Vaigantas. Dds ir ddiens. bruoai; vertybins
nuostatos, psichologin ir
socialin tikrovs analiz;
psichologiniai veikj
paveikslai; pasakotojo
vaidmuo; tautinis
charakteris; apysakos,
apsakymo ir novels anrai;
14. atrijos Ragana. Sename dvare Moderniosios literatros
bruoai; neoromantizmo
poetika; ilgesys, idealizmas,
sielos igyvenimai,
dienoraio prasms; vidiniai
monologai;
15. V. Krv. Skirgaila Istorinis XIV a. kontekstas;
modernioji tragedija; tautos
ir mogaus likimas;
konflikto raida, istorinio
herojaus deheroizavimas;
16. F. Kafka. Metamorfoz XXa. vid. modernioji
literatra; ekspresionizmas;
17. V. Mykolaitis-Putinas. Tarp dviej aur. Altori ely. moderniosios pasauljautos
konfliktai; mogaus
prigimties dualizmas
(materialaus ir dvasinio
pasaulio dvilypumas);
simbolistin lyrika;
psichologinis romanas;

18. J. Savickis. Novels. XXa. vid. modernioji


literatra; ekspresionizmas;
teksto rakos modernumas,
ironijos, paradokso prasms;
novels anras;

7
19. J. Aistis. Pasirinkti eilraiai. II-oji neoromantik karta;
lyrikos intymumas, poetin
distancija;
20. H. Radauskas. Pasirinkti eilraiai. Egzistencins XXa. vid.
21. A. Kamiu. Svetimas mogaus patirtys/laikysena;
katastrofinis
egzistencializmas;
modernumo ir klasicizmo
santykis eilratyje ;turinio ir
formos derm; eilraio
vyksmas; lyrinis pasakotojas;
ironija ir paradoksas;
absurdas;
22. V. Maernis. Metai. (Pasirinkti sonetai.) Lietuvi literatra II-ojo
pasaulinio karo metais;
eminink karta; Gyvenimo
prasms, laims, mirties,
vienatvs apmstym vert
sonetuose; soneto anro
ypatybs;
23. S. Nris. Prie didelio kelio. ymiausia neoromantik;
asmenybs dvilypumas,
vertybini nuostat
ibandymas tarybiniu
laikotarpiu, kalts, atgailos ir
ilgesio temos dramatikoje
ipaintinje karo met
lyrikoje;
24. B. Krivickas. Pasirinkti eilraiai. Pasiprieinimas ir
rezistencin kova pokario
laikotarpiu; laisv kaip
asmens ir tautos
egzistencinis pamatas;
smoningas mogaus
apsisprendimas; poetin
eilrai raika;
25. B.Sruoga. Diev mikas. mogaus patirtys/laikysena
totalitarizmo akivaizdoje;
vertybs ir antivertybs;
ironija kaip bdas
apsisaugoti; pasakotojas
memuar romane
26. A. kma. Balta drobul. Tragikos XXa. vid.
mogaus patirtys;
katastrofinis
egzistencializmas; modernus
pasakojimas/smons srauto
technika; kultriniai
kontekstai; ironija ir
sarkazmas- bdas apsiginti
nuo gyvenimo beprasmybs;
pasakotojas romane;

8
Lietuvi egzodo literatra;
27. M. Katilikis. Mikais ateina ruduo. gimtosios vietos, tvyns
praradimo prasms; lietuvi
agrarins kultros reikms;
tarpukario Lietuvos
gyvenimas; meils, lemties
problemos romane;
28. . Miloas. Pasirinkti eilraiai Lietuvikoji tapatyb
globaliame pasaulyje;
mogaus ir tautos atminties
santykis su istorija;
intelektualusis eilratis;
kultros kontekstai,
daugiasluoksns metaforos;
29. Just. Marcinkeviius. Mavydas. Pasirinkti eilraiai. Modernioji XX a. antrosios
puss literatra; vertybiniai
apsisprendimai; sins
drama; tautin tapatyb,
santykis su gamta, tvyne,
kalba; poetin drama;
pareigos ir laims konfliktas;
30. J. Aputis. Keleivio novels (pasirinkti apsakymai). Prozos modernjimas/7-9
deimtmeio prozos
ypatumai; lyrin proza;
dramatika vertybi kaita;
monikumas-pamatin
vertyb, padedanti igyventi;
asociatyvumas, vidinis
monologas; (R.Granausko,
B.Vilimaits proza);
31. M. Martinaitis. Pasirinkti eilraiai. XXa. vidurio ir 7-9
deimtmeio lyrikos
modernjimas; emdirbio
pasauljauta; mitinis,
tautosakinis poiris
pasaul; balads, raudos
anras; ironijos ir paradokso
prasms;
32. S. Geda. Pasirinkti eilraiai. XXa. vidurio ir 7-9
deimtmeio lyrikos
modernjimas; mitas, mitin
atmintis, senoji kultra ir
istorija eilrai
interpretacijose;
33. J.Vaiinait. Pasirinkti eilraiai. Moter poetins kalbos ir
laikysenos savitumas;
kasdienybs poetika
eilratyje; miestas-
atminties ir vaizduots
altinis; kultriniai
kontekstai eilratyje;

9
34. A. Marnas. Pasirinkti eilraiai. Nepriklausomybs laik
poezija; vertybini nuostat,
visuomens pokyi
prasms; postmodernizmo
ikiai; poezijos
daugiasluoksnikumas;
(S.Parulskio kryba);
35. J. Kuninas. Tla Sovietmeio patirtys;
realistinio pasakojimo
persipynimas su fantastika;
meils interpretacija
iuolaikiniame romane;
krinio autobiografikumas;
(R.Gavelio kryba);
36. M. Ivakeviius. Madagaskaras iuolaikin lietuvi
dramaturgija; neprastas
dramos modelis; veikj
prototipai; skirting
pair/idj konflikto
prasm; kryba kaip
savianaliz, provokacija ar
aidimas;
iuolaikin lietuvi literatra Postmodernizmas, vertybi
kaita (svarbu ne tai, kas
viduje, o tai, kas iorje)
intertekstualumas (tekstas
tekste), es anro
suklestjimas, moter prozos
proveris, socialins
fantastikos anras ...
Autoriai pasirenkami laisvai
( D.Kajoko poezija,
S.Parulskio eseistika,
J.Erlicko kryba,
V.Juknaits, R.erelyts
kryba ir kt.)
5. Rekomenduojami privalom autori kriniai:
Motiejus Kazimieras Sarbievijus, rinktin Lemties aidimai: I, 4, Krispui Levinijui. Kad
nepasitikt per daug jaunyste; I , 7, Telefui Likui. Skundiasi likimo ir skms nepastovumu; I
V, 12, Janui Libinijui. Teisina savo vienium; I V, 35. Pauliui Kozlovijui. I epigram: 31.
Dievikosios meils strl. Sueidei mano ird (Gg 4,9).
Maironis, Pavasario balsai: Taip niekas tavs nemyls, Mano gimtin, Jei kada paniai
nukris, Mikas ia, Utrauksme nauj giesm, Nebeutvenksi ups, Lietuva brangi,
Kur bga eup, Vilija (Neris), Vilnius, Trak pilis, Oi neverk, matule!,
Milin kapai, Nuo Biruts kalno, Vakaras (Ant eero Keturi kanton), Inyksiu kaip
dmas, Pavasaris, Vasaros naktys, Umigo em,Uosis ir mogus, J. St.,
Sudieu, Mergait, Marijos giesm, Spjauki, draugui, visk!, atrijos kalnas
Vakaro mintys.
Jonas Bilinas, apsakymai Vagis, Lazda, Ubagas.

10
Jurgis Savickis, apsakymai Kova, Fleita, Vagis, Ad astra, Jono Grauos nuotykiai,
Mnesiena.
Jonas Aistis, rinktin Daina graudyn ir stabyn: Prologas, Apie pavasar, Rugpjio
naktis, Ir pasakys, Andai, Lorelei, Diazas, v. Prancikus, Laims link,
Mikas ir lietuvis, Peizaas, Karaliaus uo, jau laukais, Krimo valanda,
Persevalis, Ak, kaip gera man..., Imago mortis, Snaig, Karavanas, Katarsis,
Man tave, Vienas kraujo laas...
Henrikas Radauskas, rinktin Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu: Pasaka, Fontanas, Dainos
gimimas, Homero jaunyst, Girtuoklis grta namo, Laikai sau paiam, Strl
danguje, Mergait pajry, vent parke, Gl ir vjas, Katanas pradeda ydt,
Lietus, Rudens veidas, Angelas ir sesuo Angelika, Vakaras, Pavasario naktis,
iemos daina, Veneros gimimas, Kats, Raudoni mediai, Balti malnai,
Vienaragis.
Vytautas Maernis, rinktin Po kanotu neinios dangum: Rudens sonetai (4, 7, 12, 13, 19, 21,
25), iemos sonetai (2, 4, 9, 10, 24, 25, 28, 29, 31, 34), Pavasario sonetai(1, 3), Vasaros
sonetai (1, 2), Pavargimas.
Bronius Krivickas, Ratai: Rudenio lygumose, Laukini roi lamesys, Vien vasar,
Rudens melodija, iema, iaurusis D ievas, Dovydas prie Galijot.
Justinas Marcinkeviius, rinktin Amino rpesio pieva: Moiuts ms, Anapus
Nemuno, Sena abcl, Gyvenimas, Nei mane ariau savs, emele..., Du
eilraiai, Kad giedoiau tave, Nusilenkimas olei, Ivada, Pasigailjimo arba Vlini
sonetas, Lopin gimtinei ir motinai, Eilraio artjimas, Amiaus pabaiga, V, Diena
atritom akim (1989 m. Vasario 16-oji), Ant vasaros kaklo ermukniai jau noksta, Dkojimas
u rudenin sauls spindul, ...apgraibomis, prie ulinio seno pasilenkiau....
Juozas Aputis, Keleivio novels: Vakarjant graios dobilienos, Lidija Skoblikova ir tvo
ingsniai, veikti save, vis po Marazyno uolu, Ualusios skulptr akys.
Sigitas Geda, rinktin mokyklai Gedimino valstybs fragmentas: Lietuvos atsiradimas, Arklys
sibuoja ali horizont..., Buvau Lietuv ijs..., poema Strazdas (dalis ems
arimas), Jotvingi em, poema Delia ruden deiv (III dalis), poema Bilhana (I pyn),
poema Nakties iedai (Viepaties roi ilgesys, Septyneilis apie nebylij prapult),
Trieiliai birelio nakt, ciklas Maironio mirtis, Giesm apie pasaulio med, Giesm apie
gimtj pirki, Giesm apie ventj Lietuvos up, Sonetas Andriui Viteliui, Sonata,
Gedimino valstybs fragmentas, Himnas lauk krosnelei.
Judita Vaiinait, Funikulierius, Kavinukas su pastoralm, Ateis sekmadienis, Usidega
kavini ugnys, Vilnius. Miesto vartai, Saulgra, Izo ros, Kanonas Barborai
Radvilaitei, Senos fotografijos, Staccato, Trys gulbs, Kadrilis, Geltoni namai su
verandom, Sniego gnits.
Marcelijus Martinaitis, Severiuts rauda, Kvailuts Onuls rauda, Kaip Kukutis prot
atgavo, Nakvyn pas emait Kukut, Neinomo dailininko paveikslas, Prisiminimas
(Serbenta), Paskutinis atsisveikinimas su Kukuiu, Kukutis mua savo mirt, Kukuio
apsilankymas Vilniuje, Kukutis nori pamatyti tvyn, Tvanas, Aara, dar tau anksti,
Mano em sulauk amnestijos, Kai sirpsta vynios Suvalkijoj, Sutartin, Ileistuvi
nuotrauka Aleknyns mokykloje, Prisiminimas (Paserbenty giedant mojavas), Daina apie
smurt, Daina apie neparayt eilrat, K. B . Margaritai apie virtuali tikrov.
. Miloas (Cz. Milosz), Rinktiniai eilraiai: Mano tvynje, Campo di Fiori,
Mittelbergheim, Niekad tavs, mieste, uvis, Valanda, Rue Descartes,
Filologija, Sodyba, Lanka.

11
Aidas Marnas, Eilin: Klaida, Taip, Erki krmas dzgia, itoj erdvj prie pat
umingant, Mano Neris, Gruodis, Metai be iogo, Radausko nuudymas, Siaurukas
ia suka saul, iedlapis kris tenai, Vidurnaktis, Plikledis Katedros aiktje, Second
Hand, takos, Du bandymai, Beveik ligi ventosios, Kartais abejoju autoryste,
Regnum MMIII , Maxima, Kontaktai.

