You are on page 1of 2

Martynas Mavydas lietuvi Mykolojus Dauka 16a. Jonas Radvanas 16a.vid.- 16a.pab.

dvanas 16a.vid.- 16a.pab. Motiejus Kazimieras Sarbievijus Kristijonas Donelaitis- 18a. Groins
literatros pradininkas. ymiausias Renesanso epochos LDK poetas, evangelikas, 17a Europos masto poetas, gims lietuvi literatros pradininkas ir
Produktyviausias 16a. lietuvi lietuvi raytojas. Pamoksl Reformatas. Herojinio epo poema Lenkijoje, bet gyvens ir krs didiausias 18a lietuvi poetas
raytojas, kils i emaii. rinkinys Postil. Svarbiausias jos Radviliada. Parayta hegzametru. daugiausia Lietuvoje, ras lotyn klasikas. Poema Metai. Joje
Katekizmas 1547m.Broliai seserys, tikslas neleisti lietuvoje plisti Jonas Radvanas amino diding kalba. Nepastovumas od Telefui Donelaitis pasakoja, kaip gyvena
imkit mane ir skaitykit. Jungtuko protestantizmui ir skleisti tevyns vaizdin, sukr aminos, Likui. Vylaukio valsiaus lietuviai
ir kreipinyje nebuvimas katalikyb. Prakalba i malonj galingos Lietuvos mit. baudiauninkaI : aprao j darbus ir
(asindetonin odi pora) tarsi skaitytoj gimtj kalb ikelia paproius skirtingais met laikais,
uuomina apie troktam moni kaip didiausia vertyb. Parayta kalba apie santykius su ponais ir
vienyb. lenkikai, kad suprast LT elitas. kitatauiais.
Adomas Mickeviius romantizmo Antanas Baranauskas 19a. Vincas Kudirka ymiausias 19a. Jonas Maiulis (Maironis) Jonas Bilinas 19a.pab-20a.pr.
epochos poetas, kuriam rpjo ymiausias feodalizmo epochos Pab lietuvi publicistas, vienas 19a.vid. 20a. pr.naujosios lietuvi Lietuvi raytojas, publicistas, lyrins
tautos ilikimo problema. Ponas pabaigos lietuvi poetas. Anyki pagr. Tautinio sjdio ideolog, poezijos pradininkas, spaudos lietuvi prozos pradininkas. Novels:
Tadas. Vaizduojama Lietuvos ilelis. Poemos sandara grsta Varpo steigjas, Lietuvos himno draudiamojo laikotarpio Ubagas,Lazda,Kliudiau. Bilino
gamta, ypa mikai, menantys romantinei literatrai bdingu autorius. Tautika giesm. didiausias poetas. Savo poezijoje kryba autobiografika: danai
kunigaiki laikus. praeities ir dabarties kontrastu. (Spaudos draudimo metais 1864 ireiks to meto tautinius siekimus, vaizduojama vaikysts aplinka,
-1904) dl to vadinamas tautinio atgimimo gimtins kratovaizdis. Dana
dainiumi. Pavasario balsai. skriaudos ir kalts tema.
Marija Pekauskait (atrijos Juozas Tumas Vaigantas- Vincas Mickeviius Krv 19a. Balys Sruoga 20a. Pr 20a.vid Vincas Mykolaitis Putinas 20a.pr-
Ragana) 19a.pab-20a.pr. lietuvi 19a.pab-20a.pr Lietuvos raytojas, Pab.-20a. Vid Lietuvi prozininkas, poetas, dramaturgas, lyrikas. Jam 20a.7de. Lietuvi poetas,
raytoja. VEpaikyst praleido spaudos darbuotojas, lieteratros dramaturgas, lietuvi literatros antrojo pasaulinio karo metais teko prozininkas, dramaturgas. 1936m.,
emaityjos dvare.Apysaka Sename istorikas, kritikas. Apysaka Dds klasikas. Drama Skirgaila. ieiti faistins koncentracijos ekskomunikuotas. Intelektualinis
dvare gim i ilgesio mirus ir ddiens. Pagr. Tema lietuvi Skirgaila tragika asmenyb, nes stovyklos, lagerio mokykl. psichologinis romanas Altori
mylymiems monms ir i didelio etninis savitumas. Mykoliuko ir negeba valdovo pareig suderinti su Memuarin knyga Diev mikas. ely. Pgr, veikj Liud Vasar
noro aminti tvyn. Pasakojimo Severjos meils istorija. asmenine laime. Pasakojama apie lietuvi kankin klausimai autobiografinio
ais Mamat, trij vaik motina. intelektualus, patekusius i faistin pobdio. Laikas 18m. Nuo stojimo
stovykl, tenykt tvark. IRONIJA kunig seminarij.
Henrikas Radauskas 20a. Vienas Vytautas Maernis-20a.vid lietuvi Salomja Neris 20a.vid lyrik, Antanas kma 20a.vid. Lietuvi Marius Katilikis(Albinas Marius
ymiausi lietuvi poet, poetas. Eilrai ciklas vizijos. maj lyrini form krja. Egl ieivijos raytojas, prozininkas, Vaitkus) 20a. Lietuvi ieivijos
modernist, estetas.Ieivis. ali karalien. Eilrai rinkinys dramaturgas, modernizmo atstovas. raytojas.Romanas Mikais ateina
Eileratis Pasaka, Mergait Prie didelio kelio. Pgr. Temos : Romanas Balta drobul. Veiksmas ruduo. Erdv Auktaityjos
pajury. Jo eileraiams bdingas tvyks ilgesys, kalt ir atgaila. trunka beveik par, pgr. Veikjas ukampis. Vaizduojamas Lietuvos
teatralikumas. Poema apie Stalin. Antanas Garva. Romane tarpukario gyvenimas. Pgr. Veikjas
dominuoja samons srautai. Tilius. Agn(1) ir Monika(2). Doveika
Absurdas, Sizifo mitas.
eslovas Miloas 20a. Justinas Marcinkeviius 20a.pr Juozas Aputis- 20a.vid 21a.pr. Marcelijus Martinaitis 20a.vid. Jurgis Kuninas 20a.vid 20a.pab.
Prozininkas , eseistas, literatros 21a.pr lietuvi poetas, prozininkas, Lietuvos prozininkas, vertejas , 21a.pr.Lietuvos poetas, eseistas, poetas, prozininkas, eseistas.
tyrintojas, 1980m. Nobelio dramaturgas. Poetin drama redaktorius. Ezopin kalba (u vertjas, visuomens veikjas. Romanas Tla. Veiksmas
premijos laureatas. Pgr. Atminties Mavydas. Meils ir pareigos odi paslpti kitoki prasm). Kukuio balads. Jungiami du bevardio
tema. Eil. Campo di Fiori. nederm. Pgr. Veikjai. Mavydas, Novel Vakarjant graios laikai realusis ir mitinis. Veikjai pasakotojo,valkataujaniointelingento,
Kasparas, Marija. dobilienos. prisideng kvailio kauke, gali sakyti poeto, ir dailininks Tlos punktyrin
ties. Ezopin kalba. meils istorija, kuri apima beveik
10met.