You are on page 1of 22

Bi tp

Nhng vn c bn ca tnh
hc vt rn tuyt i
Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

1. Cc khi nim c bn
2. H tin tnh hc
3. Lin kt Phn lc lin kt
4. iu kin cn bng v cc
phng trnh cn bng ca h
lc
L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM
Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

VRT, VRBD, Lu cht


Lc
Vt th t do, vt th lin kt
KHI
NIM Lin kt
C
BN Lc lin kt, phn lc lin
kt, lc hot ng
H lc
Moment

L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM


Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

TIN 1
Hai lc
cn bng
TIN 6 TIN 2
Gii phng Thm bt 2
lin kt lc cn bng
H TIN
TNH
HC
TIN 3
TIN 5
Hnh bnh
Ha rn
hnh lc
TIN 4
Tc dng v
phn tc dng

L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM


Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

LIN KT PHN LC LIN KT


Phn lc LK
Loi lin kt Rng buc LK
(K hiu)
Dy 1 1 (T)
Ta 1 1 (N)
Khp bn l c nh 2 2 (X,Y)
Khp bn l trt 1 1 (N)
Khp bn l ni c nh 2 2 (X,Y)
Khp cu 3 3
Ngm phng 3 3 (X,Y,M)
Ngm khng gian 6 6
Thanh 1 1 (S)
L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM
Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

THU GN H LC

n
R Fj
j 1
n
M RO mo ( Fj ) M j
j 1

L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM


Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

DNG TI GIN CA H LC

R 0

Ro
M 0
H LC CN BNG

L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM


Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

DNG TI GIN CA H LC

R 0

RO
M 0
H TNG NG
1 NGU

L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM


Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

DNG TI GIN CA H LC

R 0 & R.M RO 0 H XON


L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM
Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

DNG TI GIN CA H LC

H C HP LC
M RO
R 0 & R.M O 0 OP a
R
L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM
Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

IU KIN CN BNG TNG QUT

Rx Fjx 0
n
R Fj 0 Ry Fjy 0
j 1
Rz Fjz 0
M Ox mOx ( Fj ) 0
n
M RO mO ( Fj ) 0 M Oy mOy ( Fj ) 0
j 1
M Oz mOz ( Fj ) 0

L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM


Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

IU KIN CN BNG H LC PHNG


Fjx 0
A l im
Dng 1 Fjy 0
m (F ) 0 bt k
A j
A, B l 2
Fja 0 im bt

Dng 2 mA ( Fj ) 0 k trong
m (F ) 0
B j mp khng
trng nhau
mA ( Fj ) 0 A,B,C

Dng 3 mB ( Fj ) 0 khng
m (F ) 0
C j thng hng
L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM
Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

IU KIN CN BNG H LC NG QUY

Hai Fjx 0

chiu Fjy 0

F jx 0

F jy 0
Ba
chiu
F 0
jz

L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM


Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

IU KIN CN BNG H LC SONG SONG

Hai Fja 0

chiu M O 0

Fjz 0

Ba mOx ( Fj ) 0
m (F ) 0
Oy j
chiu

L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM


Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

Bi tp 1. Cho m hnh lin kt nh hnh 5.


Bit AB = BD = 2BC = 2a = 2m, F = 2qa, q = 10kN/m, M = qa2,
Xc nh cc phn lc ti A, D.

Ti A: Lin kt ngm
phng (3 rng buc).
Ti B: lin kt khp ni
c nh (2 rng buc).
Ti D: lin kt khp trt
(1 rng buc).
Hnh 5

Dof 3 2 3 2 1 0 H tnh nh.


L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM
Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

Bi tp 2. Cho m hnh lin kt nh hnh 6.


Bit F = 10kN, q = 2kN/m, M = 8kN.m, a = 1m, b =2m, = 450 ,
= 600.
Xc nh cc phn lc ti A, B.

H c 1 vt (khung).

Ti B c lin kt khp bn l c nh: 2 rng buc.


Ti A c lin kt khp bn l di ng: 1 rng buc.

Dof 3 1 2 1 0 H tnh nh.


L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM
Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

F = 10kN, q = 2kN/m, M
= 8kN.m, a = 1m, b =2m,
= 450 , = 600

Trong :

1
By Q q. a b 3kN
Bx 2
B
Fx F cos 600 5 kN
2 a b / 3 Q
M Ay Fy F sin 600 5 3 kN
Fx
Fy A
F

L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM


Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

Bi tp 2
By
Bx (+)
Cc phng trnh cn bng:
B Q
Fx 0 2m Ay
2m
Fy 0 M D Fx
2m C E
mB Fi 0 Fy
1m 2m

Bx Fx 0

By Ay Fy Q 0


M Fy 2 1 Fx . 2 Q. 2 2 Ay
2 3 0

L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM


Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

Bi tp 3. Cho m hnh lin kt nh hnh 7.


Bit Q = 2 kN, F = 10kN, M = 8kN.m, a = 1m, b =2m, = 450 ,
= 600.
Xc nh cc phn lc ti A, B.

L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM


Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

Bi tp 4. Cho m hnh lin kt nh hnh 5.


Bit Q = 2 kN, F = 10kN, q = 2kN/m, M = 8kN.m, a = 1m, b
=2m, = 450. Xc nh cc phn lc ti A, B.

L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM


Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

Bi tp 5. Cho m hnh lin kt nh hnh 8.


Bit Q = 2 kN, M = 8kN.m, a = 1m, b =2m, = 600. Xc nh
cc phn lc ti A, B.

L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM


Chng I: Nhng
NHNG VNvnC
c bn
BNca tnh
CA hcTNH
vt rn HC
tuyt iVRT

Bi tp 6. Cho m hnh lin kt nh hnh 9.


Bit Q = 2 kN, F = 10kN, q1 = 2kN/m, q2 = 1kN/m, M = 8kN.m, a
= 1m, b =2m, = 450. Xc nh cc phn lc ti A, B.

L Dng Hng Anh B mn C k thut H Bch Khoa TP. HCM