6.Mokini pasiekimai, vertinimas:


Isamiai aprayti gebjimai, inios ir gyjamos kompetencijos, trij pasiekim lygi poymiai-
patenkinamas, pagrindinis, auktesnysis. vertinant paymiu, patenkinamas lygis atitinka 4-5,
pagrindinis-6-8, auktesnysis -9-10 bal;

Komentaras: isamesnius lygi apraymus galite rasti programoje;

Lietuvi kalbos ir literatros brandos egzamino programa

Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2013m. spalio 28 d.


sakymu Nr.V-1019. Joje aikiai apibrti BE tikslai (pagrindinis - vertinti mokini gebjimus
remtis BP iniomis ir kultrine patirtimi, bendrj ratingum, gebjim kurti ril,
argumentuot tekst), reikalavimai, uduoi tipai, vertinimo principai. Programa atitinka BP, tik
yra konkretesn.
1. Mokini gebjimai:
Pagal BE programos reikalavimus tikrinami tokie mokini gebjimai inios ir supratimas
(emesnio lygio gebjimai) ir ini ir gebjim taikymas (auktesnis lygis);

Komentaras: isamius ini, supratimo, gebjim taikymo reikalavimus galite rasti anksiau
aptartoje BP, skyriuje Dalyko udaviniai (p.5);

2. Egzamino uduoties pobdis:


2.1. VBE rengiamas remiantis BP iplstinio kurso reikalavimais;
2.2. MBE rengiamas remiantis bendrojo kurso reikalavimais;
2.3. Brandos egzamino uduotis-rainys, t.y. atvirojo tipo integruota uduotis;
2.4. Brandos egzaminui pateikiamos dvi samprotavimo rainio ir dvi literatrinio
rainio uduotys:
samprotavimo objektas problema; tikslas apsvarstyti (isprsti) problem;
literatrinio rainio objektas literatra; tikslas pateikta tema interpretuoti
(nagrinti, analizuoti) autoriaus(-i) kryb;
prie kiekvienos temos pateikiamas sraas autori, i kuri vien btina
pasirinkti:
valstybiniam brandos egzaminui pateikiami trys privalomi lietuvi autoriai i
Bendrosios programos iplstinio kurso;

12
mokykliniam brandos egzaminui pateikiami trys privalomi lietuvi autoriai i
Bendrosios programos bendrojo kurso;
Mokinys pasirenka vien i keturi uduoi;

3. Reikalavimai:

3.1. VBE samprotavimo rainyje pasirinkt tem reikalaujama atskleisti analizuojant pilietines,
egzistencines, pasaulvokines ir pan. problemas; analiz privalu susieti su pasirinkto vieno i nurodyt
autori kryba ir literatriniais (kultriniais) kontekstais; be to, galima remtis ir asmenine (kultrine,
visuomenine, emocine) patirtimi;
3.2. VBE literatriniame rainyje pasirinkt tem reikalaujama atskleisti analizuojant krinius ir j
kontekstus; privalu rayti apie dviej autori kryb: vien autori pasirinkti i nurodyt, kit
programin autori pasirinkti savo nuoira;
3.3. MBE samprotavimo rainyje pasirinkt tem reikalaujama atskleisti aptariant pilietines,
egzistencines, pasaulvokines ir pan. problemas; privalu remtis vieno i nurodyt autori kryba ir
literatriniais (kultriniais) kontekstais; be to, galima remtis ir asmenine (kultrine, visuomenine, emocine)
patirtimi (pateikiami trys nukreipiamieji klausimai);
3.4. MBE literatriniame rainyje pasirinkt tem reikalaujama atskleisti nagrinjant literatros krin;
privalu rayti apie vieno i nurodyt autori kryb; galima j sieti ir su kitais savo nuoira
pasirinktais programiniais kriniais (pateikiami trys nukreipiamieji klausimai);
3.5. Rainio apimtis ir trukm: VBE ne maiau kaip 500 odi, MBE ne maiau kaip 400 odi;
VBE raomas 4 val., MBE 3,5 val.
Komentaras: pagrindinis skirtumas tarp VBE ir MBE yra ne odi skaiius, bet raymo kryptis
(pirmasis reikalauja gilesns analizs, o antrajam utenka krini aptarimo); taip pat svarbu
nepamirti, kad MBE literatriniame rainyje pakanka aptarti vieno autoriaus kryb, o VBE -
analizuoti dviej autori kryb (pastraipoje nebtina j lyginti); reikt protingai pasinaudoti ir
nukreipiamaisiais klausimais, aklai j nekopijuoti;

4. Egzamino vertinimas:

4.1. Vertinamas yra rainio turinys, kalbos taisyklingumas ir teksto raika.


4.2. Rainio turinio vertinimo kriterijai:
4.2.1. Samprotavimo rainio turinio vertinimo kriterijai:
problemos analiz (bendri gebjimai kryptingai analizuoti, argumentuoti, vertinti, pagrstai
apibendrinti);
rmimasis literatra ir kontekstu (gebjimas tinkamai paremti teiginius kriniu ir kontekstu).
4.3.1. Literatrinio rainio turinio vertinimo kriterijai:
temos pltot;
literatros krinio(-i) interpretavimas ir siejimas su kontekstu.

13
4.4. Kalbos taisyklingumo vertinimo kriterijai:
kalbos vartojimas (gramatika ir leksika);
ratingumas (rayba ir skyryba).
4.5. Teksto raikos vertinimo kriterijai:
kalbin raika (logika, stilius; odyno turtingumas ir sintaksins sandaros vairumas);
teksto struktra (tinkamos struktrini dali proporcijos, pagrstas teksto skaidymas pastraipomis,
nuoseklumas);
4.6. Vertinimo proporcijos (lentel):
UDUOTIES GEBJIM VERTINIMO KRITERIJAI PROCENTAI
VERTINIMO SRITYS
I. RAINIO TURINYS Problemos analiz/Temos pltot
40
(ir gilioji rainio struktra)
Rmimasis literatra ir
kontekstu/literatros krinio(-i)
interpretavimas ir siejimas su kontekstu
II. KALBOS Kalbos vartojimas (gramatika ir leksika)
35
TAISYKLINGUMAS
Ratingumas (rayba ir skyryba)
III. TEKSTO RAIKA Kalbin raika (logika, stilius; odyno
turtingumas, sintaksins sandaros 25
vairumas)
Teksto struktra (formalioji)
I viso 100

4.7. Vertinant raini turin, gali bti paraytas absoliutus nulis, jei mokinys neatliko uduoties,
nesirm n vienu i nurodyt autori, para rain ne ta tema arba para maiau negu pus
reikalaujamos apimties (tokiu atveju rainys nevertinamas);
4.8. Kalbos taisyklingumo ir kalbins raikos norm apraas kiekvienais metais patvirtinamas iki
lapkriio 15 d. ir skelbiamas www.nec.lt svetainje;
4.9.VBE vertinimas yra kriterinis, t.y. taikoma tokia vertinimo skal, pagal kuri numatyti trys lygiai-
minimalus (I), pagrindinis (II) ir aukiausiasis (III). Reikia surinkti ne maiau kaip 30 proc. galim
surinkti tak, kad ilaikytumte egzamin (apie 15/16 tak: tiek surink gausite 15/16 bal; nuo 16
iki 35 bal minimalus/patenkinamas (I), nuo 36 iki 85 pagrindinis (II), nuo 86 iki 100
aukiausiasis (III) lygis);
4.10.MBE vertinimas yra norminis, t.y. takai veriami paymius, pagal vertinimo norm lentel;

Komentaras: rainio turinio vertinimas sudaro didij vertinimo dal, o kaip/u k vertinama
pasiaikinsime tada, kai aptarsime vertinimo instrukcij; Raini turinio, kalbos taisyklingumo ir
teksto raikos vertinimo kriterij apraai yra pateikiami Programos 2 priedo 1, 2, 3 lentelse
(www.nec.lt/);

14
VBE/MBE vykdymo instrukcijos

Vykdymo instrukcijas kasmet gruodio mn. patvirtina Lietuvos Respublikos vietimo ir


mokslo ministro sakymu. Jos skelbiamas www.nec.lt svetainje. Instrukcijos nurodo konkret
egzamino vykdymo laik (dien, valand), trukm (skiriasi VBE nuo MBE), tvark (kada kandidatai
leidiami, kuo gali naudotis);

Komentaras: kandidatai gali naudotis tik Dabartins lietuvi kalbos odynu; Laikantys VBE
kandidatai, i egzamino ij anksiau, per vien valand po egzamino pabaigos gali atsiimti
uduoties ssiuvinius i dalyko egzamino centro administratoriaus.

Vertinimo instrukcija (kriteriniai apraai)

Vertinimo instrukcijos pirmiausia yra skirtos vertintojams. J tikslas-objektyvus/vieningas


raini vertinimas. iame darbe tikslinga bt apvelgti VBE raini turinio ir struktros vertinim
ir palyginti tris pasiekim lygius, kad mokiniai aikiai inot, kaip reikia rayti, kad pasiekt vien ar
kit lyg. MBE vertinimas paprastesnis temos supratimas, analiz ir argumentavimas vertinami tik 3
tak skale. Abiej tip vertinimo instrukcijos skelbiamas www.nec.lt svetainje.
VBE vertinimo instrukcij kriteriniai apraai

Literatrinis rainys

Komentaras: III lygio (7t.) rainiuose parodomi iskirtiniai mokinio gebjimai susieti/sujungti visus
analizs aspektus. Ssajos-gilumins ir iorins- tarp aspekt aikios (kas/kaip/kodl/kas i to). Tema
suvokta puikiai, kryptingai ir nuosekliai inagrinta;
II lygio (6-4 t.) rainiuose tema suprasta, stinga ssaj, ne visi aspektai motyvuotai iskirti ir aptarti;
I lygio (3-1 t.) rainiuose tema suprasta tik i dalies, menkai, aspektai neiskirti;
Pastaba apie O-kodl nevertinamas rainys (apie tai jau rame);

15
Komentaras: III lygio (7t.) rainiuose btina turin sieti su raika (interpretuoti remiantis
literatriniais terminais, menini priemoni analize);
II lygio (6-4 t.) rainiuose per maai arba visai neskiriamas dmesys raikai; atsiranda
interpretavimo klaidos (int)- neteisingai suprastos/ikraipytos krinio prasms; taip pat fakto (f)
klaidos- ne tas anras, ne ta menin priemon, netikslus konteksto faktas, netiksli citata;
I lygio (3-1 t.) rainiuose- interpretacija remiasi siueto perpasakojimu; daug int klaid;
O- ne analizuojama, o atpasakojama;

Komentaras: gilioji struktra apima gebjim ilaikyti rainyje pagrindin mint,


analizs/interpretavimo krypt/aspektus - tai turinio dalykai; jei nra pastraipos ivad, tai jau
trkumas (ymima p raid, -. ir Pab.- );

16
Komentaras: konteksto problemostinkamas siejimas su rainio tema; kontekstas
kultrinis/istorinis/biografinis; fakto (f) klaidos-faktiniai netikslumai;

Samprotavimo rainys

Komentaras: III lygio (7t.) rainiuose parodomi iskirtiniai mokinio gebjimai susieti /sujungti visus
analizs/vertinimo/problemos aikinimo aspektus. Ssajos-gilumins ir iorins- tarp aspekt aikios
(kas/kaip/kodl/kas i to). Tema ir problema suvoktos puikiai, kryptingai ir nuosekliai inagrintos,
apibendrintos; atskleidiamas platesnis kultrinis iprusimas;
II lygio (6-4 t.) rainiuose tema suprasta, bet nepakankamai atskleista problemos esm; stinga ssaj,
ne visi aspektai motyvuotai iskirti ir aptarti;
I lygio (3-1 t.) rainiuose tema suprasta tik i dalies, menkai, aspektai neiskirti;
Pastaba apie O-kodl nevertinamas rainys (apie tai jau rame);

17
Komentaras: III lygio (7t.) rainiuose btina argumentuoti svariai ir taigiai (argumentai tinka ir
temai, ir teiginiams, ir pasirinkai samprotavimo krypiai); polemizavimas, skirting nuomoni
analizavimas parodo iskirtinius gebjimus/kultrin iprusim;
II lygio (6-4 t.) rainiuose argumentai tinkami, bet ne visi svars; atsiranda argumentavimo klaidos
(arg)- netinka/ne visai tinka temai, teiginiui, neatspindi pasirinktos samprotavimo krypties;
I lygio (3-1 t.)- tik bandoma argumentuoti; dominuoja bendro pobdio aikinimas (BPA-
pilstymas be argument );
O- rainiuose neargumentuojama;

Komentaras: tie patys reikalavimai kaip ir literatrinio rainio (ar pasirinkta samprotavimo
kryptis/pagrindin mintis ilaikoma);

18
Komentaras: naujausiose (2014/2015m.projektas) vertinimo kriterij aprauose jau yra isamesnis
rmimosi kontekstu apraymas-rmimasis privalomu autoriumi skaitomas, jei
argumentuojant/pagrindiant samprotavimo rainio temos, problemos aspektus vardytas krinys,-iai
ir aptariami krinio faktai; Bandymas remtis: nurodomas autorius, krinys, kryptis/anras ir viskas
(Maironio eilrai rinkinyje Pavasario balsai); kontekstu nesiremia Maironio
kryboje/J.Bilinas ra...;

Komentaras: abiej raini tip formalioji struktra reikalauja tinkamo teksto struktrini dali
idstymo (pastraip proporcijos, angos/ivad apimtis); pagrindiniai trkumai- minties uoliai
(ymimi varnele), nemotyvuoti pasikartojimai (k);

19
Teoriniai pagrindai
Mokinys, kuris ruoiasi laikyti BE, privalo mokti tinkamai kurti tekst, atsivelgdamas teksto
tip, struktros reikalavimus. Apie tai pamokose jau kalbta ne kart, taiau pravartu bt pakartoti
elementarius teorijos dalykus apie tai, kas yra tekstas, kaip komponuoti pastraip, kaip suformuluoti
tinkam teigin, kaip samprotauti ir argumentuoti. Tai nebus labai sudtingi dalykai, taiau
prisiminti juos tikrai verta.

Tekstas

Pagrindinis kalbos vienetas yra tekstas. Mstydamas mogus renka odius, prisimena, kuria
vaizdus. Ne visada lengva sukurti ril tekst, t.y. rasti tinkamus odius, sujungti juos sakinius.
Kiekvienas tekstas yra kakam skirtas. BE rainio paskirtis - rodyti, kad mokinys sugeba analizuoti,
apibendrinti lietuvi kalbos ir literatros inias, geba kurti ril, argumentuot tekst. Tekst apimtis
taip pat labai vairi. Rainio apimtis aikiai apibrta. Pagrindinis reikalavimas struktrai - trinar
sistema: anga, dstymas, apibendrinimas. Taigi, mokinys privalo nepamirti esmini teksto
poymi:
odi, sakini seka, jungiama bendros minties/temos;
Pagrindinis poymis- rilumas;
Lotynikai textum sujungimas;
Pagrindinis vienetas- pastraipa;
Jei tekstas ilgas, tai gali bti dalijamas dalis/ skyrius;
Turi kontekst-kam skirtas, dl ko raomas, k nori praneti, kas ra...
Turi tem (tai, apie k pasakojama tekste, kas analizuojama, vertinama)/pagrindin mint (kas
norima pasakyti, koks poiris)/ kelia problem (kas blogai, nurodo samprotavimo,
analizavimo krypt, problem analiz visada neatskiriama nuo vertybi);
Tem gali nurodyti pavadinimas;
Skirtingi tipai-instrukcija, laikraio straipsnis, rainys, novel, eilratis ir kt.;
3 pagrindiniai tekst tipai;
Pasakojimas - kas, kaip, kur, kada atsitiko;
Apraymas daikto, vietos, mogaus, vykio, atsitikimo (dalykinis/meninis);
Samprotavimas aikinimas, argumentavimas, teigini pateikimas/rodymas .

Parykintieji dalykai orientuoja mokinius svarbiausius aspektus, kuri nevalia pamirti kuriant
savo tekst. Raydamas rain (samprotavimo ar literatrin) privalai sukurti pirmiausia ril tekst,
jungiam bendros temos, problemos, pagrindins minties. Tekstas turi bti taip struktruotas, kad
suformuluoti teiginiai visada turt juos pagrindiani argument, kad poiris samprotavimo

20
rainyje, o analizs kryptis literatriniame rainyje raudona linija pereit per vis tekst nuo pradios
iki apibendrinani ivad.

Pastraipa

vairiuose lietuvi kalbos vadovliuose daug dmesio skiriama pagrindiniam rilaus teksto
vienetui-pastraipai. Pabandysime apibendrinti svarbiausius pastraipos raymo reikalavimus taip, kad
pakartotumte tai, kas labai svarbu. Jau inome, kad pastraipa raoma i naujos eiluts, kad j gali bti
vairi: angini, siejimo, dstymo, apibendrinamj. Tai priklauso nuo to, koki funkcij tekste
pastraipa atlieka. Pagal teiginio pagrindimo bdus dar skiriamos indukcins, dedukcins, polemins,
problemins pastraipos. BE rainyje mokiniai turi parayti vairi tip pastraip, nes to reikalauja
trinar rainio struktra. Taigi, pakartokime kartu, kas yra pastraipa ir kaip ji turi bti raoma:
Pagrindinis rilaus teksto vienetas;
Reikia vien baigtin teksto mint;
Sudaro keletas sakini, bet gali ir vienas;
Pagrindin mintis pasakoma teminiu(T) sakiniu;
Toliau turi bti aikinamieji/samprotavimo(A) sakiniai;
Patys svarbiausi argumentavimo(Arg) sakiniai, t.y rmimasis kultrine, literatrine patirtimi;
Argumento apibendrinimas/samprotavimas(A);
Usklandos sakinys (Ivada);
Visa pastraipa turi bti nuosekli, vientisa ir logika;
Galima skirti toki nesudting dedukcins pastraipos raymo formul:
T/A,A/Arg,Arg./A/Ivada;
Komentaras: tai tik vienas paprastesnis pastraipos modelis, skirtas pradedantiems rayti pastraip

Teminis sakinys (teiginys/tez)

Dabartins lietuvi kalbos odynas taip aikina svok tez: teiginys, kurio teisingumas
rodinjamas;
Svarbiausias argumentavimo proceso elementas;
Teiginiai gali bti diskusiniai (juos ir rodinsime argumentais) ir nediskusiniai (tai
neginytini faktai, j nereikia rodinti);
Teigin galime laikyti ir pagrindine mintimi, nes visa pastraipa ir bus skirta jo rodymui;
Pasako, apie k bus kalbama;
Atskleidia poir tem;
Turi bti vienas ir atitikti visos pastraipos turin, t.y orientuotas argument;
Apie k turi bti teiginys danai nurodo rainio pavadinimas;

21
Indukcin pastraipa gali neturti teminio sakinio/tezs, tokia pastraipa pradedama
argumentu/pavyzdiu/apibendrintu pavieniu faktu, tik po to suformuluojamas
teiginys/pagrindin mintis;
Dedukcin pastraipa pradedama teiginiu/teze, o tik po to pasiremiama pavyzdiu;
Svarbu ivengti uoli, ilaikyti vientisum, bendrj prasm, kuri jungia vis tekst;
Btent viso teksto pagrindin mintis ir turi bti iskaidoma teminiais sakiniais/teiginiais;
N vienas teiginys negali prietarauti pagrindinei rainio miniai, neatitikti pasirinkto tikslo,
raymo krypties;

Aikinamieji sakiniai

Remia, pltoja ir aikina teminio sakinio/teiginio/tezs mint;


Poleminje pastraipoje aikinamieji sakiniai pagrs teigin skirtingais, ginytinais,
prietaraujaniais teiginiui sakiniais. Tokioje pastraipoje turi susidurti dvi prieingos
nuomons. alia argumento bus ir kontrargumentas - teiginys, prietaraujantis prie tai
buvusiam teiginiui;
Vieno aikinamojo sakinio per maai;
Jei po teminio sakinio pateikiamas pavyzdys (tai jau argumentas), jis turi bti suformuluotas
labai apibendrintai, kad ivengtumte minties uolio, ilaikytume idjos ir pagrindimo sakinio
santyk;
Aikinantieji sakiniai turi pateikti prieasties ir pasekms arba proceso analiz, apraym,
lyginim;
Aikinamieji sakiniai gali bti susieti su kontekstu;
Aikinantieji sakiniai turi bti konkretesni u temin sakin;

Argumentavimo sakiniai

Siejasi su teminiu sakiniu, pagrindia j, dera su aikinamaisiais sakiniais;


Samprotavimo rainio pastraipoje ie sakiniai bus argumentavimo sakiniai (svars, paremti
kultros ir literatros pavyzdiais);
Literatrinio rainio pastraipoje ie sakiniai bus aikinamieji/interpretavimo/krinio analizs
sakiniai (svarbu, kad bt aikus analizs/interpretacijos aspektas- pasirinktas poiris,
kuriuo nagrinjamas daiktas, objektas, svoka);
Abiem atvejais tai neturi bti atpasakojimas, perpasakojimas;
Samprotavimo pastraipoje pakanka vieno ipltoto, isamaus argumento;
Literatrinio rainio pastraipoje galima aptarti/lyginti dviej autori kryb/krinius, bet
galima atskirose pastraipose aptarti po vien lyginamus autorius/krinius;

22
Apibendrinimas ir usklandos sakinys

Po argumentavimo/aikinimo privalu apibendrinti, kitaip sakant, parayti, k reikia, k


norjau rodyti tuo argumentu/pavyzdiu;
Paskutinis pastraipos sakinys-usklandos sakinys - kyla ne tik i teminio sakinio, bet ir i
aikinimo, argumentavimo;
Jis gali bti siejamas su toliau einania pastraipa;
Pastraipa neturi nutrkti, todl apibendrinamasis sakinys yra privalomas, kitaip bus minties
trkis;
Jei teminis sakinys ir apibendrinamasis sakinys ar usklandos sakinys sutampa, tai nra gerai;
Reikia vengti ir nereikaling pakartojim;

angin pastraipa (anga)

Nusako pagrindin mint/pasirinkt krypt /nagrinjimo aspekt/aspektus;


Kartais pravartu j paslpti arba nukelti pabaigos pastraip (spdinga ivada);
Tada ji angoje turi bti numanoma;
Pagrindin mintis skaidoma svarbiausius teiginius;
Kiek teigini - tiek pastraip (taip paprasiau ir aikiau);
Be pagrindins minties gali bti temos, problemos, analogija (paremta pavyzdiu);
Ne klaida, jei klausimu pakartoja temos pavadinim;
Geriau, jei tas klausimas formuluojamas siauriau nei tema;
angin pastraipa turi bti viena;

Dstymo pastraipos

Logikai kyla viena i kitos, siejasi tarpusavyje;


Dstymo pastraipos gali bti raomos kaip skirtingi temos aspektai, todl siejimo tarp
pastraip grietai nereikalaujama;
Kiekviena pastraipa pagrindia viso teksto pagrindin mint;

Siejimo pastraipa

Daniausiai sudaro vienas sakinys;


Gali bti ir keli sakini, bet svarbu, kad sietsi tarpusavyje ;
Daniausiai nra pagrindins minties;
Rodo, kas jau aptarta ir kas bus toliau nagrinjama;

23
Galima naudoti vairiausius siejimo odius, posakius (antra vertus, taigi, taip pat svarbu,
reikt pasakyti ir t.t.; ie odeliai tinka ir pastraip viduje jungiant argumentus);
Tokios pastraipos bdingesns ilgesniems tekstams;

Apibendrinamoji pastraipa (ivados)

Padaromos ivados;
Trkis, jei ne i to, apie k ra;
Jei sakini yra keli, o su tema siejasi tik vienas sakinys-pabaigoje bus minties trkis/uolis;
Galima naudoti vairiausius ivad siejimo odius, posakius (baigiant reikt daryti ivad,
taigi, apibendrindamas(-a), darome ivad, vadinasi ir t.t.);
Turt bti trumpesn nei anga;
Ivad pastraipa turi bti viena;
Gali pakartoti svarbiausius temos odius;

Bendrieji pastraip vientisumo trkumai

Blogai, jei pastraipa neparemia, nepaaikina pagrindins viso teksto minties;


Blogai, jei kartojamos anksiau pasakytos mintys;
Blogai, jei dstymas padrikas, nenuoseklus;
Blogai, jei yra minties uoli, nemotyvuot pakartojim;

Samprotavimas

Samprotavimu laikomas toks teksto tipas, kuriame logikai, nuosekliai dstant mintis kas
nors aikinama, svarstoma, sprendiama tam tikra problema, i prielaid daromos ivados, apie
k nors sprendiama, vertinama, polemizuojama, t.y.ginijamasi, siekiama rodyti, pagrsti savo
mint (Notrimait-Muzikeviien G., Ramonien M. ir kt., mogus ir kalba, Lietuvi kalbos
vadovlis 11-12 kl., Vilnius: Baltos lankos, 2012,159 p.). Tai pats domiausias ir sudtingiausias teksto
tipas, nes reikia turti vairi ini, gebjim, tinkam argument paaikinti, kas/kaip ir kodl vyksta,
vyko ar nutiko. Samprotaujame, kai kako nesuprantame, kai ikyla vairi problem, kai susiduriame
su sunkumais. Samprotavimo objektas - mintys, mstymas apie vairiausius dalykus, reikinius,
kuriuos turime paaikinti, aptarti, rodyti, pagrsti, argumentuoti. Ko gero, samprotaujame visi, i
esms skiriasi tik rezultatas: daugiau inantis, mokantis apibendrinti samprotaus pagrstai, tikinamai, o
neinantis, neskaitantis, nemokantis apibendrinti-nenuosekliai, nelogikai, be argument. Taigi, tam,
kad pasiruotume samprotauti, turime nemaai inoti, imokti.

24
vairiuose lietuvi kalbos vadovliuose isamiai aikinama samprotavimo struktra, bendrosios
taisykls, mokymosi samprotauti ingsniai. Vienas i j, imoktas dar emesnse klasse, yra eios
didiosios P: Pradia + Poiris + Polemizavimas + Pagrindimas + Pavyzdys + Pabaiga.
Kitas svarbus dalykas, kur jau inome, kad skiriamos dvi samprotavimo atmainos: aikinimas
ir argumentavimas. Jas ir verta prisiminti ruoiantis laikyti lietuvi kalbos BE, nes raydami rain
(samprotavimo ar literatrin) mokiniai turi gebti naudotis abiem samprotavimo bdais.

Aikinimas

Aikinimo tikslas- supaindinti, paaikinti, suteikti ini;


Aikinti reikia objektyviai ir nuosekliai;
Aikinant reikia konkrei ini (pvz.: literatros teorijos), o ne prielaid;
Pagrindin mintis turi bti aikiai suvokiama;
Aikinimas tinka literatriniam rainiui, nes reikia analizs, interpretavimo gdi,
aikus objektas- literatra;
Aikinimo kalba neutrali, dalykika, nra poteksts;
Vengiama subjektyvi komentar;
Stilius artimas moksliniam stiliui;
Pagal pastraipos struktr skiriami vairs aikinimo modeliai (klausimas-atsakymas,
neigimas-teigimas, neiginys-pavyzdys, svok aikinimas, nereikmingiausia-
reikmingiausia , prieastis-padarinys, analiz-klasifikacija, lyginimas, inoma-neinoma);

Argumentavimas

Argumentavimo tikslas-rodyti tezs/teiginio teisingum, tikinti;


Argumentavimas - tai teigini, teorij pagrindimas kitais teiginiais/ argumentais;
Argumentuojant analizuojama, sprendiama tam tikra problema;
Argumentavimas tinka samprotavimo rainiui, nes reikia svari, isami argument, aikus
objektas- problema;
Argumentuoti reikia objektyviai (remtis kultriniu, literatriniu, socialiniu kontekstu) ir
nuosekliai;
Rykus autoriaus, bandanio tikinti, poiris;
Nevengiama subjektyvi (apibendrinani asmenin patirt) komentar;
Stilius publicistinis (dalykikumas dera su vaizdingumu, aikus autoriaus poiris/vertybins
nuostatos);

25
Pagal pastraipos struktr skiriami trys samprotavimo bdai: dedukcinis, indukcinis (tokios
pastraipos aptartos , r. -Teminis sakinys) ir analoginis (remiasi daikt/reikini/svok
panaumu, lyginimu; skirting dalyk/reikini panaumai leidia daryti ivad, kad jie yra
panas);
Analoginis samprotavimo bdas tinka literatriniam rainiui, nes aptariami/lyginami dviej
autori kriniai/iekoma panaum;

Taigi, susidliojome svarbiausius samprotavimo aspektus. Galime daryti ivad, kad aikinimas
ir argumentavimas, kaip dvi samprotavimo atmainos, puikiausiai dera tarpusavyje. Rykesnis
skirtumas tarp aikinimo ir argumentavimo yra tas, kad argumentuojant visada analizuojama,
sprendiama problema. Raydami samprotavimo rain vertinsite, aikinsits tem, problem, remsits
literatra, kultriniais kontekstais, atskleisite savo poir. Literatriniame rainyje ne problema, o
krinio analiz, aikinimas bus svarbu, bet vis tiek samprotausite apie literatr. Vadinasi, i esms
abu rainiai yra samprotaujamieji rainiai. Mokiniui sunku grietai laikytis vieno kurio nors
samprotavimo modelio daniausiai jis naudojasi abiej tip struktros ir raikos elementais. Tai
priklauso nuo rainio temos, problemos formuluots, privalom autori pasirinkimo. Abiej tip
rainiams svarbu tinkami pavyzdiai, todl verta prisiminti argument vertinimo kriterijus.

Argument vertinimas
(pagal Z.Naucknait)

Argumentai turi bti logiki, neprietarauti vienas kitam, pakankami;


Argumentai turi rodyti (loginiai) ir tikinti (emociniai);
Argumentai gali bti ir estetiniai (apeliuojantys teigiamas emocijas, graius dalykus);
Svarbu tinkamai sudlioti argumentus (pirma silpnesni, po to stipriausi/svariausi arba
atvirkiai);
Argumentai vertinami pagal du kriterijus- tinkamum ir svarum
Argumento tinkamumas- tai santykis su teiginiu, kur jis pagrindia:
Argumento svarumas- santykis su tema;
Argumento kokyb svarumo (S) ir tinkamumo (T) sandauga;

Pats svariausias (pagal tem) argumentas, jeigu jis nepagrs to konkretaus teiginio,
kuriam yra skirtas, bus niekinis;
Asmenins patirties argumentai nra stiprs/tikinami (mons teigia, kiekvienas ino, a
manau ir t.t.), bet be j neapsieinama. Visa tai, apie k raoma, vertiname savo patirtimi,
igyvenimais, atskleidiame formuluodami tinkamus teiginius;

26
Socialiniai/visuomeniniai argumentai yra svaresni (socialinio gyvenimo realijos, politinio
gyvenimo vykiai, visuomens poiris, spauda, televizija, tyrimai, pilietins akcijos ir kt.). Jie
patikimesi, patikrinti, j teisingumu neabejojama;
Kultriniai/literatriniai argumentai yra svariausi, privalomi, nes yra autori sraas,
reikalavimas remtis kriniais, kontekstais (groin literatra, vaizduojamasis menas, muzika,
teatras, kinas, kultros istorijos faktai/ kultros enklai/simboliai, istorins inios, pripaint,
inom moni biografijos ir kt.);
Skiriamos 7 argumentavimo nuodms: minimalus atsakymas klausim, nesusijusios
mediagos naudojimas, kartojimas to, k pasak kiti, besaikis citavimas, neteisingas kitos
nuomons interpretavimas, nuomoni reportaas vietoj argument, aiki dalyk arba stipri
prietaravim ignoravimas;

Teorijos apibendrinimas

Tiek teorini ini pakanka, kad pakartotumte esminius dalykus ruodamiesi rayti BE rain.
Aiku, kiekvienas pasiruoite pagal savo gebjimus suvokti literatros krini prasmes, kultros
reikinius/inias, gyvenimik patirt, apsiskaitymo lyg. Tursite sukaupti nemaai mediagos,
moksite j susisteminti, formuluoti teiginius, parinkti tinkamus ir svarius argumentus, parayti daug
pastraip, raini, imokti analizuoti savo klaidas. Svarbiausia, kad rainio raymas js negsdint,
kad inotumte, k norite pasakyti, kad bt domu ir jums, ir skaitantiems js darb. O tobuljimui
rib nra.
Samprotavimo rainys
Jau inome, kokie reikalavimai keliami io tipo rainiui, kaip reikia samprotauti, kokio tipo
pastraipas kurti, tad vertt aptarti dar kelis rainio raymo etapus.
Visi samprotavimo rainiai i esms yra probleminiai rainiai. Tokio tipo rainiuose privalu
svarstyti, samprotauti, analizuoti, bet vienareikmio atsakymo pateikti nemanoma. Samprotauti,
vadinasi i prielaid daryti ivadas, sprsti, bet ne pritaikyti i anksto parengtas ivadas.
Skaitydamas, nagrindamas literatros krinius, stebdamas ir analizuodamas aplink mokinys
suvokia, kad viskas sukasi apie mog, jo santyk su pasauliu/savimi/kitais monmis. Vadinasi ir
samprotavimo, mstymo kryptis bus su tuo susijusi. Raydamas tursi permstyti, k nori pasakyti
viena ar kita tema. Tem sraas, pagal rekomenduojamas Vidurinio ugdymo programoje nagrinti
temas, galt bti madaug toks:
mogus ir gamta;
mogus ir pasaulis;
mogus ir visuomen;
mogus ir tauta;
27
mogaus prigimties dualizmas (dvilypumas);
mogus ir istorinis likimas;
mogaus maitas/vergyst;
Asmens laisv, tapatyb, tautinis apsisprendimas, pareiga visuomenei;
mogus ir vertybs;
mogus ir tvyn/gimtin;
Gyvenimo prasms klausimai;
mogus ir ribins situacijos/apsisprendimai/pasirinkimai;
Vienatvs ir meils patirtys;
Globalios visuomens pokyiai;
Tai tikrai negalutinis tem sraas, kiekviena i j dar gali turti daug vairiausi potemi.
Svarbiausia, kad jos yra apibendrintos, visumins. Tokiu pagrindu galite pakartoti literatros kurs
prie egzamin: koks autorius/krinys tinka vienai ar kitai temai. (tem iklotin dliosime ir mes).
Nepamirkite, kad temos/problemos suvokim koreguos privalom autori sraas. Vadinasi,
samprotavimo kryptis nuo autori pasirinkimo tikrai priklausys. Mokjimas susieti nurodyt/pasirinkt
autori su duota tema - nra lengva uduotis.

Rainio pavadinimas

Rainys prasideda nuo pavadinimo. Jame ukoduota daug svarbi dalyk, kuriuos privalome iifruoti.
Tai gali bti:
Samprotavimo objektas:
Meil vakar ir iandien; Kalba- bendras meils ryys; Emigracija- tautos nelaim?
Laisv - btina laims slyga; Sin- didiausia mogaus teisja;
Tokio tipo pavadinimai aikiau apibria apie k reikia samprotauti. Jeigu objektas abstraktus
(meil, laim, laisv...), tai reikt pasvarstyti, ar uteks ini inagrinti svokos samprat, surasti
jos prasmes.
Ikeltas klausimas (problema):
Tv ir vaik konfliktas- aminas kart konfliktas? Ar verta iekoti gyvenimo prasms? Dl ko verta
gyventi? Ko gamtoje ieko mogus? Ar meil suteikia kasdienybei kilnumo? Ar isaugosim savo kalb
ir kultr? Atmintis: kodl moguje gyva tai, ko jau nra? Kodl vienatv gali bti patraukli? Ar
galima gyventi be kauki?
Paskutiniais metais taip formuluojamos beveik visos VBE ir MBE samprotavimo raini temos.
Klausimu suformuluotos temos veria mstyti ir apie temos bei problemos santyk. Jei yra klausimas,
vadinasi, jo formuluoti jau nereiks (tikslingai suformuluoti klausim yra nelengva uduotis). Reiks
tik ianalizuoti/inagrinti t klausim, bandyti sudlioti galimus atsakymus. Jei klausimas

28
probleminis, tai mokinys turi atsakydamas rodyti, kodl tai yra problema. Gerai ikeltas
klausimas leidia numatyti esm, samprotavimo krypt. Aiku ir tai, kad yra dalyk, kurie kelia maiau
klausim, bet yra ir toki dalyk, kuriuose tarsi gldi daug klausim. ia ir yra probleminio klausimo
esm: kuo daugiau klausim, tuo daugiau galim atsakym. Mokinys turs pats sugebti atsirinkti
tinkamus, svariausius argumentuotus atsakymus. Paprasta tik tai, kad raydami rain mokiniai ino -
atsakymas klausim yra privalomas.

Suformuluota pagrindin mintis (tez/teiginys):


Istorija- dabarties mokytoja; Gerumas vertesnis nei tkstantis ties; Kania- dvasios tvirtumo
ibandymas; Mylintis mogus- laimingas mogus; mogus savo likimo kalvis; Maitavimas-
subrendusios asmenybs poymis; Grois igelbs pasaul;

Tokio tipo rainio pavadinimas nekelia klausimo, nes formuluotje jau yra teiginys. Tas
teiginys gali bti atsakymas tiesiogiai nepasakyt, bet numanom klausim (ar tikrai istorija-
mokytoja? Ar tikrai mylintis mogus - laimingas mogus? ir t.t.). Samprotavimo rainyje reiks pltoti
teigin, aikinti, pagrsti/paneigti teisingum. Jei vertinsime teigin kaip pagrindin mint, vadinasi, per
vis rain j ir pltosime. Pagrindin rainio mintis- viso samprotaujamojo teksto pamatas. Taigi, io
tipo antrats apima ir objekt, ir numanom klausim, ir pagrindin rainio mint. Deja, BE
uduoi, su tokio tipo pavadinimais, yra maai.
Labai svarbu nepamirti, kad analizuodami rainio pavadinim, turime iifruoti raktinius
odius. Pirmas ingsnis - temos suvokimas ir svok analiz. Tai padeda nustatyti temos ribas.
Tinkamiausi yra tokie pavadinimai, kuriuose yra ne daugiau kaip du raktiniai odiai. Tada
mokiniai lengviau suvokia j prasmes, formuluoja teiginius, apibendrina. ie odiai - kaip
leitmotyvas- turi eiti per vis rain. Nustat iuos odius galime juos iskleisti, t.y. isiaikinti j
reikmes, prasmes, teigini formuluotes. Pabandysime paimti po vien rainio pavadinim ir
paanalizuoti raktinius odius:
Kalba- bendras meils ryys:
Kalba- esminis tautos egzistavimo pamatas;
Kalba- bdas painti pasaul;
Kalba padeda mogui realizuoti save;
Gimtoji kalba- didiausia vertyb;
Gimtosios kalbos isaugojimo problemos;
Ryys- tai, kas jungia;
Palaikydami vienokius ar kitokius ryius mons gyvena iame pasaulyje;
Ryys gali bti nematomas, bet labai stiprus;
Ryiai jungia tautas, mones;
Niekas pasaulyje negali egzistuoti nebdamas su kakuo susietas;
29
Dl ko verta gyventi?
Gyventi- bti, egzistuoti;
Prasmingas gyvenimas, kai gyveni dl kako;
Prasmingas gyvenimas toks, kai sieki auktesni tiksl;
Prasmingai gyventi galima dl eimos, mylim moni;
Prasmingai gyventi galima dl tautos;
Gyvenimo prasm yra jo vert;
Buvimas ia ir dabar gali bti prasmingas;
Gyventi ir neiekoti prasms taip pat verta;
Gyvenimo prasm aukojimasis;
Gyvenimo prasmingumas priklauso nuo vertybini nuostat;
Egzistencialistai sako: Gyvenimas tai jimas mirt.
Kur tada iekoti prasms?

Maitavimas - subrendusios asmenybs poymis:


Maitas - protesto forma;
Maitaudamas prieiniesi nustatytai tvarkai;
Maitaudamas sieki tapti savimi, realizuoji save;
Maitas - bdas pasiprieinti pasaulio absurdui;
Maitas gali bti pozityvus, kuriamasis, nes vienija tautas, mones ,kelia smoningum,
veria mstyti, pasirinkti, apsisprsti;
Maitas gali bti griaunamasis, kai sieki ikelti save, esi egoistas, savanaudis ;
Maitauja tik apsisprends, susivoks mogus, t.y. brandi asmenyb;
Asmenyb- pirmiausia atsakingas mogus;
Asmenyb turi aik, konkret tiksl;
Asmenybe gali bti tik laisvas mogus;
Taigi, kuo daugiau toki formuluoi, tuo paprasiau bus parayti teiginius. Aiku, pagal
samprotavimo krypt, pasirinkt raaniojo pozicij, mokinys pats turi atsirinkti svarbiausius.
Rekomenduojama rain pradti ne nuo angos, o nuo teigini/tezi formulavimo. Pirma apmstome,
po to tik raome.

Dstymas

Jau ankstesniuose skyriuose apvelgme, kaip rayti pastraip, kokio tipo pastraipos skiriamos,
k rayti anginje/baigiamojoje pastraipose, kaip sudlioti teiginius, argumentus dstymo

30
pastraipose. Dstymas - pagrindin rainio dalis, kurioje siekiate rodyti, pagrsti pagrindin rainio
mint. prasta, kad samprotavimo rainyje yra 2-3, reiau- 4 dstymo pastraipos. Jei dvi , tai tiktina,
kad neivengsite minties uoli, isiplsite, pasikartosite, leisits per ilgus apibendrinimus. Nordami
gerai pasiruoti dstymo pastraip raymui, prisiminkime kelis paprastus bdus.
Vienas i bd yra keturi kamp metodas. is bdas tai rainio planas. Jo esm bt tokia:
Lapo centre uraome pagrindin viso rainio mint/idj;
Trijuose kampuose sudliojame teminius sakinius, pagrindianius t mint;
ie sakiniai gali apibrti minties krypt;
Po sakini sudliojame argumentus, i kuri rinksims;
Ketvirtajame kampe paraome apibendrinant sakin/ivadas;

Planavimo pavyzdys: tema Jauno mogaus gyvenimas nesivaizduojamas be konflikt (tokia tema
tinka kaip teiginys pagrindinei rainio miniai)

Jauni mons konfliktuoja su Jauni mons nuolat igyvena


suaugusiais; konflikto su savimi bsen;
(su tvais, mokytojais, nes jauiasi (nes yra nepatenkinti savo
nesuprasti, neiklausyti, vyresni ivaizda, patiria patyias, jauiasi
negali padti, apriboja j laisv, vienii ir niekam nereikalingi, auga
nepriklausomyb, primeta nepilnavertikumo
pareigas...) jausmas/kompleksas, nori bti
Populiars, inomi mons originals, iskirtiniai...)
maitininkai i iuolaikins muzikos Kriniai A.kma Balta
pasaulio; matyti filmai, pvz.: Jauno mogaus drobul; V.Mykolaitis-.Putinas
Klas, Mano sesers globjas ir gyvenimas Altori ely;
kt.; statistiniai duomenys apie tai, nesivaizduojamas be
kad kasmet Lietuvoje nusiudo konflikt
viena klas moksleivi;
Jauni mons konfliktuoja su Apibendrinimas:
aplinka, bendraamiais; visi jauni mons nuolat igyvena
(nes nori pritapti, susirasti draug, konfliktines situacijas. Tai yra
neisiskirti arba kaip tik isiskirti i natralu, nes jie link maitauti,
minios, pasaulis atrodo svetimas, iekoti savo kelio, bandyti
iaurus...) J.Aputis, pasirinktos igyventi iame sudtingame
novels, L.S. erniauskait pasaulyje.
Benedikto slenksiai;
Planuodami dstymo raym turite nepamirti:
Apie k rate angoje?
Ar pasirinkote tinkam pastraipos model?
Koki samprotavimo krypt pasirinkote?
Ar nenukrypote nuo temos?
Kokios pozicijos - teigianios ar neigianios - laikots?
Ar pastraipos teminiai sakiniai atsako problemin rainio klausim (nes samprotavimo
objektas visada yra problema, net jei nevardyta)?

31
Ar pasirinkote vairi tip argument?
Ar argumentai rodo teiginius?
Ar remdamiesi kriniu ianalizavote keliamas problemas, vertybes?
Ar apibendrinote tai, k norjote pasakyti?
Ar tinkamai panaudojote literatrinius/kultrinius kontekstus?

Kontekstas

Dar vienas svarbus dalykas, kur verta atkreipti dmes, yra konteksto panaudojimas rainyje.
Dauguma mokini kontekst naudoja gana formaliai, t.y. nesugeba tinkamai susieti su rainio tema,
teiginiais, argumentais. Kontekstas gali atsispindti rainio angoje, bet privalomas jis yra dstymo
pastraipose.
BE programoje tiksliai vardytas reikalavimas remtis rainyje vieno i nurodyt autori
kriniu(-iais) ir jo (j) kontekstu. Kas gi yra kontekstas - tai viskas, kas yra apie/aplink tekst.
Lotynikai odis contextus reikia suritas. Kontekstai paaikina/papildo teksto prasm. Kontekst
pasirinkimas didiulis, gal dl to ne visada pavyksta tinkamai pasirinkti. Tinkamas kontekstas yra toks,
kuris padeda atskleisti problem, krinio prasmes, nurodo kultrin/istorin/socialin fon. Vadinasi, tai
gali bti:
Epochos reikiniai/srovs/kryptys ir idjos;
Laikas/aplinka, padariusi tak raytojo gyvenimui, pasaulirai, asmenybs
formavimuisi;
Raytojo biografija;
Bendrieji krybos bruoai;
Krinio paraymo aplinkybs;
Kryptinga tem/motyv analiz pasirinktame krinyje;
Raytojo ir jo krinio/-i vertinimas;

Samprotavimo rainyje konteksto pasirinkimo laisv tikrai labai didel. Viskas priklauso nuo
mokinio analitinio mstymo gebjim, ini, apsiskaitymo lygio. Rainio tema orientuoja tikslin
kontekst pasirinkim. Mokinys parodo kultrin/literatrin iprusim, kai geba panaudoti
vairesnius kontekstus (biografin, krinio/krybos). Svarbu, kad nebt per daug. Pavyzdiui,.
raydamas apie asmens pasirinkimo laisv ir remdamasis V.Mykolaiio-Putino romanu Altori
ely, mokinys papasakoja raytojo biografij, bet per maai dmesio kreipia apsisprendimo
prieastis. Romano veikjas Liudas Vasaris ir raytojas igyveno ilg apsisprendimo keli, vadinasi,
btent is konteksto aspektas suri samprotavim. Blogai ir tai, kai kontekstas - vienas sakinys,

32
pristatantis raytoj (apie i problem ra ir XX a. pirmos puss raytojas....). Tai ne kontekstas, net
ne konteksto paminjimas...
Pamokose ibandomi vairiausi kontekst kaupimo bdai: autoriaus gyvenimo, krybos,
asmenybs raidos analiz, laikotarpio arba istorins/kultrins aplinkos analiz, isami
krini/tikslingai parinkt itrauk komentuojamoji analiz ir kt. Mokiniai skatinami atlikti
apibendrinamsias uduotis, apdti privalomus krinius vairiais kontekstais. Sunkiau yra tada, kai
kriniai yra sudtingi, apimantys i karto daug kontekst (pvz. A.kmos romanas Balta drobul).
Jau anksiau (skyrelyje apie BP privalomus autorius) pabandme sudlioti privalom autori
krybos kontekst kryptis (r.6 p.). Dabar lieka tik praktikai pasitikrinti, koki/kiek kontekst reikia
konkreiam autoriui/kriniui/temai. Verta daryti vairias schemas, temines kontekst iklotines. Vienas
i paprastesni pavyzdi bt toks:

S.Nris Prie didelio kelio

Biografinis kontekstas: sudtingas/prietaringas raytojos gyvenimo kelias; krybinga asmenyb,


valdoma emocij, ambicij; lyrin prigimtis (V.Daujotyts tekst apie S.Nr itrauk analiz/teksto
suvokimo uduotys); igyvenimai ir patirtys karo metais; itraukos i dienoraio/autobiografijos (apie
kalt, atsakomyb, gyvenimo baim, ilges), kuri ra ir perrainjo vis gyvenim; Viepatie, per
daug gili ir per daug plai ird man davei.../A pavargau kovodama su savim...

Krybos kontekstas: romantins pasauljautos raytoja; krybos autobiografikumas- eilraiai


vidinio gyvenimo biografija; intymioji/ipaintin lyrika; karo met lyrikos bruoai- kalts, atgailos,
ilgesio temos; lyrinio subjekto santykis su Tvyne; rinkinys Prie didelio kelio- skaudus savo likimo,
gyvenimo apmstymas;

Lietuvi literatros kontekstas: ymiausia XXa. pirmosios puss lietuvi lyrik, neoromantik; kryba
aprayta, ianalizuota, bet vis dar neisemiama; kryba tragikas gyvenimo/individualiosios erdvs
atspindys, paraytas irdim...

Nepriklausomos ir okupuotos Lietuvos socialinis kontekstas: pasikeitusi politin situacija, suirut,


vertybini nuostat ibandymas; S.Nries laikysena: veriama rayti patriotinius eilraius,
lovinanius tarybin santvark; tai vertinama i dien kontekste kaip prisitaikymas ar susitaikymas?
Taigi, su kontekstais reikia daug aisti, o svarbiausia - imokti juos tinkamai pasirinkti.

Rainio ivados

Po to, kai paraomos dstymo pastraipas, privaloma apibendrinti (pakartoti kitais odiais) tai,
k pasakte visose dstymo pastraipose, neakcentuoti nauj neaptart dalyk. Jei angoje nepasakyta
pagrindin mintis, btinai dabar ji turi bti suformuluota. Reikia vengti didaktinio (pamokomojo)
pobdio sakini, liepiamosios nuosakos.

33
Apibendrinimas

SAMPROTAVIMO RAINIO KRIMAS: 4 INGSNIAI


(teorija pagal mokytoj O.Baumilien)

1.Tekst/kontekst numatymas:
Jie susij su rainio tema,
Jais remiantis bus argumentuojama,
Vienas (literatrinis) tekstas turi bti i privalom autori srao,
Kitas/kiti kontekstai gali bti neliteratriniai,
Pasvarstyti, koks aspektas ar aspektai bt tinkami suvienyti pastraipas.
2.Formuluoti i tekst/kontekst iplaukianius pastraip teiginius:
Jie susij ir su tekstais/kontekstais,
Jie susij su rainio tema,
Jie negali bti konkrets,
Jie negali bti argumentai,
Vietoje teiginio gali bti klausimas.
3.Tik tada, kai inosi, k rayti dstyme, gali formuluoti ang:
anga susijusi tik (!) Su dstyme aptartais dalykais,
anga negali bti konkreti,
angoje aikinama tema,
Jei reikia, angoje pristatomas kontrastas, i kurio iplaukia problema,
angoje formuluojama problema,
Galima formuluoti tik t problem / problemas, kurias bus atsakyta dstyme,
Gali bti nurodomas aspektas.
4. Pabaigoje rykinamas vertybinis temos atspalvis:
Paraomas problemos sprendimas,
Patikrinama, ar atsakyta tem,
vardijamos tos vertybs/ antivertybs, susijusios su tema, kurios buvo minimos dstyme;

34
Literatrinis rainys
Literatrinio ir samprotavimo rainio skirtumai

Jau inome, kokie reikalavimai keliami io tipo rainiui. Deja, literatriniai rainiai nra
populiars. Prieastys, matyt, vairios: bijomasi/nra susiformav krinio analizs gdiai,
sudtingesns raini pavadinim formuluots (pvz.: Kok Lietuvos mit kuria skirting epoch
raytojai? Miesto vaizdavimo kaita lietuvi literatroje; Asmenybs laisvs tema XX a. lietuvi prozoje
ir kt.), iskirtini krinio interpretavimo gdi stoka, menki analitini pastraip raymo gdiai,
mokslinis stilius, kurio reikalaujama, literatros teorijos ini trkumas ir kt.
io konspekto tikslas - ne imokyti rayti literatrinius rainius, bet paskatinti nebijoti to daryti.
iuolaikinis jaunas mogus, siekiantis gyti brandos atestat, turt inoti lietuvi ir pasaulio
literatros pagrindinius krinius, j kultrin kontekst. Tai literatrinio (kultrinio) iprusimo
pagrindas. Literatrinis rainys yra svarbi priemon ugdant asmenyb, tautins tapatybs samprat,
formuojant asmenin santyk su literatros kriniu. Laikas pradti i naujo vertinti rain.
Pirmiausia vertt aptarti kelis literatrinio ir samprotavimo rainio skirtumus/panaumus, apie
kuriuos jau buvo usiminta:
Literatrinio rainio objektas krinys, literatra;
Vadinasi, reiks krinio analizs/interpretavimo gdi;
Samprotavimo rainio objektas- gyvenimas, vairios problemos, vertybins nuostatos;
Vadinasi, reiks samprotavimo/argumentavimo gdi;
Skiriasi stilius - publicistinis ir mokslinis;
Abiej tip rainiuose pavadinimas gali nurodyti tem, kelti problem, vardyti analizs
objekt (tai isiaikinti dert pirmiausia);
Literatrinio rainio angoje gali bti pristatomi aptariami/lyginami autoriai,
suformuluojama tema, problema, analizs aspektai (kas sies/skirs pasirinktus raytojus; kaip
aptariama tema susijusi su tavo pasirinktais raytojais; klausimas/-ai, kur/-iuos kelia tema ir
pasirinkt autori tekstai);
Samprotavimo rainio angoje autoriai, kuri kryba remsits argumentuodami,
nepristatomi;
Pastraip struktra panai (literatriniam rainiui bdingesn analitin/lyginamoji pastraipa);
Btent analitin/lyginamoji pastraipa leidia atskleisti krinio/raytojo krybos ypatumus,
padaryti svaresnius ir patikimesnius apibendrinimus;
Kriniai turi bti interpretuojami tuo aspektu, kurio reikalauja tema;

35
Abiej tip rainiuose svarbu parodyti probleminio mstymo gdius (raantysis turi
suvokti ir gebti paaikinti, aikiai formuluoti savo mintis ir nuosekliai pltoti tem,
ianalizuoti svarbiausius temos aspektus ir j ssajas);
Abiej tip rainiuose svarbu ne atpasakoti krinio turin, o nagrinti temos poiriu;
Literatriniame rainyje reikia sigilinti krinio menines detales, atskleidianias tem,
vartoti literatrologijos svokas;
Interpretuojant nevalia ikraipyti teksto idjos pagrindin tiesa yra krinio tiesa;
Abiej tip rainiuose svarbus konteksto inojimas/tikslinis susiejimas;
Literatriniame rainyje svarbus literatros proceso suvokimas (kuo naujas pasirinktas
analizei krinys, kok vaidmen atliko, kokia jo vieta konkretaus laikotarpio literatroje ir kt.);
Abu rainiai raomi be tekst, todl verta perfrazuoti, cituoti (eilraius mokytis mintinai);
Panaios baigiamosios pastraipos (literatrinio rainio pabaigoje apibendriname, kas
skiria/kuo panas aptariami autoriai/j kriniai);

Raini pavyzdiai

Samprotavimo raini raome daugiau, ne vien pavyzd aptarte ir pamokose, todl j ir


neanalizuosime. O kelis literatrini raini pavyzdius aptarti/pakomentuoti verta.

Moterys lietuvi literatroje


(privalomi autoriai J.Bilinas, V. Mykolaitis Putinas, J.Tumas-Vaigantas)

Moteris didiul msl ir paslaptis. Jau tai, kad visi pasaul atjo ineioti moters, daro j
ypating. I istorijos inome, kad dl moter kilo karai, o meno kriniai liudija didel moter mz
gali. iame darbe bus kalbama apie tai, kokias moteris vaizduoja literatroje lietuvi raytojai XX
a. pradios lyrins psichologins prozos krjas J.Bilinas ir XX a. pirmosios puss psichologins
intelektualins prozos krjas V. Mykolaitis Putinas.
Jonas Bilinas apysakoje Lidna pasaka sukr tradicin lietuvs moters paveiksl. Juozapota
yra baudiavos laik moteris, neisilavinusi, nemaiusi pasaulio. Jos gyvenimo tikslas eima,
laimingas buvimas su mylimu mogumi. ios moters laim lemia socialins slygos laisvas nuo
baudiavos gyvenimas. Juozapota yra gera, mylinti mona. Su vyru Petru j sieja meil, atskleidiamas
rpinimasis vienas kitu. Juozapota, bdama jausmo mogus, jaudinasi klausydamasi Petro kalb apie
kov u laisv, nerimauja, pamaiusi j su vyrais u tvarto besimanktinanius. Jos pranaingas sapnas
atskleidia graias svajones turti namus, ems, sod, vaikel ir nuojaut, kad toms svajonms
isipildyti nelemta. Juozapotos pamaldumas (kas ryt ji kalba poterius), darbtumas, atsakomyb u
kukl k, nam tvark padeda jai igyventi, itikus nelaimei. Vis dlto ji mainsi, kaip mainosi alnos
pakstas jurginas nesulaukusi mylimo vyro moteris palta, nemato gyvenimo prasms. Jos likimas
tragikas Juozapota iprotja pamaiusi vyr kartuvse. ios apysakos lyrin anga Baltasai
elis leidia manyti, kad Petro ir Juozapotos Bani ideali meil ir tragik likim J.Bilinas
netiesiogiai siejo su savo likimu: anksti susirgs diova raytojas jaut, kad gyvenimas su mylima
mona Julija bus trumpas.
Kitoki moter paveikslus sukr V.Mykolaitis-Putinas romane Altori ely. Viena i j
Liuc. Tai naujj laik moteris, isilavinusi, gyvenanti klebonijoje, gyvenimo vargo nemaiusi. Tuo ji
i esms skiriasi nuo Juozapotos. Sieja ias moteris panaus gyvenimo tikslas Liuc taip pat trokta
mylti, bti mylima, nori sukurti eim. Jos laimei socialins slygos neturi takos ji pati atsakinga

36
u savo laim. Liucs sukurtas paveikslas susijs su trimis gyvenimo etapais, atskleidianiais jos
charakterio sudtingum. Pirmasis gyvenimo etapas jaunyst. Liuc mylimoji, poeto mza. Jos
charakteris atsiskleidia santykiuose su Liudu Vasariu. Raytojas vaizduoja i pirmo vilgsnio
nerpesting, idykusi, net nerimt, flirtuojani su kunigais mergin. Vis dlto greitai sitikiname,
kad Liuc jautrus, meils iekantis mogus. Ji paadina Liudo Vasario trokim patikti moterims,
prisiminimai apie j adina jauno poeto vaizduot, jie kalbasi apie men, kryb, paaukim, jie abu
mato ir giliai igyvena gamtos gro. Liuc drsi, ji neslepia savo susiavjimo jaunu klieriku: atvyksta
seminarij, dovanoja pirtines, pyksta, kai is neatvaiuoja pas juos per atostogas, pati atvaiuoja
kriaui, prie Vasario ventimus per ileistuves ibando Vasar, nordama sitikinti, ar gali tiktis bti
kartu su juo. Nevyks pabuiavimas buvo enklas Liucei, kad jos meilei nelemta isipildyti. Tokie
igyvenimai brandino Liuc kaip asmenyb, bet atm gyvenimo diaugsm. Kitas Liucs gyvenimo
etapas gyvenimas su daktaru Brazgiu, u kurio ji tekjo nemyldama. Dabar Liuc motina.
Vaikelio laukimas teikia laim, vidin ramyb, gyvenimo prasm net tada, kai didioji gyvenimo meil
neisipild. Galima manyti, kad Liucs noras matyti Liud Vasar kaip snaus kriktatv tai
bandymas neprarasti mylimo mogaus. Treiasis veikjos gyvenimo etapas gyvenimas su ponu
Glaudium, u kurio Liuc itekjo po Brazgio ties. Dabar ji nelaiminga moteris: su vyru jos
nesieja joks dvasinis ryys, vyras net nemyli jos vaiko, ji Glaudiui grai ikaba, etiket, jos namuose
besilankantys vyrai jai neteikia gyvenimo diaugsmo. Liuc tokiu sunkiu gyvenimo momentu turi dvi
atramas tai rpinimasis mylimu snumi Vytuku ir draugyst su Liudu Vasariu. Taiau Liuc ino,
kad Vasaris myli Auks, ir bijo j prarasti daugiau neturi artimos sielos moni, kuriais galt
pasitikti. Vytukas mirta. Liuc dar prislegia inia, kad ji kunigo dukt. Liuc jautsi per silpna
pakelti tokius likimo smgius. Jos priemirtin puota tai maitas prie pasaul, prie likim. Putino
sukurtas sudtingas Liucs paveikslas yra domus ir taigus.
Taigi, J.Bilino Juozapota ir V. Mykolaiio-Putino Liuc baudiavos ir naujj laik
moterys. Tai lm j skirtingus charakterius, kitok poir pasaul. Vis dlto ir Juozapotai, ir
Liucei bdinga tai, kas gimta moteriai, meils, eimos trokimas. Panas siekiai ir dl skirting
prieasi itik tragiki likimai patvirtina sen ties, kad be meils nra laims, nra gyvenimo
prasms. [625 .]
(Rainys ir jo vertinimas paimtas i Lituanist avilio/kalba netaisyta/kursyvu paymtos stiliaus
klaidos, o rykesniu riftu turinio netikslumai)

Komentaras: Rainys neblogas, atitinka II pasiekim lyg (pagal vertinimo kriterijus galima
pasiirti, koks tak maksimumas). Ko trksta iam rainiui atpasakoti siuetai, veikjos iek tiek
pacharakterizuotos, bet nra gilesns analizs. Ar tik nebus ia kalta temos formuluot? Ji juk niekur
nekreipia mokinio minties. Nra nurodomi nagrinjimo aspektai, o ir raantysis j angoje
nesuformuluoja. Skaitant lyg ir paaikja Juozapota tradicin moters, Liuc- naujos kartos,
savarankika. Nurodomas jas siejantis bruoas: abi nori bti mylimos, laimingos. Antroji pastraipa
aikiai per ilga. Pabaigoje suformuotas tinkamas apibendrinimas, nuo kurio vertjo pradti. J.Bilino
kontekstu remiamasi netikslingai.
Temos pltot 6, gilioji struktra 2; krini interpretavimas 5, rmimasis kontekstu 2.

Literatra-mogaus sielos tyrintoja


(privalomi autoriai A.kma, M.Katilikis, J.Aputis)

mogaus sielos pasaulis neaprpiamas. Pavelgti jo gelmes band antikos laik mstytojai,
Renesanso laik filosofai ir vis laikmei bei epoch krjai. Literatroje jau nuo seno tyrinjamas
individo dvasinis pasaulis- jo vidiniai igyvenimai, santykiai su pasauliu ir savimi. Nematomas,
sunkiai apibdinamas jutiminis mogaus gyvenimas trauk vairi kart, literatrini krypi krjus.
Kiekvienas i j savaip iuos pojius interpretavo. Pavyzdiui, XX amiaus vidurio modernizmo
atstovas, egzistencialistas Antanas kma savo romane Balta drobul band pavelgti paias
slapiausias mogaus sielos gelmes, o kitas io laikotarpio autorius M.Katilikis realistiniame romane
Mikais ateina ruduo didiausi dmes skyr meils, idavysts temai.

37
Ko gero, vienas ymiausi egzodo literatros atstov buvo modernistas Antanas kma.
Teatralika, dramatika asmenyb, savo sueist siel nuo pasaulio gynusi ironija. Raytojo gyvenimo
kelias labai sudtingas (igyveno Pirmojo pasaulinio karo baisumus, baim, kad pavelds psichin
motinos lig, emigranto dali, krybos kritik). Toks ir jo romano Balta drobul pagrindinis veikjas
Antanas Garva. Raytojas aprao vienio, nelaimingo mogaus nuopuolius, igyvenimus,
apmstymus, kurie susij su mogaus siela. Kurdamas Antano Garvos paveiksl autorius gilinasi
esminius egzistencinius klausimus: Kokia gyvenimo prasm? /Kaip igyventi pasaulyje, kuriame
vyrauja chaosas, sumaitis?/Kaip apsaugoti savo siel nuo pasaulio absurdo? Igyvendamas
asmenybs dvilypum (krjas, kurio kryba niekam nereikalinga, ir liftininkas, dirbantis vienod,
monotonik, nuobod, nemgstam darb), pagrindinis veikjas patiria dvasin tragedij, iprotja.
Beprasmikas gyvenimas, susvetimjimas, absurdika savijauta svetimame, prieikame pasaulyje
veda veikj asmenybs grit. Smons srauto technika romane irykina t vidin susiskaldym,
mini chaotikum. Antanas Garva nuolat igyvena sielos pragar: jis pats nelaimingas, nelaimingi ir
mons, su kuriais susitinka gyvenimo kely (Jon, Elena, tvas, motina ir Stanley). I esms vienintelis
dalykas, gelbstintis, suteikiantis nors kiek prasms, vis dlto yra kryba. Taigi, iame moderniame
romane A.kma atskleidia kurianio mogaus psichologij, dvasinio pasaulio susiskaldym, sielos
kanias, kurias patiria XXa. vidurio katastrof mogus.
Dar vienas XXa. vidurio raytojas, tradicins realistins prozos atstovas - Marius Katilikis. Jo
kryba - tai pasakojimai apie skirtingus Lietuvos gyvenimo etapus, moni patirtis, igyvenimus
(romanai Uuovja ir Mikais ateina ruduo vaizduoja Nepriklausomos Lietuvos laikus, o
Ijusiems negrti - tragikus Antrojo pasaulinio karo metus). Romane Mikais ateina ruduo
pasakojama i pirmo vilgsnio banali meils istorija. Intriga labai paprasta: du klasikiniai trikampiai,
kuriuos sudaro persipyn keturi pagrindini veikj - Tiliaus, Monikos, Agns ir Petro Doveikos-
likimai. Taiau raytojas siekia gilesns savo veikj sielos analizs. Gaivalika Tiliaus ir Monikos
prigimtis veda prat, nuo kurios negelbsti nei tyra Agns meil, pasiaukojimas. moni likimai
nenuspjami, o vidiniai konfliktai kyla i veikj asmenybi susitaikymo, prisitaikymo. Romano
pasakotojas gilinasi, skverbiasi slapiausias savo heroj sielos gelmes. Ltas pasakojimo bdas,
perpintas gausi gamtos apraym, analizuojamos meils, idavysts, susitaikymo su likimu temos.
Skirtingos veikj patirtys, vidiniai igyvenimai, intrigos, apgavysts atskleidia vien trokim-
nenumalinam asmenins laims trokim. Deja, M.Katilikio romano veikjai nepatiria tos laims,
sielos ramybs.
Lietuvi ir visuotinje literatroje yra nemaai autori, kurie tyrinjo mogaus sielos gelmes. Savo
kriniuose jie band rodyti, kad individo dvasinio pasaulio potyriai daro didiausi tak jo
gyvenimui. Kiekvienas raytojas iekojo savo bd tuos igyvenimus perteikti. Egzistencialistas
A.kma pasirinko modern, sudting, daugiasluoksn smons srauto bd tam, kad atskleist
kurianio mogaus vidines kanias. M.Katilikis nujo kitu keliu- apra, analizavo realaus gyvenimo ,
kasdieni vyki skuryje vidinius prietaravimus igyvenanius mones. [509 .]

Ieva 12 klas

Komentaras: taip pat II pasiekim lygis; aukiausiam I lygiui pritrko ssaj, didesnio dmesio
raikai. Taip pat krini ir autori pasirinkimo vairovs. Analizuojami du prozininkai, abu i
privalom autori srao, jei bt pasirinkta poezija, pvz. H.Radausko kryba, tai temos pltot bt
buvusi vairiapusikesn.

Temos pltot 6, gilioji struktra 3; krini interpretavimas 6, rmimasis kontekstu 2.

38
Apibendrinimas

LITERATRINIO RAINIO KRIMAS: 5 INGSNIAI


(teorija pagal mokytoj O.Baumilien)

1 Literatros tekst parinkimas ir grupavimas juos tarpusavyje lyginant (iekant paraleli ar kontrast):
Rinktis bent du autorius (vienas i privalom srao),
Nesistengti aprpti kuo daugiau autori ar kuo daugiau krini nuo kiekybs daniausiai
kenia kokyb. Geriau paimti po vien autoriaus krin ir j atidiai, siejant su tema,
ianalizuoti,
Geriau imti tuos autorius, kuri kryba turi panaum ypa skirting autori tekstus
sunku sukabinti,
Reikia iekoti aspekto ar aspekt, kurie krinius susiet tai labai svarbu, nes nesusieti
kriniai skaitytojui (mokytojui) sukuria aplaidaus autoriaus (mokinio) spd.
2 Pastraip teigini ir ivad formulavimas:
Teiginiai labai konkrets (minimas autorius ar krinys),
Teiginys turi iplaukti i teksto,
Teiginys turi bti susijs su rainio tema,
Suformulavus teiginius, numatyti galimas ivadas jos platesns negu teiginiai,
Ivados susijusios su rainio tema ir pastraip teiginiais.
3 Terminijos numatymas:
inant autorius ir j tekstus, kurie bus analizuojami, reikia numatyti terminij, kitaip
literatrinis rainys gali tapti tik atpasakojimu,
Terminija tai menins priemons, mokslins svokos, istorins nuorodos, kurianios
literatrinio rainio aplink, be kurios tokio tipo rainys bt primityvus, neinformatyvus,
nerodyt mokinio iprusimo ar gebjimo suprasti literatr kaip mokslo srit.
4 angos numatymas:
Galima angoje tem aikinti, bet nereikia pamirti, kad literatrinis rainys pradedamas nuo
literatros,
Pristatomi autoriai, kuri kriniai bus analizuojami,
vardijamas aspektas/aspektai, kurie susies krinius,
angos pabaigoje galima formuluoti klausim, grinant skaitytoj prie konkreios temos.
5 Pabaigos krimas:
Nurodyti, kuo autori kriniai skirtingi,
Nurodyti, kuo autori kriniai panas
Aptariant skirtumus ir panaumus nenutolti nuo rainio temos.

39
Praktins uduotys
ioje konspekto dalyje bus nesudtingos uduotys, skirtos pakartojimui, tvirtinimui,
apibendrinimui. Tai: tem iklotin, testai, praktins uduotys, padsianios pasiruoti rainiui.

Tem iklotin

Nr Tema/komentarai Autoriai Kriniai Teksto Rainiai,


suvokimas pastraipos/teiginiai
Just. Drama D. Dokait Pastraipa
1 mogus ir Tvyn; Marcinkeviius Mavydas Lietuvoje Emigracija ms
Ivykimas i galimybi daug, tautos nelaim
tvyns savo noru J. Radvanas Radviliada usienyje dar mogus ir tvyn
arba ne savo noru; daugiau. lietuvi literatroje
Nelaimingi mons. S. Neris Karo met Emigracija ar
lyrikos rinkinys Lietuva
Prie didelio isivaikios.
kelio
D. Grinkeviit Atsiminim
knyga Prie
Laptevo jros
A. kma Balta drobul
V. ekspyras Hamletas Rainys Ar mogui
2 mogus / V. Juknait Apysaka Stiklo Technologij reikia autoritet?
asmenyb/ alis tironija mons Pastraipa Vienias
visuomen; (iuolaikinis tampa vis mogus- nelaimingas
moters poiris daugiau mogus
visuomenje) suvaikj. Gyventi dl kit ar
Just. Drama Nebemoka bti gyventi sau?
Marcinkeviius Mavydas atsakingi patys Ar turtas daro
R. Granauskas Duonos u save mog laiming?
valgytojai (Dialogas E. mogus ir likimas
B. Vilimait Dzk Tarvydyt). lietuvi literatroje
mergait Gyvenimas,
V. Mykolaitis- Romanas kaip viena
Putinas Altori ely pamoka V.
(mogus ieko Juknait kalbasi
savs) su Elze.
A. kma Balta drobul Suaugs
V. Krv Drama apsimetinja ir
Skirgaila praranda dal
savs (usimeta
kaukes).
D. Grinkeviit Atsiminim
3 Laisv knyga Prie V. Radvilas, K reikia bti
atsakomyb, Laptevo jros straipsnis laisvu mogumi?
iuolaikinis mogus V. ekspyras Hamletas Laisvs natos
renkasi ne laisv, o Just. Drama svoris
ekonomin gerov. Marcinkeviius Mavydas
Raytojas A. Kamiu V. Mykolaitis- Romanas
yra pasaks: Laisv Putinas Altori ely
pavojinga, taip J. Bilinas Lidna pasaka
sunkiai igyvenama, A. kma Balta drobul
nors ir masinanti.

40
Mitas apie Maitininkas tai
4 Maitas Prometj mogus, metantis
Protestas, kova, V. ekspyras Hamletas ik blogiui,
nesitaikymas, A. Kamiu Sizifo mitas prievartai,
pasiprieinimas. J. Picoult Mano sesers nustatytoms
Maitauti gali globjas normoms ir
subrends ir taisyklms.
nesubrends mogus Beveik visada yra
(paauglikas ir dalyk, prie kuriuos
suaugusio mogaus norisi maitauti.
maitas). Maitaujantis
Aminojo maito mogus visada yra
simbolis yra pasmerktas ir labai
Prometjas. retai kada
nepralaimi.
5 Kania Just. Drama Kania yra ribin
Skausmas, neviltis, Marcinkeviius Mavydas situacija, kurioje
kentjimas. (istorinis mogus yra
Kania gali bti ir kankinys) ibandomas.
fizin, ir dvasin. F. Dostojevskis Nusikaltimas ir Kania mog gali
F.k.: smurtas, fizinis bausm (Sonia sugniudyti, gali ir
skausmas, liga... kankin) prikelti.
d.k.: netektis, Maironis Eilraiai Dvasin kania gali
idavyt, Inyksiu kaip apvalyti mogaus
nusivylimas, dmas, siel, suteikti nauj
nelaiminga meil... Vasaros ans gyventi kitaip.
Dvasin kania naktys, Nuo Kania i mogaus
sunkesn, baisesn. Biruts kalno daug atima, bet ir
Kanios simbolis daug duoda.
kryius. Kai sunku, kai
Didiausias mogus daug kenia,
kankinys Kristus. kani laiko bausme
u kak.
6 Laim B. Vilimait Dzk Laim
Bsena, mergait aukiausias gris.
diaugsmas, skm, V. Juknait Apysaka Stiklo Mes nemokame bti
likimas. alis laimingi, nes
Laims simbolis A. kma Balta drobul netikime laime.
pasaga. J. Bilinas Laims Kai mogus imoks
Nacionalinis iburys, gyventi ia ir dabar,
charakterio bruoas Lidna pasaka diaugtis tuo, k turi,
bti nelaimingam. J. Ivanauskait Es knyga jis bus laimingas.
Paradoksas: atrodo, Virvalandiai Reikia pasitikjimo
kad laimingiausi savimi, sveikatos,
mons yra iprotj tikjimo, palankaus
mons... likimo...

Komentaras: i lentel - mokins darbas. Ji nra ir negali bti baigtin, silome pabandyti j upildyti
autoriais, kriniais, kontekstais, teiginiais, samprotavimo ir analizs aspektais, raini temomis. Tik
pildydami tokio tipo temines lenteles, galsite tinkamai pasiruoti BE rainiui.

41
Teksto analiz ir samprotavimo uduotis

Kukutis, baigdamas paskutin gyvenim

-Vis gyvenim
kirviu lyginau rst onus,
pjklu skambinau alnoms,
dalgiu kirtau per dobil kojas,
botagu ventinau gyvulius...
I gyvenimo dariau sau namus:
kiem ir ulin
su pasilenkusia moterim,
su veriais,
kurie prie pjaunant
laiydavo man rankas,
su savo paties verkimu,
kai nesuprasdavau-
girtas esu
ar nelaimingas?
K bedarydavau,
ieidavo vis mano gyvenimas:
tuoj viskas
jo vardu pavadinama.
Kas metai
gyvenimo vis daugjo
ir daugjo,
o man-
viskas majo,
tai lieka vos irimas vardas
atsiskaitym knygoj...
Ne kart bandiau
ieiti,
pagyvent slapta nuo gyvenimo.
Vos pajuddavau- vl jis tsdavosi,
visk sau pasiimdamas.
Net paskutinio atodsio
man nepalieka:
jis vis dar vadinas gyvenimu.

M. Martinaitis

1.Aptarkite pavadinim. Kuo jis neprastas?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1 takas

2. Kokia menin priemon yra baigdamas paskutin gyvenim ?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1 takas
42
3. Koks mogus yra Kukutis ?Apibdinkite j remdamiesi tekstu:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2 takai

4. Kokia krinio tema? (galima formuluoti klausimo forma)


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1 takas

5. Gyvenim Kukutis supranta pirmiausia kaip darb. Irinkite ir vardinkite 2-3 menines priemones,
apibdinanias kasdienius darbus:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2 takai

6. Kodl nam erdvje minima moteris?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1 takas

7. Kaip suprantate pasakym Kas metai/gyvenimo vis daugjo/ir daugjo,/o man-/viskas majo,/?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2 takai

8.Kaip Kukutis bando prieintis gyvenimui?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1 takas

9. Koks ios balads kontekstas (i kokio rinkinio/kuo ypatingas Kukuio personaas/koks laikmetis
minimas...)?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3 takai

43
10.Pasamprotaukite (10-12 sakini ) tema Ar verta iekoti gyvenimo prasms? Remkits
M.Martinaiio kryba:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6 takai

I viso 20 tak
Vertinimo lentel

Takai 20-19 18 17-16 15-14 13-12 11-10 9-8 7-5 4-3 2-0
Paymys 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

44
Justino Marcinkeviiaus krybos kartojimo ir tvirtinimo testas

1. Pristatykite Justin Marcinkevii: _________________________________________________


_____________________________________________________________________________

1 takas
2. Pakomentuokite Just. Marcinkeviiaus odius i Dienoraio be dat (samprotaukite apie tai,
kuo jie svarbs, kokia j prasm, k sako apie autori/apie k veria susimstyti?):

2.1.Vis gyvenim mokausi mog,/ Baigias gyvenimas. Vis dar nemoku. /


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1takas
2.2. Neliks duonos su druska- liks Tvyn
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1 takas
2.3. Turbt ne dl savs esu,/esu turbt dl ko nors kito/
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1takas
3. Kokios pagrindins temos irykja Just. Marcinkeviiaus kryboje?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3takai
4.Kok tiksl raydamas dramin trilogij Mindaugas/Mavydas/Katedra turjo autorius?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1takas
5.Koks pagrindinis dramos Mavydas konfliktas?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1 takas
6. Kodl Mavydas nelaimingas?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1 takas

45
7. Koks Mavydo poiris meil ir pareig (jei galite, pacituokite)?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3 takai

8. Pakomentuokite Mavydo odius, pasamprotaukite apie tai, kuo jie svarbs, kokia j prasm,
k sako apie veikj?
8.1. aknim- pragar, akom dang,/Klausyk, bet juk tai velnikai grau/Kokia prasm. Ir medis,
ir mogus/aknim- pragar, akom dang.//
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2takai

8.2.A grumsiuos dl kiekvieno odio... Kelsiu,/ Laikysiu, stumsiu, risiu j kaln,/Kaip tas Sizifas
akmen... O galgi/ Tasai akmuo Sizifui ne bausm,/O laim? Ne kania- o diaugsmas? Gal/ Be
to akmens gyvenimo nebt...//
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2takai

9.Suformuluokite 2/3 teiginius samprotavimo rainio temai Ar gimtoji kalba vis dar
vertyb?_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2/3 takai

10.Paraykite literatrinio rainio pastraip tema Pareigos ir laims konfliktas Just.


Marcinkeviiaus dramoje Mavydas:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

46
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5 takai

I viso 25 takai
Vertinimo lentel

Takai 25-24 23-22 21-20 19-18 17-14 13-11 10-8 7-5 4-3 2-0
Paymys 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Argumentavimo kartojimas

1uduotis:
Pasirinkite 5 temas i 10 samprotavimo tem ir paraykite literatrinius/kultrinius/socialinius
argumentus (autorius ir krinius, kuriais remsits raydami rain/istorijos vykius, visuomens
aktualijas, apklausas, statistinius duomenis ir t.t.); taip pat bent po 2-3 teiginius pasirinktoms
temoms:
1. Ar lietuvi tautai lemta inykti?
2. Gyventi dl kit ar gyventi sau?
3.mogus yra toks, kok pats save sukuria (.P.Sartras);
4. Kania- ribin situacija, kuri padeda mogui painti save;
5. mogaus santykis su gamta dramatikai pakito;
6. Ar moni dvasingum itiko kriz?
7.Maitas-bdas nugalti gyvenimo absurd;
8. Mylimas mogus - laimingas mogus?
9. Laisv- btina mogaus gyvenimo slyga;
10. Ar svarbu pripainti savo kalt?
1.Tema:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Argumentai:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

47
Teiginiai:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5 takai
2. Tema:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Argumentai:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Teiginiai:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5 takai

3.Tema:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Argumentai:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Teiginiai:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5 takai
4.Tema:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Argumentai:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Teiginiai:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5 takai

48
5.Tema:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Argumentai:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Teiginiai:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5 takai

2 uduotis:
Pasirinkite ir paraykite 1 samprotavimo pastraip pasirinkta tema (pastraipa privalo bti sukurta pagal
formul T,A/A,Arg./Arg.A/Iv.):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5 takai

I viso 30 tak
Vertinimo lentel
Takai 30-29 28-27 26-25 24-22 21-18 17-14 13-10 9-7 6-4 3-0
Paymys 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

49
Testas (Realizmas)

Kas yra realizmas? __________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1 takas

Ivardinkite svarbiausius realizmo bruous:


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3takai
Ivardinkite ymiausius Vakar Europos ir lietuvi literatros realizmo atstovus:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4 takai
Kas bdinga J.Bilino krybai?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3takai
Kokia pagrindin novels Vagis problema?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1takas
Kokios problemos nagrinjamos iame krinyje?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2 takai

50
Praktin uduotis: pasirinkite vien tem ir paraykite samprotavimo pastraip (btina
remtis J.Bilino Vagimi);

Sin- vienintel ir nepaperkama mogaus teisja

Ar visada reikia sakyti ties?

Kodl svarbu pripainti kalt?

Ar sin galima nupirkti?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5 takai

Teksto suvokimas

Perskaitykite itrauk i F.Dostojevskio romano Nusikaltimas ir bausm ir atsakykite


klausimus:
-Ir ne pinigai, svarbiausia, man reikalingi buvo, Sonia, kai a umuiau; ne tiek pinigai man
reikalingi buvo, kiek kas kita... Suprask mane: gal tuo pat keliu eidamas, a jau niekada daugiau
nebepakartoiau mogudysts. Man kitk reikjo suinoti, kitkas kurst mano rankas: man reikjo
tada suinoti, ir kuo greiiau suinoti, ar a utl, kaip visi, ar mogus? Ar a igalsiu perengti,
ar neigalsiu? Ar a idrsiu pasilenkti ir paimti, ar ne? Ar a padaras drebantysis , ar teis
turiu...
-udyti? udyti teis turite?-suplojo rankomis Sonia.
-E-ech..Sonia! suriko jis pykteljs, buvo benors kak jai atkirsti, bet nutyljo su panieka.-
Netrukdyk man, Sonia. A norjau tau tik vienai rodyti: kad velnias mane tada ir nutemp, o jau
po to man paaikino, jog a neturjau teiss ten eiti, nes esu visikai tokia pat utl kaip visi.
Pasityiojo jis i mans, it a pas tave ir atjau dabar. Priimk svei. Kad a ne utl biau, argi
a biau pas tave atjs? Klausyk: kai a tada pas sen jau, a tiktai pamginti jau...Taip ir
inok!
-Ir nuudt. Nuudt!
-Bet kaip nuudiau? Argi taip udo? Argi taip eina udyt, kaip a tada jau? A tau kada nors
papasakosiu , kaip a jau... Argi a sen nuudiau? A save nuudiau, o ne sen. Taip, vienu

51
kartu djau ir nudjau save, aminai.. O t senpalaik velnias umu, ne a... Gana, gana, Sonia,
gana Duok man ramyb,- suuko jis maudulio smaugte smaugiamas.- Duok man ramyb!

1. Kokia ios itraukos tema? Kaip siejasi su visu kriniu?


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2takai
2. Ar R.Raskolnikovas jauiasi kaltas nuuds sen? Kodl?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2takai
3. Kaip manote, kodl R.Raskolnikovas prisipaino Soniai apie nusikaltim?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1takas
4. Kokie du skirtingi mogaus ir gyvenimo supratimai susiduria ioje itraukoje?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2takai
5. Kokia pagrindin problema keliama ioje itraukoje ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1takas
I viso 27 takai
Vertinimo lentel
Takai 27-26 25-24 23-22 21-18 17-14 13-11 10-8 7-5 4-3 2-0
Paymys 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

52
Skaitykite ir mstykite

(sakiniai i R.Granausko noveli apysakos ventj gyvenimai)

Matai, poetams ne tiek rpi ivirinis moters grois, kiek j siela.

Anksiau kiekvienas sekmadienis praddavo artintis neskubdamas ir i tolo, ramiai ir graiai, ir ji


laukdavo jo, nes vl gals eiti miku banyi. Juk jau vien tas jimas yra mini neimas kakam
toli esaniam, nematomam, dunksaniam. Nei tas mintis lyg kokioje procesijoje, nors ir inai, jog eini
vienas. Nunei, tyliai padsi papdje, ir tau bus labai gera.

Ji buvo mergos vaikas, ir jos motina buvo mergos vaikas. Daniausiai taip ir bna. Gimsta toks
mogus nelaukiamas ir niekam neatnea vilties. Ir turi jis tartum sprauste sisprausti tarp anksiau
gimusi ir anksiau pradjusi gyventi. O kaip gyventi, kad neuklitum u j nei balsu, nei alkne?
Lyg eitum kartu su visais, bet paiu pakratliu, lyg valgytum paties usidirbt duon, taiau nedrsiai
ir maais ksneliais.

Vien dien mergait suprato, kad niekur pasaulyje ji neturi nam. Sraig turi, gyvulys turi, medis turi
pavs po savo akomis, tik ji viena- nieko. Todl nusprend, kad pati sau bus savo namais, visur juos
neiosis ir viena juose gyvens.

Kiekvienas mogus yra sukurtas kokiam vienam darbui. Tas jam geriausiai ieina, tas jam mieliausias,
t jis galt dirbti niekada nepavargdamas. Ir nelidint irdies mintis, kad visko niekuomet nepadirbs.
inoma, nepadirbs, bet juk dirbo, bet juk diaugsi vakare nudirbtuoju, o tie mai jo diaugsmai djosi
krv, gulsi vienas prie kito, kol pasidar auktumo sulig gyvenimu.

Jis turjo tv, bet pats sau saksi ess nalaitis. ita mintis buvo labai skaudi vaikystje ir
paauglystje, paskui jau nebe.

A tik inau, kaip buvo, bet inoti ir atsiminti- visai ne tas pats.

Sako, didelio skausmo, gilios netekties valand ant ms proto aki nusileidia lyg kokia tamsi
udanga, prigesindama sauls vies, pasaulio spalvas, moni veidus. Atmintis tada plduriuoja it
rieuto kevalas juodame vandeny, laukdama, kol bus prineta prie kokio nors kranto. Nes nra form,
vaizd, detali, kurias ji galt sitverti ir visk atgaminti.

Sako, kai ko nors lauki, laikas slenka daug liau. Sako, o neino, kad tada, kai nieko nebelauki, jis
suvisam sustoja. Sustoja laikas, sustoja laikrodiai, pati mogaus irdis gali sustoti nuo tokio nieko
nebelaukimo.

Yra dvejopi mons: vieni pradeda galvoti nuo paties blogiausio, antri - nuo ne taip blogo, kol
galiausiai vis tiek prisigalvoja iki tos vietos, nuo kurios pirmieji ir buvo pradj.

Dienos viesa negali tiek parodyti mogui, kiek nakties tamsyb. Visk parodo, vis gyvenim parodo.
Neirtum, nematytum, bet kad negali. Tavo gyvenimas lenda tau akis-ir nenusuksi j on,
nenukreipsi kitur vyzdi.

Komentaras: tokio tipo uduotis (irinkti sakinius) gali bti skiriama mokiniams, nes komentuodami
krini itraukas jie gali samprotauti, aikinti, iekoti prasmi.

53
Naudota literatra

1. Baumilien O., Literatra- dialogo partneris samprotaujant. Gamta ir mogus, Komentarai ir


uduotys 9-12 kl., Vilnius: Gimtasis odis, 2014.
2. Baumilien O., Kaniauskait I. ir kt., Lietuvi literatros konspektas abiturientui, Raytoj
gyvenimas ir kryba /kontekstai, Vilnius: Baltos lankos, 2014.
3. Bartainien N., Literatra- dialogo partneris samprotaujant. Maitavimas ir vergyst,
Komentarai ir uduotys 9-12 kl., Vilnius: Gimtasis odis, 2012.
4. ernauskien N., Rainys kaip dlion, Patarimai ir uduotys, Kaunas: viesa, 2014.
5. Daujotyt V., Salomja Nris: Fragmento poetika, Vilnius: Lietuvos raytoj sjungos
leidykla, 2004.
6. Daujotyt V., Parayta moter, Vilnius: Alma littera,2001.
7. Granauskas R., ventj gyvenimai, Vilnius: Lietuvos raytoj sjungos leidykla,2013.
8. Interneto prieiga: http://www.upc.smm.lt
9. Interneto prieiga: http://www.nec.lt
10. Marcinkeviius J., Dienoratis be dat, Vilnius:Vaga,1981.
11. Naucknait Z., Teksto komponavimas: raymo procesas ir tekst tipai, Vilnius: Gimtasis
odis, 2002.
12. Notrimait-Muzikeviien G.,Ramonien M. ir kt., mogus ir kalba, Lietuvi kalbos
vadovlis 11-12 kl., Vilnius: Baltos lankos, 2012.
13. Lietuvi kalbos (gimtosios) BE vertintoj mokym metodin mediaga, Vilnius ,2011.
14. Lituanistas-lituanistui (mokome rayti samprotavim), Vilnius ,2007.
15. SalienV., Smetona A., Lietuvi kalba, Vadovlis XI-XII kl., Vilnius:Tyto alba, 2004.
16. kma A., Balta drobul, Vilnius: Alma littera,2006.

54